• ZARZĄDZANIE REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Zarządzanie

   Celem studiów na kierunku Zarządzanie jest kształcenie specjalistów i konsultantów z zakresu szeroko rozumianego biznesu z możliwością specjalizacji w obszarach, które są związane z rozwojem i doskonaleniem organizacji. Podczas studiów na kierunku Zarządzanie student zdobędzie interdyscyplinarną wiedzę na temat: funkcjonowania organizacji biznesowych na różnych szczeblach zarządzania i wykorzystywania w tych obszarach różnorodnych instrumentów, metod i narzędzi analitycznych i organizatorskich. Wydział Zarządzania oferuje pomoc studentom przy odbyciu obowiązkowych praktyk zawodowych przy ścisłej współpracy z przedstawicielami biznesu. Absolwenci tego kierunku w zależności od ukończonej specjalności będą przygotowani m.in. do pracy na stanowiskach: specjalista ds. baz danych i sieci komputerowych, projektant baz danych, analityk systemowy, specjalista ds. rozwoju aplikacji komputerowych, specjalista ds. zarządzania, specjalista ds. doskonalenia organizacji, doradca, konsultant, specjalista ds. planowania strategicznego.

   Wymagania rekrutacyjne

    

   Zasady rekrutacji:

   Kategoria przedmiotu Przedmioty
   1
   maksymalnie jeden (wymagany)
   PP x 1,5
   PR x 4
   Język obcy nowożytny
   2
   maksymalnie jeden
   (wymagany)
   PP x 1
   PR x 3
   Matematyka 
   Geografia
   Historia
   WOS
   Informatyka
   3
   maksymalnie dwa
   (niewymagane)
   PP x 0,5
   PR x 1
   Matematyka
   Geografia
   Historia
   WOS
   Informatyka
   Fizyka i astronomia
   Biologia
   Chemia

    

   Kategoria 1 i 2 - może być zapisane kilka przedmiotów, ale do kwalifikacji będzie brany pod uwagę jeden - najkorzystniejszy dla kandydata. Kandydat musi mieć na maturze jeden przedmiot z każdej kategorii obowiązkowo.
   Kategoria 3 - może być zapisane kilka przedmiotów, ale do kwalifikacji będą brane pod uwagę dwa z nich - najkorzystniejsze dla kandydata. Przedmioty te dają dodatkowe punkty, ale ich brak nie uniemożliwia kandydatowi przyjęcia na dany kierunek/specjalność.

  • MARKETING REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Marketing
   Celem kształcenia na kierunku Marketing jest kreowanie specjalistów w zakresie prowadzenia działalności marketingowej, w szczególności działań ze sfery badań rynku, komunikacji rynkowej, budowania relacji z klientami, sprzedaży, PR, budowania wizerunku, zarządzania marką, wykorzystania nowoczesnych technologii w biznesie. Zajęcia na kierunku Marketing mają głównie formę interaktywną i projektową. Prace zespołowe, gry strategiczne, symulacje komputerowe itp. to metody dominujące podczas zajęć. Istotne jest połączenie wiedzy teoretycznej z aktywnością praktyczną. Po ukończeniu studiów absolwenci będą dysponowali wiedzą i umiejętnościami z zakresu podstaw marketingu, psychospołecznych aspektów zachowań konsumentów i bazowymi informacjami dotyczącymi wykorzystania nowoczesnych technologii w marketingu. Wiedza ta może być przez nich wykorzystana zawodowo w sferze marketingu, komunikacji rynkowej, PR, badań rynku, reklamy, E-Commerce.Absolwenci kierunku będą przygotowani m.in. do pracy na stanowiskach: specjalista ds. marketingu i handlu, ds. reklamy, ds. public relations, ds. sprzedaży, ds. kluczowych klientów (key account manager), ds. mediów interaktywnych, a także jako: menedżer marki (brand manager), doradca klienta, analityk trendów rynkowych, autor tekstów i sloganów reklamowych (copywriter), menedżer produktu.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Zasady rekrutacji:

   Kategoria przedmiotu Przedmioty
   1
   maksymalnie jeden (wymagany)
   PP x 1,5
   PR x 4
   Język obcy nowożytny
   2
   maksymalnie jeden
   (wymagany)
   PP x 1
   PR x 3
   Matematyka 
   Geografia
   Historia
   WOS
   Informatyka
   3
   maksymalnie dwa
   (niewymagane)
   PP x 0,5
   PR x 1
   Matematyka
   Geografia
   Historia
   WOS
   Informatyka
   Fizyka i astronomia
   Biologia
   Chemia

    

   Kategoria 1 i 2 - może być zapisane kilka przedmiotów, ale do kwalifikacji będzie brany pod uwagę jeden - najkorzystniejszy dla kandydata. Kandydat musi mieć na maturze jeden przedmiot z każdej kategorii obowiązkowo.
   Kategoria 3 - może być zapisane kilka przedmiotów, ale do kwalifikacji będą brane pod uwagę dwa z nich - najkorzystniejsze dla kandydata. Przedmioty te dają dodatkowe punkty, ale ich brak nie uniemożliwia kandydatowi przyjęcia na dany kierunek/specjalność.

  • ZARZĄDZANIE PUBLICZNE REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Zarządzanie Publiczne

   Podstawowe cele studiów na kierunku Zarządzanie publiczne to kształcenie specjalistów dla potrzeb organizacji sektora publicznego, społecznego i non-profit oraz dostarczenie wiedzy w dziedzinie funkcjonowania organizacji szeroko rozumianego sektora publicznego. Zakres przedmiotów i ich sekwencja pozwalają kandydatowi zdobyć wiedzę z praktycznie każdego obszaru zarządzania publicznego. Nie kształcimy ekonomistów tylko specjalistów od zarządzania dowolnym obszarem sektora publicznego, społecznego i non-profit. Kierunek został stworzony w oparciu o najlepsze wzorce programów uczelni zagranicznych, czyli spełnia standardy międzynarodowe kształcenia w zakresie Zarządzania Publicznego i jest całościowym ujęciem problematyki zarządzania publicznego. Patronat nad kierunkiem objął Marszałek Województwa Łódzkiego. Kierunek ma charakter autorski, zajęcia prowadzą praktycy zarządzania publicznego (pracownicy UMŁ, Urzędu Marszałkowskiego), wykładowcy zagraniczni, dydaktycy posiadający wiele doświadczeń praktycznych wynikających ze współpracy z organizacjami sektora publicznego (eksperci ministerialni, kierownicy projektów finansowanych z UE, konsultanci z zakresu zarządzania strategicznego). Kształcenie w ramach kierunku Zarządzanie publiczne oferuje studentowi możliwość rozwijania aktywnych postaw zarówno w sferze pracy indywidualnej, jak i zespołowej, wspiera kreatywność oraz rozwija zdolność do konstruktywnego prezentowania własnych poglądów i opinii. Profil studiów został ukierunkowany na wykształcenie u przyszłych absolwentów szerokiego wachlarza umiejętności zawodowych, nabywanych także w ramach praktyk zawodowych, wzmacniających ich pozycję na rynku pracy. Absolwenci kierunku będą przygotowani do pracy na następujących stanowiskach: przedstawiciel władzy samorządowej, zawodowy działacz organizacji pozarządowej, urzędnik samorządowy, specjalista administracji publicznej i zarządzania, specjalista ds. administracji i rozwoju, asystent dyrektora jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego, asystent parlamentarny, asystent zarządu spółek komunalnych, sekretarz konsularny, polityk.

   Wymagania rekrutacyjne

    

   Zasady rekrutacji:

   Kategoria przedmiotu Przedmioty
   1
   maksymalnie jeden (wymagany)
   PP x 1,5
   PR x 4
   Język obcy nowożytny
   2
   maksymalnie jeden
   (wymagany)
   PP x 1
   PR x 3
   Matematyka 
   Geografia
   Historia
   WOS
   Informatyka
   3
   maksymalnie dwa
   (niewymagane)
   PP x 0,5
   PR x 1
   Matematyka
   Geografia
   Historia
   WOS
   Informatyka
   Fizyka i astronomia
   Biologia
   Chemia

    

   Kategoria 1 i 2 - może być zapisane kilka przedmiotów, ale do kwalifikacji będzie brany pod uwagę jeden - najkorzystniejszy dla kandydata. Kandydat musi mieć na maturze jeden przedmiot z każdej kategorii obowiązkowo.
   Kategoria 3 - może być zapisane kilka przedmiotów, ale do kwalifikacji będą brane pod uwagę dwa z nich - najkorzystniejsze dla kandydata. Przedmioty te dają dodatkowe punkty, ale ich brak nie uniemożliwia kandydatowi przyjęcia na dany kierunek/specjalność.

    

  • BUSINESS MANAGEMENT REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Business Management
   Celem studiów na kierunku Business Management jest wykształcenie wyspecjalizowanych asystentów dla kadry menedżerskiej w organizacjach biznesowych (korporacjach). Absolwent kierunku uzyska podstawową wiedzę w zakresie nauk społecznych oraz metod i technik wspomagania procesów zarządzania w organizacjach biznesowych (korporacjach) oraz będzie przygotowany do posługiwania się nimi w sposób praktyczny. Zajęcia na kierunku Business Management prowadzone są całkowicie w języku angielskim, ponadto w programie studiów przewidziano znaczną liczbę zajęć prowadzonych przez zaproszonych profesorów uczelni zagranicznych lub praktyków biznesu. Absolwent kierunku znajdzie zatrudnienie w organizacjach biznesowych charakteryzujących się profesjonalnym zarządzaniem. Będzie przygotowany do podjęcia pracy w korporacjach, które charakteryzują się wielokulturowością, wielonarodowością i globalnym zasięgiem działania, a zarazem rozbudowaną infrastrukturą zarządzania i wielością różnorodnych interesów.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Zasady rekrutacji:

   Kategoria przedmiotu Przedmioty
   1
   maksymalnie jeden (wymagany)
   PP x 1,5
   PR x 4
   Język obcy nowożytny
   2
   maksymalnie jeden
   (wymagany)
   PP x 1
   PR x 3
   Matematyka 
   Geografia
   WOS
   Informatyka

   3
   maksymalnie dwa
   (niewymagane)
   PP x 0,5
   PR x 1

   Matematyka
   Geografia
   Historia
   WOS
   Informatyka
   Fizyka i astronomia
   Biologia
   Chemia

    

   Kategoria 1 i 2 - może być zapisane kilka przedmiotów, ale do kwalifikacji będzie brany pod uwagę jeden - najkorzystniejszy dla kandydata. Kandydat musi mieć na maturze jeden przedmiot z każdej kategorii obowiązkowo.
   Kategoria 3 - może być zapisane kilka przedmiotów, ale do kwalifikacji będą brane pod uwagę dwa z nich - najkorzystniejsze dla kandydata. Przedmioty te dają dodatkowe punkty, ale ich brak nie uniemożliwia kandydatowi przyjęcia na dany kierunek/specjalność.

  • ANALITYKA BIZNESU REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - studia na kierunku Analityka Biznesu

   Kierunek oferuje unikalne połączenie wiedzy z zakresu prowadzenia biznesu z umiejętnością analizy danych za pomocą nowoczesnych narzędzi ilościowych i jakościowych. Zajęcia na kierunku odbywają się przy wykorzystaniu nowoczesnych metod dydaktycznych, w tym również symulacji komputerowych oraz konwersatoriów prowadzonych przez pracowników Wydziału Zarządzania i praktyków gospodarczych. Studia na kierunku przygotowują do pracy w firmach konsultingowych zajmujących się doradztwem biznesowym oraz na stanowiskach wspierających szczebel kierowniczy w przygotowaniu opracowań potrzebnych do podjęcia właściwych decyzji zarządczych w oparciu o analizę finansową, rynkową i konkurencyjną przedsiębiorstwa. Dzięki ukończeniu kierunku absolwenci będą posiadali również wiedzę i umiejętności przydatne do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Absolwenci kierunku będą przygotowani m.in. do pracy na stanowiskach: analityk biznesowy, specjalista/analityk w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach, asystent zarządu, doradca finansowy, doradca ds. inwestycji, analityk ds. ekonomicznych, analityk finansowy, specjalista ds. analizy rynku.

