• ANGIELSKI JĘZYK BIZNESU

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat
  Studia w Częstochowie - Politechnika Częstochowska - kierunek studiów angielski język biznesu
  Absolwent posiada kompetencje komunikacyjne w zakresie języka ogólnego oraz specjalistycznego, wyprofilowanego do celów międzykulturowej komunikacji biznesowej oraz pośredniczenia w międzynarodowych kontaktach gospodarczych i handlowych.
  Interdyscyplinarny charakter studiów sprzyja zdobyciu wysokich kwalifikacji merytorycznych, związanych z biegłym opanowaniem języka angielskiego, ze szczególnym uwzględnieniem jego rejestru biznesowego, a także nabyciu umiejętności w dziedzinie międzykulturowej komunikacji biznesowej.
  Absolwent wyposażony jest w wiedzę dotyczącą ekonomii, prawa i mechanizmów życia gospodarczego, zwłaszcza w kontekście globalizacji i intensyfikacji międzynarodowych kontaktów gospodarczych i handlowych. Niezwykle cenną umiejętnością są kompetencje w zakresie kultury oraz uwrażliwienie na różnice międzykulturowe, ze szczególnym uwzględnieniem sfery biznesu czy negocjacji handlowych.
  Absolwent posiada wiedzę językową na poziomie C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Wykazuje się znajomością biznesowego słownictwa specjalistycznego z zakresu ekonomii, prawa, korespondencji handlowej, marketingu i reklamy.
  Dysponuje wiedzą z zakresu językoznawstwa oraz teorii tłumaczenia, ze szczególnym uwzględnieniem specjalistycznego języka biznesu. Posiada wiedzę dotyczącą przekładoznawstwa i strategii tłumaczeniowych w odniesieniu do biznesowych tłumaczeń konsekutywnych, symultanicznych i pisemnych. Ma również wiedzę dotyczącą możliwości zastosowania nowoczesnych technologii informacyjnych w tłumaczeniu specjalistycznym.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku angielski język biznesu brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier
  Studia w Częstochowie - Politechnika Częstochowska - kierunek studiów bezpieczeństwo i higiena pracy
  Absolwent kierunku BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY posiada wiedzę dotyczącą podstawowych zasad kształtowania bezpieczeństwa i higieny w środowisku pracy i potrafi wykorzystać tę wiedzę w praktyce działania organizacji różnego typu; zna podstawowe przepisy prawa dotyczącego ochrony pracy i potrafi wykorzystać te przepisy w działaniach na rzecz kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy; posiada wiedzę z zakresu psychologii i socjologii i potrafi wykorzystać tę wiedzę w działaniach na rzecz poprawy kultury bezpieczeństwa.
  Posiada wiedzę z zakresu fizjologii i higieny przemysłowej i potrafi ją wykorzystać w działaniach na rzecz ergonomii i ochrony zdrowia pracowników; potrafi zidentyfikować i dokonać pomiaru czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych występujących w środowisku pracy oraz dokonać oceny zagrożeń, jakie mogą stwarzać te czynniki; potrafi dokonać oceny ergonomicznej oraz zorganizować stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii; potrafi dokonać analizy i oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą na różnych stanowiskach pracy.
  potrafi dokonać analizy wypadków przy pracy, ustalić okoliczności i przyczyny wypadków a także przeprowadzić postępowanie w przypadku choroby zawodowej; potrafi ocenić zagrożenia pożarowe, umie postępować w przypadku pożaru oraz podjąć działania ratowniczo-gaśnicze; potrafi zidentyfikować zadania służby bhp oraz zastosować metody odpowiednie do tych zadań a także właściwie zorganizować pracę służby bhp; potrafi dokonać analizy zagrożeń wynikających z wykorzystywania maszyn i urządzeń na różnym etapie cyklu ich życia oraz zaprojektować działania profilaktyczne, w tym dobrać środki ochrony indywidualnej i zbiorowej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
  • Edukacja w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
  • Edukacja w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kwalifikacja odbywa się na podstawie konkursu dyplomów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • DESIGN I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Częstochowie - Politechnika Częstochowska - kierunek studiów design i zarządzanie projektami

  Ogólnym celem kształcenia na kierunku Design i zarządzanie projektami jest rozwijanie oraz upowszechnianie zagadnień z zakresu szeroko pojętej problematyki designu i zarządzania. Ponadto w ramach prowadzonego kierunku prowadzone będą działania o charakterze edukacyjno-naukowym wspierając rozwój i znaczenie designu i zarządzania projektami.

  Powyższy cel będzie realizowany m.in. poprzez: kształcenie studentów oraz przygotowanie ich do wykonywania zawodu, kształcenie w celu uzupełnienia specjalistycznej wiedzy, umiejętności zawodowych, prowadzenie badań naukowych i stwarzania warunków rozwoju pracownikom naukowym Wydziału Zarządzania PCz., działalność popularyzatorską, wydawniczą, organizowanie konferencji naukowych o zasięgu ogólnokrajowym oraz międzynarodowym, upowszechnienie postępu technicznego, technologicznego i ekonomicznego.

