• GEODEZJA I KARTOGRAFIA REKRUTACJA

   Uczelnie Lublin - kierunek Geodezja i kartografia
   Geodezja i kartografia jako kierunek  łączy  w sobie nauki techniczne oraz nauki o ziemi. Kształcą się na nim  specjaliści w zakresie szeroko rozumianej geodezji obejmującej m.in.  wyznaczanie położenia obiektów, przedstawianie ich na mapach, geodezyjną obsługę obiektów inżynieryjnych i przemysłowych. Studenci mają dostęp do nowoczesnych laboratoriów oraz pracowni komputerowych ze specjalistycznym oprogramowaniem. Mogą poszerzać swoją wiedzę  i umiejętności pracując w kole naukowym studentów geodezji.Absolwent jest przygotowany do prowadzenia działalności inżynierskiej w zakresie geodezji, kartografii systemów, a także posługiwania się nowoczesnymi technikami pomiarów geodezyjnych, satelitarnych, fotogrametycznych i teledetekcyjnych oraz przetwarzania wyników tych pomiarów i ich wykorzystania.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Geodezja i kartografia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia,  matematyka, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia

   Dowiedz się więcej

    

  • INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA REKRUTACJA

   Uczelnie Lublin - kierunek Inżynieria bezpieczeństwa
   Absolwent posiada wiedzę ogólną z zakresu nauk technicznych oraz wiedzę specjalistyczną   z zakresu inżynierii bezpieczeństwa, a w szczególności z obszaru bezpieczeństwa maszyn, konstrukcji    i instalacji procesowych. Potrafi projektować i monitorować stan i warunki bezpieczeństwa. Potrafi dobrać odpowiednie metody i wykonać studium zagrożeń i zdolności operacyjnych procesu przemysłowego, wykonać analizę ryzyka, określić prawdopodobieństwo uszkodzeń układów   i systemów, wyznaczyć poziom nienaruszalności bezpieczeństwa. Potrafi także organizować i prowadzić akcje ratownicze, kontrolować warunki pracy i standardy bezpieczeństwa, prowadzić badania okoliczności awarii i wypadków oraz prowadzić dokumentację związaną z bezpieczeństwem. Oferowany program nauczania zawiera wiele treści związanych z unormowaniami z zakresu budowy, eksploatacji i utylizacji instalacji przemysłowych, co pozwala absolwentowi radzić sobie z problematyką prawną i ekonomiczną  Ostatnie dwa semestry stanowią głównie przedmioty do wyboru, co umożliwia pogłębienie wiedzy i umiejętności w obszarze gałęzi gospodarki spójnej  z wybranym tematem pracy inżynierskiej.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia

   Dowiedz się więcej

    

  • INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA REKRUTACJA

   Uczelnie Lublin - kierunek Inżynieria chemiczna i procesowa
   Kierunek inżynieria chemiczna i procesowa przygotowuje zarówno teoretycznie jak i praktycznie do projektowania i sprawowania nadzoru nad procesami technologicznymi oraz aparaturą procesową w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego i innych. Absolwent posiada wiedzę ogólną z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej. Rozumie zasady i prawa leżące u podstaw inżynierii chemicznej i procesowej oraz potrafi wykorzystać je do rozwiązywania problemów w zakładach przemysłowych. Absolwent rozumie podstawy inżynierii produktu, zasady projektowania procesów  i aparatów, zna nowoczesne aparaty i maszyny procesowe oraz systemy automatyki i miernictwa przemysłowego. Szeroki zakres wiedzy związany z: przetwórstwem materiałów biologicznych, eksploatacją maszyn i transportem wewnętrznym, zewnętrznym i zachowaniem łańcucha chłodniczego, pozwala absolwentowi na poprawne zaprojektowanie i wykorzystanie procesów chemicznych do wytworzenia produktów o zdefiniowanych cechach. Wykorzystanie wiedzy fizykochemicznej i matematycznej umożliwia prawidłowe wyznaczenie i dobranie parametrów procesów przetwórczych materiałów biologicznych. Z kolei zagadnienia energetyczne oraz modelowanie reakcji chemicznych i biochemicznych, absolwent może wykorzystać do ekonomicznego i energooszczędnego przetwórstwa wspomnianych materiałów.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia

   Dowiedz się więcej

    