   Wymagania rekrutacyjne

    

   Zasady rekrutacji:

   Kategoria przedmiotu Przedmioty
   1
   maksymalnie jeden (wymagany)
   PP x 1,5
   PR x 4
   Język obcy nowożytny
   2
   maksymalnie jeden
   (wymagany)
   PP x 1
   PR x 3
   Matematyka 
   Geografia
   Historia
   WOS
   Informatyka

   3
   maksymalnie dwa
   (niewymagane)
   PP x 0,5
   PR x 1

   Matematyka
   Geografia
   Historia
   WOS
   Informatyka
   Fizyka i astronomia
   Biologia
   Chemia

    

   Kategoria 1 i 2 - może być zapisane kilka przedmiotów, ale do kwalifikacji będzie brany pod uwagę jeden - najkorzystniejszy dla kandydata. Kandydat musi mieć na maturze jeden przedmiot z każdej kategorii obowiązkowo.
   Kategoria 3 - może być zapisane kilka przedmiotó
   w, ale do kwalifikacji będą brane pod uwagę dwa z nich - najkorzystniejsze dla kandydata. Przedmioty te dają dodatkowe punkty, ale ich brak nie uniemożliwia kandydatowi przyjęcia na dany kierunek/specjalność.

  • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
   Celem kierunku jest wyposażenie studentów w wiedzę, umiejętności i postawy niezbędne do pracy w charakterze specjalisty w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Ciekawa oferta treści programowych i różnorodnych form kształcenia umożliwia nabycie umiejętności posługiwania się metodami i technikami kadrowymi oraz sprzyja rozwinięciu kompetencji interpersonalnych.Kierunek Zarządzanie zasobami ludzkimi dostarcza wiedzy na temat standardów zarządzania zasobami ludzkimi, roli funkcji personalnej w organizacji oraz sposobów realizacji procesów: pozyskiwania, rozwoju, oceniania i wynagradzania pracowników. Student dowie się także, jak prowadzić obsługę administracyjną kadr, jak kształtować przyjazne człowiekowi warunki pracy i jak czynić to zgodnie z zasadami obowiązującego prawa. Absolwent kierunku będzie miał szansę stać się cenionym specjalistą i podjąć pracę w komórkach personalnych różnych typów organizacji oraz świadczyć profesjonalne usługi biznesowe związane z rozwiązywaniem problemów pracowniczych. Absolwenci będą mogli też aplikować do firm konsultingowych lub podjąć zatrudnienie na własny rachunek. Absolwenci kierunku będą przygotowani m.in. do pracy na stanowiskach: specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi, specjalista ds. szkoleń zawodowych i rozwoju kadr, analityk pracy, specjalista ds. kadr, specjalista ds. rekrutacji, specjalista ds. wynagrodzeń, pracownik działu kadr.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Zasady rekrutacji:

   Kategoria przedmiotu Przedmioty
   1
   maksymalnie jeden (wymagany)
   PP x 1,5
   PR x 4
   Język obcy nowożytny
   2
   maksymalnie jeden
   (wymagany)
   PP x 1
   PR x 3
   Matematyka 
   Geografia
   Historia
   WOS
   Informatyka
   3
   maksymalnie dwa
   (niewymagane)
   PP x 0,5
   PR x 1
   Matematyka
   Geografia
   Historia
   WOS
   Informatyka
   Fizyka i astronomia
   Biologia
   Chemia

    

   Kategoria 1 i 2 - może być zapisane kilka przedmiotów, ale do kwalifikacji będzie brany pod uwagę jeden - najkorzystniejszy dla kandydata. Kandydat musi mieć na maturze jeden przedmiot z każdej kategorii obowiązkowo.
   Kategoria 3 - może być zapisane kilka przedmiotów, ale do kwalifikacji będą brane pod uwagę dwa z nich - najkorzystniejsze dla kandydata. Przedmioty te dają dodatkowe punkty, ale ich brak nie uniemożliwia kandydatowi przyjęcia na dany kierunek/specjalność.

  • RACHUNKOWOŚĆ REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Rachunkowość
   Wydział Zarządzania UŁ otrzymał akredytację Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). Akredytacja, jaką uzyskał Wydział Zarządzania UŁ, zwalnia absolwentów I stopnia kierunku  Rachunkowość z egzaminów F1, F2, F3, F4, F6 w ramach kwalifikacji ACCA. Obecnie prowadzimy dwa akredytowane kierunki: na I stopniu (Rachunkowość) i II stopniu (Finanse i Rachunkowość), a studenci Wydziału Zarządzania mają możliwość rozpoczęcia kwalifikacji już w trakcie studiów i uzyskania zwolnienia z egazminów i opłat w ACCA na specjalnych warunkach. ACCA - Association of Chartered Certified Accountants (Międzynarodowa organizacja zrzeszająca specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości) jest jedną z najpopularniejszych i najbardziej prestiżowych kwalifikacji zawodowych z dziedziny rachunkowości. Dzięki połączeniu wiedzy o rachunkowości z jej praktycznym wykorzystaniem kierunek umożliwia kształcenie specjalistów średniego szczebla, posiadających wiedzę o zasadach i metodach rachunkowości. Kierunek Rachunkowość na studiach I stopnia jest kierunkiem unikatowym, ponieważ w odróżnieniu od kierunku Finanse i Rachunkowość, zarówno programy studiów, jak i charakter zajęć i praktyk zawodowych są nastawione przede wszystkim na przyswajanie wiedzy z zakresu rachunkowości. Kształcenie na tym kierunku ma zdecydowanie charakter praktyczny ze szczególnym uwzględnieniem aspektu podatków oraz ubezpieczeń społecznych, przygotowujący do wykonywania zawodu księgowego w podmiotach gospodarczych.  Absolwenci kierunku uzyskują wiedzę o formach prowadzenia ewidencji gospodarczej, podstawach prawnych działalności gospodarczej, zasadach sporządzania i analizy sprawozdań finansowych oraz elementarną wiedzę na temat rachunkowości zarządczej/controllingu w przedsiębiorstwie. Praktyki zawodowe odbywane w toku studiów pozwolą na weryfikację uzyskanej wiedzy z zakresu prowadzenia rachunkowości różnych podmiotów gospodarczych. Absolwenci kierunku będą przygotowani m.in. do pracy na stanowiskach: specjalista ds. rachunkowości finansowej, ds. rachunkowości podatkowej, ds. rachunkowości zarządczej/controllingu, doradca podatkowy, samodzielny księgowy, asystent dyrektora finansowego. Katedra Rachunkowości Wydziału Zarządzania należy do jednych z najlepszych w tej tematyce ośrodków naukowo-badawczych w kraju i jest znana również za granicą. W środowisku naukowym podkreśla się w szczególności znaczenie Katedry Rachunkowości WZ dla rozwoju nauki i praktyki rachunkowości polskiej. Katedra, określana często mianem łódzkiej szkoły rachunkowości, jest nie tylko „kuźnią” kadry naukowej, ale także motorem zmian legislacyjnych w polskiej rachunkowości.
   Wymagania rekrutacyjne:

    

   Zasady rekrutacji:

   Kategoria przedmiotu Przedmioty
   1
   maksymalnie jeden (wymagany)
   PP x 1,5
   PR x 4
   Język obcy nowożytny
   2
   maksymalnie jeden
   (wymagany)
   PP x 1
   PR x 3
   Matematyka 
   Geografia
   Historia
   Informatyka

   3
   maksymalnie dwa
   (niewymagane)
   PP x 0,5
   PR x 1

   Matematyka
   Geografia
   Historia
   WOS
   Informatyka
   Fizyka i astronomia
   Biologia
   Chemia

    

   Kategoria 1 i 2 - może być zapisane kilka przedmiotów, ale do kwalifikacji będzie brany pod uwagę jeden - najkorzystniejszy dla kandydata. Kandydat musi mieć na maturze jeden przedmiot z każdej kategorii obowiązkowo.
   Kategoria 3 - może być zapisane kilka przedmiotów, ale do kwalifikacji będą brane pod uwagę dwa z nich - najkorzystniejsze dla kandydata. Przedmioty te dają dodatkowe punkty, ale ich brak nie uniemożliwia kandydatowi przyjęcia na dany kierunek/specjalność.

  • FINANSE I INWESTYCJE REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Finanse i Inwestycje

   Celem studiów na kierunku Finanse i inwestycje I stopnia jest kształcenie specjalistów dla potrzeb gospodarki w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw oraz inwestycji rzeczowych i kapitałowych, dzięki nowoczesnej i bogatej merytorycznie ofercie edukacyjnej kierunku. Kierunek stara się połączyć dwa nurty obecne w finansach, problemy dotyczące finansów przedsiębiorstw i inwestycji rzeczowych oraz tematykę inwestycji kapitałowych. W efekcie w programie studiów znalazła się większa liczba przedmiotów finansowych, ale także przedmioty z zakresu rachunkowości niezbędne dla finansistów: Podstawy rachunkowości, Podstawy rachunkowości zarządczej. Obok przedmiotów obecnych w "starych" programach FiR np.: Finanse przedsiębiorstwa, Rachunkowość, Rynki finansowe znalazły się przedmioty z rozszerzonymi treściami programowymi np.: przedmiot poświęcony inwestycjom rzeczowym; nowy przedmiot dotyczący wyłącznie finansów firm rodzinnych, który może się okazać przydatny dla osób chcących kontynuować rodzinne tradycje biznesowe lub zamierzających samodzielnie rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej; przedmiot dedykowany planowaniu i prognozowaniu finansowemu; przedmiot dotyczący komunikacji spółki z uczestnikami rynku kapitałowego; blok przedmiotów poświęconych pozyskiwaniu dofinansowania unijnego. Ponadto rozszerzono zakres przekazywanej wiedzy z tematyki funkcjonowania rynków kapitałowych. Nie ograniczamy się do przedmiotu - Rynki finansowe - obecnego w "starych" programach FiR, ale poruszymy praktyczne problemy dotyczące podejmowania inwestycji Zarządzanie inwestycjami kapitałowymi, czy też pogłębimy informacje o funkcjonowaniu rynku: Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, Inwestorzy instytucjonalni. Program kierunku będzie realizowany przy wsparciu i udziale menedżerów przedsiębiorstw i instytucji otoczenia biznesowego, zaś studenci będą odbywali praktyki zawodowe, które pozwolą na połączenie wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznymi. Atutem kierunku jest możliwość praktycznego sprawdzenia posiadanej wiedzy przez studentów - udział w symulacji biznesowej TOPSIM II (gra finansowa wykorzystywana między innymi na uczelniach niemieckich). Absolwenci kierunku będą przygotowani m.in. do pracy na stanowiskach: analityk giełdowy, analityk kredytowy, projektant pakietów usług finansowych, specjalista ds. factoringu, analityk finansowy, broker reasekuracyjny, pośrednik finansowy, dealer aktywów finansowych, makler papierów wartościowych, specjalista ds. bankowości.

   Wymagania rekrutacyjne

    

   Zasady rekrutacji:

   Kategoria przedmiotu Przedmioty

   1
   maksymalnie jeden (wymagany)
   PP x 1,5
   PR x 4

   Język obcy nowożytny

   2
   maksymalnie jeden
   (wymagany)
   PP x 1
   PR x 3
   Matematyka
   Geografia
   Historia
   Informatyka

   3
   maksymalnie dwa
   (niewymagane)
   PP x 0,5
   PR x 1

   Matematyka
   Geografia
   Historia
   WOS
   Informatyka
   Fizyka i astronomia
   Biologia
   Chemia

    

   Kategoria 1 i 2 - może być zapisane kilka przedmiotów, ale do kwalifikacji będzie brany pod uwagę jeden - najkorzystniejszy dla kandydata. Kandydat musi mieć na maturze jeden przedmiot z każdej kategorii obowiązkowo.
   Kategoria 3 - może być zapisane kilka przedmiotów, ale do kwalifikacji będą brane pod uwagę dwa z nich - najkorzystniejsze dla kandydata. Przedmioty te dają dodatkowe punkty, ale ich brak nie uniemożliwia kandydatowi przyjęcia na dany kierunek/specjalność.

