Plac Politechniki 1

00-661 Warszawa

tel. 22 234 - 7223

fax. 22 234 - 1578

email: dziekan@gik.pw.edu.pl

http://www.gik.pw.edu.pl

Plac Politechniki 1

00-661 Warszawa

tel. 22 234 - 7223

fax. 22 234 - 1578

email: dziekan@gik.pw.edu.pl

http://www.gik.pw.edu.pl

 • GEODEZJA I KARTOGRAFIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Geodezja i kartografia
  Studia stacjonarne pierwszego stopnia trwają 7, a niestacjonarne 8 semestrów. Program kształcenia obejmuje wykłady, ćwiczenia audytoryjne i komputerowe oraz ćwiczenia projektowe w dobrze wyposażonych w aparaturę pomiarową laboratoriach. Ponadto program obejmuje 4 tygodnie praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach geodezyjnych lub jednostkach administracji oraz 5 tygodni ćwiczeń terenowych głównie we własnym ośrodku szkoleniowym w Grybowie koło Nowego Sącza.
  Absolwent potrafi:
  • Posłużyć się właściwie dobranymi metodami, instrumentami oraz używanym w pracach geodezyjnych i kartograficznych oprogramowaniem, wykonać pomiary geodezyjne niezbędne w procesie zakładania osnów, tworzenia map sytuacyjno-wysokościowych, obsługi inwestycji i montażu urządzeń, zakładać sieci kontrolne do wyznaczania przemieszczeń oraz opracować wymaganą przepisami dokumentację techniczną
  • Pozyskać dane do założenia i aktualizacji katastru nieruchomości, sporządzić operat szacunkowy wyceny nieruchomości, przeprowadzić podział nieruchomości, rozgraniczenie nieruchomości, wznowienie granic oraz opracować niezbędną dokumentację tych procesów
  • Projektować i tworzyć proste bazy danych przestrzennych, zasilać je danymi z różnych źródeł oraz przetwarzać te dane, przeprowadzić analizę przestrzenną w środowisku systemu informacji przestrzennej; przygotować prezentację kartograficzną danych; korzystać z danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz innych zasobów i serwisów udostępniających dane przestrzenne
  • Realizować wybrane zadania pomiarowe z zakresu opracowania danych lotniczych oraz wytworzyć podstawowe produkty fotogrametryczne i tematyczne poprzez pomiarowe i interpretacyjne opracowanie danych lotniczych i satelitarnych
  Perspektywy zawodowe:
  • Własna działalność gospodarcza po uzyskaniu uprawnień zawodowych
  • Przedsiębiorstwa wykonawcze geodezyjne i geoinformatyczne
  • Jednostki administracji państwowej i samorządowej związane z geodezją i gospodarką nieruchomościami
  • Instytucje i agencje zajmujące się zarządzaniem nieruchomościami
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Geodezja i kartografia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru z: fizyka, chemia, informatyka, biologia, geografia
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Geodezja i kartografia jest egzaminu oraz analizy dokumentów.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • GEODEZJA I KARTOGRAFIA - STUDIA DOKTORANCKIE Stopień: III REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - studia doktoranckie na kierunku Geodezja i kartografia
  Studia doktoranckie realizowane w ramach studiów stacjonarnych na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej są prowadzone w zakresie dziedziny nauki techniczne, w dyscyplinie geodezja i kartografia. Studia doktoranckie trwają 4 lata. Warunki ewentualnego przedłużenia tego okresu określa regulamin studiów doktoranckich na Politechnice Warszawskiej.
  W ramach programu studiów doktoranckich doktorant prowadzi badania naukowe pod kierunkiem opiekuna naukowego (a po otwarciu przewodu doktorskiego promotora albo promotora i promotora pomocniczego), szczególnie zaś badania związane z przygotowywaną rozprawą doktorską. Wyniki prowadzonych badań naukowych doktorant powinien publikować w czasopismach naukowych i prezentować na konferencjach naukowych.
  W ramach studiów doktorant jest zobowiązany:
  • w każdym semestrze studiów zaprezentować wyniki swoich badań w formie referatu-prezentacji w ramach seminarium doktoranckiego,
  • uczestniczyć w procesie dydaktycznym w ramach praktyki zawodowej,
  • uczęszczać na zajęcia dydaktyczne, w ramach których zobowiązany jest zaliczyć przedmioty o łącznej liczbie punktów, większej bądź równej 45 ECTS,
  • zdać egzaminy z:
  - przedmiotu w dyscyplinie geodezja i kartografia,
  - języka obcego (chyba, że posiada odpowiedni certyfikat),
  - przedmiotu dodatkowego – ekonomii lub filozofii.
  • złożenie wstępnej wersji rozprawy doktorskiej przeznaczonej do oceny przez promotora powinno nastąpić przed zakończeniem okresu odbywania studiów doktoranckich.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia doktoranckie
   
