• GEODEZJA I KARTOGRAFIA REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - kierunek Geodezja i kartografia
   Studia stacjonarne pierwszego stopnia trwają 7, a niestacjonarne 8 semestrów. Program kształcenia obejmuje wykłady, ćwiczenia audytoryjne i komputerowe oraz ćwiczenia projektowe w dobrze wyposażonych w aparaturę pomiarową laboratoriach. Ponadto program obejmuje 4 tygodnie praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach geodezyjnych lub jednostkach administracji oraz 5 tygodni ćwiczeń terenowych głównie we własnym ośrodku szkoleniowym w Grybowie koło Nowego Sącza.
   Absolwent potrafi:
   • Posłużyć się właściwie dobranymi metodami, instrumentami oraz używanym w pracach geodezyjnych i kartograficznych oprogramowaniem, wykonać pomiary geodezyjne niezbędne w procesie zakładania osnów, tworzenia map sytuacyjno-wysokościowych, obsługi inwestycji i montażu urządzeń, zakładać sieci kontrolne do wyznaczania przemieszczeń oraz opracować wymaganą przepisami dokumentację techniczną
   • Pozyskać dane do założenia i aktualizacji katastru nieruchomości, sporządzić operat szacunkowy wyceny nieruchomości, przeprowadzić podział nieruchomości, rozgraniczenie nieruchomości, wznowienie granic oraz opracować niezbędną dokumentację tych procesów
   • Projektować i tworzyć proste bazy danych przestrzennych, zasilać je danymi z różnych źródeł oraz przetwarzać te dane, przeprowadzić analizę przestrzenną w środowisku systemu informacji przestrzennej; przygotować prezentację kartograficzną danych; korzystać z danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz innych zasobów i serwisów udostępniających dane przestrzenne
   • Realizować wybrane zadania pomiarowe z zakresu opracowania danych lotniczych oraz wytworzyć podstawowe produkty fotogrametryczne i tematyczne poprzez pomiarowe i interpretacyjne opracowanie danych lotniczych i satelitarnych
   Perspektywy zawodowe:
   • Własna działalność gospodarcza po uzyskaniu uprawnień zawodowych
   • Przedsiębiorstwa wykonawcze geodezyjne i geoinformatyczne
   • Jednostki administracji państwowej i samorządowej związane z geodezją i gospodarką nieruchomościami
   • Instytucje i agencje zajmujące się zarządzaniem nieruchomościami
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Geodezja i kartografia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru z: fizyka, chemia, informatyka, biologia, geografia język obcy

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Geodezja i kartografia jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz analizy dokumentów.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • GOSPODARKA PRZESTRZENNA REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - kierunek Gospodarka przestrzenna
   Studia stacjonarne pierwszego stopnia trwają 7, a niestacjonarne 8 semestrów. Program kształcenia obejmuje wykłady, ćwiczenia audytoryjne i komputerowe oraz ćwiczenia projektowe w dobrze wyposażonych laboratoriach. Ponadto program obejmuje 4 tygodnie praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach geodezyjnych, firmach projektowych lub jednostkach administracji rządowej i samorządowej.
   Absolwent potrafi:
   • Obsługiwać wybrane narzędzia klas CAD, GIS, 3D oraz posługiwać się nimi w celu: wykonywania inwentaryzacji, projektów urbanistycznych, planów zagospodarowania przestrzennego, analiz danych przestrzennych, opracowania prezentacji kartograficznych i wizualizacji w postaci animacji
   • Korzystać z serwisów udostępniających dane geodezyjne i kartograficzne, pozyskiwać i aktualizować dane przestrzenne będące postawą opracowania studiów uwarunkowań i planów zagospodarowania przestrzennego oraz wykorzystywać różne źródła danych oraz podstawowe techniki i narzędzia badawcze do wykonania interpretacji uwarunkowań przyrodniczych, pozwalających określić kierunki i zasady zagospodarowania dla obszaru objętego planem
   • Wykonać rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranego obszaru miasta przy zastosowaniu obowiązujących norm i przepisów prawnych oraz zaprojektować zespół zabudowy mieszkaniowej wraz z niezbędnymi usługami i urządzeniami towarzyszącymi, zgodnie z wymaganymi standardami użytkowymi i normami budowlanymi
   • Wykorzystać dokumentację kartograficzną i opisową o środowisku w działaniach związanych z rozwojem wsi; dokonać oceny właściwości gleb pod kątem ich jakości i przydatności, użytkowania i kierunków zagospodarowania, poprawy ich właściwości oraz ochrony ilościowej i jakościowej
   Perspektywy zawodowe:
   • własna działalność gospodarcza po przyjęciu do Izby Urbanistów
   • jednostki administracji państwowej i samorządowej związane z gospodarką przestrzenną
   • firmy konsultingowe i doradcze oraz firmy otoczenia biznesu
   • biura projektowe pracujące na rzecz miast i gmin
   • przedsiębiorstwach oddziaływujących na środowisko bądź produkujących na rzecz środowiska
   • instytucje i agencje Unii Europejskiej
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru z: fizyka, chemia, informatyka, biologia, geografia, język obcy

