ul. Łukasiewicza 5

Wrocław

tel.: 71 320 20 75

fax: 71 320 42 02

http://www.wm.pwr.edu.pl/

ul. Łukasiewicza 5

Wrocław

tel.: 71 320 20 75

fax: 71 320 42 02

http://www.wm.pwr.edu.pl/

 • AUTOMATYKA I ROBOTYKA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Automatyka i robotyka
  Przygotowuje absolwentów do twórczej pracy inżynierskiej w zakresie projektowania i eksploatacji zautomatyzowanych maszyn i procesów roboczych, robotów i manipulatorów. W procesie edukacyjnym na tym kierunku uczestniczą specjaliści z Wydziału Elektroniki. Program kształcenia oparty jest na przedmiotach ogólnych (informatyka, matematyka, fizyka, języki obce) oraz blokach przedmiotów kierunkowych (mechanika, podstawy konstrukcji, podstawy wytwarzania, podstawy automatyzacji, przedmioty elektroniczno-cybernetyczne). Ostateczne ukształtowanie absolwenta następuje poprzez przedmioty specjalistyczne (np. zaawansowane metody sterowania, teoria i metody optymalizacji, metody i techniki sztucznej inteligencji, sterowniki PLC i in.). Student podczas studiów bierze udział w wycieczkach dydaktycznych i praktykach przemysłowych. Zwieńczeniem studiów jest praca dyplomowa. Absolwenci kierunku Automatyka i Robotyka będą mogli znaleźć zatrudnienie we wszystkich gałęziach przemysłu, a w szczególności w przemyśle budowy maszyn i urządzeń, placówkach naukowo-badawczych, biurach projektowych. Po ukończeniu tego kierunku, inżynier będzie stanowić swoisty pomost łączący umiejętności mechanika-technologa z elektronikiem-projektantem systemów sterowania.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Automatyka i robotyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język angielski
  • Matematyka
  • Fizyka

   

  Dowiedz się więcej

   

 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Mechanika i budowa maszyn
  Kierunek przygotowuje absolwentów do pracy inżynierskiej w zakresie projektowania i konstruowania oraz eksploatacji maszyn. Jest podstawowym kierunkiem kształcenia, funkcjonującym na Wydziale Mechanicznym. Bloki przedmiotowe podstawowe, takie jak: matematyka, fizyka, informatyka, języki obce, kształtują ogólną wiedzę studenta na tym kierunku. Specyfikę kierunkową student uzyskuje poprzez pozyskanie wiedzy w zakresie: mechaniki, wytrzymałości, materiałoznawstwa, termodynamiki, teorii mechanizmów i maszyn, podstaw konstrukcji maszyn, komputerowych technik wspomagania prac inżynierskich, technik wytwórczych itp. Specjalności (na II stopniu studiów) na tym kierunku profilują wykształcenie absolwenta, który nabywa szczegółową wiedzę, np. z: maszyn hydraulicznych, pojazdów lądowych, eksploatacji i diagnostyki maszyn i urządzeń, organizacji procesów produkcyjnych. Kierunek ten daje solidne podstawy do podjęcia pracy w każdym sektorze przemysłu i usług, dlatego absolwentów kierunku Mechanika i Budowa Maszyn można spotkać w zakładach przemysłu: maszynowego i motoryzacyjnego, urządzeń gospodarstwa domowego, przetwórstwa tworzyw sztucznych, w bazach transportowych, w przemyśle hutniczym i stoczniowym, w biurach projektowych, działach technicznych placówek służby zdrowia itp.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Mechanika i budowa maszyn brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język angielski
  • Matematyka
  • Fizyka

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Mechanika i budowa maszyn jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • MECHATRONIKA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Mechatronika
  Studia na kierunku Mechatronika to atrakcyjna oferta dla poszukujących interdyscyplinarności inżynierskiej. Na bazie solidnych podstaw mat-fiz., przekazywana jest wiedza i rozwijane są umiejętności z zakresu: materiałoznawstwa, mechaniki, technologii, elektrotechniki i elektroniki, sterowania i programowania oraz integracji poszczególnych dziedzin.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Mechatronika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język angielski
  • Matematyka
  • Fizyka

   

  Dowiedz się więcej

   

 • TRANSPORT Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Transport
  Studia przygotowują inżynierów do pracy w zakresie eksploatowania, wdrażania, analizy i optymalizacji zintegrowanych systemów transportowych. Kierunek ten powstał w roku akademickim 2002/03. Zapotrzebowanie na jego potencjalnych absolwentów pojawiło się wraz z transformacją gospodarki. Obok przedmiotów ogólnych, takich jak: matematyka, chemia, fizyka, podstawy metrologii czy informatyki, student zdobywa wiedzę z przedmiotów kierunkowych (np. logistyka, ekonomika transportu, teoria ruchu pojazdów, środki transportu, prawo przewozowe, ubezpieczenia transportowe). Specjalistyczne kształcenie obejmuje: planowanie i prognozowanie rozwoju systemów transportowych oraz zapotrzebowania na usługi transportowe, dobór technologii i technicznych środków transportowych, planowanie infrastruktury i sieci transportowych oraz organizowania potoków ruchu, automatyzację i robotyzację systemów transportowych, sterowanie ruchem i potokami przepływu osób i materiałów, badania i ocenę oddziaływania systemów i środków transportu na środowisko, badania i ocenę przydatności użytkowej środków transportu, kształtowanie eksploatacyjnych strategii środków transportowych w zakresie utrzymywania ich w gotowości eksploatacyjnej, komputerowe wspomaganie wszystkich ww. obszarów.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Transport brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język angielski
  • Matematyka
  • Fizyka

   

  Dowiedz się więcej

   

   

 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
  Przeznaczony dla osób potrafiących łączyć nowoczesną wiedzę inżynierską z umiejętnościami menedżerskimi. Kierunek ten powstał w 1998 roku jako odpowiedź na zapotrzebowanie rynku na fachowców, którzy równolegle z wiedzą inżynierską posiadaliby umiejętności z zakresu: zarządzania, rachunkowości, finansów, prawa, ekologii, logistyki itp. Z profilu kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji wynika sposób kształcenia, który obok przedmiotów podstawowych – ogólnych, jak: matematyka, informatyka, fizyka itp., przewiduje kształcenie kierunkowe i specjalistyczne, uwzględniające: podstawy zarządzania, mikro- i makroekonomię, statystykę inżynierską, podstawy logistyki, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie strategiczne, badania operacyjne, zarządzanie przedsięwzięciem itp. Kwalifikacje absolwenta studiów tego kierunku obejmują wiedzę merytoryczną z zakresu odpowiedniej dziedziny inżynierskiej oraz podstawy wiedzy ekonomicznej i menedżerskiej, a także umiejętności na poziomie studiów inżynierskich (np. projektowanie nowych systemów produkcyjnych, eksploatacyjnych i obiektów) oraz z obszaru zarządzania (np. projektowanie systemów zarządzania, zarządzanie personelem, ocena osiąganych wyników wraz z kontrolą stanu technicznego i zarządzaniem kosztami, projektami, marketing, logistyka, zarządzanie kapitałem i inwestycjami rzeczowymi, organizacja i prowadzenie prac badawczych i rozwojowych, w szczególności projektowania i wdrażania innowacji technologicznych i organizacyjnych). Wymienione wyżej umiejętności i wiedza merytoryczna absolwenta kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji wskazują potencjalne miejsca zatrudnienia, tj.: małe, średnie i duże przedsiębiorstwa produkcyjne lub usługowe, banki, instytucje leasingowe i ubezpieczeniowe, działy techniczno-marketingowe w urzędach państwowych itp.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język angielski
  • Matematyka
  • Fizyka

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarzdzanie i inynieria produkcji jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)