  • LOGISTYKA REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Logistyka
   Celem studiów na kierunku Logistyka jest kształcenie specjalistów w zakresie procesów logistycznych realizowanych w łańcuchu dostaw (logistyczna obsługa klienta, zakupy, zarządzanie zapasami, magazynowanie, spedycja). Program stanowi odpowiedź na wymagania praktyki gospodarczej. Wymagania te są najważniejszym kryterium wyboru przedstawianych na kierunku zagadnień. Przeprowadzono wywiady z przedsiębiorstwami celem zebrania informacji jaką wiedzę i jakich umiejętności i kompetencji społecznych oczekują od studentów kierunku Logistyka. Treści kształcenia zostały dopasowane do wymagań rynku. Program studiów obejmuje nowoczesną wiedzę na temat zarządzania procesami przepływu towarów (surowców, materiałów, wyrobów gotowych), informacji oraz środków finansowych we wszystkich obszarach funkcjonalnych różnego typu podmiotów gospodarczych działających w ramach łańcucha dostaw, a także w jednostkach sektora publicznego. Kierunek Logistyka na WZ kładzie nacisk nie tylko na zagadnienie zarządzania systemem logistycznym przedsiębiorstwa w tym na metody statystyczne i ekonometryczne, ale przede wszystkim na wyzwania jakimi są: zarządzanie łańcuchem dostaw, budowanie relacji z dostawcami i odbiorcami oraz doskonalenie procesów przepływu informacji i towaru. Studia na kierunku Logistyka mają charakter warsztatowo-praktyczny. Absolwenci tego kierunku będą wyposażeni w profesjonalną wiedzę oraz umiejętności, nabywane także podczas praktyk zawodowych, umożliwiające im zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych, a także jednostkach sektora publicznego. Absolwenci kierunku będą przygotowani m.in. do pracy na stanowiskach: pracownik działu logistyka, specjalista ds. zakupów, spedytor krajowy i międzynarodowy, specjalista ds. zarządzania zapasami, specjalista ds. zamówień i dostaw, specjalista ds. zarządzania flotą, specjalista ds. transportu, specjalista ds. rozwoju dostawców, product manager ds. zakupu.
   Wymagania rekrutacyjne:

    

   Zasady rekrutacji:

   Kategoria przedmiotu Przedmioty
   1
   maksymalnie jeden (wymagany)
   PP x 1,5
   PR x 4
   Język obcy nowożytny
   2
   maksymalnie jeden
   (wymagany)
   PP x 1
   PR x 3
   Matematyka 
   Geografia
   Historia
   WOS
   Informatyka

   3
   maksymalnie dwa
   (niewymagane)
   PP x 0,5
   PR x 1

   Matematyka
   Geografia
   Historia
   WOS
   Informatyka
   Fizyka i astronomia
   Biologia
   Chemia

    

   Kategoria 1 i 2 - może być zapisane kilka przedmiotów, ale do kwalifikacji będzie brany pod uwagę jeden - najkorzystniejszy dla kandydata. Kandydat musi mieć na maturze jeden przedmiot z każdej kategorii obowiązkowo.
   Kategoria 3 - może być zapisane kilka przedmiotów, ale do kwalifikacji będą brane pod uwagę dwa z nich - najkorzystniejsze dla kandydata. Przedmioty te dają dodatkowe punkty, ale ich brak nie uniemożliwia kandydatowi przyjęcia na dany kierunek/specjalność.

  • LINGWISTYKA DLA BIZNESU REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Lingwistyka dla biznesu
   Kierunek prowadzony wspólnie przez Wydział Filologiczny i Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Relacje uczelni z otoczeniem społecznym i gospodarczym stają się coraz istotniejszym aspektem działania szkolnictwa wyższego. Obok tradycyjnych zadań uniwersytetu, kształcenia i badań naukowych, pojawia się tzw. „trzecia misja” uczelni wyższej, obejmująca relacje z sektorem przedsiębiorstw, sektorem publicznym oraz pozarządowym, innymi słowy otoczeniem społeczno-gospodarczym. Celem współpracy Uczelni z Pracodawcami jest wymiana doświadczeń i zacieśnianie współpracy z przedsiębiorcami i pracodawcami, którzy mogą współtworzyć programy dydaktyczne, prowadzić zajęcia i warsztaty, organizować staże lub zgłaszać problemy badawcze do opracowania w ramach prac dyplomowych, jak również współtworzyć innowacyjne nowe kierunki studiów będące odpowiedzią na aktualne potrzeby rynku pracy, takie jak „L4B”. Prace dyplomowe będą pisane na tematy formułowane w porozumieniu z firmami, np. w formie projektów rozwiązujących problemy praktyczne. Absolwenci kierunku będą przygotowani m.in. do pracy na stanowiskach: pracownik administracyjny; pracownik biurowy w następujących działach firm: personalnym, logistycznym, obsługi klienta, organizacji i zrządzania w firmach o charakterze międzynarodowym, zróżnicowanych kulturowo; tłumacz. Studia na kierunku „L4B” oferowane przez Uniwersytet Łódzki łączą wyżej wymienioną tradycję z nowoczesnością oraz potrzebami współczesnego rynku pracy. Pozwalają na uzyskanie rzetelnej kompetencji językowej z dwóch języków obcych na poziomie powyżej B2 zgodnie z normami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ), w tym również odmian specjalistycznych tych języków, połączonej z umiejętnościami i oczekiwaniami szczególnie pożądanymi przez współczesnego pracodawcę.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Zasady rekrutacji:

   Kategoria przedmiotu: Przedmioty:

   1
   maksymalnie jeden (wymagany)

   PP x 1,5
   PR x 4

   język angielski

   2
   maksymalnie jeden (wymagany)

   PP x 1
   PR x 3

   drugi język obcy, matematyka, WOS, geografia, informatyka

   3
   maksymalnie jeden (wymagany)

   PP x 0,5
   PR x 1

   drugi język obcy, matematyka, WOS, geografia, informatyka

    

   Kategoria 1 i 2 - może być zapisane kilka przedmiotów, ale do kwalifikacji będzie brany pod uwagę jeden - najkorzystniejszy dla kandydata. Kandydat musi mieć na maturze jeden przedmiot z każdej kategorii obowiązkowo.
   Kategoria 3 - może być zapisane kilka przedmiotów, ale do kwalifikacji będą brane pod uwagę dwa z nich - najkorzystniejsze dla kandydata. Przedmioty te dają dodatkowe punkty, ale ich brak nie uniemożliwia kandydatowi przyjęcia na dany kierunek/specjalność.

  • GOSPODARKA PRZESTRZENNA REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Gospodarka Przestrzenna

   Kierunek prowadzony wspólnie przez Wydział Nauk Geograficznych i Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Międzywydziałowy kierunek studiów Gospodarka przestrzenna koordynowany jest przez Katedrę Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej Wydziału Nauk Geograficznych oraz Katedrę Zarządzania Miastem i Regionem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Studia dostarczają zintegrowanej wiedzy o charakterze interdyscyplinarnym (przyrodniczym, ekonomicznym oraz społecznym), rozwijają umiejętności właściwej oceny wpływu środowiska na kierunki zagospodarowania zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwalają na podjęcie pracy w instytucjach i firmach zajmujących się przestrzenną organizacją rozwoju społeczno-gospodarczego, formułowaniem polityki przestrzennej i środowiskowej, planowaniem przestrzennym, programowaniem rozwoju lokalnego i regionalnego oraz procesami zarządzania w jednostkach administracji terytorialnej. Absolwenci kierunku będą przygotowani m.in. do pracy na stanowiskach: urzędnik samorządowy, pracownik agencji nieruchomości, pracownik biura planistycznego, specjalista administracji publicznej ds. rozwoju lokalnego, specjalista w pracowni GIS (Geographic Information System).

   Wymagania rekrutacyjne:

    

   Zasady rekrutacji:

   Kategoria przedmiotu Przedmioty
   1
   maksymalnie jeden (wymagany)
   PP x 1,5
   PR x 4
   geografia, matematyka, informatyka, historia, WOS, język obcy
   2
   maksymalnie jeden (wymagany)
   PP x 1
   PR x 3
   geografia, matematyka, język obcy, język polski, historia, WOS, informatyka

   3
   maksymalnie dwa
   (niewymagane)
   PP x 0,5
   PR x 1

   dwa dowolne przedmioty zdawane na maturze

    

   Kategoria 1 i 2 - może być zapisane kilka przedmiotów, ale do kwalifikacji będzie brany pod uwagę jeden - najkorzystniejszy dla kandydata. Kandydat musi mieć na maturze jeden przedmiot z każdej kategorii obowiązkowo.
   Kategoria 3 - może być zapisane kilka przedmiotów, ale do kwalifikacji będą brane pod uwagę dwa z nich - najkorzystniejsze dla kandydata. Przedmioty te dają dodatkowe punkty, ale ich brak nie uniemożliwia kandydatowi przyjęcia na dany kierunek/specjalność.

  • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Finanse i Rachunkowość
   Wydział Zarządzania UŁ otrzymał akredytację Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). Akredytacja, jaką uzyskał Wydział Zarządzania UŁ, zwalnia absolwentów II stopnia kierunku Finanse i Rachunkowość, którzy zaliczyli przedmioty operacyjna rachunkowość zarządcza i strategiczna rachunkowość zarządcza z egzaminów F1, F2, F3, F4, F5, F7 w ramach kwalifikacji ACCA. Dzięki akredytacji kierunku Finanse i rachunkowość w ACCA, studenci Wydziału Zarządzania UŁ mają możliwość rozpoczęcia kwalifikacji już w trakcie studiów i uzyskania zwolnienia z egazminów i opłat w ACCA na specjalnych warunkach. ACCA - Association of Chartered Certified Accountants (Międzynarodowa organizacja zrzeszająca specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości) jest jedną z najpopularniejszych i najbardziej prestiżowych kwalifikacji zawodowych z dziedziny rachunkowości. Dowiedz się więcej: Prestiżowa kwalifikacja ACCA - warunki dla studentów Wydziału Zarządzania UŁ Celem studiów jest kształcenie wysokiej klasy specjalistów dla potrzeb gospodarki w zakresie finansów i rachunkowości przedsiębiorstw, których obszarem działania będzie zakres specjalizacji zawodowej, określonej w ramach specjalistów do spraw finansowych. Zdobyta wiedza w zakresie finansów i rachunkowości pozwoli przygotować absolwentów do kierowania zespołami problemowymi, współuczestniczyć w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi, zarządzać finansami przedsiębiorstw i stwarza podstawy do budowy własnej kariery zawodowej w zakresie wykonywania zawodu biegłego rewidenta lub doradcy finansowego. W planowaniu i realizacji programu kierunku zakłada się stałą współpracę z ekspertami środowiskowymi oraz dostosowanie jego programu do wymogów prawnych i środowiskowych, co będzie gwarantować możliwość zdobywania certyfikatów zawodowych.Absolwenci tego kierunku znajdą zatrudnienie w zawodach, w których wymagana jest specjalistyczna wiedza w zakresie finansów, obejmujących zawody: specjalisty do spraw księgowości i rachunkowości, doradcy finansowego/inwestycyjnego (po spełnieniu innych, wymogów określonych dla tego zawodu) lub analityka finansowego w przedsiębiorstwach, w tym w instytucjach finansowych. W połączeniu z kilkuletnią praktyką absolwenci kierunku będą przygotowani do pełnienia funkcji kierowniczych w przedsiębiorstwach w zakresie zarządzania finansami i rachunkowości. Absolwenci kierunku będą także predysponowani do rozpoczęcia pracy naukowej w zakresie finansów, w tym rachunkowości na wyższych uczelniach i w innych ośrodkach naukowo-badawczych. Absolwenci kierunku będą przygotowani do pracy na następujących stanowiskach: główny księgowy, kierownik biura rachunkowego, biegły rewident (po spełnieniu innych wymogów, określonych dla tego zawodu), specjalista do spraw controllingu/rachunkowości zarządczej, specjalista do spraw rachunkowości inwestycyjnej, specjalista do spraw rachunkowości podatkowej, kierownik działu finansowego, analityk giełdowy, analityk kredytowy, projektant pakietów usług finansowych, specjalista do spraw factoringu, specjalista do spraw finansów. Wydział Zarządzania oferuje nie tylko atrakcyjne kierunki studiów poszukiwane przez pracodawców. Wszystkie osoby, które rozpoczną studia II stopnia w roku akademickim 2014/2015, mają możliwość wzięcia udziału w projekcie: „Praktyczne elementy kształcenia odpowiedzią na potrzeby rynku pracy. Program rozwoju Wydziału Zarządzania”. Dzięki udziałowi w projekcie studia są praktyczne i opłacalne. W ramach kompleksowej ścieżki wsparcia w projekcie oferujemy m.in. płatne staże (933,60 zł za ½ etatu) u renomowanych pracodawców.
   Wymagania rekrutacyjne:

   Zasady rekrutacji:
   Dla absolwentów studiów licencjackich (równorzędnych) i magisterskich (równorzędnych) posiadających dyplom ukończenia kierunku studiów należącego do obszaru nauk społecznych oraz, ze względu na zbieżność efektów kształcenia absolwentów kierunku matematyka finansowa i aktuarialna oraz kierunku matematyka specjalność: matematyka finansowa i aktuarialna, analiza finansowa. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń, podstawowym kryterium naboru jest ukończenie studiów pierwszego stopnia albo magisterskich na kierunku ekonomicznym, a także kierunku matematyka finansowa i aktuarialna oraz kierunku matematyka, specjalność: matematyka finansowa i aktuarialna, analiza finansowa. Konkurs dyplomów. Dziekan może odstąpić od konkursu dyplomów.

  • MANAGEMENT AND FINANCE REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Management and Finance
   Kierunek adresowany jest do osób gotowych pracować w organizacjach o wymagających normach i zasadach funkcjonujących w wielokulturowym, globalnym otoczeniu. Od kandydatów oczekuje się zdolności do porozumiewania się w kilku językach, otwartości na współpracę, zdolności do logicznego myślenia i uporządkowanego postrzegania świata. Kandydaci na studia powinni ponadto wykazywać zainteresowanie procesami gospodarczymi i społecznymi oraz charakteryzować się otwartością na wymianę poglądów i gotowością do akceptacji zmian. Celem studiów na kierunku Management and Finance jest wykształcenie specjalistów średniego szczebla - asystentów dla kadry menedżerskiej w różnych organizacjach, zwłaszcza biznesowych - posiadających wiedzę i umiejętności w zakresie zastosowania metod, technik i narzędzi organizatorskich oraz finansów i rachunkowości, przydatnych do wspomagania procesów zarządzania w sposób profesjonalny i etyczny. Od kandydatów oczekuje się zdolności do porozumiewania się w kilku językach, otwartości na współpracę, zdolności do logicznego myślenia i uporządkowanego postrzegania świata. Kandydaci na studia powinni wykazywać zainteresowanie procesami gospodarczymi i społecznymi. Absolwenci kierunku będą przygotowani m.in. do pracy na stanowiskach: specjalista ds. konsultingu, specjalista ds. zarządzania i organizacji, księgowy, asystent ds. księgowości, specjalista ds. finansów, analityk finansowy.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Zasady rekrutacji:

   Kategoria przedmiotu: Przedmioty:
   1
   maksymalnie jeden (wymagany)
   PP x 1,5
   PR x 4
   Język obcy nowożytny
   2
   maksymalnie jeden (wymagany)
   PP x 1
   PR x 3
   Matematyka
   Geografia
   WOS
   Informatyka
   3
   PP x 0,5
   PR x 1
   maksymalnie dwa (nie wymagane)
   Matematyka
   Geografia
   Historia
   WOS
   Informatyka
   Fizyka i astronomia
   Biologia
   Chemia

    

   Kategoria 1 i 2 – może być zapisane kilka przedmiotów, ale do kwalifikacji będzie brany pod uwagę jeden – najkorzystniejszy dla kandydata. Kandydat musi mieć na maturze jeden przedmiot z każdej kategorii obowiązkowo.

   Kategoria 3 – może być zapisane kilka przedmiotów, ale do kwalifikacji będą brane pod uwagę dwa z nich – najkorzystniejsze dla kandydata. Przedmioty te dają dodatkowe punkty, ale ich brak nie uniemożliwia kandydatowi przyjęcia na dany kierunek/specjalność.

  • PRAWO PODATKOWE I RACHUNKOWOŚĆ REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Prawo Podatkowe i Rachunkowość
   Kierunek prowadzony wspólnie przez Wydział Prawa i Administracji i Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Celem kierunku jest wykształcenie wysokiej klasy specjalistów z zakresu prawa podatkowego i rachunkowości, dysponujących merytoryczną oraz praktyczną wiedzą, niezbędną w szeroko pojętym sektorze gospodarczym. Kierunek studiów Prawo podatkowe i rachunkowość ma charakter innowacyjny i interdyscyplinarny; łączy wybrane elementy kształcenia na kierunku Prawo i kierunku Administracja w zakresie prawa podatkowego, prawa gospodarczego i prawa handlowego z wybranymi elementami kształcenia na kierunkach Finanse i rachunkowość, Rachunkowość oraz Zarządzanie. Obejmuje kompendium wiedzy w zakresie rachunkowości jednostek gospodarczych oraz podatków obciążających przedsiębiorców. Wiedza zdobyta w trakcie studiów na tym kierunku pozwoli jego absolwentom na współuczestnictwo w szeroko rozumianym doradztwie biznesowo – podatkowym, w tym na: prowadzenie podatkowo-prawnej obsługi przedsiębiorstwa, prowadzenie ksiąg rachunkowych (absolwent kierunku, który posiada trzyletnią praktykę w księgowości może wystąpić do Ministra właściwego do spraw finansów publicznych o wydanie certyfikatu księgowego bez uprzedniego złożenia egzaminu sprawdzającego kwalifikacje osób ubiegających się o certyfikat księgowy – na podstawie art. 76b Ustawy o rachunkowości), sporządzanie i analizę sprawozdań finansowych. Dzięki wszechstronnej i interdyscyplinarnej formule studiów absolwent kierunku jest przygotowany do rozwoju własnej kariery zawodowej przez zdobycie kwalifikacji i uprawnień pozwalających m.in. na pracę w charakterze: pracownika organów administracji skarbowej, głównego księgowego, kierownika biura rachunkowego. W połączeniu z kilkuletnią praktyką absolwenci kierunku będą przygotowani do pełnienia funkcji kierowniczych na przykład jako kierownik działu finansowego.
   Wymagania rekrutacyjne

    
   Zasady rekrutacji:
   Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich - na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, a w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń w pierwszej kolejności zostaną przyjęte osoby posiadające dyplom ukończenia kierunku studiów należącego do obszaru nauk społecznych.
    

  • AKADEMIA TRENERA BIZNESU - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Akademia Trenera Biznesu - Rozwój umiejętności profesjonalnych

   Program dostarcza wszystkich kluczowych umiejętności, które pozwalają na efektywną pracę w zawodzie trenera biznesu i rozwoju osobistego. Pozwala poznać podstawowe zasady pracy z grupą szkoleniową, które mają wpływ na efektywność procesu uczenia oraz nabyć umiejętność tworzenia programów szkoleń. Wyposaża w narzędzia niezbędne do prawidłowego zaprojektowania i poprowadzenia atrakcyjnego szkolenia oraz zmierzenia jego efektywności. Celem studiów jest dostarczenie pełnej i zintegrowanej wiedzy oraz umiejętności pozwalających słuchaczom w świadomy i profesjonalny sposób wykonywać zawód trenera. Rozwijają one kompetencje trenerskie u praktyków oraz dają gruntowne przygotowanie osobom, które dopiero rozpoczynają swoją karierę w tym zawodzie lub mają takie plany. Doskonalą kompetencje w odniesieniu do analizy potrzeb szkoleniowych, projektowania i prowadzenia szkoleń, ich ewaluacji, świadomości procesu grupowego oraz koncepcji psychologicznych i biznesowych. Studia skierowane są do menedżerów zajmujących się szkoleniami oraz rozwojem pracowników, pracowników działów szkoleń, wewnętrznych lub samodzielnych trenerów i szkoleniowców, pracowników firm szkoleniowych, nauczycieli, wykładowców akademickich oraz osób pragnących rozpocząć wykonywać profesję trenera w sposób świadomy i odpowiedzialny.
   Wymagania rekrutacyjne

    
   Zasady rekrutacji:
   Warunkiem zgłoszenia jest złożenie wszystkich wymaganych dokumentów; o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Po zakończeniu naboru osoby, które zostały przyjęte, otrzymają zawiadomienie o wpisaniu ich na listę słuchaczy i terminie rozpoczęcia zajęć. Aby edycja została uruchomiona, grupa powinna liczyć 15 osób. Rekrutacja trwa do 30 września 2015 r.

  • AUDYT WEWNĘTRZNY, RACHUNKOWOŚĆ I KONTROLA ZARZĄDCZA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Audyt Wewnętrzny,  Rachunkowość i Kontrola Zarządcza

   Głównym celem studiów jest budowa bazy wiedzy i kluczowych umiejętności nowoczesnego audytora wewnętrznego i menedżera kontroli zarządczej/wewnętrznej, niezbędnych zarówno w jednostkach zorientowanych na zysk (sektor prywatny i sektor publiczny), jak i w jednostkach zorientowanych na korzyści pozaekonomiczne (głównie sektor finansów publicznych). Szersze ujęcie rachunkowości finansowej i zarządczej oraz zarządzania finansami ma przygotować do współdziałania w ramach funkcji rewizji finansowej i do wykorzystania w audycie wewnętrznym i kontroli zarządczej metod rachunkowości jako instrumentów obiektywnej oceny i rzetelnej prognozy. Studia mają wprowadzić słuchaczy w zaawansowaną wiedzę i umiejętności z zakresu kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego, z wykorzystaniem rachunkowości, oraz podkreślić ich funkcję i wagę w tworzeniu i rozwoju współczesnych organizacji. Uczestnictwo w studiach da możliwość rozwijania praktycznych umiejętności w zakresie organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej, zarządzania ryzykiem, kontroli wewnętrznej i finansowej oraz audytu wewnętrznego w jednostkach sektora prywatnego i publicznego. Pozwoli także poznać psychologiczne i etyczne aspekty kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego.

