Uniwersytet Warszawski

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

ul. Banacha 2,

02-097 Warszawa

tel. 22 55 44 000; 22 55 44 214; 22 55 44 217

fax. 22 55 44 200

e-mail: mim(at)mimuw.edu.pl

http://www.mimuw.edu.pl

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

Uniwersytet Warszawski

ul. Banacha 2,

02-097 Warszawa

tel. 22 55 44 000; 22 55 44 214; 22 55 44 217

fax. 22 55 44 200

e-mail: mim(at)mimuw.edu.pl

http://www.mimuw.edu.pl

 • MATEMATYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Matematyka
  STUDIA I STOPNIA:
  Absolwent studiów I stopnia na kierunku matematyka:
  • Rozumie cywilizacyjne znaczenie matematyki i jej zastosowań.
  • Dobrze rozumie rolę i znaczenie dowodu w matematyce, a także pojęcie istotności założeń.
  • Rozumie budowę teorii matematycznych, potrafi użyć formalizmu matematycznego do budowy i analizy prostych modeli matematycznych w innych dziedzinach.
  • Zna podstawowe twierdzenia z poznanych działów matematyki.
  • Zna podstawowe przykłady zarówno ilustrujące konkretne pojęcia matematyczne, jak i pozwalające obalić błędne hipotezy lub nieuprawnione rozumowania.
  • Zna wybrane pojęcia i metody logiki matematycznej, teorii mnogości i matematyki dyskretnej zawarte w podstawach innych dyscyplin matematyki.
  • Zna podstawy rachunku różniczkowego i całkowego funkcji jednej i wielu zmiennych, a także wykorzystywane w nim inne gałęzie matematyki, ze szczególnym uwzględnieniem algebry liniowej i topologii.
  • Zna przykłady i podstawowe własności ważnych pojęć matematycznych takich jak przestrzeń liniowa, grupa, pierścień, ciało, przestrzeń metryczna, przestrzeń topologiczna.
  • Zna podstawy technik obliczeniowych i programowania, wspomagających pracę matematyka i rozumie ich ograniczenia.
  • Zna na poziomie podstawowym co najmniej jeden pakiet oprogramowania, służący do obliczeń symbolicznych.
  • Zna co najmniej jeden język obcy na poziomie średniozaawansowanym (B2).
  • Ma ogólną wiedzę dotyczącą zagadnień prawnych i etycznych związanych z pracą naukową i dydaktyczną matematyka; zna pojęcia z zakresu prawa autorskiego i ochrony wartości intelektualnej.
  • Orientuje się w możliwościach prowadzenia indywidualnej działalności wykorzystującej wiedzę matematyczną.
  • Potrafi w sposób zrozumiały, w mowie i na piśmie, przedstawiać poprawne rozumowania matematyczne, formułować twierdzenia i definicje.
  • Potrafi mówić o zagadnieniach matematycznych zrozumiałym, potocznym językiem
  • Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia.
  • Potrafi precyzyjnie formułować pytania, służące pogłębieniu własnego zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania.
  • Potrafi pracować zespołowo; rozumie konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi projektami, które mają długofalowy charakter.
  • Rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób; postępuje etycznie.
  • Rozumie potrzebę popularnego przedstawiania laikom wybranych osiągnięć matematyki wyższej.
  • Potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze, także w językach obcych.
  • Potrafi formułować opinie na temat podstawowych zagadnień matematycznych.

  STUDIA II STOPNIA:

