• DZIENNIKARSTWO

    Rekrutacja

    stopień: (I) czas trwania: 3 lata
    tryb: stacjonarne
    Pokaż więcej

    tryb studiów: stacjonarne
    typ studiów: I stopnia
    czas trwania: 3 lata
    tytuł zawodowy: licencjat
    Uczelnie Radom - kierunek Dziennikarstwo
    Studia na tym kierunku umożliwiają zdobycie konkretnych umiejętności potrzebnych w pracy w mediach i działalności około medialnej. Zajęcia odbywają się w warunkach właściwych dla przyszłej działalności zawodowej studentów, tj. w redakcjach prasowych, studiach telewizyjnych i radiowych, portalach internetowych.
    Zajęcia prowadzą osoby posiadające doświadczenie zawodowe w mediach (dziennikarze, sekretarze redakcji, wydawcy). Studia I stopnia na kierunku DZIENNIKARSTWO - profil praktyczny, trwają 6 semestrów, kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Studia prowadzone są w formie stacjonarnej.

    WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

    Wymagania rekrutacyjne

    STUDIA I STOPNIA

    W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku dziennikarstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
    język obcy, język polski

    Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  • FILOLOGIA ANGIELSKA

    Rekrutacja

    stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
    tryb: stacjonarne, niestacjonarne
    Pokaż więcej

    tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
    typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
    czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
    tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister
    Uczelnie Radom - kierunek Filologia angielska
    Absolwent studiów filologicznych powinien posiadać wiedzę o języku, literaturze i kulturze krajów obszaru UK i USA na poziomie zaawansowanym oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu codziennym. Powinien legitymować się zbliżoną do rodzimej znajomością języka angielskiego oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym, zgodnym ze specyfiką wybranej specjalizacji.

    WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

    Wymagania rekrutacyjne

    STUDIA I STOPNIA

    W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia angielska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
    język angielski, język polski

    Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

    STUDIA II STOPNIA

    Do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku Filologia uprawnia dyplom licencjata.

    Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  • FILOLOGIA GERMAŃSKA

    Rekrutacja

    stopień: (I) czas trwania: 3 lata
    tryb: stacjonarne, niestacjonarne
    Pokaż więcej

    tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
    typ studiów: I stopnia I stopnia
    czas trwania: 3 lata 3 lata
    tytuł zawodowy: licencjat licencjat
    Uczelnie Radom - kierunek Filologia germańska
    Absolwent studiów filologicznych powinien posiadać wiedzę o języku, literaturze i kulturze krajów obszaru niemieckojęzycznego na poziomie zaawansowanym oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu codziennym. Powinien legitymować się zbliżoną do rodzimej znajomością języka niemieckiego oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym, zgodnym ze specyfiką wybranej specjalizacji.

    WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

    Wymagania rekrutacyjne

    STUDIA I STOPNIA

    W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia germańska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
    język niemiecki, język polski

    Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  • PEDAGOGIKA

    Rekrutacja

    stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
    tryb: stacjonarne, niestacjonarne
    Pokaż więcej

    tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
    typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
    czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
    tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister
    Uczelnie Radom - kierunek Pedagogika

    Absolwent jest przygotowany do pracy opiekuńczo-wychowawczej i socjalizacyjnej z dziećmi i młodzieżą. Studia trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. 

    Gdzie znajdziesz pracę?

