Matura 2023 - CKE duże zmiany w egzaminach

Matura 2023 - CKE duże zmiany w egzaminach

Advertisement

Matura 2023 - CKE duże zmiany w egzaminach

08.05.2023

Matura 2023. CKE duże zmiany w egzaminach

Centralna Komisja Egzaminacyjna wprowadziła nowe zasady przeprowadzania egzaminów maturalnych od 2023 roku. Zmiany dotyczą zarówno egzaminów pisemnych, jak i egzaminów ustnych. 

Najważaniejsze zmiany na maturze 2023 to zmniejszenie liczby pytań jawnych na maturze ustnej z języka polskiego z 227 do 120, złagodzenie sposobu oceniania egzaminów pisemnych z języka polskiego, obniżenie wymagań egzaminacyjnych o ok. 20-25 proc, a także nie będzie wymogu zdawania egzaminu na poziomie rozszerzonym z progiem 30%.

Sprawdź jak będzie wyglądać matura 2023 oraz jakie zmiany czekają maturzystów.


Najpopularniejsze dzisiaj

matura poprawkowa 2023

niezdana matura 2023 co dalej

wyniki matur 2023, kiedy i gdzie sprawdzić

przecieki maturalne 2023

jak liczyć punkty matura 2023

nowa lista pytań jawnych matura 2023

kierunki studiów 2023


 

Jakie zmiany na maturze 2023

Zmiany w ocenianiu

Po analizie wyników matur próbnych w formule 2023 przeprowadzonych w marcu i grudniu 2022 oraz po konsultacjach przeprowadzonych przez CKE i OKE z egzaminatorami sprawdzającymi testy diagnostyczne ok. 2800 uczniów z ok. 90 liceów na terenie kraju, eksperci Centralnej Komisji Egzaminacyjnej podjęli decyzję o złagodzeniu sposobu oceniania egzaminów pisemnych z języka polskiego oraz modyfikacji arkuszy egzaminacyjnych.

W zakresie języka polskiego na poziomie podstawowym maturzysta będzie mógł popełnić więcej błędów językowych. Przed zmianą przy popełnieniu 18 błędów uczeń otrzymywał zero punktów, teraz maturzysta otrzyma zero punktów, jeśli popełni co najmniej 26 błędów językowych. Aby otrzymać maksymalną liczbę punktów uczeń może zrobić teraz nie więcej niż 5 błędów, a nie 3 jak było dotychczas.

W przypadku interpunkcji maturzysta otrzyma zero punktów jeśli popełni więcej niż 17 błędów (dopuszczalna liczba błędów wzrosła z 9 do 17). Będzie można też popełnić o jeden więcej błąd ortograficzny.

W zakresie matematyki na poziomie podstawowym – zmniejszona zostanie liczba zadań prawda/fałsz oraz zadań na dobieranie.

W przypadku języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, zadanie otwarte sprawdzającego umiejętność rozumienia ze słuchu zostanie zamienione zadaniem zamkniętym typu prawda/fałsz.

więcej

 

Zmiany wymagań egzaminacyjnych

Tegorocznych maturzystów obowiązują wymagania egzaminacyjne (obniżone o ok. 20-25 proc.) wprowadzone ze względu na częściowe zdalne nauczanie spowodowane z pandemią koronawirusa. W 2023 roku nie będzie również wymógu zdawania egzaminu na poziomie rozszerzonym z progiem 30%. Będzie obowiązywać zasada tak jak w latach ubiegłych, czyli wymagane będzie jedynie przystąpienie do jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym.

W przypadku matury z języka polskiego na poziomie podstawowym poza ograniczeniem wymagań, zminiejszeniu również uległa ilość lektur obowiązkowych, których znajomość obowiązuje maturzystów: 37 (bez poezji) + 4 z zakresu szkoły podstawowe

W przypadku matematyki zmniejszona została liczba zadań otwartych: od 7 do 13 (zamiast 9-15).

Obniżeniu uległ również oczekiwany średni poziom biegłości językowej (w skali ESOKJ) dla języków obcych oraz zmniejszena została minimalna liczba wyrazów w wypracowaniu: 80-130 (zamiast 100-150).

Matura 2023: Dlaczego zostają wprowadzone zmiany?

Na konferencji, która odbyła się w lutym 2023, minister edukacji i nauki tłumaczył, że wprowadzenie zmian wynika z faktu, że maturę zdawać będą maturzyści, którzy uczyli się w systemie 8 plus 4, a większość zajęć odbywała się w trybie zdalnym ze względu na pandemię koronawirusa.

 

 

Formuła 2023

Według nowej formuły maturzyści w 2023 będą musieli obowiązkowo przystąpić do egzaminów pisemnych: z języka polskiego, języka obcego nowożytnego i matematyki, a także do jednego egzaminu pisemnego z przedmiotu do wyboru. Obowiązkowe będą również egzaminy ustne z języka polskiego oraz języka obcego.

 

Pisemna matura z języka polskiego

Do tej pory maturzyści otrzymywali jeden arkusz egzaminacyjny. Od 2023 roku będą to dwa arkusze. Pierwszy podzielony zostanie na dwie części: 1. język polski w użyciu, 2. test historycznoliteracki. Drugi arkusz to wypracowanie, które zdający tworzy na wybrany przez siebie temat. Wypracowanie musi uwzględniać dwa utwory literackie, w tym jeden wskazany jako obowiązkowy w liście lektur, a także dwa konteksty, na przykład biograficzne, kulturowe, społeczne, polityczne, czy historyczne.

 

matura z języka polskiego najważniesze zmiany w formule 2023

 • czas trwania - 240 minut (pp) oraz 210 minut (pr)
 • liczba punktów do zdobycia - 60 pkt. (pp) oraz 35 pkt. (pr)
 • liczba zadań - test: 11-22 plus wypracowanie: min. 300 wyrazów (pp) oraz wypracowanie: min. 500 wyrazów (pr)
 • usunięcie części lektur w wymaganiach egzaminacyjnych

pp - poziom podstawowy, pr - poziom rozszerzony

Sprawdź

wszystko o maturze 2023

matura z języka polskiego - poziom podstawowy

matura z języka polskiego - poziom rozszerzony

 

Ustna matura z języka polskiego

Od 2023 roku osoby zdające będą losowały zestaw zadań egzaminacyjnych. Na zestaw składać się będą dwa zadania, w tym jednego zadania z puli zadań jawnych, ogłoszonych na dwa lata przed egzaminem.