  Absolwent studiów II stopnia na kierunku matematyka:
  • Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki i jej zastosowań.
  • Dobrze rozumie rolę i znaczenie konstrukcji rozumowań matematycznych.
  • Zna najważniejsze twierdzenia i hipotezy z głównych działów matematyki.
  • Ma pogłębioną wiedzę w wybranej dziedzinie matematyki teoretycznej lub stosowanej
  • W wybranej dziedzinie matematyki zna większość klasycznych definicji i twierdzeń i ich dowody.
  • W wybranej dziedzinie matematyki jest w stanie rozumieć sformułowania zagadnień będących na etapie badań.
  • W wybranej dziedzinie matematyki zna powiązania zagadnień wybranej dziedziny z innymi działami matematyki teoretycznej i stosowanej.
  • Zna język angielski na poziomie średnio zaawansowanym (B2) oraz inny język obcy na poziomie wystarczającym do czytania literatury fachowej.
  • Ma ogólną wiedzę dotyczącą zagadnień prawnych i etycznych związanych z pracą naukową i dydaktyczną matematyka; zna pojęcia z zakresu prawa autorskiego i ochrony wartości intelektualnej; rozumie potrzebę zarządzania zasobami własności intelektualnej.
  • Orientuje się w możliwościach prowadzenia indywidualnej działalności wykorzystującej wiedzę matematyczną.
  • Posiada umiejętności konstruowania rozumowań matematycznych: dowodzenia twierdzeń, jak i obalania hipotez poprzez konstrukcje i dobór kontrprzykładów.
  • Posiada umiejętności wyrażania treści matematycznych w mowie i piśmie, w tekstach matematycznych o różnym charakterze.
  • Posiada umiejętność sprawdzania poprawności wnioskowań w budowaniu dowodów formalnych.
  • W zagadnieniach matematycznych dostrzega struktury formalne związane z podstawowymi działami matematyki i rozumie znaczenie tych struktur.
  • Umie, na poziome zaawansowanym i obejmującym matematykę współczesną, stosować oraz przedstawiać w mowie i piśmie, metody co najmniej jednej wybranej gałęzi matematyki: analizy matematycznej i analizy funkcjonalnej, teorii równań różniczkowych i układów dynamicznych, algebry i teorii liczb, geometrii i topologii, rachunku prawdopodobieństwa i statystyki, matematyki dyskretnej i teorii grafów, logiki i teorii mnogości.
  • W wybranej dziedzinie potrafi przeprowadzać dowody, w których stosuje w razie potrzeby również narzędzia z innych działów matematyki.
  • Potrafi określić swoje zainteresowania i je rozwijać; w szczególności jest w stanie nawiązać kontakt ze specjalistami w swojej dziedzinie, np. rozumieć ich wykłady przeznaczone dla młodych matematyków.
  • Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia.
  • Potrafi precyzyjnie formułować pytania, służące pogłębieniu własnego zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania.
  • Potrafi pracować zespołowo; rozumie konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi projektami, które mają długofalowy charakter.
  • Rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób; postępuje etycznie.
  • Rozumie potrzebę popularnego przedstawiania laikom wybranych osiągnięć matematyki wyższej.
  • Potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze, także w językach obcych.
  • Potrafi formułować opinie na temat podstawowych zagadnień matematycznych.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Matematyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Przedmiot do wyboru

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Matematyka jest egzamin kwalifikacyjny.

  Dowiedz się więcej

   

 • BIOINFORMATYKA I BIOLOGIA SYSTEMÓW Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Bioinformatyka i Biologia Systemów
  STUDIA I STOPNIA:
  Absolwent studiów I stopnia na kierunku bioinformatyka i biologia systemów:
  • Ma ogólną wiedzę na temat zakresu badań biologicznych i stosowanej w nich metodologii.
  • Dostrzega i rozumie różnorodność systemów regulacyjnych w biologii.
  • Ma wiedzę o przebiegu najważniejszych procesów życiowych roślin i zwierząt oraz ich regulacji.
  • Potrafi stosować metody mechaniki i dynamiki molekularnej oraz metody Monte-Carlo do symulacji wybranych procesów regulacyjnych.
  • Ma wiedzę na temat dróg przepływu informacji genetycznej i ich regulacji, reguł dziedziczenia i podstaw inżynierii genetycznej.
  • Ma podstawową wiedzę na temat prawidłowości kierujących ewolucją życia i organizmów.
  • Potrafi analizować i porównywać sekwencje genomowe.
  • Rozumie różnorodność relacji między organizmami oraz między organizmami i ich środowiskiem.
  • Potrafi opisać prawidłowości zachodzące między organizmami a ich środowiskiem abiotycznym.
  • Potrafi ocenić, na podstawowym poziomie, przydatność rutynowych metod i narzędzi bioinformatycznych oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia do typowych zadań bioinformatycznych.
  • Potrafi modelować podstawowe układy biomolekularne oraz projektować inhibitory enzymów.
  • Potrafi wykonać analizę danych pochodzących z technologii wielkoskalowych i syntezować wyniki w kontekście problemu biologicznego.
  • Ma ogólną wiedzę z zakresu chemii nieorganicznej i organicznej ze szczególnym uwzględnieniem związków o znaczeniu biologicznym i potrafi wykonać podstawowe obliczenia chemiczne.
  • Potrafi dokonać analizy i symulacji sieci biochemicznych na różnych poziomach przybliżeń.
  • Ma wiedzę na temat podstaw fizyki w stopniu umożliwiającym zrozumienie struktury i mechanizmów funkcjonowania układów molekularnych i biomolekularnych.
  • Rozumie zasady konstrukcji modeli analitycznych i komputerowych zjawisk przyrodniczych .
  • Zna wybrane modele matematyczne z ekologii, fizjologii i biologii molekularnej.
  • Zna podstawowe metody rachunku prawdopodobieństwa i statystyki, w tym elementy teorii estymacji i testowania hipotez, a także potrafi konstruować modele probabilistyczne i stosować metody statystyczne do analizy danych.
  • Potrafi stosować techniki nowoczesnej statystycznej analizy danych ze szczególnym uwzględnieniem metod stosowanych w badaniach złożonych eksperymentów molekularnych.
  • Zna podstawowe pojęcia rachunku różniczkowego funkcji wielu zmiennych, elementów całki Riemanna funkcji wielu zmiennych.
  • Ma wiedzę na temat podstawowych metod badania układów dynamicznych z czasem ciągłym i dyskretnym.
  • Ma podstawową wiedzę z zakresu kombinatoryki, teorii grafów i algebry liniowej, a także potrafi stosować metody zliczania różnego rodzaju skończonych obiektów.
  • Posługuje się pakietami do wykonywania obliczeń na macierzach.
  • Potrafi posługiwać się bibliotekami algorytmów kombinatorycznych .
  • Potrafi rozwiązywać podstawowe problemy numeryczne matematyki ciągłej (skalarne równania nieliniowe, układy równań liniowych, całkowanie numeryczne, interpolacja i aproksymacja).
  • Potrafi stosować klasyczne i adaptacyjne metody optymalizacji.
  • Potrafi stosować wybrane pakiety matematyczne (Maple, Matlab) do rozwiązywania numerycznego równań różniczkowych i graficznej prezentacji ich rozwiązań.
  • Zna podstawowe struktury danych i wykonywane na nich operacje ze szczególnym uwzględnieniem struktur danych stosowanych w biologii obliczeniowej.
  • Zna podstawowe metody projektowania, analizowania i programowania algorytmów , w tym algorytmy przeszukiwania, grafowe, problemy ścieżkowe.
  • Ma wiedzę na temat projektowania i programowania obiektowego (kapsułkowanie i ukrywanie informacji, klasy i podklasy, dziedziczenie, polimorfizm, hierarchie klas).
  • Potrafi stworzyć model obiektowy prostego systemu (np. w języku UML).
  • Umie projektować i tworzyć programy obiektowe w wybranych językach programowania.
  • Ma umiejętność budowy prostych systemów bazodanowych wykorzystujących przynajmniej jeden z najbardziej popularnych systemów zarządzania bazą danych.
  • Potrafi formułować zapytania do bazy danych w wybranym języku zapytań.
  • Zna co najmniej jeden język obcy na poziomie średnio zaawansowanym.
  • Rozumie konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi projektami, które mają długofalowy charakter.
  • Potrafi pracować indywidualnie i w zespole, w tym także potrafi zarządzać swoim czasem oraz podejmować zobowiązania i dotrzymywać terminów.

  STUDIA II STOPNIA:

  Absolwent studiów II stopnia na kierunku bioinformatyka i biologia systemów:

  • Zna podstawowe technologie zarządzania danymi biologicznymi oraz zarządzania oprogramowaniem bioinformatycznym.
  • Zna podstawy systemów do tworzenia procedur bioinformatycznych.
  • Potrafi tworzyć zaawansowane procedury analizy danych.
  • Zna zaawansowane metody genomiki porównawczej.
  • Potrafi wykonywać obliczenia związane z porównywaniem genomów i interpretować ich wyniki.
  • Ma wiedzę na temat podstaw współczesnych metod spektroskopii molekularnej oraz technik dyfrakcyjnych.
  • Potrafi przetwarzać dane eksperymentalne w celu wyznaczania istotnych strukturalnych i fizykochemicznych cech badanych układów (bio)molekularnych.
  • Zna podstawowe teorie i technologie systemów wirtualnej rzeczywistości.
  • Potrafi stosować techniki VR w badaniach struktury funkcji układów (bio)molekularnych oraz w innych zastosowaniach, istotnych z punktu widzenia rozwoju nowoczesnych metod bioinformatyki i biologii systemów.
  • Potrafi modelować złożone systemy na poziomie sieci, komórki, organizmu i meta genomów.
  • Ma wiedzę o aktualnych zagadnieniach medycyny molekularnej.
  • Potrafi analizować strukturę i funkcję układów biomolekularnych związanych z procesami chorobowymi i wykorzystać tę umiejętność w innych dziedzinach, m.in. w diagnostyce medycznej, projektowaniu leków oraz w zagadnieniach biologii medycznej, genomiki, proteomiki oraz biologii systemów.
  • Potrafi dokonać analizy właściwości zarówno małych cząsteczek, jak i receptora.
  • Ma wiedzę o typowych problemach projektowania leków i potrafi dobrać metodę projektowania w zależności od typu problemu i danych jakimi dysponuje.
  • Zna techniki konstrukcji modeli statystycznych, estymacji parametrów oraz oceny istotności otrzymanych wyników oraz potrafi wykorzystać je w analizie danych pochodzących z wielkoskalowych eksperymentów molekularnych.
  • Potrafi właściwie zaprojektować eksperymenty z wykorzystaniem technologii wielkoskalowych, genomicznych i proteomicznych oraz analizować otrzymane dane.
  • Potrafi pracować zespołowo.
  • Rozumie konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi projektami, które mają długofalowy charakter.
  • Rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób; postępuje etycznie.
  • Potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze, także w językach obcych.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Bioinformatyka i Biologia systemów brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka i astronomia/fizyka, informatyka, matematyka
  • Matematyka lub informatyka (p. rozszerzony)

