Architektura - Katowice i woj. śląskie

Architektura - Katowice i woj. śląskie

Architektura - Katowice i woj. śląskie

Studia w Katowicach

Architektura

Odkryj kierunek Architektura na Śląsku i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Architektura studia Katowice|woj. śląskie

Studia na kierunku architektura w Katowicach to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 4 lata (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera architekta lub magistra inżyniera architekta).

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych - Politechnice Śląskiej oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. 

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku architektura, w roku akademickim 2021/2022, Politechnika Śląska w Gliwicach oferuje bezpłatne studia w trybie stacjonarnym. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na PŚ i na uczelni niepublicznej.

 

Architektura w województwie śląskim to jeden z najchętniej wybieranych kierunków. Studia w tym zakresie łączą elementy wiedzy technicznej, z wiedzą ogólną oraz sztukami pięknymi. Będziesz miał/a okazję poznać metody projektowania, techniki artystyczne, przepisy techniczno-budowlane. Kandydaci na tego typu studia powinni mieć predyspozycje do prac manualnych i wyobraźnię przestrzenną, a także być twórczy, pomysłowi, pewni siebie.

W zależności od ukończonej specjalizacji i trybu kształcenia absolwenci koordynują pracę w wielobranżowych zespołach projektowych, zarządzają projektowymi pracowniami architektonicznymi i urbanistycznymi, prowadzą prowadzić działalność gospodarczą. Zatrudniani są w biurach projektowych i pracowniach architektonicznych, firmach budowlano-architektonicznych, agencjach i biurach nieruchomości, w agencjach designerskich.

czytaj dalej wszystko o Architektura - Katowice i woj. śląskie

Zobacz, na jakich uczelniach w Katowicach i woj. śląskim jest kierunek architektura

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Śląska w Gliwicach

Politechnika Śląska w Gliwicach

Jednostka prowadząca

Architektura stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 4 lata • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

Jednostka prowadząca

Architektura stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Architektura w Katowicach i Gliwicach?

Dla rekrutacji na studia architektoniczne w Katowicach jednym z najważniejszych etapów jest zdanie egzaminu z rysunku technicznego, dlatego już teraz warto pomyśleć o kursie przygotowującym do egzaminów wstępnych. Jeśli chodzi o wyniki maturalne, warto rozważyć zdawanie, najlepiej na poziomie rozszerzonym, przedmiotów takich jak: matematyka, które stanowią podstawę studiów architektonicznych.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku architektura w Katowicach najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
 • matematyka.

 

Warto wziąć także pod uwagę udział w olimpiadach czy konkursach na przykład fizycznych czy matematycznych. Szanse laureatów i finalistów automatycznie wzrastają w postępowaniach rekrutacyjnych.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Architektura w Katowicach i woj. śląskim - zasady rekrutacji

Poziom i tryb studiów


JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ARCHITEKTURA W KATOWICACH I GLIWICACH?

Kierunek architektura w Katowicach i Gliwicach kompleksowo łączy wiedzę techniczną, ogólną i z zakresu sztuk pięknych. Studenci mają okazję zapoznać się z zasadami kształtowania przestrzeni, metodami projektowania, technikami artystycznymi. Poznają także przepisy techniczno-budowlane i przebieg procesu inwestycyjnego w kraju oraz w państwach Unii Europejskiej.

Zdobywana wiedza i nabywane umiejętności umożliwiają podjęcie pracy na stanowisku dewelopera, menadżera procesu inwestycyjnego, rzeczoznawcy budowlanego. Zawodowo możesz zajmować się inżynierią miejską, urbanistyką czy architekturą krajobrazu. Zajęcia realizowane są zarówno w wydziałowych salach, jak i w terenie. Studenci uczęszczają na zajęcia ogólne, kierunkowe i fakultatywne.

 

2. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku architektura możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku architektura w Katowicach realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie, które trwają 4 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające od 1,5 roku do 2 lat.

Uczelnie w Katowicach umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Zdobywana wiedza i umiejętności

Wiedza

W trakcie kształcenia na kierunku architektura w Katowicach i Gliwicach będziesz rozważał/a problemy konstrukcyjne, budowlane i inżynieryjne, które dotyczą stricte projektowania budynków. Będziesz miał/a okazję zgłębiać wszelkiego rodzaju zagadnienia z zakresu architektury i urbanistyki sprowadzające się do projektowania obiektów architektonicznych i zespołów urbanistycznych w kontekście społecznych, kulturowych, przyrodniczych, historycznych, ekonomicznych, prawnych uwarunkowań działalności inżynierskiej.

Studenci zgłębiają problemy fizyki, technologii i funkcji budynków w zakresie umożliwiającym zapewnienie komfortu ich użytkowania oraz ochrony przed działaniem czynników atmosferycznych. Zgłębisz przepisy prawa i procedury niezbędne do realizacji projektów budynków. Będziesz uczęszczać na historię i teorię architektury oraz sztuki, techniki i nauk humanistycznych, które są konieczne, by we właściwy sposób wykonywać projekty architektoniczne.