Pierwsze zawierać będzie zagadnienie sprawdzające znajomość lektury obowiązkowej i tworzenie wypowiedzi na jej temat z uwzględnieniem wybranego kontekstu. Drugie zadanie dotyczyć będzie zagadnienia związanego z literaturą lub innymi dziełami sztuki albo językiem.

Sprawdź

język polski lista pytań jawnych

matura ustna z języka polskiego

 

Matura 2023 z matematyki

Wprowadzane zmiany dotyczą także „królowej nauk”. W arkuszu egzaminacyjnym z matematyki na poziomie podstawowym zrezygnowano z zadań, za rozwiązanie których można było uzyskać 5 albo 6 punktów, na rzecz większej liczby zadań, za rozwiązanie których można zdobyć 1 lub 2 punkty. Ponadto, pojawić ma się więcej zadań otwartych, jak również pojawić się mają nowe typy zadań, na przykład: „prawda – fałsz”.

W arkuszu na poziomie rozszerzonym maturzyści mają zdawać wyłącznie zadania otwarte. Zrezygnowano zatem ze stosowanych obecnie zadań wielokrotnego wyboru oraz zadań z kodowaną odpowiedzią.

 

matura z matematyki najważniesze zmiany w formule 2023

 • czas trwania - 180 minut (pp) oraz 180 minut (pr)
 • liczba punktów do zdobycia - 46 pkt. (pp) oraz 50 pkt. (pr)
 • liczba zadań - test: 27-38 (pp) oraz 10-14 (pr)
 • ograniczenie lub usunięcie części zadań (np. na dowodzenie, na dowód geometryczny, wzorów skróconego mnożenia dla potęg trzecich, wielomianów,  stereometrii, brył obrotowych)

pp - poziom podstawowy, pr - poziom rozszerzony

Sprawdź

wszystko o maturze 2023

matura z matematyki - poziom podstawowy

matura z matematyki - poziom rozszerzony

 

Ustna matura 2023 z języka obcego nowożytnego

Każdy zdający maturę w 2023 musi przystąpić do części ustnej z języka obcego nowożytnego i uzyskać minimum 30% punktów, aby zdać egzamin.

Liczba punktów do zdobycia - język obcy nowożytny część ustna

 • Język obcy nowożytny część ustna: 18 pkt

Liczba zadań - język obcy nowożytny część ustna

 • Zadanie 1. Rozmowa z odgrywaniem roli
 • Zadanie 2. Opis ilustracji i odpowiedzi na trzy pytania
 • Zadanie 3. Wypowiedź na podstawie materiału stymulującego i odpowiedzi na dwa pytania

Czas trwania - język obcy nowożytny część ustna

 • 15 minut – w formie rozmowy

Sprawdź

wszystko o maturze 2023

matura ustna z języka angielskiego

matura ustna z języka niemieckiego

matura ustna z języka francuskiego

matura ustna z języka rosyjskiego

matura ustna z języka hiszpańskiego

matura ustna z języka włoskiego

 

Pisemna matura 2023 z języków obcych nowożytnych

Każdy zdający maturę w 2023 musi przystąpić do części pisemnej z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym i uzyskać minimum 30% punktów, aby zdać egzamin. Język obcy nowożytny na poziome dwujęzycznym jest przedmiotem obowiązkowym (jako przedmiot dodatkowy) dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych.

Na maturze 2023 z języków obcych nowożytnych – na wszystkich poziomach (pp, pr, dj) – wprowadzono zadania otwarte tj. rozumieniu ze słuchu, rozumieniu tekstów pisanych, znajomości środków językowych (gramatyki i leksyki).

 

język obcy nowożytny najważniesze zmiany w formule 2023

 • czas trwania - 120 minut (pp) oraz 150 minut (pr)
 • liczba punktów do zdobycia - 60 pkt. (pp) oraz 60 pkt. (pr)
 • liczba zadań - test: 48 plus wypracowanie: min. 80-130 wyrazów (pp) oraz 47 plus wypracowanie: min. 200-250 wyrazów (pr)
 • ograniczony zakres środków gramatycznych i leksykalnych

pp - poziom podstawowy, pr - poziom rozszerzony

Sprawdź

wszystko o maturze 2023

matura z języka angielskiego - poziom podstawowy

matura z języka angielskiego - poziom rozszerzony

matura z języka niemieckiego - poziom podstawowy

matura z języka niemieckiego - poziom rozszerzony

matura z języka francuskiego - poziom podstawowy

matura z języka francuskiego - poziom rozszerzony

matura z języka rosyjskiego - poziom podstawowy

matura z języka rosyjskiego - poziom rozszerzony

matura z języka hiszpańskiego - poziom podstawowy

matura z języka hiszpańskiego - poziom rozszerzony

matura z języka włoskiego - poziom podstawowy

matura z języka włoskiego - poziom rozszerzony

 

Matura 2023 z wiedzy o społeczeństwie

Na poziomie rozszerzonym zrezygnowano z wypracowania na rzecz dwóch dłuższych wypowiedzi pisemnych, w tym wypowiedzi w formie pisma formalnego (np. zażalenia, pozwu, apelacji, odwołania, skargi) na podstawie różnych materiałów źródłowych

Sprawdź

wszystko o maturze 2023

matura z wosu - poziom rozszerzony

 

Matura 2023 z historii

Na poziomie rozszerzonym wprowadzono nowe zasady oceniania wypracowania

Sprawdź

wszystko o maturze 2023

matura z historii - poziom rozszerzony

 

Matura 2023 z biologii, chemii, fizyki, geografii

Na poziomie rozszerzonym) zwiększono udział zadań w wiązkach, tj. zadań sprawdzających wiadomości i umiejętności z różnych działów na podstawie wspólnego materiału źródłowego (tekstów, wykresów, tabel itd.)

Sprawdź

wszystko o maturze 2023

matura z biologii - poziom rozszerzony

matura z chemiii - poziom rozszerzony

matura z fizyki - poziom rozszerzony

matura z geografii - poziom rozszerzony

 

Matura 2023 z informatyki

Na poziomie rozszerzonym będzie przeprowadzany w jednej części (nie tak jak obecnie – w dwóch)

 

Sprawdź

wszystko o maturze 2023

matura z informatyki - poziom rozszerzony

Porównanie formuł 2023 i 2015

Egzamin maturalny 2023 przeprowadzony będzie w dwóch formułach - 2023 i 2015

 • Formuła 2023 dla absolwentów 4-letniego liceum (od 2023 r.) i 5-letniego technikum (od 2024 r.)
 • Formuła 2015 dla absolwentów 3-letniego liceum i 4-letniego technikum

 

Języki polski - część ustna

W formule 2023 osoby zdające będą losowały zestaw zadań egzaminacyjnych. Na zestaw składać się będą dwa zadania, w tym jednego zadania z puli zadań jawnych, ogłoszonych na dwa lata przed egzaminem.

