• GEODEZJA I KARTOGRAFIA Stopień: I REKRUTACJA

   Uczelnie Lublin - kierunek Geodezja i kartografia
   Geodezja i kartografia jako kierunek  łączy  w sobie nauki techniczne oraz nauki o ziemi. Kształcą się na nim  specjaliści w zakresie szeroko rozumianej geodezji obejmującej m.in.  wyznaczanie położenia obiektów, przedstawianie ich na mapach, geodezyjną obsługę obiektów inżynieryjnych i przemysłowych. Studenci mają dostęp do nowoczesnych laboratoriów oraz pracowni komputerowych ze specjalistycznym oprogramowaniem. Mogą poszerzać swoją wiedzę  i umiejętności pracując w kole naukowym studentów geodezji.Absolwent jest przygotowany do prowadzenia działalności inżynierskiej w zakresie geodezji, kartografii systemów, a także posługiwania się nowoczesnymi technikami pomiarów geodezyjnych, satelitarnych, fotogrametycznych i teledetekcyjnych oraz przetwarzania wyników tych pomiarów i ich wykorzystania.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Geodezja i kartografia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia,  matematyka, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia

   Dowiedz się więcej

    

  • INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA Stopień: I REKRUTACJA

   Uczelnie Lublin - kierunek Inżynieria bezpieczeństwa
   Absolwent posiada wiedzę ogólną z zakresu nauk technicznych oraz wiedzę specjalistyczną   z zakresu inżynierii bezpieczeństwa, a w szczególności z obszaru bezpieczeństwa maszyn, konstrukcji    i instalacji procesowych. Potrafi projektować i monitorować stan i warunki bezpieczeństwa. Potrafi dobrać odpowiednie metody i wykonać studium zagrożeń i zdolności operacyjnych procesu przemysłowego, wykonać analizę ryzyka, określić prawdopodobieństwo uszkodzeń układów   i systemów, wyznaczyć poziom nienaruszalności bezpieczeństwa. Potrafi także organizować i prowadzić akcje ratownicze, kontrolować warunki pracy i standardy bezpieczeństwa, prowadzić badania okoliczności awarii i wypadków oraz prowadzić dokumentację związaną z bezpieczeństwem. Oferowany program nauczania zawiera wiele treści związanych z unormowaniami z zakresu budowy, eksploatacji i utylizacji instalacji przemysłowych, co pozwala absolwentowi radzić sobie z problematyką prawną i ekonomiczną  Ostatnie dwa semestry stanowią głównie przedmioty do wyboru, co umożliwia pogłębienie wiedzy i umiejętności w obszarze gałęzi gospodarki spójnej  z wybranym tematem pracy inżynierskiej.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia

   Dowiedz się więcej

    

  • INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA Stopień: I REKRUTACJA

   Uczelnie Lublin - kierunek Inżynieria chemiczna i procesowa
   Kierunek inżynieria chemiczna i procesowa przygotowuje zarówno teoretycznie jak i praktycznie do projektowania i sprawowania nadzoru nad procesami technologicznymi oraz aparaturą procesową w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego i innych. Absolwent posiada wiedzę ogólną z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej. Rozumie zasady i prawa leżące u podstaw inżynierii chemicznej i procesowej oraz potrafi wykorzystać je do rozwiązywania problemów w zakładach przemysłowych. Absolwent rozumie podstawy inżynierii produktu, zasady projektowania procesów  i aparatów, zna nowoczesne aparaty i maszyny procesowe oraz systemy automatyki i miernictwa przemysłowego. Szeroki zakres wiedzy związany z: przetwórstwem materiałów biologicznych, eksploatacją maszyn i transportem wewnętrznym, zewnętrznym i zachowaniem łańcucha chłodniczego, pozwala absolwentowi na poprawne zaprojektowanie i wykorzystanie procesów chemicznych do wytworzenia produktów o zdefiniowanych cechach. Wykorzystanie wiedzy fizykochemicznej i matematycznej umożliwia prawidłowe wyznaczenie i dobranie parametrów procesów przetwórczych materiałów biologicznych. Z kolei zagadnienia energetyczne oraz modelowanie reakcji chemicznych i biochemicznych, absolwent może wykorzystać do ekonomicznego i energooszczędnego przetwórstwa wspomnianych materiałów.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia

   Dowiedz się więcej

    