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Bioinformatyka i Biologia systemów są wyniki osiągnięte w czasie dotychczasowych studiów.

  Dowiedz się więcej

   

 • INFORMATYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Informatyka
  STUDIA I STOPNIA:
  Absolwent studiów I stopnia na kierunku informatyka:
  • Ma wiedzę i umiejętności wystarczające do uprawiania zawodu informatyka w czołowych firmach informatycznych w kraju i na świecie, jak i we własnej firmie.
  • Zna i posługuje się metodami matematycznymi umożliwiającymi w ścisły sposób specyfikowanie problemów informatycznych i ich rozwiązywanie.
  • Dysponuje wiedzą i umiejętnościami z podstawowych obszarów informatyki: języki programowania i programowanie w różnych paradygmatach w tym imperatywnym i obiektowym, algorytmika, systemy operacyjne, bazy danych, architektura komputerów, sieci i technologie sieciowe, systemy operacyjne, inżynieria oprogramowania.
  • Dostrzega i rozumie ograniczenia teoretyczne i technologiczne w rozwiązywaniu problemów z pomocą komputera.
  • Zna i sprawnie posługuje się kilkoma, wybranymi nowoczesnymi narzędziami wytwórstwa oprogramowania.
  • Umie pracować w zespole.
  • Zna język angielski w sposób umożliwiający posługiwanie się literaturą fachową oraz komunikowanie się w grupie w sprawach technicznych.
  • Zna i przestrzega norm etycznych w zawodzie informatyka ze szczególnym uwzględnieniem ochrony własności intelektualnej. Jest przygotowany do dalszego samokształcenia, jak i podjęcia studiów II stopnia.

  STUDIA II STOPNIA:

  Absolwent studiów II stopnia na kierunku informatyka:

  • Ma pogłębioną wiedzę i umiejętności informatyczne.
  • Sprawnie posługuje się aparatem matematycznym w specyfikowaniu i rozwiązywaniu problemów informatycznych oraz uzasadnianiu poprawności swoich rozwiązań.
  • Potrafi trafnie dobierać metody i technologie informatyczne w realizacji projektów informatycznych.
  • Dobrze rozumie naturę procesów informatycznych. Potrafi określić bariery złożonościowe rozwiązywanych problemów i efektywnie radzić sobie z rozwiązywaniem problemów, które z natury są obliczeniowo trudne.
  • Ma wiedzę i umiejętności pracy w środowiskach równoległych, współbieżnych i rozproszonych.
  • W zależności od wyboru ścieżki kształcenia ma specjalistyczną wiedzę w wybranym obszarze informatyki: algorytmika, bazy danych, systemy operacyjne i rozproszone, matematyczne podstawy informatyki, obliczenia równoległe i rozproszone, biologia obliczeniowa, sztuczna inteligencja, obliczenia naukowe, eksploracja danych, kryptografia, inżynieria oprogramowania.
  • Potrafi samodzielnie rozwiązywać złożone problemy informatyczne.
  • Potrafi pracować zespołowo, w tym pełnić funkcje kierownicze.
  • Biegle komunikuje się w języku angielskim, w tym w języku specjalistycznym.
  • Zna i przestrzega norm etyki zawodowej informatyka.
  • Potrafi w sposób przystępny przedstawiać zagadnienia informatyczne nieinformatykom.
  • Jest przygotowany do dalszego, samodzielnego przyswajania specjalistycznej wiedzy informatycznej, w tym do podjęcia studiów III stopnia.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Przedmiot do wyboru
  • Matematyka lub informatyka (poziom rozszerzony)

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Infomatyka jest egzamin kwalifikacyjny. 

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (0)