Pierwsze zawierać będzie zagadnienia z puli pytań jawnych sprawdzające znajomość lektury obowiązkowej i tworzenie wypowiedzi na jej temat z uwzględnieniem wybranego kontekstu. Drugie zadanie dotyczyć będzie zagadnienia związanego z literaturą lub innymi dziełami sztuki albo językiem.

 

Sprawdź 

język polski lista pytań jawnych

 

Z kolei w formule 2015 maturzyści będą losowali jedno zadanie składające się z polecenia i tekstu. W zadaniach znajdą się trzy typy tekstów: teksty o języku, teksty literackie oraz teksty ikoniczne.

W nowej formule 2023 maturzyści będą mogli uzyskać 30 punktów, natomiast w forumule 2015 - 40 punktów.

 

Liczba punktów do zdobycia - język polski część ustna

formuła 2023 formuła 2015
 • Język polski część ustna: 30 pkt
 • Język polski część ustna: 40 pkt

 

 

Liczba zadań - język polski część ustna

formuła 2023 formuła 2015
 • zadanie 1 - (z puli zadań jawnych) sprawdzające znajomości treści i problematyki lektury obowiązkowej
 • zadanie 2 - zagadnienia związane z literaturą lub innymi dziełami sztuki albo językiem; zdający omawia je na podstawie dołączonego do polecenia materiału w postaci tekstu literackiego lub nieliterackiego albo tekstu ikonicznego
 • zadanie 1 - składające się z polecenia i tekstu. W zadaniach stosowane są trzy typy tekstów: teksty o języku, teksty literackie, teksty ikoniczne.

 

 

Czas trwania - język polski część ustna formuła 2023 i 2015

 • 15 minut – przygotowanie do odpowiedzi
 • 15 minut – wypowiedzi monologowe i rozmowa z zespołem przedmiotowym.

 

Język polski część pisemna

Formuła 2023

Do tej pory maturzyści otrzymywali jeden arkusz egzaminacyjny. Od 2023 roku będą to dwa arkusze. Pierwszy podzielony zostanie na dwie części: 1. Język polski w użyciu, 2. Test historycznoliteracki. Drugi arkusz to wypracowanie, które zdający tworzy na wybrany jeden z dwóch tematów, nie krótsze niż 300 wyrazów na poziomie podstawowym. Wypracowanie musi uwzględniać dwa utwory literackie, w tym jeden wskazany jako obowiązkowy w liście lektur, a także dwa konteksty, na przykład biograficzne, kulturowe, społeczne, polityczne, czy historyczne.

W nowej formule maturzyści będą mogli uzyskać 60 punktów (poziom podstawowy) oraz 35 punktów (poziom rozszerzony). Na rozwiązanie zadań maturzyści będą mieli 240 minut (poziom podstawowy) oraz 210 minut (poziom rozszerzony).

 

Formuła 2015

Na poziome podstawowym maturzyści otrzymają trzy tematy wypracowania do wyboru: dwie rozprawki oraz interpretację tekstu poetyckiego. Jeden temat rozprawki ze wskazaną lekturą obowiązkową, drugi temat rozprawki – z tekstem spoza kanonu lektur obowiązkowych. Wypracownie na poziomie podstawowym nie może być krótsze niż 250 wyrazów.

W arkuszu na poziomie rozszerzonym zdjący będą mieli do napisania wypracowanie na wybrany, jeden z dwóch, temat na minimum 300 słów.

Maturzyści będą mogli uzyskać 70 punktów (poziom podstawowy) oraz 40 punktów (poziom rozszerzony). Na rozwiązanie zadań przewidziano 170 minut (poziom podstawowy) oraz 180 minut (poziom rozszerzony).

 

Liczba zadań - język polski część pisemna 

poziom podstawowy poziom rozszerzony

Formuła 2023

1. Język polski w użyciu (czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną, notatka syntetyzująca)

 • ok. 5–7 zadań – głównie otwartych – opartych na dwóch tekstach

 

2. Test historycznoliteracki (znajomość problematyki lektur obowiązkowych)

 • ok. 6–15 zadań – głównie otwartych, w większości opartych na zawartych w arkuszu krótkich tekstach

 

3. Wypracowanie

 • Dwa tematy wypracowania do wyboru (minimum 300 wyrazów)

Formuła 2015

1. Czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość zasad i posługiwania się poprawną polszczyzną

 • ok. 10–13 zadań – głównie otwartych – opartych na dwóch tekstach)

2. Wypracowanie

 • Trzy tematy wypracowania do wyboru (minimum 250 wyrazów)

Formuła 2023

1. Wypracowanie

 • Dwa tematy wypracowania do wyboru (minimum 500 wyrazów)

Formuła 2015

1. Wypracowanie

 • Dwa tematy wypracowania do wyboru (minimum 300 wyrazów)

 

Liczba punktów do zdobycia - język polski część pisemna

poziom podstawowy poziom rozszerzony

Formuła 2023

 • Język polski w użyciu: 10 pkt
 • Test historycznoliteracki: 15 pkt
 • Wypracowanie: 35 pkt

Formuła 2015

 • czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość zasad i posługiwania się poprawną polszczyzną: 20 pkt
 • wypracowanie: 50 pkt.

