Plac Politechniki 1

00-661 Warszawa

tel. 22 234 - 7223

fax. 22 234 - 1578

email: dziekan@gik.pw.edu.pl

http://www.gik.pw.edu.pl

Plac Politechniki 1

00-661 Warszawa

tel. 22 234 - 7223

fax. 22 234 - 1578

email: dziekan@gik.pw.edu.pl

http://www.gik.pw.edu.pl

 • GEODEZJA I KARTOGRAFIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Geodezja i kartografia
  Studia stacjonarne pierwszego stopnia trwają 7, a niestacjonarne 8 semestrów. Program kształcenia obejmuje wykłady, ćwiczenia audytoryjne i komputerowe oraz ćwiczenia projektowe w dobrze wyposażonych w aparaturę pomiarową laboratoriach. Ponadto program obejmuje 4 tygodnie praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach geodezyjnych lub jednostkach administracji oraz 5 tygodni ćwiczeń terenowych głównie we własnym ośrodku szkoleniowym w Grybowie koło Nowego Sącza.
  Absolwent potrafi:
  • Posłużyć się właściwie dobranymi metodami, instrumentami oraz używanym w pracach geodezyjnych i kartograficznych oprogramowaniem, wykonać pomiary geodezyjne niezbędne w procesie zakładania osnów, tworzenia map sytuacyjno-wysokościowych, obsługi inwestycji i montażu urządzeń, zakładać sieci kontrolne do wyznaczania przemieszczeń oraz opracować wymaganą przepisami dokumentację techniczną
  • Pozyskać dane do założenia i aktualizacji katastru nieruchomości, sporządzić operat szacunkowy wyceny nieruchomości, przeprowadzić podział nieruchomości, rozgraniczenie nieruchomości, wznowienie granic oraz opracować niezbędną dokumentację tych procesów
  • Projektować i tworzyć proste bazy danych przestrzennych, zasilać je danymi z różnych źródeł oraz przetwarzać te dane, przeprowadzić analizę przestrzenną w środowisku systemu informacji przestrzennej; przygotować prezentację kartograficzną danych; korzystać z danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz innych zasobów i serwisów udostępniających dane przestrzenne
  • Realizować wybrane zadania pomiarowe z zakresu opracowania danych lotniczych oraz wytworzyć podstawowe produkty fotogrametryczne i tematyczne poprzez pomiarowe i interpretacyjne opracowanie danych lotniczych i satelitarnych
  Perspektywy zawodowe:
  • Własna działalność gospodarcza po uzyskaniu uprawnień zawodowych
  • Przedsiębiorstwa wykonawcze geodezyjne i geoinformatyczne
  • Jednostki administracji państwowej i samorządowej związane z geodezją i gospodarką nieruchomościami
  • Instytucje i agencje zajmujące się zarządzaniem nieruchomościami
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Geodezja i kartografia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru z: fizyka, chemia, informatyka, biologia, geografia język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Geodezja i kartografia jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz analizy dokumentów.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • GEODEZJA I KARTOGRAFIA - STUDIA DOKTORANCKIE Stopień: III REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - studia doktoranckie na kierunku Geodezja i kartografia
  Studia doktoranckie realizowane w ramach studiów stacjonarnych na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej są prowadzone w zakresie dziedziny nauki techniczne, w dyscyplinie geodezja i kartografia. Studia doktoranckie trwają 4 lata. Warunki ewentualnego przedłużenia tego okresu określa regulamin studiów doktoranckich na Politechnice Warszawskiej.
  W ramach programu studiów doktoranckich doktorant prowadzi badania naukowe pod kierunkiem opiekuna naukowego (a po otwarciu przewodu doktorskiego promotora albo promotora i promotora pomocniczego), szczególnie zaś badania związane z przygotowywaną rozprawą doktorską. Wyniki prowadzonych badań naukowych doktorant powinien publikować w czasopismach naukowych i prezentować na konferencjach naukowych.
  W ramach studiów doktorant jest zobowiązany:
  • w każdym semestrze studiów zaprezentować wyniki swoich badań w formie referatu-prezentacji w ramach seminarium doktoranckiego,
  • uczestniczyć w procesie dydaktycznym w ramach praktyki zawodowej,
  • uczęszczać na zajęcia dydaktyczne, w ramach których zobowiązany jest zaliczyć przedmioty o łącznej liczbie punktów, większej bądź równej 45 ECTS,
  • zdać egzaminy z:
  - przedmiotu w dyscyplinie geodezja i kartografia,
  - języka obcego (chyba, że posiada odpowiedni certyfikat),
  - przedmiotu dodatkowego – ekonomii lub filozofii.
  • złożenie wstępnej wersji rozprawy doktorskiej przeznaczonej do oceny przez promotora powinno nastąpić przed zakończeniem okresu odbywania studiów doktoranckich.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia doktoranckie
   
