• ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Olsztyn - kierunek Architektira krajobrazu
   Student zdobywa wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, rolniczych, technicznych i sztuk pięknych oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Posiada umiejętności kształtowania obiektów architektury krajobrazu zgodnie z potrzebami użytkowymi, estetycznymi i biologicznymi człowieka. 
   Sylwetka absolwenta:
   Absolwent jest przygotowany do pracy w jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu, jednostkach realizujących i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu oraz w jednostkach administracji rządowej i samorządowej. Absolwent może podjąć pracę w administracji,  instytucjach badawczych, jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania przestrzennego, szkolnictwie oraz instytucjach zajmujących się kształtowaniem i konserwacją krajobrazu.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Architektura krajobrazu brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
    
   Kierunek studiów
   Postępowanie dwuetapowe
    
    
   Egzamin
   Konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej)
   Architektura krajobrazu
    
   Egzamin praktyczny 1/ rysunek – ocena predyspozycji plastycznych
   1. Biologia
   2. Chemia
   3. Geografia
   4. Język polski
   5. Język obcy nowożytny*
   6. Matematyka

   *język obcy w konkursie świadectw do wyboru przez kandydata

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Architektura krajobrazu jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych). Zakres kierunków, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek studiów ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata uzyskanych w wyniku ukończenia studiów oraz zasady rekrutacji określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • LEŚNICTWO Stopień: I REKRUTACJA

   Uczelnie Olsztyn - kierunek Leśnictwo
   Student zdobywa wiedzę z zakresu gospodarki leśnej i ochrony środowiska, a także dotyczącą projektowania, urządzania, organizowania i zarządzania gospodarstwem leśnym zgodnie z zasadami ochrony środowiska i prawami przyrody. Uczy się planować i organizować produkcję oraz ochronę lasu przed zagrożeniami abiotycznymi, biotycznymi i antropogenicznymi w trakcie pozyskiwania i transportu surowców leśnych oraz wykorzystywania lasu do celów łowieckich.
   Sylwetka absolwenta:
   Absolwent jest przygotowany do: sporządzania i realizacji planów gospodarczych, ochronnych i finansowych; projektowania i realizacji inżynieryjnego zagospodarowania lasu oraz prowadzenia nadzoru inżynierskiego nad wykonawstwem prac leśnych i doskonaleniem poziomu ich technizacji. Absolwent jest kompetentny do pracy w jednostkach administracji Lasów Państwowych, parkach narodowych i krajobrazowych, a także w innych firmach związanych z leśnictwem.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Energetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne
   Kierunek studiów
   Konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych
   z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości.
   Uwzględnione przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej).
   Leśnictwo
    
   1.        Biologia
   2.       Chemia
   3.       Fizyka i astronomia
   4.       Geografia
   5.       Język obcy nowożytny*
   6.       Język polski
   7.       Matematyka
   *język obcy w konkursie świadectw do wyboru przez kandydata

    

   Dowiedz się więcej

    

  • OCHRONA ŚRODOWISKA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Olsztyn - kierunek Ochrona środowiska
   Student zdobywa wiedzę podstawową i kierunkową, uzupełnioną o treści humanistyczne, języki obce i podstawy technologii informacyjnej. Poznaje zagadnienia z zakresu charakterystyki stref środowiska, zasad i technologii jego ochrony, technik odnowy aspektów rozwojowych, ekonomicznych, etycznych i prawnych związanych z korzystaniem ze środowiska. Uczy się praktycznie rozwiązywać problemy dotyczące ochrony środowiska. 
   Sylwetka absolwenta:
   Absolwent ma kompetencje do pracy w instytucjach zajmujących się zarządzaniem środowiskiem oraz w zakładach pracy na stanowiskach odpowiedzialnych za ochronę środowiska, gospodarkę odpadami i rekultywację terenów zdegradowanych. Absolwent kierunku może także podjąć pracę wjednostkach związanych z leśnictwem oraz w szkolnictwie.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ochrona środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
    
   Kierunek studiów
   Konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych
   z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości.
   Uwzględnione przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej).
   Ochrona środowiska
    
   1.        Biologia
   2.       Chemia
   3.       Fizyka i astronomia
   4.       Geografia
   5.       Język obcy nowożytny*
   6.       Język polski
   7.       Matematyka

   *język obcy w konkursie świadectw do wyboru przez kandydata

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ochrona środowiska jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych). Zakres kierunków, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek studiów ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata uzyskanych w wyniku ukończenia studiów oraz zasady rekrutacji określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

    

    

   Dowiedz się więcej

    

  • ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII Stopień: II REKRUTACJA

   Uczelnie Olsztyn - kierunek Odnawialne źródła energii
   Na kierunku odnawialne źródła energii student zdobywa wiedzę o technologiach wytwarzania rolniczych surowców energetycznych oraz biologicznych, termicznych i termochemicznych procesach konwersji do energii i paliw, o zaawansowanych technologiach wykorzystania energii słonecznej, energii wiatru, wody i geotermalnej, o zarządzaniu energetycznym i poszanowaniu energii oraz umiejętność projektowania instalacji w rozproszonych systemach energetycznych oraz w zakresie inteligentnych sieci. 
   Sylwetka absolwenta:
   Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach funkcjonujących w obszarze energetyki, w tym związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii. Są także przygotowani do pracy w jednostkach samorządowych jako eksperci i specjaliści w zakresie programowania i realizacji lokalnych strategii rozwoju energetycznego oraz rozwiązywania lokalnych problemów energetyki.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Odnawialne źródła energii jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych). Zakres kierunków, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek studiów ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata uzyskanych w wyniku ukończenia studiów oraz zasady rekrutacji określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

    

    

   Dowiedz się więcej

    

  • OGRODNICTWO Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Olsztyn - kierunek Ogrodnictwo
   Student zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu technologii produkcji ogrodniczej, zagospodarowania terenów zieleni oraz dekoracji przestrzennej z wykorzystaniem elementów florystycznych, organizacji pracy w przedsiębiorstwie ogrodniczym oraz kierowania zespołami ludzkimi. Jest zaznajomiony z podstawami prawa w odniesieniu do działalności gospodarczej i potrafi kierować zespołami ludzkimi. Poznaje metody analizy ekonomicznej, organizacji i zarządzania oraz zasady funkcjonowania rynku.
   Sylwetka absolwenta:
   Absolwent jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa ogrodniczego, podejmowania pracy w przetwórstwie owocowo-warzywnym oraz kształtowania i urządzania terenów zieleni. Posiada kompetencje do pracy w usługach, administracji i doradztwie ogrodniczym, może tez pracować w szkolnictwie.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Ogrodnictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
    
   Kierunek studiów
   Konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych
   z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości.
   Uwzględnione przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej).
   Ogrodnictwo
    
   1.  Biologia
   2.  Chemia
   3.  Fizyka i astronomia
   4.  Geografia
   5.  Język obcy nowożytny*
   6.  Język polski
   7.  Matematyka

   *język obcy w konkursie świadectw do wyboru przez kandydata

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Ogrodnictwo jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych). Zakres kierunków, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek studiów ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata uzyskanych w wyniku ukończenia studiów oraz zasady rekrutacji określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

    

    

   Dowiedz się więcej

    

  • ROLNICTWO Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Olsztyn - kierunek Rolnictwo
   Kierunek rolnictwo przygotowuje specjalistów w zakresie technologii produkcji rolniczej, posiadających praktyczne kompetencje do pracy w sektorze produkcji rolniczej (w tym także w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju). Jest to możliwe dzięki opanowaniu wiedzy biologiczno-chemicznej i ekologicznej, znajomości ekonomiki, organizacji i zarządzania produkcją oraz funkcjonowania infrastruktury rolniczej. 
   Sylwetka absolwenta:
   Absolwent jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego, w tym  prowadzących produkcję ogrodniczą i zwierzęcą. Jest przygotowany  do podjęcia pracy w administracji rolnej, usługach i doradztwie rolniczym, w administracji rządowej i samorządowej związanej z rolnictwem,  przedsiębiorstwach zajmujących się skupem i obrotem produktami roślinnymi.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Rolnictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
    
   Kierunek studiów
   Konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych
   z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości.
   Uwzględnione przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej).
   Rolnictwo
    
   1. Biologia
   2. Chemia
   3. Fizyka i astronomia
   4. Geografia
   5. Język obcy nowożytny*
   6. Język polski
   7. Matematyka

   *język obcy w konkursie świadectw do wyboru przez kandydata

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Rolnictwo jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych). Zakres kierunków, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek studiów ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata uzyskanych w wyniku ukończenia studiów oraz zasady rekrutacji określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

    

    

   Dowiedz się więcej

    

  • GOSPODAROWANIE SUROWCAMI ODNAWIALNYMI I MINERALNYMI Stopień: I REKRUTACJA

   Uczelnie Olsztyn - kierunek Gospodarowanie surowcami odnawialnymi i mineralnymi
   Student zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie produkcji, przetwarzania i wykorzystania surowców odnawialnych, z uwzględnieniem biopaliw oraz zrównoważonego pozyskiwania i użytkowania surowców mineralnych. Zdobywa wiedzę o metodach, technikach, narzędziach i materiałach służących do pozyskiwania i wykorzystania surowców odnawialnych i mineralnych. Jest zaznajomiony z podstawami prawa w odniesieniu do działalności gospodarczej i potrafi kierować zespołami ludzkimi. Poznaje metody analizy ekonomicznej, organizacji i zarządzania oraz zasady funkcjonowania rynku.
   Sylwetka absolwenta:
   Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy inżynierskiej  w przedsiębiorstwach związanych z gospodarowaniem biosurowcami oraz z wydobyciem i użytkowaniem surowców mineralnych, a także w laboratoriach oceny paliw, jednostkach kontroli jakości i certyfikacji. Ponadto może podejmować zatrudnienie w przedsiębiorstwach zaplecza przemysłowego oraz innych działach gospodarki, w których występuje zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu zrównoważonego użytkowania surowców, w jednostkach projektowych, doradczych i naukowo-badawczych oraz w organach administracji państwowej i samorządowej. Absolwent jest także przygotowany do zakładania i prowadzenia małych i średnich przedsiębiorstw związanych z eksploatacją i wykorzystaniem surowców mineralnych oraz produkcją i przetwarzaniem biosurowców.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Gospodarowanie surowcami odnawialnymi i minerlanymi brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
    
   Kierunek studiów
   Konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych
   z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości.
   Uwzględnione przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej).
   Gospodarowanie surowcami odnawialnymi i mineralnymi
    
   1.  Biologia
   2. Chemia
   3. Fizyka i astronomia
   4. Geografia
   5. Język obcy nowożytny*
   6. Język polski
   7. Matematyka

   *język obcy w konkursie świadectw do wyboru przez kandydata

    

   Dowiedz się więcej

    

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
LEŚNICTWO
Specjalność:
 • Gospodarka leśna
OCHRONA ŚRODOWISKA
Specjalność:
 • Kształtowanie środowiska
GOSPODAROWANIE SUROWCAMI ODNAWIALNYMI I MINERALNYMI
ROLNICTWO
Specjalności:
 • Agrobiznes
 • Produkcja rolnicza
 • Rolnictwo precyzyjne
OGRODNICTWO
 
Studia II stopnia:
ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
Specjalność:
Kształtowanie i ochrona krajobrazu
OCHRONA ŚRODOWISKA
Specjalności:
 • Gospodarka odpadami
 • Monitoring i toksykologia środowiska
 • Ochrona ekosystemów wodnych
 • Rekultywacja środowiska
 • Ochrona i użytkowanie ekosystemów leśnych
ODNAWIALNE ŻRÓDŁA ENERGII
ODNAWIALNE ŻRÓDŁA ENERGII w języku angielskim
ROLNICTWO
Specjalności:
 • Agrobiotechnologia
 • Ochrona roślin
 • Rolnictwo ekologiczne
 • Zarządzanie produkcją
OGRODNICTWO
Specjalności:
 • Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni
 • Dekoracja przestrzenna i florystyka

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
OCHRONA ŚRODOWISKA
Specjalność:
 • Kształtowanie środowiska
ROLNICTWO
Specjalności:
 • Agrobiznes
 • Produkcja rolnicza
 • Rolnictwo precyzyjne
 
Studia II stopnia:
OCHRONA ŚRODOWISKA
Specjalności:
 • Gospodarka odpadami
 • Monitoring i toksykologia środowiska
 • Ochrona ekosystemów wodnych
 • Rekultywacja środowiska
 • Ochrona i użytkowanie ekosystemów leśnych
ROLNICTWO
Specjalności:
 • Agrobiotechnologia
 • Ochrona roślin
 • Rolnictwo ekologiczne
 • Zarządzanie produkcją