  Cele kształcenia, uwzględnione podczas formułowania programu kształcenia są istotą do osiągnięcia zakładanych kwalifikacji i umiejętności absolwenta. Kształcenie na powyższym kierunku dla studentów studiów I stopnia zostanie zakończone egzaminem dyplomowym licencjackim.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku design i zarządzanie projektami brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kwalifikacja odbywa się na podstawie konkursu dyplomów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ W BIZNESIE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister
  Studia w Częstochowie - Politechnika Częstochowska - kierunek studiów finanse i rachunkowość w biznesie
  Jeśli jesteś osobą, która chce tworzyć i biegle posługiwać się informacją finansową w przedsiębiorstwach, w bankach, czy też jednostkach sektora publicznego to studia na nowoczesnym kierunku finanse i rachunkowość w biznesie skierowane są do Ciebie. Nauczysz się wykorzystywać zdobytą wiedzę i praktykę w procesie zarządzania podmiotem gospodarczym.
  Kierunek finanse i rachunkowość w biznesie jest dla tych, którzy oprócz teorii wysoko cenią praktykę! Kładziemy bowiem duży nacisk na zajęcia warsztatowe z praktykami, umożliwiające zastosowanie zdobytej wiedzy teoretycznej w praktyce gospodarczej.
  Czego się nauczysz?
  Studiując na kierunku finanse i rachunkowość w biznesie nauczysz się nie tylko tworzyć rzetelne informacje finansowe w działach księgowości, ale z sukcesem wykorzystywać je w podejmowaniu decyzji na wszystkich szczeblach zarządzania w różnego typu podmiotach gospodarczych.
  W dobie dynamicznie zmieniającego się otoczenia i konkurencji na odległość kliknięcia myszką, umiejętność ta pozwala osiągnąć przewagę rynkową. Samodzielnie pozyskasz i przeanalizujesz dane, samodzielnie ocenisz ryzyko i wyciągniesz wnioski, a także będziesz wiedzieć, jakie decyzje należy podjąć w różnych warunkach gospodarczych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Menedżer finansowy
  • Rachunkowość i podatki
  • Inwestycje i nieruchomości

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Menedżer finansowy
  • Rachunkowość i podatki
  • Inwestycje i nieruchomości
  • Nowe usługi biznesowe

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Menedżer finansowy
  • Rachunkowość i podatki
  • Inwestycje i nieruchomości

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Menedżer finansowy
  • Rachunkowość i podatki
  • Inwestycje i nieruchomości

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość w biznesie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kwalifikacja odbywa się na podstawie konkursu dyplomów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • LOGISTYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister
  Studia w Częstochowie - Politechnika Częstochowska - kierunek studiów logistyka

  Absolwenci posiadają ogólną wiedzę i umiejętności niezbędne do operacyjnego zarządzania logistycznego w ramach działów funkcjonalnych podmiotów gospodarczych. Znają istotę zarządzania współczesnymi organizacjami oraz zasady działalności logistycznej podmiotów gospodarczych. Rozumieją istotę podejścia systemowego i procesowego w logistyce, zasady sterowania przepływami informacji, środków finansowych, zasobów ludzkich i materialnych, a także istotę logistycznej obsługi klienta.

  Absolwenci posiadają umiejętności rozwiązywania problemów logistycznych:

  • organizowania i realizacji operacyjnej działalności logistycznej bsp w podmiotach gospodarczych,
  • przedstawiania i uzasadniania poglądów związanych z dążeniem do poprawy operacyjnego zarządzania logistycznego,
  • usprawniania zarządzania logistycznego w obszarach funkcjonalnych podmiotu gospodarczego,
  • zarządzania specjalistycznymi funkcjami oraz procesami logistycznymi,
  • posługiwania się systemami informatycznego wspomagania zarządzania logistycznego,
  • zarządzania kosztami, finansami oraz kapitałem,
  • doboru personelu oraz jego szkolenia.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Systemy logistyczne
  • Zarządzanie transportem

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie łańcuchami dostaw
  • Zarządzanie logistyczne w handlu i dystrybucji
  • Zarządzanie informacją logistyczną

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Systemy logistyczne
  • Zarządzanie transportem

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Zarządzanie łańcuchami dostaw
  • Zarządzanie logistyczne w handlu i dystrybucji
  • Zarządzanie informacją logistyczną

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku logistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kwalifikacja odbywa się na podstawie konkursu dyplomów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • LOGISTYKA INŻYNIERSKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier inżynier

  Studia w Częstochowie - Politechnika Częstochowska - kierunek studiów logistyka inżynierska

  Jeśli jesteś osobą, która chce kształcić się w zakresie procesów logistycznych realizowanych w łańcuchach dostaw oraz logistyki transportu ludzi i towarów oraz projektowania systemów transportowych, to studia na nowatorskim kierunku logistyka inżynierska są skierowane do Ciebie. To tutaj zdobędziesz wiedzę teoretyczną i będziesz miał możliwość wykorzystania jej w praktyce gospodarczej.