  • INŻYNIERIA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Lublin - kierunek Inżynieria przemysłu spożywczego
   Absolwenci są przygotowani do wykonywania zadań inżynierskich ukierunkowanych na potrzeby przetwórstwa spożywczego i produkcji pasz. Posiadają zaawansowaną wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania, nadzorowania i eksploatacji systemów produkcyjnych wykorzystywanych w przemyśle spożywczym i paszowym. Ponadto są przygotowani do podejmowania decyzji i twórczego rozwiązywania problemów związanych z przetwórstwem, magazynowaniem, przechowywaniem, kontrolą i obrotem artykułów rolno-spożywczych.  Ponadto abiturenci mogą pracować na stanowiskach inżynierskich i menadżerskich w zakładach, instytucjach związanych z przemysłem spożywczym,   jednostkach usługowych i doradczych przetwórstwa rolno-spożywczego, gastronomii, a także w jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których niezbędna jest wiedza techniczna, technologiczna, informatyczna oraz umiejętności organizacyjne. 
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria przemysłu spożywczego brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka  i astronomia, chemia, informatyka, biologia i geografia

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria przemysłu spożywczego jest tytuł inżyniera z kierunku inżynieria przemysłu spożywczego albo inżyniera lub magistra kierunków pokrewnych.

   Dowiedz się więcej

    

  • INŻYNIERIA ROLNICZA I LEŚNA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Lublin - kierunek Inżynieria rolnicza i leśna
   Inżynieria Rolnicza i Leśna to kierunek o charakterze techniczno-przyrodniczym, który przygotowuje do wykonywania zadań inżynierskich ukierunkowanych na potrzeby rolnictwa oraz gospodarki żywnościowej i leśnej.  Studia pierwszego stopnia trwają 3,5 roku (7 semestrów), absolwent otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera. Studia drugiego stopnia trwają 1,5 roku (3 semestry), a absolwent otrzymuje tytuł zawodowy magistra inżyniera. Absolwenci mogą podjąć pracę w zakładach produkcyjnych i naprawczych maszyn rolniczych, ogrodniczych i leśnych, przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją urządzeń i systemów OZE oraz pozyskiwaniem energii ze źródeł odnawialnych i obrotem energią na rynkach lokalnych. Absolwenci mogą podjąć pracę również w zakładach projektowania maszyn i urządzeń dla potrzeb produkcji rolniczej, w instytucjach handlowych sprzedaży sprzętu dla rolnictwa, leśnictwa oraz przetwórstwa żywności, a także w przedsiębiorstwach i instytucjach zajmujących się przetwórstwem produktów rolniczych (zakłady przetwórstwa owoców i warzyw, przetwórstwa mięsnego, zakłady zbożowe) i obrotem żywności. Absolwenci będą także przygotowani do pracy we własnych gospodarstwach rolnych oraz do organizowania i prowadzenia przedsiębiorstw usługowych i doradczych w zakresie rolnictwa, leśnictwa, przetwórstwa rolno-spożywczego, motoryzacji i ekoenergetyki. Mogą podjąć pracę również w szkolnictwie zawodowym oraz organach administracji samorządowej i państwowej, których zakres działania jest związany z rolnictwem i energetyką odnawialną. 

    

   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria rolnicza i leśna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, matematyka, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria rolnicza leśna jest tytuł inżyniera uzyskany na kierunkach: technika rolnicza i leśna, inzynieria rolnicza i leśna albo posiadający dyplom inzyniera albo magistra inzyniera uzyskany na kierunku pokrewnym.

   Dowiedz się więcej

    

  • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Stopień: I REKRUTACJA

   Uczelnie Lublin - kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
   Kierunek umożliwia studentom połączenie przygotowania inżynierskiego z określonej dziedziny z umiejętnościami menedżerskimi z zakresu m.in. organizacji i zarządzania, marketingu i finansów. Absolwenci są przygotowani do pracy w małych, średnich  i dużych przedsiębiorstwach zajmujących wybranym zakresem  inżynierii produkcji, jednostkach projektowych i doradczych oraz   innych jednostkach gospodarczych,  administracyjnych, w  których wymagana jest wiedza techniczna, ekonomiczna i informatyczna oraz umiejętności organizacyjne. Absolwent posiada umiejętności menedżerskie i jest przygotowany do rozwiązywania zagadnień  z wybranego zakresu inżynierii produkcji, w tym: projektowania nowych i nadzorowania istniejących procesów i systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych, nadzorowania obiektów i systemów zarządzania, doboru  i szkolenia personelu, zarządzania przedsiębiorstwem, finansami  i kapitałem, zarządzania kosztami, marketingu, logistyki, zarządzania inwestycjami rzeczowymi, formułowania zadań z zakresu technologii zarządzania i finansów, transferu technologii   i  innowacyjności.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia, biologia

   Dowiedz się więcej

    

    