  Rekrutacja na studia doktoranckie na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej odbywa się w drodze konkursu raz w roku przed rozpoczęciem semestru zimowego.
  Na studia doktoranckie może zostać przyjęta osoba, która:
  • posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub inny równorzędny, uzyskany w Polsce lub w innym kraju, przy czym zasady uznawania wykształcenia zdobytego za granica określają odrębne przepisy lub jest beneficjentem programu „Diamentowy Grant”,
  • uzyskał zgodę na opiekę naukową od uprawnionego pracownika wydziału, posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie dyscypliny naukowej geodezja i kartografia lub pokrewnej dyscypliny naukowej, spełniającego wymagania określone na podstawie art. 201 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
  • uzyskał od kierownika jednostki organizacyjnej wydziału (katedry, zakładu), w której realizowana będzie praca doktorska, zgodę na wykonywanie tej pracy w jednostce, stanowiącą zarazem zobowiązanie do zapewnienia właściwych warunków jej realizacji, decyzja kierownika w tej sprawie uwzględnia zgodność deklarowanych przez kandydata zainteresowań naukowych i wstępnie określonej tematyki rozprawy doktorskiej z profilem naukowym jednostki oraz tematyką aktualnie prowadzonych w jednostce projektów badawczych,
  • złożył kierownikowi studiów doktoranckich odpowiednie dokumenty określone w uchwale Rady Wydziału Geodezji i Kartografii PW w sprawie szczegółowego trybu rekrutacji na studia stacjonarne doktoranckie,
  • przystąpił do postępowania konkursowego.
  Decyzje w sprawie przyjęcia kandydatów na studia doktoranckie podejmuje wydziałowa komisja rekrutacyjna na podstawie analizy dokumentów oraz egzaminu w formie rozmowy kwalifikacyjnej. W czasie rozmowy kwalifikacyjnej oceniana jest zaproponowana przez kandydata tematyka badawcza, a także umiejętność autoprezentacji i argumentacji, znajomość badań naukowych z dyscypliny oraz dotychczasowe doświadczenia badawcze i naukowe.
  Szczegółowe informacje i zasady rekrutacji na studia doktoranckie znajdują się na stronie www.gik.pw.edu.pl w zakładce „studia doktoranckie”

 • GEOINFORMATYKA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Geoinformatyka
  Absolwent potrafi:
  • Zaprojektować, wykonać lub współuczestniczyć w tworzeniu oprogramowania i systemów wspomagających pracę specjalistów pozyskujących, przetwarzających wykorzystujących informację przestrzenną
  • Łączyć wiedzę i umiejętności z zakresu informatyki oraz szeroko rozumianych nauk geoinformacyjnych, dzięki czemu przygotowany jest do właściwego stosowania standardów z zakresu informacji przestrzennej oraz tworzenia nowych innowacyjnych produktów geoinformacyjnych (wszelkiego rodzaju mapy cyfrowe, systemy GIS, modele przestrzenne obiektów, geoportale, aplikacje lokalizacyjne i nawigacyjne, programy automatyzujące pozyskiwanie danych o powierzchni Ziemi np. na podstawie danych lotniczych i satelitarnych)
  Perspektywy zawodowe:
  • Własna działalność gospodarcza
  • Duże, średnie i małe przedsiębiorstwa geodezyjne i kartograficzne, informatyczne i geoinformatyczne
  • Jednostki administracji państwowej i samorządowej, m.in. w ramach służby geodezyjnej i kartograficznej
  • Firmy i instytucje wykorzystujące zasoby danych przestrzennych m.in. w takich sektorach gospodarki, jak: telekomunikacja, energetyka, bankowość i ubezpieczenia, geomarketing, bezpieczeństwo i obronność, turystyka, logistyka i transport, ochrona środowiska, planowanie przestrzenne, geologia, leśnictwo
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Geoinformatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru z: fizyka, chemia, informatyka, biologia, geografia
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   

 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Gospodarka przestrzenna
  Studia stacjonarne pierwszego stopnia trwają 7, a niestacjonarne 8 semestrów. Program kształcenia obejmuje wykłady, ćwiczenia audytoryjne i komputerowe oraz ćwiczenia projektowe w dobrze wyposażonych laboratoriach. Ponadto program obejmuje 4 tygodnie praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach geodezyjnych, firmach projektowych lub jednostkach administracji rządowej i samorządowej.
  Absolwent potrafi:
  • Obsługiwać wybrane narzędzia klas CAD, GIS, 3D oraz posługiwać się nimi w celu: wykonywania inwentaryzacji, projektów urbanistycznych, planów zagospodarowania przestrzennego, analiz danych przestrzennych, opracowania prezentacji kartograficznych i wizualizacji w postaci animacji
  • Korzystać z serwisów udostępniających dane geodezyjne i kartograficzne, pozyskiwać i aktualizować dane przestrzenne będące postawą opracowania studiów uwarunkowań i planów zagospodarowania przestrzennego oraz wykorzystywać różne źródła danych oraz podstawowe techniki i narzędzia badawcze do wykonania interpretacji uwarunkowań przyrodniczych, pozwalających określić kierunki i zasady zagospodarowania dla obszaru objętego planem
  • Wykonać rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranego obszaru miasta przy zastosowaniu obowiązujących norm i przepisów prawnych oraz zaprojektować zespół zabudowy mieszkaniowej wraz z niezbędnymi usługami i urządzeniami towarzyszącymi, zgodnie z wymaganymi standardami użytkowymi i normami budowlanymi
  • Wykorzystać dokumentację kartograficzną i opisową o środowisku w działaniach związanych z rozwojem wsi; dokonać oceny właściwości gleb pod kątem ich jakości i przydatności, użytkowania i kierunków zagospodarowania, poprawy ich właściwości oraz ochrony ilościowej i jakościowej
  Perspektywy zawodowe:
  • własna działalność gospodarcza po przyjęciu do Izby Urbanistów
  • jednostki administracji państwowej i samorządowej związane z gospodarką przestrzenną
  • firmy konsultingowe i doradcze oraz firmy otoczenia biznesu
  • biura projektowe pracujące na rzecz miast i gmin
  • przedsiębiorstwach oddziaływujących na środowisko bądź produkujących na rzecz środowiska
  • instytucje i agencje Unii Europejskiej
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru z: fizyka, chemia, informatyka, biologia, geografia, WOS
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz analizy dokumentów.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)