  Kierunek logistyka inżynierska jest dla tych, którzy oprócz teorii wysoko cenią praktykę!

  Program studiów stanowi odpowiedź na wymagania praktyki gospodarczej. Kładziemy bowiem duży nacisk na zajęcia laboratoryjne, umożliwiające zastosowanie zdobytej wiedzy teoretycznej w praktyce gospodarczej. Studia doskonale przygotują Cię do pracy na stanowiskach związanych z planowaniem, koordynacją i organizacją transportu, a zwłaszcza realizacji zadań związanych z planowaniem i realizacją zadań wynikających z nowoczesnego łańcucha dostaw, dystrybucji towarów i zarządzania nimi, z zastosowaniem nowoczesnych technik informatycznych.

  Studiując na kierunku logistyka inżynierska nauczysz się nie tylko jak funkcjonują nowoczesne łańcuchy dostaw, jak kształtować przepływ towarów, aby umożliwić ich dostawę we właściwej ilości, oczekiwanej jakości, w wymaganych terminie i po optymalnych kosztach, jak zarządzać transportem, ale także jak skutecznie wykorzystać zdobytą wiedzę w podejmowaniu decyzji na wszystkich szczeblach zarządzania w różnego typu podmiotach gospodarczych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneŚcieżki kształcenia

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Zarządzania i inżynierii transportu
  • Inżynierii systemów logistycznych

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Zarządzania i inżynierii transportu
  • Inżynierii systemów logistycznych

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku logistyka inżynierska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ZARZĄDZANIE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat
  Studia w Częstochowie - Politechnika Częstochowska - kierunek studiów zarządzanie
  Absolwent kierunku zarządzanie pierwszego stopnia nabywa wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości, problemów funkcjonowania organizacji – przedsiębiorstw, instytucji publicznych, organizacji non-profit. Rozumie istotę zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, a także zarządzania ryzykiem działalności w jednostce.
  Absolwent kierunku zarządzanie nabywa umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi, nieruchomościami i informacjami. W trakcie studiów jest przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami, przedsięwzięciami w organizacjach o charakterze gospodarczym, administracyjnym oraz instytucjami publicznymi i samorządowymi.
  Absolwent zna język obcy oraz potrafił posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu zarządzania. Absolwent jest przygotowany do pracy w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania oraz menedżera/kierownika średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Posiada umiejętności skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania oraz pracy w zespole.
  Absolwenci studiów pierwszego stopnia uzyskują tytuł licencjata i mogą kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia, kończących się uzyskaniem dyplomu magistra.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I PRODUKCJĄ

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier inżynier

  Studia w Częstochowie - Politechnika Częstochowska - kierunek studiów zarządzanie jakością i produkcją

  Absolwent studiów I stopnia na kierunku Zarządzanie Jakością i Produkcją posiada wiedzę w zakresie zarządzania jakością i produkcjach w przedsiębiorstwach usługowych i produkcyjnych. Posiada wiedzę z zakresu zarządzania produkcją, nauk ekonomicznych, bezpieczeństwa procesów, systemów zarządzania.

  Absolwent posiada umiejętności menadżerskie i potrafi rozwiązywać problemy z zakresu inżynierii produkcji, zarządzania jakością wyrobów i usług. Posiada umiejętności koordynowania zadań z zakresu inżynierii produkcji, transportu i towaroznawstwa, w tym: projektowanie systemów zarządzania jakością, projektowanie nowych i nadzorowania istniejących procesów i systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych; nadzorowania obiektów i systemów zarządzania; doboru metod i technik stosowanych w kontroli jakości, doboru i szkolenia personelu; zarządzania kosztami w przemyśle; zarządzania doborem materiałów; marketingu; logistyki; zarządzania inwestycjami rzeczowymi; transferu technologii i innowacyjności. wdrażanie innowacji, formułowania zadań z zakresu technologii zarządzania i finansów.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie jakością i produkcją brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ZARZĄDZANIE W TURYSTYCE I SPORCIE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Częstochowie - Politechnika Częstochowska - kierunek studiów zarządzanie w turystyce i sporcie

  Studia na kierunku Zarządzanie turystyką i sportem pozwolą nabyć wiedzę i umiejętności zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym i organizacją sportową. Przygotują do pracy w profesjonalnych klubach sportowych, centrach fitness, stowarzyszeniach turystycznych, jednostkach samorządu terytorialnego, podmiotach rynku turystycznego, biurach podróży, hotelarstwie, gastronomii, informacji turystycznej.

  Absolwenci kierunku Zarządzanie turystyką i sportem będą mogli nabyć i utrwalić kompetencje praktyczno-zawodowe i organizacyjno-menedżerskie oraz kompetencje kierowania ludźmi, współpracy w grupie, komunikacji, zaangażowania i motywowania.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie w turystyce i sporcie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Częstochowska

Opinie (0)