 

Umiejętności

Studenci architektury zdobywają potrzebne do pracy umiejętności, które sprowadzają się do projektowania obiektów architektonicznych i urbanistycznych, w pełni spełniających wymogi estetyczne i techniczne. Nauczysz się przygotowywać prezentacje graficzne, pisemne i ustne własnych koncepcji projektowych w zakresie architektury i urbanistyki.

Będziesz w stanie zaprojektować obiekt architektoniczny, a w tym celu będziesz kreował/a i przekształcał/a przestrzeń w taki sposób, aby nadać jej nowe wartości. Nauczysz się również sporządzać opracowania planistyczne, które będą dotyczyły zagospodarowania przestrzennego, oraz dokonywać krytycznej analizy uwarunkowań. Rozwiniesz myślenie twórcze, jak również nauczysz się integrować informacje zdobywane z różnych źródeł oraz dokonasz ich interpretacji i krytycznej analizy. Będziesz wykorzystywać najnowsze techniki projektowe bazując na nowoczesnym oprogramowaniu komputerowym.

 

Kompetencje społeczne

Absolwenci architektury przestrzegają zasad etyki zawodowej, dzięki czemu mają świadomość brania odpowiedzialności za podejmowane działania zawodowe. Potrafią uszanować różnorodność poglądów i kultur, a także pielęgnują wartości architektoniczne i urbanistyczne w ochronie środowiska i dziedzictwa kulturowego. Musisz być świadom/a, że studia architektoniczne wiążą się z nieustannym dokształcaniem się. Będziesz brał/a odpowiedzialność za kształtowanie środowiska przyrodniczego i krajobrazu kulturowego, również za zachowanie dziedzictwa regionu, kraju i Europy.

Nauczysz się formułować opinię odnoszącą się do osiągnięć architektury i urbanistyki, a także konstruktywną krytykę dotyczącą działań architektonicznych i urbanistycznych. Absolwenci architektury są w stanie wykorzystywać wyobraźnię, intuicję, twórczą postawę i samodzielne myślenie, a także twórczą pracę w celu rozwiązywania problemów projektowych. Umiejętnie wykorzystują technologie informacyjne w celu integracji z innymi uczestnikami procesów i przedsięwzięć, również w ramach prezentacji projektów i przekazania opinii w sposób powszechnie zrozumiały.

 

4. Program studiów i przedmioty

Architektura to interdyscyplinarny kierunek studiów, który umożliwi Ci zdobywanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie sztuk pięknych, nauk technicznych i humanistycznych. Będziesz miał/a okazję rozwijać kreatywne myślenie i tworzenie. Studenci nabywają również umiejętności z zakresu projektowania architektonicznego, urbanistycznego, konserwatorskiego, planowania przestrzennego. Poszczególne zajęcia przygotowują ich do pracy w charakterze architekta, urbanisty, planisty przestrzennego, inżyniera miejskiego, a także organizatora procesu inwestycyjnego.

Realizowane zajęcia wymagają zdolności rysunkowych oraz podstawowych wiadomości z zakresu matematyki czy fizyki. Studenci uczęszczają na przedmioty ogólne, podstawowe, kierunkowe, fakultatywne.

 

W programie studiów na kierunku Architektura znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • projektowanie urbanistyczne zespołów mieszkaniowych
 • planowanie krajobrazu i terenów zielonych
 • grafika komputerowa
 • studia i plany zagospodarowania przestrzennego
 • użyteczność publiczna
 • socjologia mieszkalnictwa i miasta
 • proces inwestycyjny
 • infrastruktura techniczna miasta
 • rewitalizacja terenów poprzemysłowych i zdegradowanych
 • detal architektoniczno-urbanistyczny

 

5. Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Kandydaci na studia w Katowicach i Gliwicach w zakresie architektury powinni posiadać predyspozycje do prac manualnych oraz wyobraźnię przestrzenną, którą muszą nieustannie rozwijać. Przyszli studenci powinni interesować się sprawami ludzi i otaczającym ich światem, a także życiem bieżącym, które nieustannie zmienia przestrzenny kształt.

Kandydaci na kierunek architektura powinni być twórczy, pomysłowi, pewni siebie. Powinni również mieć zdolność przewidywania zachodzących lub nadchodzących procesów społecznych i gospodarczych, a w efekcie również przestrzennych. Powinieneś/powinnaś wykazywać zainteresowanie trendami, które pojawiają się we współczesnym budownictwie i architekturze. Nie możesz mieć problemów z naukami ścisłymi, zwłaszcza fizyką i matematyką, ponieważ są to nauki ważne dla architektury.

 

Ile trwają studia na kierunku architektura w Katowicach?

Ile trwają studia na kierunku architektura w Katowicach?

Studia na kierunku architektura w Katowicach, w zależności od typu studiów trwają 4 lata (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia).

Uczelnie w Katowicach i Gliwicach oferują czteroletnie studia architektoniczne inżynierskie pierwszego stopnia, a także póltoraroczne lub dwuletnie studia magisterskie na stopniu drugim również na kierunku architektura. Studia pierwszego stopnia oferują osobom uczącym się podstawową wiedzę techniczno-teoretyczną.