Formuła 2023

 • Wypracowanie: 35 pkt

Formuła 2015

 • Wypracowanie: 40 pkt

 

Czas trwania - język polski część pisemna

poziom podstawowy poziom rozszerzony

Formuła 2023

 • 240 minut (4 godziny)

Formuła 2015

 • 170 minut

Formuła 2023

 • 210 minut (3,5 godziny)

Formuła 2015

 • 180 minut  (3 godziny) 

 

Język polski - pozycje usunięte z listy lektur w wymaganiach egzaminacyjnych

poziom podstawowy poziom rozszerzony

Formuła 2023

 • Jan Kochanowski, psalmy, w tym psalm 13, psalm 47
 • Wiliam Szkspir, Remeo i Julia
 • Bolesław Prus, Z legend dawnego Egiptu
 • Władysław Stanisław Reymont (Chłopi, tom I Jesień)
 • Stefan Żeromski, Rozdzióbią nas kruki, wrony...
 • Witold Gombrowicz, Ferdydurke (fragmenty)
 • Józef Mackiewicz, Droga do nikąd (fragmenty)
 • Antoni Libera, Madame
 • Ryszard Kapuściński, Podróże z Herodotem (fragmenty)
 • Wybrane wiersze następujących poetów: Kazimiera Iłłakowiczówna, Halina Poświatowska, Jan Polkowski
 • Powojenna piosenka literacka - wybrane utwory Wojciecha Młynarskiego oraz wybrane teksty Kabaretu Starszych Panów, a także utwory w wykonaniu Ewy Damarczyk

Formuła 2023

 • Arsytofanes, (Chmury
 • Wergiliusz, Eneida (fragmenty)
 • Francois Rabelais, Gargantua i Pantagruel (fragmenty)
 • wybrane utwory poetyckie z romantycznej literatury europejskiej, w tym wybrane wiersze angielskich poetów jezior
 • Jorge Luis Borges, wybrane opowiadanie
 • Juliusz Głowacki, Antygona w Nowym Jorku
 • Wybrane eseje następujących autorów: Jerzego Stempowskiego
 • Wybrane teksty z aktualnych numerów miesięczników oraz kwartalników literackich i kulturalnych

 

Język polski - pozycje przeniesione z poziomu podstawowego na poziom rozszerzony w wymaganiach egzaminacyjnych

poziom rozszerzony

Formuła 2023

 • Zygmunt Krasiński, Nie-boska komedia
 • Homer, Odyseja (fragmenty)
 • Wybrane wiersze następujących poetów:
  • Józefa Czechowicza,
  • Tadeusza Gajcego,
  • Mirona Białoszewskiego

 

Matura z matematyki

Wprowadzane zmiany dotyczą także „królowej nauk”. W arkuszu egzaminacyjnym z matematyki w formule 2023 na poziomie podstawowym zrezygnowano z zadań, za rozwiązanie których można było uzyskać 5 albo 6 punktów, na rzecz większej liczby zadań, za rozwiązanie których można zdobyć 1 lub 2 punkty. Ponadto, pojawić ma się więcej zadań otwartych, jak również pojawić się mają nowe typy zadań, na przykład: „prawda – fałsz”.

W arkuszu na poziomie rozszerzonym maturzyści mają zdawać wyłącznie zadania otwarte. Zrezygnowano zatem ze stosowanych obecnie zadań wielokrotnego wyboru oraz zadań z kodowaną odpowiedzią.

W formule 2023 czas egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym to 180 minut. Z kolei w formule 2015 czas na poziomie podstawowym to 170 minut, a na rozszerzonym to 180 minut.

 

Matematyka (formuła 2023) - ograniczone wymagania podstawy programowej:

 • ograniczenie liczby zadań na dowodzenie w arkuszu (do jednego),
 • brak zadania na dowód geometryczny,
 • usunięcie wzorów skróconego mnożenia dla potęg trzecich,
 • ograniczenie wymagań dotyczących wielomianów,
 • ograniczenie wymagań ze stereometrii,
 • całkowite usunięcie zagadnień dotyczących brył obrotowych)

 

Matematyka (formuła 2015) - ograniczone wymagania podstawy programowej:

 • funkcje i graniastosłupy,
 • całkowita redukcja  brył obrotowych i wymagań z IV etapu edukacyjnego [LO i technikum] dotyczących ostrosłupów)

 

Liczba zadań - matematyka

poziom podstawowy poziom rozszerzony

Formuła 2023

 • Liczba zadań zamkniętych: 20-25
 • Liczba zadań otwartych: 7–13

Formuła 2015

 • Liczba zadań zamkniętych: 29
 • Liczba zadań otwartych: 7 (w latach 2015–2020: 9)

Formuła 2023

 • Liczba zadań otwartych: 10–14

Formuła 2015

 • Liczba zadań zamkniętych:
 • Liczba zadań otwartych:

 

Liczba punktów do zdobycia - matematyka

poziom podstawowy poziom rozszerzony

Formuła 2023

 • 29 pkt – zadania zamknięte
 • 17 pkt – zadania otwarte

Formuła 2015

 • 29 pkt – zadania zamknięte
 • 17 pkt – zadania otwarte

Formuła 2023

 • 50 pkt – zadania otwarte

Formuła 2015

 • 4 pkt – zadania zamknięte
 • 46 pkt – zadania otwarte

 

Czas trwania - matematyka

poziom podstawowy poziom rozszerzony

Formuła 2023

 • 180 minut (3 godziny)

Formuła 2015

 • 170 minut

Formuła 2023

 • 180 minut (3 godziny)

Formuła 2015

 • 180 minut (3 godziny)

 

Język obcy nowożytny - część ustna

Każdy zdający maturę w 2023 musi przystąpić do części ustnej z języka obcego nowożytnego i uzyskać minimum 30% punktów, aby zdać egzamin.

 

Liczba punktów do zdobycia - język obcy nowożytny część ustna

 • Język obcy nowożytny część ustna: 18 pkt

 

Liczba zadań - język obcy nowożytny część ustna

 • Zadanie 1. Rozmowa z odgrywaniem roli
 • Zadanie 2. Opis ilustracji i odpowiedzi na trzy pytania
 • Zadanie 3. Wypowiedź na podstawie materiału stymulującego i odpowiedzi na dwa pytania

 

Czas trwania - język obcy nowożytny część ustna

 • 15 minut – w formie rozmowy

 

Język obcy nowożytny - część pisemna

Każdy zdający maturę w 2023 musi przystąpić do części pisemnej z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym i uzyskać minimum 30% punktów, aby zdać egzamin. Język obcy nowożytny na poziome dwujęzycznym jest przedmiotem obowiązkowym (jako przedmiot dodatkowy) dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych.