   Dowiedz się więcej

   Wymagania rekrutacyjne

    
   Wymagane dokumenty:
   • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
   • wypełniony formularz zgłoszeniowy,
   • jedno zdjęcie,
   • skierowanie z zakładu pracy, jeżeli będzie on finansował koszty studiów,

   Czytaj więcej

  • COACHING W ŻYCIU I BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Coaching w Życiu i Biznesie
   Studia „Coaching w życiu i biznesie” zaprojektowane są w taki sposób, by dostarczyć uczestnikom niezbędnych umiejętności do przeprowadzenia sesji coachingowej zarówno w obszarze spraw biznesowych jak i osobistych (business & live coaching). Podczas 192 godzin zajęć uczestnicy poznają wszystkie niezbędne metody i narzędzia, które pozwolą im stać się profesjonalnymi coachami. Założeniem programu jest przygotowanie studentów w taki sposób, by po zakończeniu studiów byli gotowi do pracy z klientem. Realizacja tego założenia wymaga odbycia praktyki prowadzenia sesji coachingowych w trakcie roku akademickiego. Studenci będą zachęcani przez prowadzących do systematycznego trenowania poznawanych podczas zajęć metod także poza zajęciami. Wnioski z tych doświadczeń będą następnie omawiane podczas kolejnych spotkań. Utrzymywanie stałej mentoringowej opieki prowadzących nad uczestnikami jest kluczowym elementem programu tych studiów. Studia Podyplomowe „Coaching w życiu i biznesie” kierowane są do wszystkich osób pragnących zmieniać siebie i innych w procesie pracy indywidualnej i zespołowej. Adresatami studiów są menedżerowie, psychologowie, rehabilitanci, trenerzy biznesu, fitnessu i sportu, nauczyciele pragnący zwiększyć efektywność swoich metod dydaktycznych oraz wszyscy, których pasjonuje rozwój osobisty, a którzy w tej dziedzinie chcieliby zdobyć unikalne umiejętności. Jedynym warunkiem „wejściowym” jest posiadanie przez kandydatów dyplomu licencjackiego lub magisterskiego. Program studiów przygotowany jest w taki sposób by przygotować zarówno osoby, które dotychczas nie miały żadnego kontaktu z coachingiem, jak i doświadczonych coachów, którzy chcieliby udoskonalić swój warsztat pracy. Zdobywana wiedza i umiejętności ma być przy tym użyteczna zarówno dla coachów wewnętrznych pracujących na etacie w firmach jak i tych, którzy chcą prowadzić własną działalność w tym zakresie.
   Wymagania rekrutacyjne

    
   Zasady rekrutacji:
   Warunkiem zgłoszenia jest złożenie wszystkich wymaganych dokumentów; o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Po zakończeniu naboru osoby, które zostały przyjęte, otrzymają zawiadomienie o wpisaniu ich na listę słuchaczy i terminie rozpoczęcia zajęć. Aby edycja została uruchomiona, grupa powinna liczyć minimum15 osób. Rekrutacja trwa do 03.10.2016 r.

  • CORPORATE WELLNESS I HOLISTYCZNE PRZYWÓDZTWO - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Corporate Wellness i Holistyczne Przywództwo
   Cele kształcenia:
   • przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu nowoczesnego podejścia do przywództwa w organizacji
   • wyposażenie w pogłębioną wiedzę z zakresu tematyki work life balance, metod redukcji stresu, zarzadzania emocjami, rozwoju osobistego, doskonalenia, samodoskonalenia, ergonomii
   • rozwój umiejętności posługiwania się wybranymi technikami i narzędziami holistycznego przywódcy
   • kształtowanie umiejętności identyfikacji i rozwiązywania problemów związanych z przywództwem
   • uświadomienie potrzeby ustawicznego pogłębiania wiedzy.
   Studia adresowane są do osób pragnących zdobyć i pogłębić swoją wiedzę oraz umiejętności w obszarze HR i rozwoju osobistego ze szczególnym uwzględnieniem holistycznego przywództwa.
   Wymagania rekrutacyjne

    
   Zasady rekrutacji
   Warunkiem zgłoszenia jest złożenie do 31.01.2016 r. wszystkich wymaganych dokumentów. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Po zakończeniu naboru osoby, które zostały przyjęte, otrzymają zawiadomienie o wpisaniu ich na listę słuchaczy i terminie rozpoczęcia zajęć.

  • FINANSE I STRATEGIE SPÓŁEK - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Finanse i Strategie Spółek

   Studia adresowane są przede wszystkim do właścicieli przedsiębiorstw oraz kadry kierowniczej i kadry rezerwowej w spółkach prawa handlowego. Przekazanie słuchaczom nowoczesnej wiedzy z zakresu zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem strategicznych, finansowych i prawnych aspektów funkcjonowania spółek. Przekazanie słuchaczom nowoczesnej wiedzy z zakresu zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem strategicznych, finansowych i prawnych aspektów funkcjonowania spółek.

   Dowiedz się więcej

   Wymagania rekrutacyjne

    
   Koszt uczestnictwa:
   4 500 zł, płatne w dwóch ratach, przed rozpoczęciem każdego semestru (+opłata za świadectwo 30 zł). W ramach czesnego zapewniamy materiały szkoleniowe. Przewidywany maksymalny limit przyjęć 60 osób, studia zostaną uruchomione przy przyjęciu co najmniej 25 osób.

  • KOMERCJALIZACJA NAUKI I TECHNOLOGII - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Komercjalizacja Nauki i Technologii
   Roczny program studiów jest idealny dla:
   • przedstawicieli banków i instytucji finansowych zajmujących się oceną ryzyka związanego z finansowaniem innowacyjnych przedsięwzięć i nowych technologii
   • pracowników firm, które wdrażają innowacje organizacyjne, produktowe i technologiczne nastawionych na rozwój swojej kariery zawodowej i awans
   • pracowników działów badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw
   • osób, które mają własne innowacyjne pomysły lub technologie i na ich bazie planują założenie własnej firmy
   • uczelni i instytutów opracowujących nowe technologie lub innowacyjne rozwiązania.

   Absolwent programu posiada umiejętności:

   • oceny potencjału rynkowego innowacji lub technologii unikalnymi metodami opracowanymi przez NASA i University of Texas przeprowadzania analizy strategicznej i tworzenia optymalnych strategii wdrażania innowacyjnych rozwiązań, produktów i technologii
   • przygotowania planu finansowania wdrożenia innowacji lub technologii
   • przygotowania planu operacyjnego wdrażania innowacyjnego przedsięwzięcia
   • prezentowania opracowanych koncepcji przed przełożonymi, inwestorami, itp.
   Ponadto:
   • Rozumie problemy ochrony własności intelektualnej
   • Łatwiej (wyposażony w odpowiednią wiedzę) podejmuje decyzje i wprowadza innowacyjne zmiany w firmie, w której pracuje.

   Dowiedz się więcej

   Wymagania rekrutacyjne

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Komercjalizacja Nauki i Technologii
   Warunki uczestnictwa w studiach
   • ukończenie studiów wyższych (na poziomie magisterskim, licencjackim lub równorzędnych), bez względu na typ uczelni i kierunek studiów,
   • udokumentowana znajomość języka angielskiego,
   • wniesienie opłaty za studia w wysokości 5390 zł  
   • uczestnictwo w rozmowie kwalifikacyjnej, w przypadku dużej liczby kandydatów
   • Kandydaci będą przyjmowani według kolejności zgłoszeń. W przypadku większej liczby osób niż maksymalna liczba miejsc odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna.
   Wymagane dokumenty
   • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia,
   • wypełniony formularz zgłoszeniowy,
   • CV,
   • dwa zdjęcia (3,5 x 4,5 cm.),
   • dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego- jeśli kandydat taki posiada.

  • MARKETINGOWE ZARZĄDZANIE FIRMĄ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Marketingowe Zarządzanie Firmą
   Absolwenci studiów wyższych kierunków technicznych, humanistycznych, prawniczych, medycznych; zatrudnieni lub pragnący podjąć działalność w sferze biznesu różnych podmiotów jak: firmy, instytucje administracji państwowej i samorządowej oraz organizacje non-profit. O przyjęcie mogą ubiegać się osoby, które mają dyplom ukończenia wyższych studiów licencjackich lub magisterskich. Przekazanie słuchaczom nowoczesnych koncepcji z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku w warunkach globalizacji i dynamicznie zmieniającego się otoczenia. Wyrabianie i doskonalenie umiejętności w zdobywaniu przewagi konkurencyjnej na rynku. Pogłębienie i uaktualnienie wiedzy teoretycznej i praktycznej związanej z działaniami marketingowymi firmy.
   Wymagania rekrutacyjne

    
   Zasady rekrutacji:
   Rekrutacja na Studia podyplomowe w roku akademickim 2015/2016 trwa do 20 października 2015 r. Warunkiem zgłoszenia jest złożenie wszystkich wymaganych dokumentów; o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
   Koszt uczestnictwa:
   4.000 zł płatne w dwóch ratach, przed rozpoczęciem każdego semestru (+ opłata za świadectwo 30 zł.)

  • MARKETING MIĘDZYNARODOWY - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Marketing Międzynarodowy
   Absolwenci studiów wyższych kierunków ekonomicznych, technicznych, humanistycznych, prawniczych, którzy pragną prowadzić działalność gospodarczą w kraju i na rynkach zagranicznych lub współpracować z zagranicznymi przedsiębiorstwami. O przyjęcie mogą ubiegać się osoby, które mają dyplom ukończenia wyższych studiów licencjackich lub magisterskich. Celem studiów jest przekazanie wiedzy na temat współczesnych problemów zarządzania międzynarodowego i marketingu międzynarodowego, rozwój umiejętności prowadzenia badań marketingowych na rynkach zagranicznych oraz kształtowanie umiejętności identyfikacji i rozwiązywania problemów związanych z ekspansja przedsiębiorstwa na rynki zagraniczne i przygotowaniem strategii marketingowych.
   Wymagania rekrutacyjne

    
   Wymagane dokumenty:
   • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
   • wypełniony formularz zgłoszeniowy,
   • dwa zdjęcia,
   • skierowanie z zakładu pracy, jeżeli będzie on finansował koszty studiów.
   Zasady rekrutacji:
   O przyjęciu kandydata na studia podyplomowe decyduje:
   • kolejność zgłoszeń
   • ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych. 
   Po zakończeniu naboru osoby, które zostały przyjęte, otrzymają zawiadomienie o wpisaniu ich na listę słuchaczy i terminie rozpoczęcia zajęć.

  • MENEDŻER SPORTU - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Menedżer Sportu

   Przygotowanie słuchaczy do pełnienia ról menedżerskich w organizacjach sportowych, w tym: przekazanie wiedzy w zakresie zarządzania instytucjami sportowymi oraz obiektami rekreacyjnymi, rozwijanie umiejętności identyfikacji i rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem instytucjami sportowymi oraz kształtowania relacji interpersonalnych a także uświadomienie potrzeby stałego rozwoju.

   Dowiedz się więcej

   Wymagania rekrutacyjne

    
   Wymagane dokumenty:
   • podanie o przyjęcie na studia
   • kwestionariusz osobowy
   • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia lub poświadczona kserokopia tych dokumentów
   • jedno zdjęcie
   • skierowanie z zakładu pracy, jeżeli będzie on finansował koszty studiów.
   Koszt uczestnictwa: 
   3800 zł płatne w dwóch ratach, przed rozpoczęciem każdego semestru (+ opłata za świadectwo 30 zł.). 
   Liczba miejsc ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zapisu. Warunkiem przyjęcia w poczet słuchaczy jest złożenie w sekretariacie studiów (p. 341- sekretariat Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi) kompletu dokumentów. Można je również przesłać pocztą na adres Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Rekrutacja trwa od 1 czerwca 2015 r. do 30 września 2015 r. 

  • OCENA POTENCJAŁU RYNKOWEGO PRAC BADAWCZYCH - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Ocena Potencjału Rynkowego Prac Badawczych
   Celem studiów jest zdobycie:
   • wiedzy i umiejętności umożliwiających identyfikowanie projektów badawczych pracowników ośrodków naukowych, które mogą zostać wykorzystane przez przedsiębiorców;
   • kompetencji nawiązywania współpracy pomiędzy ośrodkami naukowo-badawczymi a przemysłem, w celu tworzenia badań naukowych do wykorzystania przez przedsiębiorców w działalności w różnych sektorach rynku.