  • CHŁODNICTWO, KLIMATYZACJA I TECHNOLOGIE ZINTEGROWANE Stopień: I REKRUTACJA

   Uczelnie Lublin - kierunek Chłodnictwo, klimatyzacja i technologie zintegrowane
   Kierunek jest ściśle powiązany z aktualnymi trendami integrowania chłodnictwa, klimatyzacji, ogrzewnictwa i wentylacji z ekoenergetyką, szczególnie w sferze optymalizacji pozyskiwania i wykorzystania energii w zgodzie z dbałością o jakość środowiska. Obowiązkowa praktyka czterotygodniowa realizowana jest w okresie przerwy wakacyjnej po trzecim roku studiów. Praktyka odbywa się w firmach branży HVAR oraz produkcji chłodniczej. Studenci odbywają praktyki w działach: projektowych, technicznych, produkcyjnych, energetycznych, magazynowych, transportowych, oraz w laboratoriach badawczych. Absolwent będzie dysponował podstawową wiedzą, kompetencjami i umiejętnościami z chłodnictwa w zakresie budowy i eksploatacji podstawowych instalacji, wyposażenia i technologii w działalności przemysłowej oraz w życiu codziennym. Równocześnie studia umożliwiają nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie kształtowania parametrów środowiska pracy i życia z uwzględnieniem komfortu działających ludzi, poprzez wykorzystanie klimatyzacji, wentylacji i skojarzonych technologii ogrzewnictwa i ciepłownictwa. Dotyczy to także sfery logistyki i transportu. Stąd, absolwent zyska podstawy wynikające z kierunku do działania zawodowego w całej gospodarce i sferze bytowej ludzi z uwzględnieniem przemysłu najnowszych technologii, medycyny, wspomagania życia codziennego włącznie z rekreacją i rehabilitacją.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Chłodnictwo, klimatyzacja i technologie zintegrowane brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia

   Dowiedz się więcej

    

  • TRANSPORT I LOGISTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Lublin - kierunek Transport i logistyka
   Podstawowym celem kształcenia na kierunku transport w inżynierii produkcji jest przygotowanie kadry pracowniczej dla dynamicznie rozwijającego się sektora transportowego, szczególnie w odniesieniu do transportu żywności oraz procesów logistycznych towarzyszących zagadnieniom transportowym. Absolwent jest przygotowany merytorycznie  i praktycznie do realizacji zadań inżynierii środków transportowych, ich eksploatacji i napraw, inżynierii ruchu oraz analizy systemów transportowych. Wiedza oraz umiejętności z zakresu organizacji procesów produkcyjnych w gospodarce pozwolą absolwentowi podjąć pracę np. w jednostkach eksploatacyjnych transportu samochodowego, szynowego i lotniczego, zakładach obsługowo-naprawczych środków transportu, jednostkach organizacyjnych służb ruchu drogowego, szynowego i lotniczego lub zakładach przemysłowych  i przedsiębiorstwach spedycyjnych.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Transport i logistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Transport i logistyka jest dyplom inżyniera uzyskany na kierunkach: transport, transport i logistyka albo dyplom inżyniera lub magistra inżyniera uzyskany na kierunku pokrewnym.

   Dowiedz się więcej

    

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
CHŁODNICTWO, KLIMATYZACJA I TECHNOLOGIE ZINTEGROWANE
GEODEZJA I KARTOGRAFIA
INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA
INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA
INŻYNIERIA ROLNICZA I LEŚNA
Specjalności:
 • Inżynieria żywności
 • Technika motoryzacyjna i energetyka
 • Odnawialne źródła energii i ekoenergetyka
INŻYNIERIA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO
TRANSPORT I LOGISTYKA
Specjalności:
 • Inżynieria transportu i spedycja
 • Transport specjalistyczny
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Specjalności:
 • Inżynieria zarządzania produkcją i usługami
 • Zarządzanie i inżynieria przetwórstwa spożywczego
 
Studia II stopnia:
CHŁODNICTWO, KLIMATYZACJA I TECHNOLOGIE ZINTEGROWANE
INŻYNIERIA ROLNICZA I LEŚNA
INŻYNIERIA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Specjalności:
 • Inżynieria zarządzania produkcją i usługami
 • Zarządzanie i inżynieria przetwórstwa spożywczego

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
CHŁODNICTWO, KLIMATYZACJA I TECHNOLOGIE ZINTEGROWANE
INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA
INŻYNIERIA ROLNICZA I LEŚNA
Specjalności:
 • Inżynieria żywności
 • Technika motoryzacyjna i energetyka
 • Odnawialne źródła energii i ekoenergetyka
INŻYNIERIA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO
TRANSPORT I LOGISTYKA
Specjalności:
 • Inżynieria transportu i spedycja
 • Transport specjalistyczny
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Specjalności:
 • Inżynieria zarządzania produkcją i usługami
 • Zarządzanie i inżynieria przetwórstwa spożywczego
 
Studia II stopnia:
CHŁODNICTWO, KLIMATYZACJA I TECHNOLOGIE ZINTEGROWANE
INŻYNIERIA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Specjalności:
 • Inżynieria zarządzania produkcją i usługami
 • Zarządzanie i inżynieria przetwórstwa spożywczego