Ochrona środowiska - Bydgoszcz

Ochrona środowiska - Bydgoszcz

Ochrona środowiska - Bydgoszcz

Studia w Bydgoszczy

ochrona środowiska

Odkryj kierunek ochrona środowiska w Bydgoszczy i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Ochrona środowiska studia Bydgoszcz 2021 | woj. pomorskie

Studia na kierunku ochrona środowiska w Bydgoszczy to studia licencjackie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ochrona środowiska, w roku akademickim 2021/2022, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oferuje bezpłatne studia w trybie stacjonarnymPonadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UKW. Cena za pierwszy rok studiów wynosi około 3800 zł.

 

Ochrona środowiska w Bydgoszczy to kierunek dla osób, które za cel stawiają sobie pozytywne działanie na rzecz środowiska przyrodniczego. W trakcie zdobywanego wykształcenia poznają zasady zrównoważonego rozwoju i uczą się racjonalnie gospodarować zasobami środowiska. Mają okazję realizować badawcze, edukacyjne, ochroniarskie projekty na najwyższym poziomie.

W zależności od zdobytych kompetencji możesz pracować w wojewódzkim inspektoracie ochrony środowiska, zakładach przemysłowych, laboratoriach, parkach narodowych i krajobrazowych, centrach edukacji ekologicznej, biurach podróży, jednostkach administracji rządowej i samorządowej, które zajmują się promocją, planowaniem, organizowaniem i zarządzaniem ruchem turystycznym i innymi formami wypoczynku oraz informacją turystyczną.

 

czytaj dalej wszystko o Ochrona środowiska - Bydgoszcz

Zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy jest kierunek ochrona środowiska

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Ochrona środowiska +

Studia I stopnia stopień: (I), czas trwania: 3 lata,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Studia II stopnia stopień: (II), czas trwania: 2 lata,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek ochrona środowiska w Bydgoszczy?

Studia przyrodnicze powinny być wybierane wyłącznie przez osoby, które bardzo dobrze przygotowane są do procedury rekrutacyjnej. Takie kierunki jak ochrona środowiska cieszą się ogromną popularnością, więc na listach osób przyjętych znajdują się wyłącznie najlepsi kandydaci. By stać się jednym z nich, swoje przygotowania do rekrutacji musisz rozpocząć odpowiednio wcześnie. W kręgu twoich zainteresowań powinny znaleźć się przede wszystkim przedmioty ścisłe – matematyka, biologia, chemia, a także fizyka oraz geografia. Wybierz te przedmioty, z których czujesz się najmocniejszy, ponieważ to one będą twoją przepustką na studia.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Ochrona środowiska w Bydgoszczy - zasady rekrutacji

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

OCHRONA ŚRODOWISKA BYDGOSZCZ STUDIA I STOPNIA

OCHRONA ŚRODOWISKA BYDGOSZCZ STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

OCHRONA ŚRODOWISKA BYDGOSZCZ STUDIA STACJONARNE

OCHRONA ŚRODOWISKA BYDGOSZCZ STUDIA NIESTACJONARNE

Jak wyglądają studia na kierunku ochrona środowiska w Bydgoszczy?

Kierunek ochrona środowiska w Bydgoszczy to idealny kierunek dla osób, które chcą chronić środowisko zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. W trakcie realizowanych zajęć masz szansę zdobyć wszechstronną wiedzę, która w życiu zawodowym pozwoli Ci minimalizować szkodliwy wpływ działalności człowieka na środowisko przyrodnicze.

Będziesz miał/a okazję poznać zasady zrównoważonego rozwoju i nauczysz się racjonalnie gospodarować zasadami środowiska. Będziesz realizował/a projekty badawcze, edukacyjne i ochroniarskie na najwyższym światowym poziomie dzięki znajomości aktualnych przepisów i aktów prawnych, które obowiązują w kraju i za granicą. Studenci mogą wybrać interesujące specjalizacje, które pozwolą im zdobyć potrzebne kompetencje do wykonywania pracy w zawodzie.

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku ochrona środowiska możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku ochrona środowiska w Bydgoszczy realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata.

Uczelnie w Bydgoszczy umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Zdobywana wiedza i umiejętności

Wiedza

Studenci kierunku ochrona środowiska w Bydgoszczy zdobywają wszechstronne wykształcenie, które odnosi się do zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych, które zachodzą w przyrodzie. Uczą się identyfikować narzędzia matematyki niezbędne do zrozumienia praw przyrody oraz opisu procesów życiowych i potrafią podać przykłady ich zastosowania.

