ul. Szturmowa 4,

02-678 Warszawa

tel. 22 55 34 221-223

fax. 22 55 34 224

e-mail: wls(at)uw.edu.pl

http://www.wls.uw.edu.pl

ul. Szturmowa 4,

02-678 Warszawa

tel. 22 55 34 221-223

fax. 22 55 34 224

e-mail: wls(at)uw.edu.pl

http://www.wls.uw.edu.pl

 • LINGWISTYKA STOSOWANA Stopień: I II REKRUTACJA

  W ramach kierunku student doskonali znajomość dwóch języków obcych (do wyboru są języki angielski, francuski, niemiecki, rosyjski oraz hiszpański), uczestnicząc w zajęciach m. in. z fonetyki, gramatyki opisowej czy konwersacji. Kompetencję przekładową rozwija podczas warsztatów tłumaczeniowych i wykładów z translatoryki, a kompetencję kulturową na zajęciach z literatury i kulturoznawstwa. Niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu nauczania języków obcych dostarczają mu przedmioty metodyczne i pedagogiczne.

  Absolwenci studiów licencjackich w ILS posiadają następujące umiejętności i kwalifikacje:

  1. Każdy absolwent posiada zbliżoną do rodzimej znajomość dwóch języków obcych w mowie i piśmie (kompetencja komunikacyjna na poziomie C1 biegłości Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy).
  2. Każdy absolwent posiada umiejętność przekładu w ramach trzech języków, tj. A (język polski), B (studiowany pierwszy język obcy) i C (studiowany drugi język obcy).
  3. Każdy absolwent uzyskuje uprawnienia do nauczania języków B i C w przedszkolu i szkole podstawowej (zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r.).
  4. Każdy absolwent posiada umiejętności umożliwiające podejmowanie wszelkiego rodzaju prac wymagających dobrej znajomości języków i kultury danych obszarów językowych, w tym głównie prac tłumaczeniowych.
  Wymagania rekruracyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Lingiwstyka stosowana brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Pierwszy język obcy
  • Drugi język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Lingwityka stosowana jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia oraz zdanie egzaminu pisemnego.

  Dowiedz się więcej

 • STUDIA NAD SŁOWIAŃSZCZYZNĄ WSCHODNIĄ Stopień: I II REKRUTACJA

  Instytut Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego jest najstarszą i największą w Polsce jednostką kształcącą specjalistów w zakresie rusycystyki. Absolwent trzyletnich studiów pierwszego stopnia (licencjackich) ma umiejętności językowe w zakresie języka rosyjskiego w mowie i piśmie zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, a także podstawowe umiejętności w zakresie opracowania redakcyjnego tekstu w języku polskim i rosyjskim oraz umiejętności językowe w zakresie języka zachodnioeuropejskiego na poziomie B2 według ESOKJ. Ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z dziedziny historii literatury rosyjskiej, historycznej zmienności języka rosyjskiego oraz współczesnych kierunków jego rozwoju, usystematyzowaną wiedzę o historii Rosji oraz o jej współczesnych realiach kulturowych i społecznych. Poszczególne zagadnienia są przedstawiane w oparciu o wiedzę teoretyczną o charakterze ogólnohumanistycznym oraz w aspekcie porównawczym. W zakresie kompetencji społecznych absolwent ma pogłębioną świadomość poziomu własnej wiedzy i umiejętności oraz potrzeby poszanowania odmiennych kultur, poglądów i postaw. Na studia pierwszego stopnia, kierunek: studia nad słowiańszczyzną wschodnią, specjalność: filologia rosyjska przyjmowani są kandydaci ze znajomością języka rosyjskiego. Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne pozwalają absolwentowi na podjęcie pracy w instytucjach o profilu związanym z Rosją, w tym szeroko rozumianych instytucjach upowszechniania kultury oraz instytucjach zajmujących się współpracą między Federacją Rosyjską a Unią Europejską, a także podjęcie studiów drugiego stopnia (magisterskich). Ponadto absolwenci, realizujący program modułu glottodydaktycznego (fakultatywnego) mają możliwość zdobycia uprawnień do nauczania języka rosyjskiego w zakresie określonym przez Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Studia nad słowiańszczyzną wschodnią brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Język obcy do wyboru w zależności od specjalności

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalfiikacji na studia II stopnia na kierunku Studia nad słowiańszczyzną wschodnią jest wynik egzaminu praktycznego oraz egzaminu z literatury.

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)