   Dowiedz się więcej

   Wymagania rekrutacyjne

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Ocena Potencjału Rynkowego Prac Badawczych
   Rekrutacja
   Niezbędne dokumenty dostępne są na stronie internetowej projektu http://scouting.uni.lodz.pl
   • dane osobowe
   • formularz zgłoszeniowy
   • deklarację uczestnictwa w projekcie - w pliku doc/pdf
   • oświadczenie Kandydata/Kandydatki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - w pliku doc/pdf
   • zaświadczenie o zatrudnieniu - skan
   • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
   • Curriculum Vitae Kandydata/Kandydatki - w pliku doc/pdf
   • kserokopię dowodu osobistego - skan
   • Regulamin rekrutacji
   Dokumenty prosimy przesyłać na adres: innowacje@uni.lodz.pl. Studia podyplomowe oraz wyjazd są bezpłatne.

  • PROPERTY MANAGER - ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI KOMERCYJNYMI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Property Manager - Zarządzanie Nieruchomościami Komercyjnymi
   Cele kształcenia:
   • dostarczenie słuchaczom profesjonalnej wiedzy w zakresie innowacyjnego zarządzania nieruchomościami oraz ich komercjalizacji;
   • uświadomienie, iż działanie Property Managera, dzięki trafionym decyzjom ma przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności i wartości nieruchomości oraz zwiększenia komfortu przebywających w niej ludzi;
   • rozwój umiejętności i zwiększenie świadomości, że Property Manager to nie tylko efektywna obsługa nieruchomości (logistycznych, produkcyjnych, handlowych i biurowych), ale także szybka reakcja na sytuacje kryzysowe oraz wprowadzanie nowości technologicznych;
   • rozwinięcie umiejętności zarządzania budynkiem oraz usługami infrastrukturalnymi; 
   • przekazanie wiedzy na temat nowelizacji przepisów z prawa budowlanego;
   • rozwój umiejętności posługiwania się metodami i technikami zarządzania nieruchomościami;
   • kształtowanie umiejętności identyfikacji i rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem nieruchomości;
   • rozwój umiejętności budowania relacji interpersonalnych, w tym pracy zespołowej;
   • uświadomienie potrzeby stałego rozwoju.

   Dowiedz się więcej

   Wymagania rekrutacyjne

    
   Zasady rekrutacji
   Studia skierowane są do absolwentów studiów licencjackich lub magisterskich. Od kandydatów oczekujemy przede wszystkim otwartości na innowacyjność, potrzeby rozwijania kompetencji zawodowych oraz chęci rozwoju i kreatywności.
   Aplikując o przyjęcie na studia kandydaci zobowiązani są dostarczenia do sekretariatu studiów wymaganych dokumentów:
   • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia,
   • wypełniony formularz zgłoszeniowy,
   • wypełniony kwestionariusz osobowy,
   • jedno zdjęcie,
   • skierowanie z zakładu pracy, jeżeli będzie on finansował koszty studiów.
   Rekrutacja trwa do 29 stycznia 2016 r. Liczba miejsc jest ograniczona (60). O przyjęciu decyduje kolejność zapisu. Po zakończeniu naboru osoby, które zostały przyjęte, otrzymają zawiadomienie o wpisaniu ich na listę słuchaczy oraz terminie i miejscu rozpoczęcia zajęć.

  • RACHUNKOWOŚĆ I ZARZĄDZANIE FINANSOWE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Rachunkowość i Zarządzanie Finansowe
   Cel studiów:
   Przekazanie niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej z rachunkowości finansowej i zarządczej, zarządzania finansowego, prawa gospodarczego i prawa podatkowego, która daje uczestnikom możliwość organizowania i prowadzenia rachunkowości oraz podejmowania decyzji i sterowania procesami ekonomicznymi z wykorzystaniem rachunku ekonomicznego. W nauczaniu zasad prowadzenia rachunkowości, w tym sporządzania sprawozdań finansowych odnosimy się do wymogów regulacji krajowych (m.in. ustawa o rachunkowości z przepisami wykonawczymi, Krajowe Standardy Rachunkowości) oraz do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Naszą przekazywaną wiedzę wspiera doświadczenie praktyczne oraz udział wielu z nas w procesach regulacji rachunkowości.
   Wymagania rekrutacyjne

    
   Wymagane dokumenty:
   • wypełniony formularz zgłoszeniowy,
   • odpis albo poświadczoną przez UŁ kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych
   • 1 fotografię o rozmiarach: 3,5 x 4,5 cm.
   • skierowanie z zakładu pracy, jeżeli będzie on finansował koszty studiów.

   Czytaj więcej

  • RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Rachunkowość Zarządcza i Controlling
   Cele studiów:
   • zapoznanie słuchaczy z zasadami rachunkowości i ich zastosowaniem w praktyce,
   • przedstawienie koncepcji rachunku kosztów oraz określenie ich przydatności informacyjnej do sterowania podmiotami gospodarczymi,
   • wykształcenie wśród słuchaczy poczucia znaczenia informacji o kosztach i przychodach oraz jej wpływu na zachowanie ludzi, a także praktycznej przydatności koncepcji i metod rachunku kosztów do podejmowania decyzji oraz planowania i kontroli działalności,
   • przekazanie słuchaczom praktycznych zasad projektowania systemów informacyjnych rachunkowości zarządczej i controllingu w różnych rodzajach przedsiębiorstw,
   • nabycie umiejętności stosowania narzędzi i technik budżetowania i kontroli kosztów oraz pracy w systemie budżetowania przy wykorzystaniu arkusza kalkulacyjnego,
   • nauczenie słuchaczy analizy sprawozdań finansowych i zapoznanie z nowoczesnymi metodami zarządzania finansami przedsiębiorstw.

   Dowiedz się więcej

   Wymagania rekrutacyjne

    
   WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA
   • Warunkiem przyjęcia na Studia jest dyplom ukończenia studiów wyższych (tytuł licencjata lub magistra) bez względu na typ uczelni i kierunek studiów oraz pokrycie kosztów uczestnictwa. Kandydaci są przyjmowani według kolejności zgłoszeń.
   • Zgłoszenie obejmuje: (a) formularz zgłoszeniowy, (b) odpis albo poświadczoną przez UŁ kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych, (c) 1 fotografię o rozmiarach: 3,5 x 4,5 cm, (d) skierowanie z zakładu pracy, jeśli Studia są finansowane przez zakład.
   • Dokumenty należy składać od 1 czerwca do 30 września w Dziekanacie Studiów Podyplomowych (pok. 261), tel. (42) 635-53-68 lub w Sekretariacie Katedry Rachunkowości (pokój nr 259), tel. (42) 635-52-24na Wydziale Zarządzania UŁ, 90-237 Łódź, ul. Matejki 22/26. Decyduje kolejność zgłoszeń.

   Czytaj więcej

  • RACHUNKOWOŚĆ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Rachunkowość Małych i Średnich Przedsiębiorstw
   Cel studiów podyplomowych
   Przekazanie wiedzy z zakresu:
   • Zarządzania współczesnym biznesem
   • Uwarunkowań prawnych rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej
   • Obowiązków podatkowych przedsiębiorców
   • Prowadzenia uproszczonych form ewidencji podatkowej (książka przychodów i rozchodów, ewidencje ryczałtowe, karta podatkowa)
   • Podstaw rachunkowości finansowej
   • Wykorzystania wybranych narzędzi rachunkowości zarządczej w małych i średnich przedsiębiorstwach
   • Ewidencji i rozliczania wynagrodzeń
   • Prowadzenia rozliczeń z ZUS za pomocą programu Płatnik
   • Zastosowania arkusza kalkulacyjnego Excel w rachunkowości
   • Wykorzystania wybranych programów komputerowych do wspomagania systemu rachunkowości w MSP (Symfonia, Puzzle, Płatnik, Excel)

   Dowiedz się więcej

   Wymagania rekrutacyjne

    

   Warunki przyjęcia

   • Dyplom ukończenia studiów wyższych (bez względu na typ uczelni i kierunek studiów)
   • Pokrycie kosztów uczestnictwa
   • Kandydaci są przyjmowani według kolejności zgłoszeń. 
   Wymagane dokumenty
   • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
   • wypełniony formularz zgłoszeniowy,
   • jedno zdjęcie,
   • skierowanie z zakładu pracy, jeżeli będzie on finansował koszty studiów.

   Czytaj więcej

  • KONTROLA ZARZĄDCZA W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Kontrola Zarządcza w Administracji Publicznej
   Cel i charakterystyka studiów
   Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do świadomego wspomagania organizacji w osiąganiu jej celów, zgodnie z oczekiwaniami stawianymi przed nowoczesną administracją w zakresie kontroli zarządczej. Studia pozwalają poznać i zrozumieć komponenty związane z zarządzaniem organizacją oraz wymaganiami stawianymi przez ustawę o finansach publicznych w zakresie ustanowienia systemu kontroli zarządczej.
   Wymagania rekrutacyjne

    
   Zasady rekrutacji
   W celu podjęcia studiów wymagana jest ogólna znajomość i zainteresowanie zagadnieniami, związanymi z kontrolą zarządczą, zwłaszcza w sektorze finansów publicznych. Kandydaci na studia podyplomowe legitymujący się dyplomem ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia mogą zgłaszać swoje kandydatury do dnia 30 września.
   Wymagane dokumenty:
   • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia,
   • wypełniony formularz zgłoszeniowy,
   • jedno zdjęcie o wymiarach 3,5 cm. x 4,5 cm.,
   • skierowanie z zakładu pracy, jeżeli będzie on finansował koszty studiów.

   Czytaj więcej

  • AUDYT WEWNĘTRZNY W ADMINISTRACJI I GOSPODARCE - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Audyt Wewnętrzny w Administracji i Gospodarce
   Cel i charakterystyka studiów
   Studia są kontynuacją tradycji prowadzonych wcześniej na Wydziale Zarządzania UŁ studiów Audytu Wewnętrznego i Rachunkowości, wpisanych na listę sieci uniwersytetów Europy kształcących w zakresie audytu wewnętrznego, corporate governance i/lub kontroli wewnętrznej, funkcjonującą pod auspicjami Europejskiej Konfederacji Instytutów Audytu Wewnętrznego (ECIIA - European Confederation of Institutes of Internal Auditing). Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom wiedzy pomocnej dla świadomego wspomagania organizacji w osiąganiu jej celów, zgodnie z oczekiwaniami stawianymi przed nowoczesną organizacją. Studia pozwalają poznać i zrozumieć najistotniejsze komponenty związane z audytem wewnętrznym. Studia mają budować i rozwijać bazę wiedzy i kluczowych umiejętności audytora wewnętrznego. Uwzględnienie rachunkowości finansowej i zarządczej ma przygotować do wykorzystania w audycie wewnętrznym i kontroli zarządczej metod rachunkowości jako instrumentów pozyskiwania obiektywnej informacji i rzetelnej prognozy.
   Wymagania rekrutacyjne

    
   Zasady rekrutacji
   Kandydaci na studia muszą mieć ukończone studia wyższe licencjackie lub magisterskie. Cechować się powinni skłonnością do ciągłego uczenia się i pracy zespołowej, a także wyobraźnią i wysokimi walorami moralnymi, zdolnościami organizatorskimi i komunikacyjnymi oraz orientacją prospołeczną.  Rekrutacja trwa do 30 września b.r. W przypadku, gdy liczba kandydatów przekracza liczbę miejsc (min. 15, maks. 40 osób) o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszenia. Bez egzaminów wstępnych, testów i rozmów kwalifikacyjnych.
   Wymagane dokumenty:
   • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia,
   • wypełniony formularz zgłoszeniowy,
   • jedno zdjęcie o wymiarach 3,5 cm. x 4,5 cm.,
   • skierowanie z zakładu pracy, jeżeli będzie on finansował koszty studiów.