Dzięki poszczególnym przedmiotom zrozumiesz relacje między przyrodą ożywioną i nieożywioną, a także między różnymi dyscyplinami nauk przyrodniczych. Nauczysz się tłumaczyć uwarunkowania geologiczne, geomorfologiczne, hydrologiczne i klimatyczne funkcjonowania przyrody. Będziesz w stanie wyjaśnić podstawowe reguły i opisywać mechanizmy funkcjonowania życia na poziomie populacji, biocenozy i ekosystemu. Nabędziesz wiedzę na temat systematyki, budowy i funkcjonowania organizmów żywych.

 

Umiejętności

Studia w Bydgoszczy na kierunku ochrona środowiska umożliwią Ci zdobycie wszechstronnego wykształcenia, które obejmuje także potrzebne umiejętności. Studenci są w stanie rozpoznać elementy środowiska abiotycznego i procesów w nim zachodzących. Potrafią przeprowadzić proste obserwacje i pomiary w terenie pod nadzorem opiekuna, a także identyfikują na podstawie kluczy i innych dostępnych narzędzi elementy przyrody ożywionej.

Będziesz przeprowadzać proste obserwacje i doświadczenia w laboratorium pod nadzorem opiekuna. Nauczysz się korzystać z informacji źródłowych tworzonych w języku polskim i obcym na poziomie B2. Studenci są w stanie przygotować różne formy prezentacji danych oraz interpretują obserwacje i pomiary, a także wyciągają odpowiednie wnioski. Potrafią zastosować poznane metody matematyczne i statystyczne do opisu zjawisk i analizy danych.

 

Kompetencje społeczne

Absolwenci ochrony środowiska są wrażliwi na globalne i lokalne zagrożenia przyrody i wykazują zainteresowanie podstawowymi zjawiskami i procesami przyrodniczymi. Mają świadomość, że wiedzę należy nieustannie aktualizować. Wykazują się twórczą postawą w zdobywaniu wiedzy, jednocześnie szanują własność intelektualną innych autorów.

Będziesz krytycznie podchodził/a do informacji upowszechnianych w mediach, zwłaszcza z zakresu nauk przyrodniczych. Nauczysz się sumienności w przypadku wykonywania powierzonych zadań, a także będziesz szanował/a pracę własną i innych. Będziesz odpowiedzialny/a za powierzany sprzęt oraz za bezpieczeństwo pracy własnej i innych. Nauczysz się pracować samodzielnie i zespołowo w trakcie rozwiązywania problemów społecznych i związanych z ochroną środowiska.

 

4. Program studiów i przedmioty

Siatka zajęć i program kształcenia uzależniona jest od wybranej uczelni i specjalności. Studenci ochrony środowiska biorą udział w ćwiczeniach, laboratoriach, zajęciach terenowych. Zdobywają wiedzę prawną i ekonomiczną z zakresu ochrony środowiska i przyrody.

Studenci zgłębiają wiedzę z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, rolniczych, leśnych oraz technicznych. Mają okazję poznać procesy technologiczne przyjazne środowisku. Rozwijają zdolności kierownicze, analityczne i predyspozycje językowe. Kierunek ochrona środowiska w Bydgoszczy skupia się na aspektach rozwojowych, ekonomicznych, etycznych i prawnych odnoszących się do korzystania ze środowiska.

 

W programie studiów na kierunku Ochrona środowiska znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • chemia ogólna i organiczna w ochronie środowiska
 • podstawy gleboznawstwa
 • biologia pasożytów
 • techniki pracy terenowej z zoologii
 • ochrona i rekultywacja gleb
 • zanieczyszczenia i ochrona atmosfery
 • problemy inżynierii procesowej
 • techniki pracy terenowej z mykologii
 • techniki pracy terenowej z botaniki
 • techniki pracy terenowej z ekologii

 

5. Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Idealni kandydaci na studia biologiczne i przyrodnicze w zakresie ochrony środowiska w Bydgoszczy muszą interesować się naukami ścisłymi, zwłaszcza biologią, chemią i geografią. Kandydaci powinni wykazywać zainteresowanie środowiskiem i funkcjonowaniem człowieka w przyrodzie. Ich powołaniem powinno być działanie na rzecz Ziemi i zapobieganie jej wyniszczaniu.

Przyszli studenci ochrony środowiska nie mogą bać się pracy w terenie i powinni być gotowi na działanie w sytuacjach kryzysowych. Powinieneś być odporny/a na stres i otwarta na ludzi. Kierunek wymaga komunikatywności, a także predyspozycji językowych, które ułatwią działanie na arenie międzynarodowej.

Ile trwają studia na kierunku ochrona środowiska w Bydgoszczy?

Ile trwają studia na kierunku ochrona środowiska w Bydgoszczy?