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz analizy dokumentów.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • GEOINFORMATYKA REKRUTACJA

   Uczelnie Warszawa - kierunek Geoinformatyka
   Absolwent potrafi:
   • Zaprojektować, wykonać lub współuczestniczyć w tworzeniu oprogramowania i systemów wspomagających pracę specjalistów pozyskujących, przetwarzających wykorzystujących informację przestrzenną
   • Łączyć wiedzę i umiejętności z zakresu informatyki oraz szeroko rozumianych nauk geoinformacyjnych, dzięki czemu przygotowany jest do właściwego stosowania standardów z zakresu informacji przestrzennej oraz tworzenia nowych innowacyjnych produktów geoinformacyjnych (wszelkiego rodzaju mapy cyfrowe, systemy GIS, modele przestrzenne obiektów, geoportale, aplikacje lokalizacyjne i nawigacyjne, programy automatyzujące pozyskiwanie danych o powierzchni Ziemi np. na podstawie danych lotniczych i satelitarnych)
   Perspektywy zawodowe:
   • Własna działalność gospodarcza
   • Duże, średnie i małe przedsiębiorstwa geodezyjne i kartograficzne, informatyczne i geoinformatyczne
   • Jednostki administracji państwowej i samorządowej, m.in. w ramach służby geodezyjnej i kartograficznej
   • Firmy i instytucje wykorzystujące zasoby danych przestrzennych m.in. w takich sektorach gospodarki, jak: telekomunikacja, energetyka, bankowość i ubezpieczenia, geomarketing, bezpieczeństwo i obronność, turystyka, logistyka i transport, ochrona środowiska, planowanie przestrzenne, geologia, leśnictwo
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Geoinformatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Matematyka
   • Jeden przedmiot do wyboru z: fizyka, chemia, informatyka, biologia, geografia, język obcy

   Dowiedz się więcej

    

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
GEODEZJA I KARTOGRAFIA
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
GEOINFROMATYKA
 
Studia II stopnia:
GEODEZJA I KARTOGRAFIA
Specjalności:
 • Geodezja i Nawigacja Satelitarna
 • Geodezja Inżynieryjno - Przemysłowa
 • Kataster i Gospodarka Nieruchomościami
 • Fotogrametria i Teledetekcja
 • Kartografia i Systemy Informacji Geograficznej 
 • Systemy Informacji Przestrzennej 
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
Specjalności:
 • Środowiskowe uwarunkowania gospodarowania przestrzenią
 • Urbanistyka w planowaniu przestrzennym 

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
GEODEZJA I KARTOGRAFIA
Specjalności:
 • Geodezja i Systemy Informacji Przestrzennej
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
GEOINFROMATYKA
 
Studia II stopnia:
GEODEZJA I KARTOGRAFIA
Specjalności:
 • Geodezja inżynieryjna
 • Kataster i SIP
 • Technologie satelitarne w geodezji
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
Specjalności:
 • Środowiskowe uwarunkowania gospodarowania przestrzenią
 • Urbanistyka w planowaniu przestrzennym 

Podyplomowe

GOSPODARKA PRZESTRZENNA W PRAKTYCE
ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH
SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ
WYCENA NIERUCHOMOŚCI
ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Doktoranckie

GEODEZJA I KARTOGRAFIA