• AUTOMATYKA I ROBOTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Automatyka i robotyka
  Przygotowuje absolwentów do twórczej pracy inżynierskiej w zakresie projektowania i eksploatacji zautomatyzowanych maszyn i procesów roboczych, robotów i manipulatorów. W procesie edukacyjnym na tym kierunku uczestniczą specjaliści z Wydziału Elektroniki. Program kształcenia oparty jest na przedmiotach ogólnych (informatyka, matematyka, fizyka, języki obce) oraz blokach przedmiotów kierunkowych (mechanika, podstawy konstrukcji, podstawy wytwarzania, podstawy automatyzacji, przedmioty elektroniczno-cybernetyczne). Ostateczne ukształtowanie absolwenta następuje poprzez przedmioty specjalistyczne (np. zaawansowane metody sterowania, teoria i metody optymalizacji, metody i techniki sztucznej inteligencji, sterowniki PLC i in.). Student podczas studiów bierze udział w wycieczkach dydaktycznych i praktykach przemysłowych. Zwieńczeniem studiów jest praca dyplomowa. Absolwenci kierunku Automatyka i Robotyka będą mogli znaleźć zatrudnienie we wszystkich gałęziach przemysłu, a w szczególności w przemyśle budowy maszyn i urządzeń, placówkach naukowo-badawczych, biurach projektowych. Po ukończeniu tego kierunku, inżynier będzie stanowić swoisty pomost łączący umiejętności mechanika-technologa z elektronikiem-projektantem systemów sterowania.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Automatyka i robotyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy
  • Matematyka
  • Fizyka

   

  Dowiedz się więcej

   


   

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Automatyka i robotyka jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

   

  Dowiedz się więcej

 • INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Inżynieria biomedyczna (IB) jest intensywnie rozwijającym się kierunkiem łączącym wiedzę z zakresu nauk technicznych i przyrodniczych. Istotą IB jest wykorzystanie wiedzy inżynierskiej opartej na prawach fizyki i metodach matematyki do rozwiązywania zadań w zakresie projektowania i eksploatacji sztucznych narządów i implantów, urządzeń wspomagających lokomocję człowieka, egzoszkieletów,  robotów i manipulatorów medycznych, sprzętu technicznego stosowanego w szpitalach, sprzętu rehabilitacyjnego oraz komputerowych systemów planowania i wspomagania operacji medycznych. To miedzy innymi za sprawą IB lekarze mogą korzystać z zaawansowanych urządzeń i systemów technicznych umożliwiających skuteczne leczenie urazów i chorób, wobec których do niedawna człowiek był bezradny. Dzisiaj obecność robotów i manipulatorów medycznych na sali operacyjnej nie jest obrazkiem z filmu SF, a osoby niepełnosprawne mają do dyspozycji szereg urządzeń umożliwiających im w miarę samodzielne funkcjonowanie. Studia na kierunku Inżynieria Biomedyczna na Wydziale Mechanicznym są idealnym wyborem dla osób gotowych do podejmowania ambitnych wyzwań inżynierskich jakie stawia przed nami rozwój cywilizacji technologicznej. 

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria biomedyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Fizyka
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria biomedyczna jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

   

  Dowiedz się więcej

 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Mechanika i budowa maszyn
  Kierunek przygotowuje absolwentów do pracy inżynierskiej w zakresie projektowania i konstruowania oraz eksploatacji maszyn. Jest podstawowym kierunkiem kształcenia, funkcjonującym na Wydziale Mechanicznym. Bloki przedmiotowe podstawowe, takie jak: matematyka, fizyka, informatyka, języki obce, kształtują ogólną wiedzę studenta na tym kierunku. Specyfikę kierunkową student uzyskuje poprzez pozyskanie wiedzy w zakresie: mechaniki, wytrzymałości, materiałoznawstwa, termodynamiki, teorii mechanizmów i maszyn, podstaw konstrukcji maszyn, komputerowych technik wspomagania prac inżynierskich, technik wytwórczych itp. Specjalności (na II stopniu studiów) na tym kierunku profilują wykształcenie absolwenta, który nabywa szczegółową wiedzę, np. z: maszyn hydraulicznych, pojazdów lądowych, eksploatacji i diagnostyki maszyn i urządzeń, organizacji procesów produkcyjnych. Kierunek ten daje solidne podstawy do podjęcia pracy w każdym sektorze przemysłu i usług, dlatego absolwentów kierunku Mechanika i Budowa Maszyn można spotkać w zakładach przemysłu: maszynowego i motoryzacyjnego, urządzeń gospodarstwa domowego, przetwórstwa tworzyw sztucznych, w bazach transportowych, w przemyśle hutniczym i stoczniowym, w biurach projektowych, działach technicznych placówek służby zdrowia itp.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Mechanika i budowa maszyn brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy
  • Matematyka
  • Fizyka

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Mechanika i budowa maszyn jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • MECHATRONIKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Mechatronika
  Studia na kierunku Mechatronika to atrakcyjna oferta dla poszukujących interdyscyplinarności inżynierskiej. Na bazie solidnych podstaw mat-fiz., przekazywana jest wiedza i rozwijane są umiejętności z zakresu: materiałoznawstwa, mechaniki, technologii, elektrotechniki i elektroniki, sterowania i programowania oraz integracji poszczególnych dziedzin.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Mechatronika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy
  • Matematyka
  • Fizyka

   

  Dowiedz się więcej

   


   

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Mechatronika jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

   

  Dowiedz się więcej

 • TRANSPORT Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Transport
  Studia przygotowują inżynierów do pracy w zakresie eksploatowania, wdrażania, analizy i optymalizacji zintegrowanych systemów transportowych. Kierunek ten powstał w roku akademickim 2002/03. Zapotrzebowanie na jego potencjalnych absolwentów pojawiło się wraz z transformacją gospodarki. Obok przedmiotów ogólnych, takich jak: matematyka, chemia, fizyka, podstawy metrologii czy informatyki, student zdobywa wiedzę z przedmiotów kierunkowych (np. logistyka, ekonomika transportu, teoria ruchu pojazdów, środki transportu, prawo przewozowe, ubezpieczenia transportowe). Specjalistyczne kształcenie obejmuje: planowanie i prognozowanie rozwoju systemów transportowych oraz zapotrzebowania na usługi transportowe, dobór technologii i technicznych środków transportowych, planowanie infrastruktury i sieci transportowych oraz organizowania potoków ruchu, automatyzację i robotyzację systemów transportowych, sterowanie ruchem i potokami przepływu osób i materiałów, badania i ocenę oddziaływania systemów i środków transportu na środowisko, badania i ocenę przydatności użytkowej środków transportu, kształtowanie eksploatacyjnych strategii środków transportowych w zakresie utrzymywania ich w gotowości eksploatacyjnej, komputerowe wspomaganie wszystkich ww. obszarów.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Transport brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy
  • Matematyka
  • Fizyka

   

  Dowiedz się więcej

   

   

 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
  Przeznaczony dla osób potrafiących łączyć nowoczesną wiedzę inżynierską z umiejętnościami menedżerskimi. Kierunek ten powstał w 1998 roku jako odpowiedź na zapotrzebowanie rynku na fachowców, którzy równolegle z wiedzą inżynierską posiadaliby umiejętności z zakresu: zarządzania, rachunkowości, finansów, prawa, ekologii, logistyki itp. Z profilu kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji wynika sposób kształcenia, który obok przedmiotów podstawowych – ogólnych, jak: matematyka, informatyka, fizyka itp., przewiduje kształcenie kierunkowe i specjalistyczne, uwzględniające: podstawy zarządzania, mikro- i makroekonomię, statystykę inżynierską, podstawy logistyki, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie strategiczne, badania operacyjne, zarządzanie przedsięwzięciem itp. Kwalifikacje absolwenta studiów tego kierunku obejmują wiedzę merytoryczną z zakresu odpowiedniej dziedziny inżynierskiej oraz podstawy wiedzy ekonomicznej i menedżerskiej, a także umiejętności na poziomie studiów inżynierskich (np. projektowanie nowych systemów produkcyjnych, eksploatacyjnych i obiektów) oraz z obszaru zarządzania (np. projektowanie systemów zarządzania, zarządzanie personelem, ocena osiąganych wyników wraz z kontrolą stanu technicznego i zarządzaniem kosztami, projektami, marketing, logistyka, zarządzanie kapitałem i inwestycjami rzeczowymi, organizacja i prowadzenie prac badawczych i rozwojowych, w szczególności projektowania i wdrażania innowacji technologicznych i organizacyjnych). Wymienione wyżej umiejętności i wiedza merytoryczna absolwenta kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji wskazują potencjalne miejsca zatrudnienia, tj.: małe, średnie i duże przedsiębiorstwa produkcyjne lub usługowe, banki, instytucje leasingowe i ubezpieczeniowe, działy techniczno-marketingowe w urzędach państwowych itp.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy
  • Matematyka
  • Fizyka

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarzdzanie i inynieria produkcji jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej..

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)