 

Liczba zadań - język obcy nowożytny część pisemna 

poziom podstawowy poziom rozszerzony

Formuła 2023

1. Test

 • 15 zadań - rozumienie ze słuchu
 • 20 zadań - rozumienie tekstów pisanych
 • 13 zadań - znajomość środków językowych (leksykalno-gramatycznych)

 

2. Wypracowanie

 • wypracowanie (minimum 80–130 wyrazów)

Formuła 2015

1. Test

 • 3-4 zadania - rozumienie ze słuchu
 • 3-4 zadania - rozumienie tekstów pisanych
 • 2-3 zadania - znajomość środków językowych (leksykalno-gramatycznych)

 

2. Wypracowanie

 • wypracowanie (minimum 80–130 wyrazów)

Formuła 2023

1. Test

 • 15 zadań - rozumienie ze słuchu
 • 18 zadań - rozumienie tekstów pisanych
 • 14 zadań - znajomość środków językowych (leksykalno-gramatycznych)

 

2. Wypracowanie

 • wypracowanie (minimum 200–250 wyrazów)

Formuła 2015

1. Test

 • 3-4 zadania - rozumienie ze słuchu
 • 3-4 zadania - rozumienie tekstów pisanych
 • 2-3 zadania - znajomość środków językowych (leksykalno-gramatycznych)

 

2. Wypracowanie

 • wypracowanie (minimum 200–250 wyrazów)

 

Liczba punktów do zdobycia - język obcy nowożytny część pisemna 

poziom podstawowy poziom rozszerzony

Formuła 2023

 • 32–38 pkt – zadania zamknięte
 • 28–22 pkt – zadania otwarte

Formuła 2015

 • 40 pkt – zadania zamknięte;
 • 10 pkt – zadania otwarte

Formuła 2023

 • 47 pkt - zadania zamknięte
 • 13 pkt - zadania otwarte

Formuła 2015

 

 • 47 pkt - zadania zamknięte
 • 13 pkt - zadania otwarte

 

Czas trwania język obcy nowożytny część pisemna 

poziom podstawowy poziom rozszerzony

Formuła 2023

 • 120 minut (2 godziny)

Formuła 2015

 • 120 minut (2 godziny)

Formuła 2023

 • 150 minut (2,5 godziny)

Formuła 2015

 • 150 minut (2,5 godziny)

 

Przedmioty dodatkowe – historia i filozofia (poziom rozszerzony)

 • Zmniejszenie minimalnej liczby wyrazów w wypracowaniu z historii na poziomie rozszerzonym: 300 (zamiast 500)
 • Zmniejszenie minimalnej liczby wyrazów w wypracowaniu z filozofii na poziomie rozszerzonym: 300 (zamiast 400)

Ile trwa matura w nowej formule 2023

Nowa formuła zakłada także wydłużenie czasu niektórych egzaminów pisemnych. Egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym trwać będzie 240 minut, a na poziomie rozszerzonym 210 minut (obecnie egzaminy te trwają 170 i 180 minut). Egzamin pisemny z matematyki zarówno na poziomie podstawowym i rozszerzonym trwać będzie 180 minut.

210 minut będzie trwać egzamin pisemny z języka mniejszości narodowej na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym. Egzamin pisemny z języka mniejszości etnicznej lub z języka regionalnego również ma trwać 210 minut.

Czas trwania egzaminów pisemnych z języka obcego nowożytnego pozostaje bez zmian: na poziomie podstawowym - 120 minut, na poziom rozszerzonym - 150 minut, na poziomie dwujęzycznym - 180 minut. Nie zmieni się również czas trwania egzaminów pisemnych z biologii, chemii, filozofii, fizyki, geografii, historii, historii muzyki, historii sztuki, języka łacińskiego i kultury antycznej oraz z wiedzy o społeczeństwie – nadal będzie to 180 minut.

 

Ile trwają matury 2023

Żeby nie mieć problemu podczas egzaminu maturalnego z tym że na przykład zostało nam zbyt mało czasu na rozwiązanie niektórych zadań – warto wcześniej w domu poćwiczyć rozwiązywanie próbnych arkuszy egzaminacyjnych "na czas".

Sprawdź ile trwają egzaminy maturalne 2023

Jak zdać maturę w nowej formule?

Aby zdać maturę w formie obowiązującej od 2023 roku trzeba będzie, tak jak obecnie, uzyskać 30 procent punktów możliwych do zdobycia z przedmiotów obowiązkowych. W 2023 roku zdający nie będą musieli uzyskać minimum 30 procent z pisemnego egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

„Formuła 2023” po raz pierwszy zostanie przeprowadzona w 2023 roku dla absolwentów czteroletniego liceum ogólnokształcącego oraz w 2024 roku dla absolwentów pięcioletniego technikum.

Polecamy wszystko o maturze 2023

 

Czy będzie matura ustna w 2023 roku

Przez ostatnie lata maturzyści nie musieli mierzyć się z egzaminem ustnym. Było to spowodowane wprowadzonymi zmianami z powodu pandemii koronawirusa oraz nauki zdalnej. Zmiany te wynikały z tego, że przeprowadzenie takich matur stało się bardzo utrudnione. Właśnie z tego powodu Ministerstwo Edukacji i Nauki zniosło taki obowiązek.

Z pewnością część uczniów będzie bardzo rozczarowana faktem, że w 2023 roku matury ustne są obowiązkowe. W takim momencie w głowach maturzystów może pojawić się pytanie, czy istnieje możliwość, by być zwolnionym z matury ustnej z języka polskiego lub języka obcego nowożytnego.

Czytaj dalej czy będzie matura ustna w 2023

 

Jak przygotować się do matury 2023

Przygotowując się do matury, uczniowie korzystają z różnych sposób: niektórzy samodzielnie powtarzają materiał, inni przygotowują się do tego ważnego egzaminu z pomocą indywidualnego korepetytora, kolejna część maturzystów z kolei bazuje jedynie na wiedzy wyniesionej z lekcji i zajęć przygotowawczych w szkole.

Sprawdź jak przygotować się do matury 2023

 

Czy matura 2023 będzie trudniejsza

Podczas konferencji z udziałem ministra edukacji oraz dyrektora CKE podsumowano wyniki matur z 2022 roku, ale także zabrano głos na temat matury w 2023 roku. Wiąże się z nią sporo nowości – przede wszystkim odbędzie się ona w nowej formule (Formuła 2023), do której po raz pierwszy przystąpią absolwenci czteroletniego liceum.

Marcin Smolik, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej zauważył, że matura w 2023 roku w będzie trochę trudniejsza niż dotychczas.