Studia na kierunku Ochrona środowiska w Bydgoszczy, w zależności od wybranego stopnia trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia na kierunku ochrona środowiska zaliczają się do najpopularniejszego w Polsce dwustopniowego grona. Swoją intelektualną przygodę z tym kierunkiem rozpoczniesz od trwających trzy lata studiów licencjackich. W ich czas trwania wpisane jest poznawanie podstawowej wiedzy z zakresu ochrony środowiska. Studenci otrzymują też podstawowe narzędzia i kwalifikacje, które mogą być wykorzystywane w przyszłej pracy zawodowej. Warto mieć jednak świadomość, że sam tytuł licencjata to jeszcze zbyt mało, by móc w pełni rozwijać swoją karierę zawodową.

Gwarantem pełnego wykształcenia jest ukończenie studiów drugiego stopnia, które trwają cztery semestry. To również czas poszerzania swoich kwalifikacji oraz systematyzowania wiedzy. Studenci drugiego stopnia przygotowują się także do obrony jednej z najważniejszych prac dyplomowych w życiu, czyli pracy magisterskiej.

Jaka praca po studiach na kierunku ochrona środowiska w Bydgoszczy?

Jaka praca po studiach na kierunku ochrona środowiska w Bydgoszczy?

Absolwenci ochrony środowiska mają bardzo wiele możliwości rozwoju zawodowego i naukowego. Pracują między innymi w wojewódzkich inspektoratach ochrony środowiska, dyrekcjach ochrony środowiska różnego szczebla, wydziałach/jednostkach, które zajmują się ochroną przyrody w urzędach gminnych, miejskich i wojewódzkich, a także w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, które działają na rzecz promocji, planowania, organizowania i zarządzania ruchem turystycznym i innymi formami wypoczynku oraz informacją turystyczną.

Możesz być zatrudniony/a w rezerwatach przyrody, służbach monitorujących stan środowiska, inspekcjach nadzorujących instalacje służące ochronie środowiska, przy projektach gospodarczych przyjaznych przyrodzie.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Ochrona środowiska

 • zakłady przemysłowe,
 • laboratoria,
 • biura ocen i ekspertyz środowiskowych,
 • parki narodowe i krajobrazowe,
 • centra edukacji ekologicznej,
 • proekologiczne organizacje i fundacje,
 • stacje sanitarno-epidomiologiczne,
 • biura podróży,
 • gospodarstwa agroturystyczne i ekoturystyczne,
 • własna działalności gospodarcza w przemyśle turystycznym 

 

Stanowisko pracy uzależnione jest od ukończonej specjalizacji i zdobytych kwalifikacji i kompetencji zawodowych.

 

Przykładowe stanowiska po studiach na kierunku Ochrona środowiska

 • specjalista od fauny i flory w ogrodzie botanicznym i ogrodzie zoologicznym
 • ekspert od zagadnień ochrony środowiska
 • pracownik administracji Unii Europejskiej
 • specjalista w pracowniach, ośrodkach badawczych, laboratoriach firm
 • specjalista od ekspertyz oddziaływania czynników na środowisko
 • konsultant środowiskowy

Gdzie studiować na kierunku ochrona środowiska w Bydgoszczy?

Uczelnie na których można studiować kierunek ochrona środowiska w Bydgoszczy

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją ochrona środowiska w Bydgoszczy?

Proces rekrutacji

Warto odpowiednio wcześnie zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi, ponieważ uczelnie ustalają je indywidualnie. Pamiętaj, że wymagania kwalifikacyjne ulegają zmianie w stosunku do poziomu i trybu kształcenia. 

Jakie przedmioty brane są pod uwagę?

Przyszli studenci muszą przedstawić wyniki z obowiązkowych egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym, ale warto także pokusić się o zdawanie egzaminów dodatkowych na rozszerzeniu.

Wymagane dokumenty

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu wymaganych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

 

STUDIA W BYDGOSZCZY - ważne informacje

kierunki studiów w Bydgoszczy

studia w Bydgoszczy

 

OCHRONA ŚRODOWISKA - ważne informacje

ochrona środowiska studia

studia biologiczne i przyrodnicze w Bydgoszczy

studia biologiczne i przyrodnicze w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku ochrona środowiska w Bydgoszczy?

Wybieranie kierunków studiów takich jak ochrona środowiska powinno się wiązać przede wszystkim z pasją i wewnętrznym poczuciem misji.

Klara, studentka drugiego roku, podkreśla:

Już w liceum wiedziałam, że chcę studiować ochronę środowiska. To bardzo osobisty wybór, ale nie wyobrażam sobie, że moglibyśmy utracić to, co mamy najcenniejszego, czyli wszystkie dobra, płynące z natury. Ludzie muszą uświadomić sobie, ile szkód – czasami nieświadomie – wyrządzają w środowisku naturalnym. Chciałabym im to uświadamiać.

Popularne kierunki ochrona środowiska w Bydgoszczy

Kierunki ochrona środowiska w Bydgoszczy


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)