    • placówki oświatowe (przedszkola, szkoły, świetlice)
    • poradnie psychologiczno-pedagogiczne
    • placówki wsparcia dziennego (opiekuńcze, specjalistyczne, pracy podwórkowej)
    • szkolne schroniska młodzieżowe
    • ośrodki interwencji kryzysowej i pogotowia opiekuńcze
    • placówki socjalizacyjne (ośrodki socjoterapii i wychowawcze, świetlice środowiskowe i socjoterapeutyczne, pedagodzy ulicy)
    • stowarzyszenia i fundacje związane z działalnością profilaktyczną i socjoterapeutyczną dzieci i młodzieży
    • ośrodki wsparcia osób uzależnionych i ich rodzin

    WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

    Wymagania rekrutacyjne

    STUDIA I STOPNIA

    W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku pedagogika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
    historia, język obcy, język polski

    Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

    STUDIA II STOPNIA

    Na kierunek Pedagogika: przyjmowani są kandydaci posiadający kwalifikacje pierwszego stopnia kierunku Pedagogika; kandydaci, którzy ukończyli studia wyższe na innym niż wybrany kierunek, przyjmowani są pod warunkiem spełnienia w toku studiów określonych wymogów.

    Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

    Rekrutacja

    stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
    tryb: stacjonarne, niestacjonarne
    Pokaż więcej

    tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
    typ studiów: jednolite magisterskie jednolite magisterskie
    czas trwania: 5 lat 5 lat
    tytuł zawodowy: magister magister

    Celem studiów jest wyposażenie studentów w kompetencje osobowościowe, wiedzę oraz umiejętności metodyczne pozwalające na efektywne wykonywanie zawodu nauczyciela - wychowawcy w przedszkolu oraz nauczyciela kształcenia zintegrowanego w szkole podstawowej w klasach I - III.

    Gdzie znajdziesz pracę?

    • Placówki przedszkolne
    • klasy I-III szkoły podstawowej

    WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

    Wymagania rekrutacyjne

    STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

    Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  • PRACA SOCJALNA

    Rekrutacja

    stopień: (I) czas trwania: 3 lata
    tryb: stacjonarne, niestacjonarne
    Pokaż więcej

    tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
    typ studiów: I stopnia I stopnia
    czas trwania: 3 lata 3 lata
    tytuł zawodowy: licencjat licencjat
    Uczelnie Radom - kierunek Praca socjalna

    Student podczas kształcenia na tym kierunku zdobywa podstawową wiedzę pedagogiczną, socjologiczną, psychologiczną i ekonomiczno-prawną niezbędną do rozumienia i interpretowania rzeczywistości oraz zjawisk i procesów w obszarze pracy socjalnej. Studia I stopnia na kierunku PRACA SOCJALNA trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata.

    Gdzie znajdziesz pracę:

    • ośrodki pomocy społecznej
    • organizacje pozarządowe
    • centra usług socjalnych
    • ośrodki pracy z rodzinami dysfunkcyjnymi
    • jednostki do spraw zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu
    • ośrodki wsparcia i pomocy specjalistycznej

    WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

    Wymagania rekrutacyjne

    STUDIA I STOPNIA

    W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku praca socjalna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
    historia, język obcy, język polski

    Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  • WYCHOWANIE FIZYCZNE

    Rekrutacja

    stopień: (I) czas trwania: 3 lata
    tryb: stacjonarne
    Pokaż więcej

    tryb studiów: stacjonarne
    typ studiów: I stopnia
    czas trwania: 3 lata
    tytuł zawodowy: licencjat
    Uczelnie Radom - kierunek Wychowanie fizyczne

    Celem kształcenia studentów na kierunku Wychowanie Fizyczne jest zdobycie przygotowania do pracy zawodowej w zakresie szeroko pojętej kultury fizycznej. Jako typowy profil praktyczny, kierunek stwarza możliwości do uzyskania uprawnień zawodowych nauczyciela wychowania fizycznego oraz wykonywania zawodu instruktora sportu bądź instruktora rekreacji ruchowej.

    Studia na kierunku WYCHOWANIE FIZYCZNE trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata.

    Zajęcia są realizowane przez wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycieli akademickich, trenerów i specjalistów z obszaru nauk o kulturze fizycznej, nauk o zdrowiu i nauk medycznych.

    WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

    Wymagania rekrutacyjne

    STUDIA I STOPNIA

    W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku wychowanie fizyczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
    biologia, chemia, fizyka, język obcy, język polski

    Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Opinie (0)