   ​Czytaj więcej

  • SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORM ISO SERII 9000 - SPECJALIZACJA: MENEDŻER JAKOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Systemy Zarządzania Jakością
   Cel studiów
   Zapoznanie osób odpowiedzialnych za zarządzanie jakością w firmie z metodyką wdrażania systemów zarządzania jakością, systemów zintegrowanych (zarządzania, jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy), systemów sektorowych. Uzyskanie przez Uczestników Studiów formalnych kwalifikacji menedżerskich i auditorskich (auditora wewnętrznego) potwierdzających wysoki poziom merytorycznego ich przygotowania w zakresie problematyki związanej z zarządzaniem jakością. Studia są zorganizowane we współpracy z LQRA, która umożliwia słuchaczom uzyskanie dyplomów:
   • Menedżer jakości,
   • Auditor wewnętrzny,
   • Menedżer systemu zarządzania środowiskowego,
   • Menedżer systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
   Zakres tematyczny Studiów obejmuje najnowsze spektrum zagadnień tematycznych związanych z zarządzaniem jakością obowiązujących jako standardy w Unii Europejskiej oraz praktykowane już powszechnie kanony w kontaktach ogólnoświatowych.
   Wymagania rekrutacyjne

    
   Wymagane dokumenty:
   • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
   • wypełnione podanie o przyjęcie na studia podyplomowe,
   • wypełniony kwestionariusz osobowy,
   • dwa zdjęcia,
   • skierowanie z zakładu pracy, jeżeli będzie on finansował koszty studiów.

   Dokumenty należy składać w Katedrze Logistyki na Wydziale Zarządzania UŁ (po uprzednim umówieniu się telefonicznie lub pocztą elektroniczną) 

   Czytaj więcej

  • ZARZĄDZANIE APTEKĄ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie Apteką
   Program Studiów Podyplomowych „Zarządzanie Apteką” powstał w odpowiedzi na potrzebę uzupełnienia wiedzy osób związanych zawodowo z sektorem farmacji o aspekty związane z kierowaniem apteką jako przedsiębiorstwem przy jednoczesnym uwzględnieniu potrzeby wypełniania misji farmaceuty. Uczestnicy zdobywają i rozwijają kompetencje niezbędne do sprawnego i efektywnego funkcjonowania na wysoce konkurencyjnym rynku, zarządzania personelem i budowania długofalowych relacji z pacjentem. Autorski program przewiduje również szereg zajęć budujących umiejętności efektywnego komunikowania się z zespołem, pogłębiających świadomość własnych wzorców zachowań i rozwijających zachowania pożądane w skutecznym kierowaniu apteką. Daje również możliwość wejścia w rolę menedżera apteki poprzez udział w unikatowej w skali kraju grze decyzyjnej on-line oraz konfrontacji z realnymi problemami zarządczymi w studiach przypadku. W opartym na międzynarodowych wzorcach procesie kształcenia szczególny nacisk kładziony jest na rozwiązania wspierające osiąganie wysokich rezultatów sprzedaży oraz opiekę farmaceutyczną jako kluczowy aspekt budowania przewagi konkurencyjnej.
   Wymagania rekrutacyjne

    
   Zainteresowani przystąpieniem do Programu Studiów Podyplomowych „Zarządzanie Apteką” muszą posiadać:
   • ukończone studia magisterskie lub ukończone studia licencjackie
   Wymagane dokumenty:
   • wypełniony formularz zgłoszeniowy
   • dyplom ukończenia studiów (odpis)
   • jedno zdjęcie (format legitymacyjny)
   • skierowanie z zakładu pracy, jeżeli będzie on finansował koszty studiów
   Warunkiem zgłoszenia jest złożenie wszystkich wymaganych dokumentów. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

  • ZARZĄDZANIE INSTYTUCJAMI PUBLICZNYMI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie Instytucjami Publicznymi
   Adresatami studiów są osoby, które przygotowują się lub pełnią funkcje menedżerskie w instytucjach związanych z wymiarem sprawiedliwości.
   Cel studiów:
   • przekazanie wiedzy dotyczącej prawnych i ekonomicznych aspektów funkcjonowania instytucji publicznych,
   • pozyskanie przez uczestników umiejętności podejmowania decyzji we wszystkich sferach działania instytucji publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem sądów powszechnych,
   • rozwój umiejętności budowania dobrych relacji wewnątrz jak i na zewnątrz instytucji publicznych,
   • pogłębienie świadomości co do konieczności stałego doskonalenia umiejętności zawodowych i rozwoju kompetencji własnych.

   Dowiedz się więcej

   Wymagania rekrutacyjne

    
   Wymagane dokumenty:
   • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
   • wypełniony formularz zgłoszeniowy,
   • jedno zdjęcie,
   • skierowanie z zakładu pracy, jeżeli będzie on finansował koszty studiów.
   Termin składania dokumentów:
   • do 30 września danego roku kalendarzowego

   Czytaj więcej

  • ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie Oświatą
   Słuchaczami studiów mogą być osoby, które mają ukończone studia wyższe-licencjackie lub magisterskie. Studia Zarządzania Oświatą przeznaczone są dla osób zajmujących się problematyką oświatową w jednostkach samorządu terytorialnego, dyrektorów szkół i placówek oświatowych, a także dla tych osób, które przygotowują się do pełnienia funkcji kierowniczych w oświacie. 
   Cel Studiów:
   Przygotowanie wykwalifikowanej kadry kierowniczej dla potrzeb zarządzania we wszelkiego rodzaju placówkach oświatowych.
   Wymagania rekrutacyjne

    
   Wymagane dokumenty:
   • odpis/kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
   • podanie o przyjęcie na studia,
   • jedno zdjęcie,
   • skierowanie z zakładu pracy, jeżeli będzie on finansował koszty studiów,
   • formularz zgłoszeniowy do wysłania pod adres e-mail katedry
   • kwestionariusz osobowy.
   Dokumenty można składać do 16 lutego w w sekretariacie Katedry Zarządzania Miastem i Regionem.
   O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

  • ZARZĄDZANIE PROCESAMI LOGISTYCZNYMI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie Procesami Logistycznymi
   Charakterystyka i cel studiów:
   Studia podyplomowe "Zarządzanie procesami logistycznymi" adresowane są do osób chcących udoskonalić kwalifikacje menedżerskie w zakresie logistyki. Celem kształcenia jest pogłębienie wiedzy i umiejętności związanej ze specyfiką nowoczesnej organizacji i zarządzania przepływem towarów i obiegiem informacji w obrębie łańcuchów dostaw. Program studiów oparty został na najnowszych światowych tendencjach oraz programach nauczania w czołowych szkołach biznesu w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej, uwzględniających wymagania przedsiębiorstw wszystkich sektorów gospodarki światowej. Zajęcia prowadzone będą przez doświadczonych wykładowców Uniwersytetu Łódzkiego oraz praktyków.
   Wymagania rekrutacyjne

    
   Zasady rekrutacji:
   Rekrutacja na Studia podyplomowe w roku akademickim 2015/2016 trwa do 20 października 2015 r. Warunkiem zgłoszenia jest złożenie wszystkich wymaganych dokumentów; o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
   Wymagane dokumenty:
   • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
   • wypełniony formularz zgłoszeniowy,
   • jedno zdjęcie legitymacyjne,
   • skierowanie z zakładu pracy, jeżeli będzie on finansował koszty studiów.
   Dokumenty należy złożyć w Sekretariacie Studiów na Wydziale Zarządzania UŁ, pok. 19 ul. J. Matejki 22/26 (po uprzednim umówieniu się telefonicznie lub pocztą elektroniczną).

  • ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ I WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie Wartością i Wycena Przedsiębiorstwa
   Cel studiów:
   Celem studiów jest dostarczenie uczestnikom wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie: metod wyceny spółek kapitałowych, oceny efektywności realizowanych działań w przedsiębiorstwach przy wykorzystaniu różnych podejść oraz z punktu widzenia różnych grup interesariuszy, identyfikacji najważniejszych determinantów tworzenia wartości w przedsiębiorstwie. W efekcie uczestnicy studiów będą mieli możliwość podniesienia swoich kompetencji w zakresie zarządzania ukierunkowanego na podnoszenie wartości przedsiębiorstwa, jak również metod oceny osiągniętych wyników.
   Wymagania rekrutacyjne

    
   Kandydaci przyjmowani będą na podstawie złożonych dokumentów do wyczerpania limitu miejsc (48). O przyjęciu decyduje kolejność zapisu. 
   Wymagane dokumenty:
   • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
   • kwestionariusz osobowy,
   • wypełniony formularz podania do Dziekana Wydziału Zarządzania o przyjęcie na studia,
   • dwa zdjęcia,
   • skierowanie z zakładu pracy, jeżeli będzie on finansował koszty studiów

   ​Czytaj więcej

  • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
   Adresaci studiów:
   Menedżerowie i pracownicy działów ZZL każdego typu instytucji; doradcy i konsultanci w zakresie ZZL; menedżerowi pragnący wzbogacić wiedzę i umiejętności z zakresu kierowania ludźmi; osoby zainteresowane problematyką ZZL oraz poszerzeniem wiedzy z tego zakresu.
   Cel studiów:
   Przekazanie wiedzy na temat współczesnych założeń zarządzania zasobami ludzkimi i kierunków rozwoju dyscypliny, nabycie umiejętności posługiwania się metodami i technikami ZZL oraz kształtowania relacji interpersonalnych.
   Wymagania rekrutacyjne

    
   Wymagane dokumenty:
   • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia,
   • wypełniony formularz zgłoszeniowy,
   • wypełniony kwestionariusz osobowy,
   • jedno zdjęcie,
   • skierowanie z zakładu pracy, jeżeli będzie on finansował koszty studiów.

   Czytaj więcej

  • POLSKO-FRANCUSKIE STUDIA W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA TYPU MBA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Polsko Francuskie Studia w Zakresie Zarządzania typu MBA
   Słuchaczami Polsko-Francuskich Studiów w Zakresie Zarządzania typu MBA mogą zostać absolwenci każdego kierunku studiów wyższych, którzy pragną zdobyć najnowszą wiedzę menedżerską , konieczną do pracy w międzynarodowym przedsiębiorstwie. Studia nasze adresowane są zarówno do tegorocznych absolwentów, jak i do tych wszystkich, którzy myślą poważnie o uzupełnieniu lub też o zmianie dotychczasowego profilu wykształcenia. Dla tych ostatnich studia stają się często punktem zwrotnym w karierze zawodowej. Atutem proponowanej przez nas formy kształcenia jest różnorodność grupy studenckiej. Naszymi słuchaczami są absolwenci studiów filologicznych, inżynierskich, medycznych, rolniczych, farmaceutycznych, psychologicznych, matematycznych, chemicznych, prawnych, a nawet artystycznych, takich jak szkoła plastyczna czy filmowa.  Z wieloletniej historii naszego dyplomu we Francji oraz w Polsce wynika, że do funkcji menedżerskich każdy dochodzi własną drogą i z odmiennym bagażem doświadczeń. Studia umożliwiają nawiązanie cennych kontaktów, uczenie się od swych kolegów.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Idealny kandydat na Polsko-Francuskie Studia w Zakresie Zarządzania typu MBA powinien mieć ukończone studia wyższe dowolnej specjalności (licencjackie + I rok studiów drugiego stopnia lub magisterskie). Wymagana jest również znajomość języka francuskiego w stopniu co najmniej dobrym lub bardzo dobrym. W przypadku słabszej znajomości języka francuskiego w bardzo szybkim tempie należy uzupełnić wiedzę. 

