ul. Głęboka 28

20-612 LUBLIN

faks/tel. (+ 81) 531-96-69, 531-96-63

http://www.up.lublin.pl/wip/

ul. Głęboka 28

20-612 LUBLIN

faks/tel. (+ 81) 531-96-69, 531-96-63

http://www.up.lublin.pl/wip/

 • CHŁODNICTWO, KLIMATYZACJA I TECHNOLOGIE ZINTEGROWANE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Chłodnictwo, klimatyzacja i technologie zintegrowane
  Kierunek jest ściśle powiązany z aktualnymi trendami integrowania chłodnictwa, klimatyzacji, ogrzewnictwa i wentylacji z ekoenergetyką, szczególnie w sferze optymalizacji pozyskiwania i wykorzystania energii w zgodzie z dbałością o jakość środowiska. Obowiązkowa praktyka czterotygodniowa realizowana jest w okresie przerwy wakacyjnej po trzecim roku studiów. Praktyka odbywa się w firmach branży HVAR oraz produkcji chłodniczej. Studenci odbywają praktyki w działach: projektowych, technicznych, produkcyjnych, energetycznych, magazynowych, transportowych, oraz w laboratoriach badawczych. Absolwent będzie dysponował podstawową wiedzą, kompetencjami i umiejętnościami z chłodnictwa w zakresie budowy i eksploatacji podstawowych instalacji, wyposażenia i technologii w działalności przemysłowej oraz w życiu codziennym. Równocześnie studia umożliwiają nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie kształtowania parametrów środowiska pracy i życia z uwzględnieniem komfortu działających ludzi, poprzez wykorzystanie klimatyzacji, wentylacji i skojarzonych technologii ogrzewnictwa i ciepłownictwa. Dotyczy to także sfery logistyki i transportu. Stąd, absolwent zyska podstawy wynikające z kierunku do działania zawodowego w całej gospodarce i sferze bytowej ludzi z uwzględnieniem przemysłu najnowszych technologii, medycyny, wspomagania życia codziennego włącznie z rekreacją i rehabilitacją.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Chłodnictwo, klimatyzacja i technologie zintegrowane brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Chłodnictwo, klimatyzacja i technologie zintegrowane jest posiadanie dyplomu studiów wyższych.

 • EKOENERGETYKA Stopień: I REKRUTACJA

  Wzrost zapotrzebowania na energię pochodzącą z odnawialnych źródeł, wymogi przepisów i zobowiązań międzynarodowych oraz wsparcie finansowe ze środków zewnętrznych sprzyjają rozwojowi przedsiębiorstw zajmujących się ekoenergetyką. Jest to relatywnie nowa gałąź produkcji, w związku z czym rośnie zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny. Produkcja energii w odnawialnych źródłach będzie mieć tendencję wzrostową w perspektywie długoterminowej, gdyż malejące zasoby surowców kopalnych wymuszają rozwój technologii ekoenergetycznych. Studia na kierunku Ekoenergetyka zaspokajają potrzeby rynku pracy w tym zakresie, poprzez dobycie wiedzy i praktycznych umiejętności wytwarzania energii z różnych źródeł odnawialnych: energetyki słonecznej, wiatrowej, geotermalnej, wodnej i opartej na biomasie. Program studiów obejmuje również aspekty prawne, środowiskowe i społeczne związane z odnawialnymi źródłami energii.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ekoenergetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka i astronomia, chemia, informatyka, biologia, geografia

  Dowiedz się więcej

 • GEODEZJA I KARTOGRAFIA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Geodezja i kartografia
  Geodezja i kartografia jako kierunek  łączy  w sobie nauki techniczne oraz nauki o ziemi. Kształcą się na nim  specjaliści w zakresie szeroko rozumianej geodezji obejmującej m.in.  wyznaczanie położenia obiektów, przedstawianie ich na mapach, geodezyjną obsługę obiektów inżynieryjnych i przemysłowych. Studenci mają dostęp do nowoczesnych laboratoriów oraz pracowni komputerowych ze specjalistycznym oprogramowaniem. Mogą poszerzać swoją wiedzę  i umiejętności pracując w kole naukowym studentów geodezji.Absolwent jest przygotowany do prowadzenia działalności inżynierskiej w zakresie geodezji, kartografii systemów, a także posługiwania się nowoczesnymi technikami pomiarów geodezyjnych, satelitarnych, fotogrametycznych i teledetekcyjnych oraz przetwarzania wyników tych pomiarów i ich wykorzystania.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Geodezja i kartografia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia,  matematyka, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia

  Dowiedz się więcej

   

   

 • INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Inżynieria bezpieczeństwa
  Absolwent posiada wiedzę ogólną z zakresu nauk technicznych oraz wiedzę specjalistyczną   z zakresu inżynierii bezpieczeństwa, a w szczególności z obszaru bezpieczeństwa maszyn, konstrukcji    i instalacji procesowych. Potrafi projektować i monitorować stan i warunki bezpieczeństwa. Potrafi dobrać odpowiednie metody i wykonać studium zagrożeń i zdolności operacyjnych procesu przemysłowego, wykonać analizę ryzyka, określić prawdopodobieństwo uszkodzeń układów   i systemów, wyznaczyć poziom nienaruszalności bezpieczeństwa. Potrafi także organizować i prowadzić akcje ratownicze, kontrolować warunki pracy i standardy bezpieczeństwa, prowadzić badania okoliczności awarii i wypadków oraz prowadzić dokumentację związaną z bezpieczeństwem. Oferowany program nauczania zawiera wiele treści związanych z unormowaniami z zakresu budowy, eksploatacji i utylizacji instalacji przemysłowych, co pozwala absolwentowi radzić sobie z problematyką prawną i ekonomiczną  Ostatnie dwa semestry stanowią głównie przedmioty do wyboru, co umożliwia pogłębienie wiedzy i umiejętności w obszarze gałęzi gospodarki spójnej  z wybranym tematem pracy inżynierskiej.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia

  Dowiedz się więcej

   

   

 • INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Inżynieria chemiczna i procesowa
  Kierunek inżynieria chemiczna i procesowa przygotowuje zarówno teoretycznie jak i praktycznie do projektowania i sprawowania nadzoru nad procesami technologicznymi oraz aparaturą procesową w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego i innych. Absolwent posiada wiedzę ogólną z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej. Rozumie zasady i prawa leżące u podstaw inżynierii chemicznej i procesowej oraz potrafi wykorzystać je do rozwiązywania problemów w zakładach przemysłowych. Absolwent rozumie podstawy inżynierii produktu, zasady projektowania procesów  i aparatów, zna nowoczesne aparaty i maszyny procesowe oraz systemy automatyki i miernictwa przemysłowego. Szeroki zakres wiedzy związany z: przetwórstwem materiałów biologicznych, eksploatacją maszyn i transportem wewnętrznym, zewnętrznym i zachowaniem łańcucha chłodniczego, pozwala absolwentowi na poprawne zaprojektowanie i wykorzystanie procesów chemicznych do wytworzenia produktów o zdefiniowanych cechach. Wykorzystanie wiedzy fizykochemicznej i matematycznej umożliwia prawidłowe wyznaczenie i dobranie parametrów procesów przetwórczych materiałów biologicznych. Z kolei zagadnienia energetyczne oraz modelowanie reakcji chemicznych i biochemicznych, absolwent może wykorzystać do ekonomicznego i energooszczędnego przetwórstwa wspomnianych materiałów.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny 
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia

  Dowiedz się więcej

   

   

 • INŻYNIERIA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Inżynieria przemysłu spożywczego
  Absolwenci są przygotowani do wykonywania zadań inżynierskich ukierunkowanych na potrzeby przetwórstwa spożywczego i produkcji pasz. Posiadają zaawansowaną wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania, nadzorowania i eksploatacji systemów produkcyjnych wykorzystywanych w przemyśle spożywczym i paszowym. Ponadto są przygotowani do podejmowania decyzji i twórczego rozwiązywania problemów związanych z przetwórstwem, magazynowaniem, przechowywaniem, kontrolą i obrotem artykułów rolno-spożywczych.  Ponadto abiturenci mogą pracować na stanowiskach inżynierskich i menadżerskich w zakładach, instytucjach związanych z przemysłem spożywczym,   jednostkach usługowych i doradczych przetwórstwa rolno-spożywczego, gastronomii, a także w jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których niezbędna jest wiedza techniczna, technologiczna, informatyczna oraz umiejętności organizacyjne. 
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria przemysłu spożywczego brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny 
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka  i astronomia, chemia, informatyka, biologia, geografia i chemia 

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria przemysłu spożywczego jest tytuł inżyniera z kierunku inżynieria przemysłu spożywczego albo inżyniera lub magistra kierunków pokrewnych.

  Dowiedz się więcej

   

 • INŻYNIERIA ROLNICZA I LEŚNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Inżynieria rolnicza i leśna
  Inżynieria Rolnicza i Leśna to kierunek o charakterze techniczno-przyrodniczym, który przygotowuje do wykonywania zadań inżynierskich ukierunkowanych na potrzeby rolnictwa oraz gospodarki żywnościowej i leśnej.  Studia pierwszego stopnia trwają 3,5 roku (7 semestrów), absolwent otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera. Studia drugiego stopnia trwają 1,5 roku (3 semestry), a absolwent otrzymuje tytuł zawodowy magistra inżyniera. Absolwenci mogą podjąć pracę w zakładach produkcyjnych i naprawczych maszyn rolniczych, ogrodniczych i leśnych, przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją urządzeń i systemów OZE oraz pozyskiwaniem energii ze źródeł odnawialnych i obrotem energią na rynkach lokalnych. Absolwenci mogą podjąć pracę również w zakładach projektowania maszyn i urządzeń dla potrzeb produkcji rolniczej, w instytucjach handlowych sprzedaży sprzętu dla rolnictwa, leśnictwa oraz przetwórstwa żywności, a także w przedsiębiorstwach i instytucjach zajmujących się przetwórstwem produktów rolniczych (zakłady przetwórstwa owoców i warzyw, przetwórstwa mięsnego, zakłady zbożowe) i obrotem żywności. Absolwenci będą także przygotowani do pracy we własnych gospodarstwach rolnych oraz do organizowania i prowadzenia przedsiębiorstw usługowych i doradczych w zakresie rolnictwa, leśnictwa, przetwórstwa rolno-spożywczego, motoryzacji i ekoenergetyki. Mogą podjąć pracę również w szkolnictwie zawodowym oraz organach administracji samorządowej i państwowej, których zakres działania jest związany z rolnictwem i energetyką odnawialną. 

   

  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria rolnicza i leśna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny 
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, matematyka, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria rolnicza leśna jest tytuł inżyniera uzyskany na kierunkach: technika rolnicza i leśna, inzynieria rolnicza i leśna albo posiadający dyplom inzyniera albo magistra inzyniera uzyskany na kierunku pokrewnym.

  Dowiedz się więcej

   

 • TRANSPORT I LOGISTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Transport i logistyka
  Podstawowym celem kształcenia na kierunku transport w inżynierii produkcji jest przygotowanie kadry pracowniczej dla dynamicznie rozwijającego się sektora transportowego, szczególnie w odniesieniu do transportu żywności oraz procesów logistycznych towarzyszących zagadnieniom transportowym. Absolwent jest przygotowany merytorycznie  i praktycznie do realizacji zadań inżynierii środków transportowych, ich eksploatacji i napraw, inżynierii ruchu oraz analizy systemów transportowych. Wiedza oraz umiejętności z zakresu organizacji procesów produkcyjnych w gospodarce pozwolą absolwentowi podjąć pracę np. w jednostkach eksploatacyjnych transportu samochodowego, szynowego i lotniczego, zakładach obsługowo-naprawczych środków transportu, jednostkach organizacyjnych służb ruchu drogowego, szynowego i lotniczego lub zakładach przemysłowych  i przedsiębiorstwach spedycyjnych.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Transport i logistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Transport i logistyka jest dyplom inżyniera uzyskany na kierunkach: transport, transport i logistyka albo dyplom inżyniera lub magistra inżyniera uzyskany na kierunku pokrewnym.

  Dowiedz się więcej

   

 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
  Kierunek umożliwia studentom połączenie przygotowania inżynierskiego z określonej dziedziny z umiejętnościami menedżerskimi z zakresu m.in. organizacji i zarządzania, marketingu i finansów. Absolwenci są przygotowani do pracy w małych, średnich  i dużych przedsiębiorstwach zajmujących wybranym zakresem  inżynierii produkcji, jednostkach projektowych i doradczych oraz   innych jednostkach gospodarczych,  administracyjnych, w  których wymagana jest wiedza techniczna, ekonomiczna i informatyczna oraz umiejętności organizacyjne. Absolwent posiada umiejętności menedżerskie i jest przygotowany do rozwiązywania zagadnień  z wybranego zakresu inżynierii produkcji, w tym: projektowania nowych i nadzorowania istniejących procesów i systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych, nadzorowania obiektów i systemów zarządzania, doboru  i szkolenia personelu, zarządzania przedsiębiorstwem, finansami  i kapitałem, zarządzania kosztami, marketingu, logistyki, zarządzania inwestycjami rzeczowymi, formułowania zadań z zakresu technologii zarządzania i finansów, transferu technologii   i  innowacyjności.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia, biologia

  Dowiedz się więcej

   

   

Opinie (0)