  • INŻYNIERIA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO REKRUTACJA

   Uczelnie Lublin - kierunek Inżynieria przemysłu spożywczego
   Absolwenci są przygotowani do wykonywania zadań inżynierskich ukierunkowanych na potrzeby przetwórstwa spożywczego i produkcji pasz. Posiadają zaawansowaną wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania, nadzorowania i eksploatacji systemów produkcyjnych wykorzystywanych w przemyśle spożywczym i paszowym. Ponadto są przygotowani do podejmowania decyzji i twórczego rozwiązywania problemów związanych z przetwórstwem, magazynowaniem, przechowywaniem, kontrolą i obrotem artykułów rolno-spożywczych.  Ponadto abiturenci mogą pracować na stanowiskach inżynierskich i menadżerskich w zakładach, instytucjach związanych z przemysłem spożywczym,   jednostkach usługowych i doradczych przetwórstwa rolno-spożywczego, gastronomii, a także w jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których niezbędna jest wiedza techniczna, technologiczna, informatyczna oraz umiejętności organizacyjne. 
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria przemysłu spożywczego brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka  i astronomia, chemia, informatyka, biologia i geografia

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria przemysłu spożywczego jest tytuł inżyniera z kierunku inżynieria przemysłu spożywczego albo inżyniera lub magistra kierunków pokrewnych.

   Dowiedz się więcej

    

  • INŻYNIERIA ROLNICZA I LEŚNA REKRUTACJA

   Uczelnie Lublin - kierunek Inżynieria rolnicza i leśna
   Inżynieria Rolnicza i Leśna to kierunek o charakterze techniczno-przyrodniczym, który przygotowuje do wykonywania zadań inżynierskich ukierunkowanych na potrzeby rolnictwa oraz gospodarki żywnościowej i leśnej.  Studia pierwszego stopnia trwają 3,5 roku (7 semestrów), absolwent otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera. Studia drugiego stopnia trwają 1,5 roku (3 semestry), a absolwent otrzymuje tytuł zawodowy magistra inżyniera. Absolwenci mogą podjąć pracę w zakładach produkcyjnych i naprawczych maszyn rolniczych, ogrodniczych i leśnych, przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją urządzeń i systemów OZE oraz pozyskiwaniem energii ze źródeł odnawialnych i obrotem energią na rynkach lokalnych. Absolwenci mogą podjąć pracę również w zakładach projektowania maszyn i urządzeń dla potrzeb produkcji rolniczej, w instytucjach handlowych sprzedaży sprzętu dla rolnictwa, leśnictwa oraz przetwórstwa żywności, a także w przedsiębiorstwach i instytucjach zajmujących się przetwórstwem produktów rolniczych (zakłady przetwórstwa owoców i warzyw, przetwórstwa mięsnego, zakłady zbożowe) i obrotem żywności. Absolwenci będą także przygotowani do pracy we własnych gospodarstwach rolnych oraz do organizowania i prowadzenia przedsiębiorstw usługowych i doradczych w zakresie rolnictwa, leśnictwa, przetwórstwa rolno-spożywczego, motoryzacji i ekoenergetyki. Mogą podjąć pracę również w szkolnictwie zawodowym oraz organach administracji samorządowej i państwowej, których zakres działania jest związany z rolnictwem i energetyką odnawialną. 

    

   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria rolnicza i leśna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, matematyka, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria rolnicza leśna jest tytuł inżyniera uzyskany na kierunkach: technika rolnicza i leśna, inzynieria rolnicza i leśna albo posiadający dyplom inzyniera albo magistra inzyniera uzyskany na kierunku pokrewnym.

   Dowiedz się więcej

    

  • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI REKRUTACJA

   Uczelnie Lublin - kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
   Kierunek umożliwia studentom połączenie przygotowania inżynierskiego z określonej dziedziny z umiejętnościami menedżerskimi z zakresu m.in. organizacji i zarządzania, marketingu i finansów. Absolwenci są przygotowani do pracy w małych, średnich  i dużych przedsiębiorstwach zajmujących wybranym zakresem  inżynierii produkcji, jednostkach projektowych i doradczych oraz   innych jednostkach gospodarczych,  administracyjnych, w  których wymagana jest wiedza techniczna, ekonomiczna i informatyczna oraz umiejętności organizacyjne. Absolwent posiada umiejętności menedżerskie i jest przygotowany do rozwiązywania zagadnień  z wybranego zakresu inżynierii produkcji, w tym: projektowania nowych i nadzorowania istniejących procesów i systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych, nadzorowania obiektów i systemów zarządzania, doboru  i szkolenia personelu, zarządzania przedsiębiorstwem, finansami  i kapitałem, zarządzania kosztami, marketingu, logistyki, zarządzania inwestycjami rzeczowymi, formułowania zadań z zakresu technologii zarządzania i finansów, transferu technologii   i  innowacyjności.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia, biologia

   Dowiedz się więcej

    

    