   Czytaj więcej

  • POLSKO - AMERYKAŃSKI PROGRAM STUDIÓW EXECUTIVE MBA - STUDIA PODYPLOMOWE REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - studia podyplomowe na kierunku Polsko - Amerykański Program Studiów Exceutive MBA
   Executive EMBA w PAM Center to program intensywnego rozwoju kompetencji osób, które – posiadając już doświadczenie menedżerskie – chcą rozszerzyć i ukierunkować dotychczasową wiedzę i umiejętności zarządcze. PAM Center może pochwalić się jednym z najdłuższych w kraju doświadczeń w realizacji programu Executive MBA. Ponad 17 lat historii, 16 edycji, blisko 400 Absolwentów oraz jedna z najlepszych na świecie szkół biznesu jako Partner. Bogate doświadczenia, świetni polscy i zagraniczni wykładowcy oraz doskonalony na bieżąco program współtworzą unikalną wartość Studiów EMBA w PAM Center. Studia są realizowane we współpracy z R.H. Smith School of Business, University of Maryland, cieszącą się międzynarodowym uznaniem w zakresie edukacji menedżerskiej. Program MBA partnera klasyfikowany jest w rankingu Bloomberg BusinessWeek na 2 msc w USA.
   Oferowany przez PAM Center Program daje możliwość nauki poprzez pracę zespołową, analizę międzynarodowych studiów przypadku oraz praktyczne ćwiczenia. Łączy solidną profesjonalną wiedzę z najnowszą praktyką zarządzania przedsiębiorstwami, w tym dotychczasowymi doświadczeniami i kompetencjami uczestników. W praktyce jest szansą na zdobycie kwalifikacji niezbędnych liderom nowoczesnej gospodarki, takich jak: właściwej interpretacji roli przywództwa w kontekście zarządzania strategicznego; znajomości i zrozumienia złożonych relacji organizacji z jej interesariuszami, w tym właściwej interpretacji związanych z nimi szans i zagrożeń dla zapewnienia trwałego rozwoju jednostki; umiejętności holistycznego spojrzenia na otaczającą rzeczywistość oraz analizy, syntezy i rozwiązywania złożonych problemów biznesowych.
   Wymagania rekrutacyjne

    
   Warunki przyjęcia:
   Procedura aplikacyjna obejmuje:
   • rozmowę kwalifikacyjną
   • test z języka angielskiego (typu TOEFL)

   Zainteresowani przystąpieniem do Programu Executive MBA muszą posiadać:

   • ukończone studia magisterskie i minimum dwuletni staż zawodowy
   • ukończone studia licencjackie i minimum czteroletnie doświadczenie zawodowe
   • komunikatywną znajomość języka angielskiego
   Wymagane dokumenty:
   • kwestionariusz osobowy (plik do pobrania)
   • list motywacyjny (1-2 strony w języku angielskim, wyjaśniający powody przystąpienia do Programu EMBA oraz plany zawodowe)
   • Curriculum Vitae (w języku angielskim)
   • dyplom ukończenia studiów (odpis)
   • 1 fotografię (format legitymacyjny)
   • dowód opłaty za postępowanie kwalifikacyjne

   Czytaj więcej

  • PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Przedsiębiorczość i Zarządzanie Innowacjami

   Studia na kierunku Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami pozwalają na zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy i praktycznych doświadczeń na temat: uruchomienia i prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej, zarządzania innowacjami, doradztwa w rozwoju biznesu oraz realizowania polityki przedsiębiorczości i programów unijnych przy wykorzystywaniu w tych obszarach różnorodnych instrumentów, metod, technik i narzędzi. Kierunek łączy wiedzę z zakresu psychologii, socjologii, antropologii, ekonomii, filozofii, statystyki i innych obszarów. W ramach studiów studenci zapoznają się z różnorodnymi aspektami przedsiębiorczości, zarządzania rozwojem firmy i innowacjami. Studia dostarcząją wiedzę oraz podstawowe umiejętności praktyczne z zakresu zasad tworzenia i rozwoju działalności gospodarczej i innowacji potrzebnych do funkcjonowania współczesnych firm na konkurencyjnym rynku. Celem studiów jest kształcenie osób zdolnych do uruchomienia i prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej oraz wysokiej klasy specjalistów w zakresie: przedsiębiorczości i innowacji, doradztwa w rozwoju firmy oraz realizowania polityki przedsiębiorczości i programów unijnych.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Zasady rekrutacji:

   Kategoria przedmiotu Przedmioty
   1
   maksymalnie jeden (wymagany)
   PP x 1,5
   PR x 4
   Język obcy nowożytny
   2
   maksymalnie jeden
   (wymagany)
   PP x 1
   PR x 3
   Matematyka 
   Geografia
   Historia
   Informatyka

   3
   maksymalnie dwa
   (niewymagane)
   PP x 0,5
   PR x 1

   Matematyka
   Geografia
   Historia
   WOS
   Informatyka
   Fizyka i astronomia
   Biologia
   Chemia

    
   Kategoria 1 i 2 - może być zapisane kilka przedmiotów, ale do kwalifikacji będzie brany pod uwagę jeden - najkorzystniejszy dla kandydata. Kandydat musi mieć na maturze jeden przedmiot z każdej kategorii obowiązkowo.
   Kategoria 3 - może być zapisane kilka przedmiotów, ale do kwalifikacji będą brane pod uwagę dwa z nich - najkorzystniejsze dla kandydata. Przedmioty te dają dodatkowe punkty, ale ich brak nie uniemożliwia kandydatowi przyjęcia na dany kierunek/specjalność.

    

opinie (5)

 • Sara
  ocena

  Bardzo dobrze wyposażone sale, aule, fajnie zorganizowane miejsca do spędzania czasu między zajęciami. Panie w dziekanatach zawsze pomocne, super! Poznałam tu wielu wspaniałych ludzi :)

 • Licencjatka
  ocena

  Wydział Zarządzania to przede wszystkim uczelnia dobrze zarządzana i przyjazna studentom, sporo się tu dzieje, jest bardzo dużo bezpłatnych warsztatów umożliwiających rozwój i wzbogacających późniejsze CV. Poza tym ludzie tu są bardzo otwarci, można nawiązać świetne kontakty, a wykładowcy są prostudenccy :) mogę śmiało polecić ten wydział! po trzech latach nie chcę go opuszczać na drugi stopień :D

 • Studentka 4 roku
  ocena

  Wykładowcy - wiadomo, to zależy ale większość ciekawie prowadzi zajęcia i są w porządku :) wiele sie dzieje, wszelkie atrakcje na UŁ typu Targi Pracy czy inne ciekawe eventy są organizowane u nas więc to też duży plus. Wydział ma swój fajny klimat, nauka + chill :)

 • Arek
  ocena

  Świetna atmosfera na wydziale, przyjaźni i pomocni wykładowcy :) Co istotne dla wielu młodych osób, stały dostęp do internetu , jest gdzie posiedzieć i podłączyć laptopa :)

 • Magda
  ocena

  Studia ciekawe, super miejsce, bardzo przyjaźni wykładowcy :)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia (czas trwania 3 lata)
GRUPA KIERUNKÓW ZARZĄDZANIE,
W skład grupy wchodzą kierunki:
 • ZARZĄDZANIE specjalności: 

- Analityka systemowa i technologie e-biznesu,

- Zarządzanie projektami,

 • ANALITYKA BIZNESU, 
 • PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI,
 • MARKETING,
 • ZARZĄDZANIE PUBLICZNE,
 • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI,
GRUPA KIERUNKÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ,
W skład grupy wchodzą kierunki:
 • RACHUNKOWOŚĆ,
 • FINANSE I INWESTYCJE
KIERUNKI W JĘZYKU ANGIELSKIM,
W skład grupy wchodzą kierunki:
 • BUSINESS MANAGEMENT
 • MANAGEMENT AND FINANCE
LOGISTYKA
LINGWISTYKA DLA BIZNESU*
GOSPODARKA PRZESTRZENNA**
 
Studia II stopnia (czas trwania 2 lata)
ZARZĄDZANIE
Specjalność wybierana w trakcie rekrutacji:
 • Zarządzanie biznesem (studia dla nieekonomistów)
Specjalności wybierane w trakcie studiów: 
 • Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa,
 • Marketing,
 • Zarządzanie publiczne,
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi, 
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ specjalności:
 • Rachunkowość i zarządzanie finansami,
 • Doradca finansowy 
LOGISTYKA specjalności: 
 • Informatyka w logistyce,
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw
GOSPODARKA PRZESTRZENNA**
BUSINESS MANAGEMENT studia w języku angielskim,
 
Studia III stopnia (czas trwania 4 lata)
ZARZĄDZANIE.
 
* kierunek prowadzony wraz z Wydziałem Nauk Filologicznych UŁ
** kierunek prowadzony wraz z Wydziałem Nauk Geograficznych UŁ

Niestacjonarne

Studia I stopnia (czas trwania 3 lata)
GRUPA KIERUNKÓW ZARZĄDZANIE,
W skład grupy wchodzą kierunki:
 • ZARZĄDZANIE specjalności:

- Analityka systemowa i technologie e-biznesu,

- Zarządzanie projektami,

 • ANALITYKA BIZNESU, 
 • PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI,
 • MARKETING,
 • ZARZĄDZANIE PUBLICZNE,
 • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI,
LOGISTYKA,
GRUPA KIERUNKÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ,
W skład grupy wchodzą:
 • RACHUNKOWOŚĆ,
 • FINANSE I INWESTYCJE
GOSPODARKA PRZESTRZENNA**
LINGWISTYKA DLA BIZNESU*
 
Studia II stopnia (czas trwania 2 lata)
ZARZĄDZANIE specjalność:
 • Zarządzanie biznesem (studia dla nieekonomistów)
ZARZĄDZANIE
Specjalność wybierana w trakcie rekrutacji:
 • Zarządzanie biznesem (studia dla nieekonomistów) – rozpoczynające się od semestru letniego 
Specjalności wybierane w trakcie trwania studiów: 
 • Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa,
 • Marketing,
 • Zarządzanie publiczne,
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi, 
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ specjalności: 
 • Rachunkowość i zarządzanie finansami,
 • Doradca finansowy 
LOGISTYKA specjalności: 
 • Informatyka w logistyce,
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw
PRAWO PODATKOWE I RACHUNKOWOŚĆ***
GOSPODARKA PRZESTRZENNA**
 
Studia III stopnia (czas trwania 3 lata)
ZARZĄDZANIE.
 
* kierunek prowadzony wraz z Wydziałem Nauk Filologicznych UŁ
** kierunek prowadzony wraz z Wydziałem Nauk Geograficznych UŁ
*** kierunek prowadzony wraz z Wydziałem Prawa i Administracji UŁ

Podyplomowe

AKADEMIA TRENERA BIZNESU - ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI PROFESJONALNYCH,
AUDYT WEWNĘTRZNY, RACHUNKOWOŚĆ I KONTROLA ZARZĄDCZA,
COACHING W ŻYCIU I BIZNESIE,
CORPORATE WELLNESS I HOLISTYCZNE PRZYWÓDZTWO,
FINANSE I STRATEGIE SPÓŁEK,
KOMERCJALIZACJA NAUKI I TECHNOLOGII,
MARKETINGOWE ZARZĄDZANIE FIRMĄ,
MARKETING MIĘDZYNARODOWY,
MENEDŻER SPORTU,
OCENA POTENCJAŁU RYNKOWEGO PRAC BADAWCZYCH,
PROPERTY MANAGER - ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI KOMERCYJNYMI,
RACHUNKOWOŚĆ I ZARZĄDZANIE FINANSOWE,
RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING,
RACHUNKOWOŚĆ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW,
AUDYT WEWNĘTRZNY W ADMINISTRACJI I GOSPODARCE,
KONTROLA ZARZĄDCZA W ADMNISTRACJI PUBLICZNEJ,
SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORM ISO SERII 9000 - SPECJALIZACJA : MENEDŻER JAKOŚCI,
ZARZĄDZANIE APTEKĄ,
ZARZĄDZANIE INSTYTUCJAMI PUBLICZNYMI,
ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ,
ZARZĄDZANIE PROCESAMI LOGISTYCZNYMI,
ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ I WYCENA PRZEDSIĘBIORSTWA,
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI,
PODYPLOMOWE STUDIA - POLSKO-FRANCUSKI PROGRAM STUDIÓW W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA TYPU MBA,
POLSKO - AMERYKAŃSKI PROGRAM STUDIÓW EXECUTIVE MBA,

 

Doktoranckie

Studia III stopnia (czas trwania 4 lata)
ZARZĄDZANIE