  Rekrutacja na studia doktoranckie na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej odbywa się w drodze konkursu raz w roku przed rozpoczęciem semestru zimowego.
  Na studia doktoranckie może zostać przyjęta osoba, która:
  • posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub inny równorzędny, uzyskany w Polsce lub w innym kraju, przy czym zasady uznawania wykształcenia zdobytego za granica określają odrębne przepisy lub jest beneficjentem programu „Diamentowy Grant”,
  • uzyskał zgodę na opiekę naukową od uprawnionego pracownika wydziału, posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie dyscypliny naukowej geodezja i kartografia lub pokrewnej dyscypliny naukowej, spełniającego wymagania określone na podstawie art. 201 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
  • uzyskał od kierownika jednostki organizacyjnej wydziału (katedry, zakładu), w której realizowana będzie praca doktorska, zgodę na wykonywanie tej pracy w jednostce, stanowiącą zarazem zobowiązanie do zapewnienia właściwych warunków jej realizacji, decyzja kierownika w tej sprawie uwzględnia zgodność deklarowanych przez kandydata zainteresowań naukowych i wstępnie określonej tematyki rozprawy doktorskiej z profilem naukowym jednostki oraz tematyką aktualnie prowadzonych w jednostce projektów badawczych,
  • złożył kierownikowi studiów doktoranckich odpowiednie dokumenty określone w uchwale Rady Wydziału Geodezji i Kartografii PW w sprawie szczegółowego trybu rekrutacji na studia stacjonarne doktoranckie,
  • przystąpił do postępowania konkursowego.
  Decyzje w sprawie przyjęcia kandydatów na studia doktoranckie podejmuje wydziałowa komisja rekrutacyjna na podstawie analizy dokumentów oraz egzaminu w formie rozmowy kwalifikacyjnej. W czasie rozmowy kwalifikacyjnej oceniana jest zaproponowana przez kandydata tematyka badawcza, a także umiejętność autoprezentacji i argumentacji, znajomość badań naukowych z dyscypliny oraz dotychczasowe doświadczenia badawcze i naukowe.
  Szczegółowe informacje i zasady rekrutacji na studia doktoranckie znajdują się na stronie www.gik.pw.edu.pl w zakładce „studia doktoranckie”

 • GEOINFORMATYKA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Geoinformatyka
  Absolwent potrafi:
  • Zaprojektować, wykonać lub współuczestniczyć w tworzeniu oprogramowania i systemów wspomagających pracę specjalistów pozyskujących, przetwarzających wykorzystujących informację przestrzenną
  • Łączyć wiedzę i umiejętności z zakresu informatyki oraz szeroko rozumianych nauk geoinformacyjnych, dzięki czemu przygotowany jest do właściwego stosowania standardów z zakresu informacji przestrzennej oraz tworzenia nowych innowacyjnych produktów geoinformacyjnych (wszelkiego rodzaju mapy cyfrowe, systemy GIS, modele przestrzenne obiektów, geoportale, aplikacje lokalizacyjne i nawigacyjne, programy automatyzujące pozyskiwanie danych o powierzchni Ziemi np. na podstawie danych lotniczych i satelitarnych)
  Perspektywy zawodowe:
  • Własna działalność gospodarcza
  • Duże, średnie i małe przedsiębiorstwa geodezyjne i kartograficzne, informatyczne i geoinformatyczne
  • Jednostki administracji państwowej i samorządowej, m.in. w ramach służby geodezyjnej i kartograficznej
  • Firmy i instytucje wykorzystujące zasoby danych przestrzennych m.in. w takich sektorach gospodarki, jak: telekomunikacja, energetyka, bankowość i ubezpieczenia, geomarketing, bezpieczeństwo i obronność, turystyka, logistyka i transport, ochrona środowiska, planowanie przestrzenne, geologia, leśnictwo
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Geoinformatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru z: fizyka, chemia, informatyka, biologia, geografia, język obcy

  Dowiedz się więcej

   

 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Gospodarka przestrzenna
  Studia stacjonarne pierwszego stopnia trwają 7, a niestacjonarne 8 semestrów. Program kształcenia obejmuje wykłady, ćwiczenia audytoryjne i komputerowe oraz ćwiczenia projektowe w dobrze wyposażonych laboratoriach. Ponadto program obejmuje 4 tygodnie praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach geodezyjnych, firmach projektowych lub jednostkach administracji rządowej i samorządowej.
  Absolwent potrafi:
  • Obsługiwać wybrane narzędzia klas CAD, GIS, 3D oraz posługiwać się nimi w celu: wykonywania inwentaryzacji, projektów urbanistycznych, planów zagospodarowania przestrzennego, analiz danych przestrzennych, opracowania prezentacji kartograficznych i wizualizacji w postaci animacji
  • Korzystać z serwisów udostępniających dane geodezyjne i kartograficzne, pozyskiwać i aktualizować dane przestrzenne będące postawą opracowania studiów uwarunkowań i planów zagospodarowania przestrzennego oraz wykorzystywać różne źródła danych oraz podstawowe techniki i narzędzia badawcze do wykonania interpretacji uwarunkowań przyrodniczych, pozwalających określić kierunki i zasady zagospodarowania dla obszaru objętego planem
  • Wykonać rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranego obszaru miasta przy zastosowaniu obowiązujących norm i przepisów prawnych oraz zaprojektować zespół zabudowy mieszkaniowej wraz z niezbędnymi usługami i urządzeniami towarzyszącymi, zgodnie z wymaganymi standardami użytkowymi i normami budowlanymi
  • Wykorzystać dokumentację kartograficzną i opisową o środowisku w działaniach związanych z rozwojem wsi; dokonać oceny właściwości gleb pod kątem ich jakości i przydatności, użytkowania i kierunków zagospodarowania, poprawy ich właściwości oraz ochrony ilościowej i jakościowej
  Perspektywy zawodowe:
  • własna działalność gospodarcza po przyjęciu do Izby Urbanistów
  • jednostki administracji państwowej i samorządowej związane z gospodarką przestrzenną
  • firmy konsultingowe i doradcze oraz firmy otoczenia biznesu
  • biura projektowe pracujące na rzecz miast i gmin
  • przedsiębiorstwach oddziaływujących na środowisko bądź produkujących na rzecz środowiska
  • instytucje i agencje Unii Europejskiej
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru z: fizyka, chemia, informatyka, biologia, geografia, język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz analizy dokumentów.

   

   

  Dowiedz się więcej

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry