• DIALOG I DORADZTWO SPOŁECZNE Stopień: I REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Dialog i doradztwo społeczne
   Kierunek studiów dialog i doradztwo społeczne mieści się w obszarze nauk humanistycznych. Ze względu na swój charakter odnosi się również do obszaru nauk społecznych i wykorzystuje częściowo efekty kształcenia przypisane do tego obszaru nauk. Analizując udział efektów kształcenia z poszczególnych obszarów otrzymujemy, że dla kierunku studiów dialog i doradztwo społeczne: 78% efektów pochodzi z obszaru nauk humanistycznych, 22% efektów pochodzi z obszaru nauk społecznych.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Dialog i doradztwo społeczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Trzy przedmioty do wyboru spośród: język polski, biologia, filozofia, historia, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język obcy nowożytny, matematyka, wiedza o społeczeństwie

   Dowiedz się więcej

    

  • TEOLOGIA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

   Uczelnie Poznań - kierunek Teologia
   Większość efektów opracowanych dla kierunku teologia odnosi się do obszaru nauk humanistycznych, jedynie niektóre dotyczą nauk społecznych. Proporcje te odwracają się w przypadku dodatkowych efektów kształcenia związanych z uprawnieniem do wykonywania zawodu nauczyciela religii (przewaga efektów z obszaru nauk społecznych). Dodatkowe efekty kształcenia związane z podjęciem posługi duchownego (studia sześcioletnie) odnoszą się w porównywalnym stopniu do efektów dla obszaru nauk humanistycznych i społecznych. Powyższe odniesienia do obszaru nauk humanistycznych oraz nauk społecznych, a także ich zróżnicowanie, wynikają ze sposobu uprawiania teologii, jej przedmiotu i stosowanej metody badań, jak również specyfiki związanej z nabyciem uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela religii czy podjęciem posługi duchownego. Efekty kształcenia dla teologii posiadają charakter ogólnopolski, są takie same dla wszystkich wydziałów teologicznych w Polsce i uwzględniają specyfikę studiów teologicznych, na które składa się wiele szczegółowych traktatów /osobnych przedmiotów/. Z powodu specyfiki studiów teologicznych niektóre efekty kształcenia celowo są zaczerpnięte z efektów obszarowych przypisanych do studiów pierwszego stopnia. Profil ogólnoakademicki teologii przejawia się w wielu aspektach. Na studiach jest przekazywana gruntowna wiedza teologiczna oraz elementy wiedzy z zakresu biblistyki i filozofii. Studenci są zapoznawani z elementami wiedzy z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, poznają język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz nabywają umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu teologii. Przygotowują się do pracy w kościelnych i świeckich instytucjach oraz ośrodkach zajmujących się podejmowaniem działań i świadczeniem usług edukacyjno-kulturowych oraz profilaktyką społeczną. Oprócz przygotowania do podejmowania pracy w różnych instytucjach nabywają wiedzę i umiejętności niezbędne do pełnienia różnych ról społecznych. Po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela) są przygotowani do nauczania religii w szkołach objętych systemem oświaty. Studia z zakresu teologii realizują misję Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w zasadniczych jej założeniach. Przygotowują do działalności intelektualnej i pracy zawodowej wykwalifikowanych i pełnych zapału oraz inicjatywy absolwentów. Upowszechniają wartości chrześcijańskie i ogólnoludzkie konstytuujące wspólnotę dziedzictwa duchowego i kulturowego świata, a przede wszystkim Europy. Studia zapewniają studentom możliwość indywidualnego kształcenia pod opieką specjalistów. 
   Wymagania kwafilikacyjne

    


   Studia jednolite magisterskie

    

   W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Teologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język polski
   Przeprowadzona zostanie rozmowa kwalifikacyjna.
    
    

   Dowiedz się więcej

    

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia jednolite magisterskie:
TEOLOGIA
Specjalności:
 • Kapłańska
 • Katechetyczno-pastoralna
 
Studia I stopnia:
DIALOG I DORADZTWO SPOŁECZNE

Niestacjonarne

Studia jednolite magisterskie:
TEOLOGIA
Specjalności:
 • Katechetyczno-pastoralna