  • CHŁODNICTWO, KLIMATYZACJA I TECHNOLOGIE ZINTEGROWANE REKRUTACJA

   Uczelnie Lublin - kierunek Chłodnictwo, klimatyzacja i technologie zintegrowane
   Kierunek jest ściśle powiązany z aktualnymi trendami integrowania chłodnictwa, klimatyzacji, ogrzewnictwa i wentylacji z ekoenergetyką, szczególnie w sferze optymalizacji pozyskiwania i wykorzystania energii w zgodzie z dbałością o jakość środowiska. Obowiązkowa praktyka czterotygodniowa realizowana jest w okresie przerwy wakacyjnej po trzecim roku studiów. Praktyka odbywa się w firmach branży HVAR oraz produkcji chłodniczej. Studenci odbywają praktyki w działach: projektowych, technicznych, produkcyjnych, energetycznych, magazynowych, transportowych, oraz w laboratoriach badawczych. Absolwent będzie dysponował podstawową wiedzą, kompetencjami i umiejętnościami z chłodnictwa w zakresie budowy i eksploatacji podstawowych instalacji, wyposażenia i technologii w działalności przemysłowej oraz w życiu codziennym. Równocześnie studia umożliwiają nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie kształtowania parametrów środowiska pracy i życia z uwzględnieniem komfortu działających ludzi, poprzez wykorzystanie klimatyzacji, wentylacji i skojarzonych technologii ogrzewnictwa i ciepłownictwa. Dotyczy to także sfery logistyki i transportu. Stąd, absolwent zyska podstawy wynikające z kierunku do działania zawodowego w całej gospodarce i sferze bytowej ludzi z uwzględnieniem przemysłu najnowszych technologii, medycyny, wspomagania życia codziennego włącznie z rekreacją i rehabilitacją.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Chłodnictwo, klimatyzacja i technologie zintegrowane brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia

   Dowiedz się więcej

    

  • TRANSPORT I LOGISTYKA REKRUTACJA

   Uczelnie Lublin - kierunek Transport i logistyka
   Podstawowym celem kształcenia na kierunku transport w inżynierii produkcji jest przygotowanie kadry pracowniczej dla dynamicznie rozwijającego się sektora transportowego, szczególnie w odniesieniu do transportu żywności oraz procesów logistycznych towarzyszących zagadnieniom transportowym. Absolwent jest przygotowany merytorycznie  i praktycznie do realizacji zadań inżynierii środków transportowych, ich eksploatacji i napraw, inżynierii ruchu oraz analizy systemów transportowych. Wiedza oraz umiejętności z zakresu organizacji procesów produkcyjnych w gospodarce pozwolą absolwentowi podjąć pracę np. w jednostkach eksploatacyjnych transportu samochodowego, szynowego i lotniczego, zakładach obsługowo-naprawczych środków transportu, jednostkach organizacyjnych służb ruchu drogowego, szynowego i lotniczego lub zakładach przemysłowych  i przedsiębiorstwach spedycyjnych.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Transport i logistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język obcy
   • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Transport i logistyka jest dyplom inżyniera uzyskany na kierunkach: transport, transport i logistyka albo dyplom inżyniera lub magistra inżyniera uzyskany na kierunku pokrewnym.

   Dowiedz się więcej

    

opinie (0)

Stacjonarne

Studia I stopnia:
CHŁODNICTWO, KLIMATYZACJA I TECHNOLOGIE ZINTEGROWANE
GEODEZJA I KARTOGRAFIA
INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA
INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA
INŻYNIERIA ROLNICZA I LEŚNA
Specjalności:
 • Inżynieria żywności
 • Technika motoryzacyjna i energetyka
 • Odnawialne źródła energii i ekoenergetyka
INŻYNIERIA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO
TRANSPORT I LOGISTYKA
Specjalności:
 • Inżynieria transportu i spedycja
 • Transport specjalistyczny
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Specjalności:
 • Inżynieria zarządzania produkcją i usługami
 • Zarządzanie i inżynieria przetwórstwa spożywczego
 
Studia II stopnia:
CHŁODNICTWO, KLIMATYZACJA I TECHNOLOGIE ZINTEGROWANE
INŻYNIERIA ROLNICZA I LEŚNA
INŻYNIERIA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Specjalności:
 • Inżynieria zarządzania produkcją i usługami
 • Zarządzanie i inżynieria przetwórstwa spożywczego

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
CHŁODNICTWO, KLIMATYZACJA I TECHNOLOGIE ZINTEGROWANE
INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA
INŻYNIERIA ROLNICZA I LEŚNA
Specjalności:
 • Inżynieria żywności
 • Technika motoryzacyjna i energetyka
 • Odnawialne źródła energii i ekoenergetyka
INŻYNIERIA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO
TRANSPORT I LOGISTYKA
Specjalności:
 • Inżynieria transportu i spedycja
 • Transport specjalistyczny
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Specjalności:
 • Inżynieria zarządzania produkcją i usługami
 • Zarządzanie i inżynieria przetwórstwa spożywczego
 
Studia II stopnia:
CHŁODNICTWO, KLIMATYZACJA I TECHNOLOGIE ZINTEGROWANE
INŻYNIERIA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Specjalności:
 • Inżynieria zarządzania produkcją i usługami
 • Zarządzanie i inżynieria przetwórstwa spożywczego