• BIOTECHNOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Biotechnologia
  Po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku biotechnologia absolwent ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną w zakresie matematyki, fizyki, biofizyki oraz chemi i (nieorganicznej, organicznej, fizycznej i analitycznej), a także podstaw genetyki i biologi i. Potrafi oznaczać właściwości fizyczne i chemiczne związków chemicznych i materiałów stosowanych w biotechnologii, przewidywać reaktywność związków chemicznych na podstawie ich budowy oraz szacować efekty cieplne procesów chemicznych i biochemicznych. Potrafi także planować i przeprowadzać eksperymenty chemiczne, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać poprawne wnioski, a także posługiwać się programami komputerowymi, wspomagającymi real izacje zadań typowych dla działalności inżynierskiej w zakresie technologi i chemicznych, w tym również biotechnologi i przemysłowej. Umie przeprowadzić syntezy prostych związków chemicznych w skal i laboratoryjnej oraz wyizolować proste produkty biochemiczne z surowców naturalnych, jak również zaprojektować prosty proces biotechnologiczny i ocenić jego funkcjonowanie przy użyciu właściwych metod, technik i narzędzi. Potrafi wykorzystywać nabytą wiedzę do krytycznej anal izy i oceny sposobu funkcjonowania istniejących rozwiązań technicznych stosowanych w biotechnologi i przemysłowej, wstępnie oceniać efekty ekonomiczne podejmowanych działań inżynierskich w zakresie technologi i chemicznej i biotechnologi i przemysłowej, a także dostrzegać aspekty systemowe i pozatechniczne real izowanych zadań inżynierskich oraz oceniać zagrożenia związane ze stosowaniem produktów i procesów chemicznych i biochemicznych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biotechnologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka i astronomia, fizyka, chemia, biologia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biotechnologia jest dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na tym samym kierunku lub pokrewnym.

   

  Dowiedz się więcej

 • CHEMIA BUDOWLANA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Chemia budowlana
  Absolwent studiów I stopnia kierunku chemia budowlana ma wiedzę z matematyki, fizyki i chemi i, pozwalającą na wykorzystanie metod matematycznych do opisu i zrozumienia zjawisk fizycznych, procesów chemicznych, mechaniki, wytrzymałości materiałów, obl iczeń inżynierskich oraz i lościowego opisu procesów technologicznych wytwarzania materiałów budowlanych. Ma wiedzę z elektrotechniki, elektroniki, automatyki, informatyki i wytrzymałości materiałów w zakresie potrzebnym do rozwiązywania prostych zadań obl iczeniowych w technologi i chemicznej. Zna zasady działania układów kontrolno-pomiarowych i sterujących. Zna podstawy kinetyki, termodynamiki, wytrzymałości materiałów, inżynieri i chemicznej, maszynoznawstwa i aparatury przemysłu chemicznego. Ma wiedzę o surowcach, produktach i procesach stosowanych w przemyśle chemicznym materiałów budowlanych. Potrafi je identyfikować i określać ich właściwości. Zna podstawowe techniki stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich w technologi i materiałów budowlanych. Poprawnie dobiera materiały stosowane w budowie aparatury chemicznej oraz w budownictwie, zgodnie z wymaganiami konstrukcyjnymi. Potrafi pozyskiwać surowce dla przemysłu materiałów budowlanych z produktów naturalnych i odpadowych. Korzysta z oprogramowania CAD wspomagającego realizacje zadań inżynierskich w zakresie technologi i chemicznej i budownictwa. Ma wiedzę o kierunkach rozwoju przemysłu materiałów budowlanych, cyklu życia produktów, urządzeń i instalacj i przemysłowych. Rozumie społeczne i prawne uwarunkowania działalności inżynierskiej. Ma wiedzę o zagrożeniach związanych z real izacją procesów chemicznych. Zna konwencje międzynarodowe i Dyrektywy UE dotyczące bezpieczeństwa technicznego. Zna zasady REACH oraz ochrony środowiska naturalnego związane z produkcją materiałów budowlanych i z gospodarką odpadami. Potrafi zaproponować modernizacje istniejącego procesu, jak również zaprojektować prosty proces technologiczny wytwarzania materiałów budowlanych.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Chemia budowlana brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka i astronomia, fizyka, chemia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Chemia budowlana jest dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na tym samym kierunku lub pokrewnym.

  Dowiedz się więcej

   

 • INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Inżynieria chemiczna i procesowa
  Absolwent studiów I stopnia kierunku inżynieria chemiczna i procesowa ma wiedzę ogólną w zakresie chemi i nieorganicznej, organicznej, fizycznej i analitycznej. Ma wiedzę z matematyki oraz fizyki, w zakresie niezbędnym w praktyce inżynierskiej, z elektrotechniki, elektroniki, automatyki, informatyki, materiałoznawstwa w zakresie potrzebnym do formułowania i rozwiązywania prostych zadań obliczeniowych i sprzętowych powiązanych z inżynierią chemiczną i procesową. Ma także podstawową wiedzę o surowcach, produktach i procesach stosowanych w przemyśle chemicznym i pokrewnych oraz rozszerzoną wiedzę z zakresu inżynieri i chemicznej, maszynoznawstwa i aparatury przemysłu chemicznego (w zakresie podstawowych procesów przemysłu chemicznego). Zna podstawy kinetyki i termodynamiki procesowej, inżynieri i reaktorów chemicznych oraz bioinżynierii, a także zasady automatyki i miernictwa działania układów kontrolno-pomiarowych i elektronicznych układów sterowania. Potrafi zaplanować eksperyment i dokonać analizy wyników oraz wykorzystać nowoczesną aparaturę naukowo-badawczą i specjal istyczne oprogramowanie do rozwiązywania zadań inżynierskich z zakresu inżynieri i i technologi i chemicznej oraz stosować podstawowe techniki laboratoryjne do anal izy, syntezy, wydzielania i oczyszczania związków chemicznych. Potrafi zaprojektować i wykonać proste stanowisko badawcze do oceny właściwości fizykochemicznych zadanych substancj i i ocenić jego funkcjonowanie przy użyciu właściwych metod, technik i narzędzi. Umie zaprojektować prosty proces technologiczny zgodnie z zadaną specyfikacją, charakterystyczny dla ukończonej specjalności, i ocenić jego poprawność przy użyciu właściwych metod, technik i narzędzi, a także wykorzystywać nabytą wiedzę do krytycznej analizy i oceny sposobu funkcjonowania istniejących rozwiązań technicznych stosowanych w procesach chemicznych. Potrafi korzystać z symulatorów wspomagających projektowanie inżynierskie i w technologi i chemicznej (ChemCAD).
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka i astronomia, fizyka, chemia, biologia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria budowlana i procesowa jest dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na tym samym kierunku lub pokrewnym.

  Dowiedz się więcej

   

 • NANOTECHNOLOGIE I NANOMATERIAŁY Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Nanotechnologie i nanomateriały
  Po ukończeniu studiów I stopnia na makrokierunku nanotechnologie i nanomateriały absolwent ma wiedzę w zakresie matematyki obejmującą zagadnienia analizy matematycznej, algebry oraz elementy matematyki stosowanej, niezbędnych do rozumienia i i lościowego opisu zjawisk i procesów technologicznych oraz posługiwania się aparatem matematycznym i metodami matematycznymi w opisie i modelowaniu zjawisk i procesów fizycznych i chemicznych. Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną w zakresie chemi i i fizyki oraz ich technicznych zastosowań. Ma wiedzę szczegółową, związaną z zagadnieniami fizyki współczesnej, zwłaszcza dotyczącymi atomowej i molekularnej budowy materii, niezbędnymi do rozumienia podstawowych mechanizmów fizycznych i wykorzystania wiedzy fizycznej w nanotechnologi i. Potrafi posługiwać się typowymi narzędziami informatycznymi do projektowania, modelowania i symulacj i komputerowych wybranych zagadnień chemicznych, fizycznych, technicznych oraz technologicznych. Potrafi identyfikować problematykę fizyczną w zjawiskach naturalnych i procesach technologicznych, a także wykorzystywać metodykę badań fizycznych (eksperymentalnych i teoretycznych) do rozwiązywania zadań inżynierskich, jak również planować i przeprowadzać eksperymenty, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać poprawne wnioski. Umie zaprojektować i wykonać proste stanowisko badawcze do oceny zadanych właściwości fizykochemicznych substancji, jak również prosty proces technologiczny oraz ocenić jego poprawność i funkcjonalność przy użyciu właściwych metod, technik i narzędzi zgodnie z zadaną specyfikacją, charakterystyczną dla ukończonej specjalności.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Nanotechnologie i nanomateriały brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka i astronomia, fizyka, chemia, informatyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Nanotechnologie i nanomateriały jest dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na tym samym kierunku lub pokrewnym.

   

  Dowiedz się więcej

   

 • TECHNOLOGIA CHEMICZNA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Technologia chemiczna
  Absolwent studiów I stopnia kierunku technologia chemiczna ma wiedzę z matematyki w stopniu pozwalającym na wykorzystanie metod matematycznych do opisu procesów chemicznych oraz obl iczeń potrzebnych w praktyce inżynierskiej, jak również z fizyki i chemi i na poziomie niezbędnym do rozumienia i ilościowego opisu procesów technologicznych. Ma wiedzę związaną z doborem materiałów stosowanych w budowie aparatury i instalacj i chemicznych. Ma także wiedzę z elektrotechniki, elektroniki, automatyki i informatyki w zakresie potrzebnym do formułowania i rozwiązywania prostych zadań obl iczeniowych i sprzętowych powiązanych z technologią chemiczną. Zna podstawy kinetyki, termodynamiki i katalizy procesów chemicznych, a także zasady budowy i doboru reaktorów i aparatów stosowanych w przemyśle chemicznym. Ma wiedzę z zakresu inżynierii chemicznej, maszynoznawstwa i aparatury przemysłu chemicznego, oraz na temat surowców, produktów i procesów stosowanych w przemyśle chemicznym związanym z technologią chemiczną. Potrafi stosować podstawowe metody planowania eksperymentu oraz różne metody eksperymentalne i analityczne. Umie stosować podstawowe techniki laboratoryjne do anal izy, syntezy, wydzielania, oczyszczania i charakteryzowania związków chemicznych stosowanych w technologii chemicznej. Umie dobierać reakcje chemiczne do real izacj i konkretnych zadań inżynierskich z zakresu technologi i chemicznej. Potrafi wykorzystywać nabytą wiedzę do krytycznej anal izy i oceny sposobu funkcjonowania istniejących rozwiązań technicznych stosowanych w procesach technologi i chemicznej, jak również zaprojektować prosty proces technologiczny, zgodnie z zadaną specyfikacją, charakterystyczny dla ukończonej specjalności, i ocenić jego poprawność przy użyciu właściwych metod, technik i narzędzi.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Technologia chemiczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka i astronomia, fizyka, chemia, biologia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Technologia chemiczna jest dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na tym samym kierunku lub pokrewnym.

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (0)