Czytaj dalej czy matura 2023 będzie trudniejsza

 

Czego nie można robić podczas matury 2023

Każdy absolwent musi wiedzieć, o której przyjść na egzamin, jak się zachowywać podczas niego, a przede wszystkim – czego nie robić. Co jest więc surowo zabronione na maturze? Ściąganie rozpoczyna listę, jednak rzeczy zakazanych jest znacznie więcej. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zasady, jakich musi przestrzegać uczeń.

Czytaj dalej czego nie można robić na maturze 2023

 

Czy po maturze 2023 iść na studia

Każdego roku w głowach wielu maturzystów kłębią się pytania –  czy po maturze iść na studia i jakie wybrać? Podjęcie ostatecznej decyzji nie jest wcale łatwe. Młodzi ludzie nie tylko żyją z poczuciem odpowiedzialności za swoją intelektualną i zawodową przyszłość.

Czytaj dalej jakie studia wybrać 2023

 

Czy po maturze iść do pracy

Absolwent, który zdaje maturę, jest jeszcze bardzo młodą osobą, co sprawia, że nie ma wiedzy ani doświadczenia, by z łatwością podjąć decyzję dotyczącą swojej dalszej drogi.

Taka decyzja powinna być także niezwykle przemyślana – nie można podejmować jej pod wpływem chwili lub impulsu. Dobrym sposobem jest zrobienie sobie listy plusów i minusów rozpoczęcia pracy zaraz po maturze – w ten sposób zobaczymy, czy taka decyzja ma więcej zalet, czy jednak wad.

Czytaj dalej czy po maturze iść do pracy

 

Czy pracodawcy patrzą na maturę

W ciągu ostatnich lat rynek pracy bardzo się zmienił. Pracodawcy oczekują od kandydatów na pracowników umiejętności praktycznych, pasji, kreatywnego myślenia. Bez zdania matury i skończenia studiów nie da się pracować w prestiżowych zawodach, jednak w wielu innych często nie stanowi to problemu.

Czytaj dalej czy pracodawcy patrzą na maturę

 

Jak wygląda rekruracja na studia

Wielu młodych ludzi marzy o tym, by dostać się na studia. Po otrzymaniu wyników matur 2023 pojawi się jednak pytanie: jak wygląda rekrutacja na takie studia? Czy jest ona taka sama, jak w przypadku wyboru innych kierunków studiów? Otóż nie do końca. Tłumaczymy krok po kroku, co należy zrobić, żeby dostać się na wybrany kierunek studiów.

Czytaj dalej jak wygląda rekrutacja na studia

Matura 2023. Kiedy jakie egzaminy?

Egzamin maturalny w terminie głównym na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym będzie przeprowadzony z godnie z harmonogramem od 4 do 23 maja 2023 roku. Z kolei matury w terminie dodatkowym odbędą się od 1 do 19 czerwca 2023 r., a egzamin w terminie poprawkowym od 21 do 22 sierpnia 2023 r. 

Próbne matury odbędą się od 12 do 22 grudnia 2022 roku. Egzaminy będą przeprowadzane w nowej formule 2023. Udział szkół w próbnych maturach jest nieobowiązkowy. Egzaminy odbędą się zgodnie z harmonogramem.

 

Terminy matur 2023 - harmonogram

 • 28 kwietnia 2023 r. - zakończenie roku szkolnego dla maturzystów
 • od 4 do 23 maja 2023 r. - egzaminy pisemne w terminie głównym
 • od 10 do 23 maja 2023 r. - egzaminy ustne w terminie głównym
 • od 1 do 19 czerwca 2023 r. - egzaminy w terminie dodatkowym
 • 7 lipca 2023 r. - ogłoszenie wyników
 • od 21 do 22 sierpnia 2023 r. - egzaminy w terminie poprawkowym
 • 8 września 2023 r.  - ogłoszenie wyników egzaminów poprawkowych

Zobacz więcej 

harmonogram matur

wszystko o maturze 2023

matura próbna 2023

co zdawać na maturze 2023

jakie studia wybrać 2023

Matura próbna 2023. Kiedy i jak będą wyglądały egzaminy

Matury próbne w 2023 roku są swego rodzaju "rozgrzewka" przed właściwym egzaminem maturalnym, który odbędzie się już za kilka miesięcy – w maju 2023 roku.

Testy diagnostyczne, które odbędą się lada dzień to już "druga edycja" matur próbnych w tym roku. Uczniowie będą musieli zmierzyć się z próbnym egzaminem maturalnym z każdego przedmiotu obowiązkowego, czyli: matematyki, języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego (zazwyczaj jest nim język angielski), a także jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. 

Matury próbne, które będą obowiązywały maturzystów, będą przeprowadzane jedynie w formie pisemnej. Uczniowie nie będą przystępować do matury próbnej w formie ustnej, co z pewnością ucieszy wielu uczniów, dla których taka forma egzaminu jest dużym stresem.

 

Kiedy odbędą się matury próbne 2022/2023

Próbne matury odbędą się od 12 do 22 grudnia 2022 roku. Egzaminy będą przeprowadzane, w nowej formule 2023, zgodnie z harmonogramem:

 • 12 grudnia 2022 (poniedziałek) - język polski – pp, godz. 9:00, czas trwania 240 minut
 • 13 grudnia 2022 (wtorek) - język obcy nowożytny – pp, godz. 9:00 lub 14:00, czas trwania 120 minut
 • 14 grudnia 2022 (środa) - matematyka – pp, godz. 9:00, czas trwania 180 minut

Zobacz więcej 

harmonogram matur próbnych 2023

Komentarze (59)

Mama odpowiedz

Rok do nowej matury... a Oni piszą, że pytania jawne będą ogłoszone na dwa lata przed egzaminem .....; " Na zestaw składać się będą dwa zadania, w tym jednego zadania z puli zadań jawnych, ogłoszonych na dwa lata przed egzaminem."

Rbrbrbrb odpowiedz

Uczniowie Powinni już dawno protestować do skutku może natomiast rządzący może pójdą po rozum do głowy jak się zbliża wybory i dostaną więcej poparcia w zamian za brak nowej matury

Krzysiuu odpowiedz pokaż odpowiedzi (2)

Ludzie piszą że dramat jednak z jednej strony nie tak źle, wprowadzając zadania P/F i więcej zadań po 1-2 punkty dobre rozwiązanie, nie rozumiem dlaczego mamy zdać jedno rozszerzenie na 30% dramat

jaaaa W odpowiedzi do: Krzysiuu odpowiedz

rozszerzenie - nie ma progu, moze być 0%

Ps W odpowiedzi do: jaaaa odpowiedz

Czyli co tylko podejść i już zaliczone?