Celem studiów uzupełniających jest ukształtowanie osobowości twórczej i zawodowej przyszłych architektów i projektantów. Studia architektoniczne pragną wzbogacić przyszłych specjalistów o umiejętności kreatywnego myślenia i tworzenia.

PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ARCHITEKTURA W KATOWICACH I GLIWICACH

PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ARCHITEKTURA W KATOWICACH I GLIWICACH

Absolwenci kierunku architektura w Katowicach i Gliwicach spełniają wymagania stawiane przez współczesny rynek pracy. Zawodowo zajmują się projektowaniem budynków, a także urbanistyką budowanych osiedli i miast. Stają się specjalistami, którzy tworzą założenia kompozycyjne i funkcjonalne większych przestrzeni zurbanizowanych, a także opracowania planistyczne całych regionów.

Możesz być zatrudniony w pracowniach architektonicznych, urbanistycznych, jednostkach administracji samorządowej i państwowej lub w instytucjach naukowo-badawczych. W zależności od zdobytych kompetencji absolwenci koordynują pracę w wielobranżowych zespołach projektowych, zarządzają projektowymi pracowniami architektonicznymi i urbanistycznymi lub samodzielnie prowadzą działalność gospodarczą. Mogą również zdobyć uprawnienia zawodowe, dzięki którym będą samodzielnie projektować i kierować robotami budowlanymi w zakresie działań architektonicznych. Rozwijają zdolności manualne do wykonania i prezentowania opracowań projektowych.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Architektura:

 • Biura projektowe i pracownie architektoniczne
 • Organy administracji państwowej
 • Firmy budowlano–architektoniczne
 • Agencje i biura nieruchomości
 • Agencje designerskie
 • Rzeczoznawstwo budowlane

 

Absolwenci studiów architektonicznych w Katowicach i Gliwicach mają bardzo wiele możliwości, jeśli chodzi o zatrudnienie i działalność badawczą. Odnajdziesz się na różnych stanowiskach pracy.

 

Przykładowe stanowiska po studiach na kierunku Architektura:

 • architekt
 • projektant
 • kierownik budowy w zakresie architektury
 • kreślarz
 • inspektor
 • asystent architekta

Gdzie studiować na kierunku architektura w Katowicach?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek architektura w Katowicach:

czytaj dalej uczelnie w Katowicach

CO WARTO SPRAWDZIĆ PRZED REKRUTACJĄ NA KIERUNEK ARCHITEKTURA W KATOWICACH I GLIWICACH?

Proces rekrutacji

Jeśli myślisz o studiowaniu architektury, warto wcześniej sprawdzić warunki rekrutacji, które ustalane są indywidualnie przez poszczególne uczelnie w kraju. Pamiętaj jednak, że w zależności od etapu i trybu kształcenia przebieg procesu kwalifikacyjnego będzie wyglądał inaczej.

Jakie przedmioty brane są pod uwagę?

Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów warto zdawać egzaminy dodatkowe na poziomie rozszerzonym. Rekrutacja przewiduje także egzaminy wstępne, które składają się zazwyczaj z części rysunkowej oraz testu sprawdzającego ogólne predyspozycje do zawodu architekta.

Wymagane dokumenty

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu wymaganych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Sprawdź na stronie wybranej uczelni, czy musisz przygotować portfolio z autorskimi pracami.

 

STUDIA W KATOWICACH I WOJ. ŚLĄSKIM - ważne informacje

kierunki studiów w Katowicach i woj. śląskim

studia w Katowicach i woj. śląskim

 

ARCHITEKTURA - ważne informacje

architektura studia

studia architektura i budownictwo w Katowicach i woj. śląskim

studia architektura i budownictwo w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku architektura w Katowicach i Gliwicach?

Politechnika Śląska to jedna z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Również Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach cieszy się dobrą opinią. Studia architektoniczne w Katowicach cieszą się niezwykłym zainteresowaniem i są przygotowane w taki sposób, by absolwenci posiadali niezbędną wiedzę, zapewniającą im wysoką pozycję na rynku pracy.

Dominika, studentka drugiego roku studiów magisterskich na kierunku architektura, stwierdza:

Pamiętam, jak w liceum chodziłam po lekcjach na zajęcia z rysunku. Egzamin wstępny bardzo mnie stresował, ponieważ architektura to moje marzenie od najmłodszych lat. Na szczęście udało mi się dostać. Mam mnóstwo pomysłów i mogę je realizować na uczelni czy praktykach. Jeśli jesteś ścisłowcem z duszą artysty, przyjdź do nas! To będzie dobry wybór!

Kierunki architektura i budownictwo w Katowicach i woj. śląskim

19 Uczelni w Katowicach i woj. śląskie

W samych Katowicach studiuje około 80 tys., osób, a w całej metropolii nawet 200 tys. Oprócz Uniwersytetu Ekonomicznego i Politechniki Śląskiej (czyli dwóch najlepiej rozwijających się szkół w regionie) studenci mogą wybierać spośród renomowanych publicznych uczelni o innych profilach: Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Akademii Muzycznej, Uniwersytetu Śląskiego, Akademii Sztuk Pięknych oraz uczelni niepublicznych.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują śląskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Katowicach


 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)