Nena odpowiedz

Przecież to jest masakra w następnym roku piszę maturę a nie cały rok uczyłam się w szkole! Przecież to jest dramat

pracodawca odpowiedz pokaż odpowiedzi (5)

Najgłupsze już od wielu lat jest to założenie konieczności trafienia w sposób myślenia układającego odpowiedzi i to pseudoobiektywne, a naprawdę skrajnie zbiurokratyzowane, liczenie punktów i punkcików. Zasady powinny być proste i krótkie, najbardziej absurdalne są te "informatory" liczące po ponad 300 stron. Uczniowie zamiast czytać lektury czytają te pseudoobiektywne wypociny, a nauczyciele zamiast tworzyć ciekawe lekcje, muszą katować się lekturą tych żałosnych instrukcji. Najlepiej byłoby zlikwidować nikomu niepotrzebną CKE ii zbędne OKE. Komu to przeszkadzało, jak 3 tematy wypracowań zatwierdzało kuratorium, prace sprawdzano w szkole (i wcale stronniczo nie zawyżano ocen!), na ustny pytania układali nauczyciele. Doprawdy ze szkół nie wychodziły jakieś głąby. A ile zbytecznych etatów w tych urzędach ds matur i egzaminów.

Jadwiga W odpowiedzi do: pracodawca odpowiedz

Podpisuję pod każdym słowem!

ja W odpowiedzi do: pracodawca odpowiedz

dokładnie tak !

Jjaa W odpowiedzi do: pracodawca odpowiedz

Brawo Ty

X W odpowiedzi do: pracodawca odpowiedz

Zgadzam się z tym. Właśnie tak wyglądała moja matura a teraz cuda niewidy wymyślają. Ciekawe jakby tych mądrali usadzić w ławce to czy napisaliby dzisiejsze matury.

GE W odpowiedzi do: pracodawca odpowiedz

Racja!!!!

myślący inaczej odpowiedz pokaż odpowiedzi (5)

mniej ludzi ma zdać żeby zrobić miejsce na uczelniach dla Ukraińców którzy jak to powiedział Jarosław Gowin mają być nową elitą polski. Czego nie rozumiecie?

Jam W odpowiedzi do: myślący inaczej odpowiedz

Miejsc jest pełno bo jest niż...

niestety W odpowiedzi do: myślący inaczej odpowiedz

to chodzi o lekarzy głównie , bo do noszenia cegieł , nie trzeba inżyniera zresztą oni mają inżynierów i robią fizycznie tak samo jak nasi , on i tak samo jak my mają pełno dyplomów które mogą sobie powiesić na scianie , ot takiż to blok wschodni

Getin W odpowiedzi do: myślący inaczej odpowiedz

No ty nie będziesz stanowczo elitą, skoro nazwę swego państwa piszesz z małej litery. To pierwsza rzecz. Druga - wojna w Ukrainie wybuchła 24 lutego 2022 r., zaś koncepcja nowej matury (2023) światło dzienne ujrzała w okolicach 2018 r. Czego nie rozumiesz? I na marginesie: zazdrościsz Ukraińcom, że im bomby na głowę spadają? To jedź tam.

Marina W odpowiedzi do: myślący inaczej odpowiedz

Większej głupoty nie czytałam. Zmiany matur planowane były od roku. Wojna jest od lutego tego roku.

Halt W odpowiedzi do: myślący inaczej odpowiedz

Mniej ma być bo jest za dużo studentów, którzy nie powinni być studentami ani robić liceum.

Opinia odpowiedz

Koszmarny pomysł nieprzychylnego młodym Polakom ministerstwa. Czy autorzy tych pomysłów mogą podpisać się z imienia i nazwiska?

noobmaster69 odpowiedz

glupia akcja

Mateusz odpowiedz pokaż odpowiedzi (1)

Chyba za dużo osób na studia w Polsce idzie xD

Gorbert Nierczak W odpowiedzi do: Mateusz odpowiedz

Chyba tak

Renata odpowiedz pokaż odpowiedzi (1)

Po co to gadanie o wspieraniu młodych ludzi o pokoleniu pandemicznej jak funduje my im nowa maturę skoro siedzą na zdalnym sami się uczą to może niech sami wymyśla maturę to może ja zdadza

Ana W odpowiedzi do: Renata odpowiedz

Dokladnie

Ewa odpowiedz pokaż odpowiedzi (1)

Po co wymyślać takie cuda.....po co.... Nagle za 2 lata wszystko się zmieni ?przecież covid jest ...ciągle są zdalne nauczyciele są na kwarantanna nie ma większości przedmiotów. Jeśli ktoś się uczył 5 lat czy 4 lata i nie zda matury przez stres nerwy złe samopoczucie .....to gdzie tu sens i logika

Ola W odpowiedzi do: Ewa odpowiedz

Zgadzam się z panią . Przez pandemię nauczyciele olewali naukę na zdalnym . Materiał był nie cały przerobiony i cały czas lecimy dalej z materiałem . Niestety muszę się sama przygotowywać do matury.

ewka odpowiedz pokaż odpowiedzi (2)

bo wcale nie mieliśmy prawie rok zdalnych, strajków nauczycieli, pandemii... przecież to jest dramat, nauczyciele nawet nie mają możliwości przygotowania nas do tych wymagań , musielibyśmy się od pierwszej klasy przygotowywać a nie dopiero w 3 klasie.. co za rząd... do dzisiaj na stronie CKE nie zostały opublikowane ŻADNE dodatkowe przykładowe arkusze maturalne oraz materiały ćwiczeniowe

Kobzuj W odpowiedzi do: ewka odpowiedz

Tu nie chodzi o pandemię ani strajki tylko weźcie się do roboty zamiast siedzieć bez przerwy w centrach handlowych i na telefonach. Jesteście straconym pokoleniem.

anna W odpowiedzi do: Kobzuj odpowiedz

jak taki madry jestes to sam sobie rozwiazuj arkusz, jesli myslisz ze 6 egzaminow obowiazkow z takimi wytycznymi to cos prostego to jestes w bledzie

Ewa odpowiedz pokaż odpowiedzi (1)

"Od 2023 roku osoby zdające będą losowały zestaw zadań egzaminacyjnych. Na zestaw składać się będą dwa zadania, w tym jednego zadania z puli zadań jawnych, ogłoszonych na dwa lata przed egzaminem" A gdzie jest ta pula zadań jawnych? Czy obecne 3 klasy znają je? Skoro powinna być ogłoszona na dwa lata przed egzaminem, to powinno być to zrobione w maju br.

Bart W odpowiedzi do: Ewa odpowiedz

w informatorze maturalnym z matematyki 2023

S odpowiedz pokaż odpowiedzi (3)

Jesteśmy zgubieni

hejcia W odpowiedzi do: S odpowiedz

no;p

Kazia W odpowiedzi do: S odpowiedz

żaden maturzysta nie zna tych pytań, to jakaś dziecinada

Ewa W odpowiedzi do: Kazia odpowiedz

Właśnie! Nikt nie zna nic a matura za niecały rok! Chory kraj

qwondi odpowiedz pokaż odpowiedzi (5)

W czym jest problem? Pamiętam jak na początku 2021r. wszyscy koronawiruso-pierd****ęci mówili żeby zostawać w domu, nie puszczać dzieci do szkół bo wszystkie umrą, nie chodzić do pracy żeby się nie zarażać itd. I teraz się Was pytam do kogo macie pretensje? To niestety wina takich ludzi jak Wy że będziemy mieli pokolenie baranów. Ciekaw jestem czy za 10 lat idąc do lekarza będziecie go pytać czy aby nie chodził do szkoły średniej w czasach pandemii żeby nie ryzykować że jest niedouczony? Podejrzewam że tak! Dziwić się że wychowujemy teraz dzieci barany jak ich rodzice są jeszcze większymi baranami!

Tępiciel idiotów W odpowiedzi do: qwondi odpowiedz

Uderz w stół, a dzban zaraz się odezwie...

P***y W odpowiedzi do: qwondi odpowiedz

Mózg cię opuścił?

:) W odpowiedzi do: qwondi odpowiedz

Współczuję ci

Maja W odpowiedzi do: P***y odpowiedz

Baran to masz na drugie.... Idioto!

Maja W odpowiedzi do: Maja odpowiedz

To miało być do qwondi ;)

Mamdość odpowiedz pokaż odpowiedzi (1)

Rozumiem, że rządzący nie zauważyli, ze pandemia dotknęła wszystkie roczniki chodzące w tej chwili do szkoły? Albo licza, że skutki zdalnego cofną sie nagle cudownym sposobem? Ręce opadają. Dochowamy się pokolenia znerwicowanych, wkurzonych, nienawidzących szkoły i nauczycieli dzieciaków.

Halt W odpowiedzi do: Mamdość odpowiedz

Ty nic nie rozumiesz.

Madzia odpowiedz

Rzadzacy to nieuki i niedojdy, nie maja pojęcia o nauce i szkołach. Mlodziez jest zestresowana, mają depresję, a (usunięte przez administratora) zamiast myśleć logicznie i z sercem mysli o własnej (usunięte przez administratora) i jak się nachapać !!!

Obiektywna odpowiedz

A jeszcze w marcu, kwietniu były zapewnienia, że matura w 2023 będzie bez zmian ze względu na skutki zdalnego. I co? Już wszystko gra? Masakra.????

Hejtoja odpowiedz

O ja pindole ja chyba zdechnę przy tej nauce polskiego

ja odpowiedz pokaż odpowiedzi (1)

nie fajnie

hejeczka;ppp W odpowiedzi do: ja odpowiedz

e tam fajowo

..... odpowiedz pokaż odpowiedzi (1)

wycofac matematyke fizyke chemie i jezyk obcy chyba ze ktos wyjedzie zagranice reste pzrezyc mozna krew zalal wszyscy tak mowia

Werka W odpowiedzi do: ..... odpowiedz

Wycofać matematykę obowiązkową bo te bzdury nikomu nie są potrzebne chyba że tym na matfizach, oni niech zdają.

Magdalena odpowiedz pokaż odpowiedzi (3)

Czy rzadzacy wzięli pod uwagę ze te dzieci tez ponad rok spedzily na nauce zdalnej ?

hejeczka;ppp W odpowiedzi do: Magdalena odpowiedz

tutaj chodzi o kase droga pani;pp

gość W odpowiedzi do: Magdalena odpowiedz

Ja za pierwszym razem, gdy wprowadzili zdalne, nie miałam lekcji. Nauczyciele wysyłali nam tylko zadania, które mieliśmy wykonać w domu. Trwało to parę miesięcy. Później wróciliśmy do szkoły. Później znowu zdalne. Wtedy był już TEAMS, ale co niektórzy nauczyciele z przedmiotów maturalnych prowadzili 1/3 lekcji. Pozostałe dwie lekcje mieliśmy sami wykonywać zadania.

Tonia W odpowiedzi do: Magdalena odpowiedz

Dokładnie te roczniki tez objęła nauka zdalna, przez 3 lata nie było matury ustnej a teraz nowa matura i jeszcze wraca ustna !! Ciekawe ilu uczniów ja zda!! Gdzie tu logika w tym państwie

Kate odpowiedz pokaż odpowiedzi (4)

A co ze zmianami Covidowymi. Teraz maturzyści mają ulgi bo pandemia a następne roczniki można olać? Przecież ta młodzież też jest stratna i nauka wygląda zupełnie inaczej a wymagania wciąż rosną. Ciekawa jestem czy nasi rządzący w Sejmie i Senacie oraz p. Czarnek zdaliby teraz maturę?

Xxx W odpowiedzi do: Kate odpowiedz

Rzeczywiście ulgi w pierwszej klasie strajk nauczycieli w drugiej COVID w trzeciej COVID i gdzie te ulgi a ty masz jeszcze rok nauki w szkole wiec nie marudź

Ooo W odpowiedzi do: Kate odpowiedz

Widziałaś maturę już i gdzie te ulgi ? Pytam!!!

Wanda W odpowiedzi do: Kate odpowiedz

Były ulgi! Nie zdawali egzaminów ustnych! To mało ??? ?

Mmm W odpowiedzi do: Kate odpowiedz

Nie było żadnej ulgi, przynajmniej nie z matmy. Trudniejsza niż zwykle. Gdyby materiał pozostał jaki był może by "experci" nie pojechali po bandzie.... po co szumnie ogłaszać, że wyrzucamy to i tamto a później dołować i tak zdołowaną młodzież... wstydźcie się "experci". Pewnie o jakąś polityczną zagrywkę poszło...

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia