Ogólne zasady rekrutacji 2018/19

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach rekrutacja 2018 - zasady rekrutacji na ŚUM w Katowicach 2018/19

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2018/2019 na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2018.

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 72/2017 Senatu SUM z dnia 31 maja 2017 r.

 

Warunki, tryb oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na poszczególne kierunki studiów prowadzone w języku polskim w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach na rok akademicki 2018/2019

tekst jednolity

 

I. Postanowienia ogólne

 

§ 1

 1. Użyte w uchwale określenia oznaczają:

 1. ustawa -  ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.),

 2. Uczelnia, SUM – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,

 3. kandydat – osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia na określonym kierunku/specjalności w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach ,

 4. stara matura – egzamin dojrzałości zdawany do roku 2004, o którym mowa w art. 169 ust. 6 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,

 5. nowa matura – egzamin maturalny zdawany od roku 2005, o którym mowa w art. 169 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,

 6. matura zagraniczna – egzamin dojrzałości przeprowadzany za granicą, na podstawie którego wystawiane jest świadectwo dojrzałości uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju wystawienia tego świadectwa,

 7. dyplom IB – świadectwo Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate), tj.  dokument wydawany przez International Baccalaureate Organization z siedzibą w Genewie, potwierdzający posiadanie wykształcenia średniego i uprawniający do ubiegania się w RP o przyjęcie na studia wyższe zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1943),

 8. dyplom EB - świadectwo Matury Europejskiej (European Baccalaureate), tj. dokument wydawany absolwentom przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją o Statusie Szkół Europejskich sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 3 poz. 10), potwierdzający posiadanie wykształcenia średniego i uprawniający do ubiegania się w RP o przyjęcie na studia wyższe zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
  o systemie oświaty (t.j. Dz. U.  2016 r. poz. 1943),

 9. limit przyjęć – maksymalna liczba osób, które mogą zostać przyjęte na pierwszy rok studiów na dany kierunek/specjalność w ramach określonego stopnia i formy studiów, ustalona Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny lub uchwałą Senatu Uczelni na pozostałe kierunki studiów,

 10. WKR – właściwa Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna.

 

 1. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach przeprowadza rekrutację na pierwszy rok studiów na rok akademicki 2018/2019, na następujące kierunki studiów prowadzone
  w języku polskim:

 

STUDIA STACJONARNE:

 1. jednolite magisterskie na kierunkach:

 • analityka medyczna,

 • farmacja,

 • fizjoterapia,

 • lekarski,

 • lekarsko-dentystyczny.

 

 1. pierwszego stopnia (licencjackie) na kierunkach:

 • biotechnologia medyczna,

 • dietetyka,

 • elektroradiologia,

 • kosmetologia,

 • pielęgniarstwo,

 • położnictwo,

 • ratownictwo medyczne,

 • zdrowie publiczne,

 • zarządzanie ryzykiem zdrowotnym.

 

 1. drugiego stopnia (magisterskie uzupełniające) na kierunkach:

  • biotechnologia medyczna,

  • coaching medyczny,

  • dietetyka,

  • elektroradiologia,

  • fizjoterapia,

  • kosmetologia,

  • neurobiologia,

  • pielęgniarstwo,

  • położnictwo,

  • zdrowie publiczne,

  • zarządzanie ryzykiem zdrowotnym.

 

STUDIA NIESTACJONARNE:

 

 1. jednolite magisterskie na kierunkach:

  • farmacja,

  • fizjoterapia,

  • lekarski,

  • lekarsko-dentystyczny.

 2. pierwszego stopnia (licencjackie) na kierunkach:

 • dietetyka,

 • kosmetologia,

 • zdrowie publiczne.

 

 1. drugiego stopnia (magisterskie uzupełniające) na kierunkach:

 • dietetyka,

 • elektroradiologia,

 • fizjoterapia,

 • kosmetologia,

 • pielęgniarstwo,

 • położnictwo,

 • zdrowie publiczne.

 

§ 2

 1. Limity przyjęć na studia stacjonarne i niestacjonarne na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny w roku akademickim 2018/2019 określa Minister Zdrowia
  w porozumieniu z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 2. Limity przyjęć z podziałem na studia stacjonarne i niestacjonarne na pozostałe kierunki studiów ustala Senat.

 

§ 3

 1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne.

 2. Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne podejmują decyzje w sprawach przyjęcia na studia.

 3. Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej służy odwołanie w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

 4. Podstawą odwołania od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.

 5. Po rozpatrzeniu odwołania, o którym mowa w ust. 3 decyzję podejmuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna. Decyzja ta jest ostateczna.

 6. Skład Komisji, zasady i tryb działania określają w drodze uchwały odpowiednio:

 7. dla Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej – Rada Wydziału,

 8. dla Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej – Senat.

 

II. Zasady i tryb postępowania rekrutacyjnego

 

§ 4

 1. Postępowanie rekrutacyjne na studia w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach rozpoczyna się w maju 2018 roku i trwa do października 2018 roku.

 2. Szczegółowy harmonogram rekrutacji na poszczególne kierunki studiów określają właściwe Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne i zamieszczają na stronie internetowej www.sum.edu.pl w dziale „Rekrutacja”.

 

§ 5

 1. Postępowanie rekrutacyjne składa się z postępowania kwalifikacyjnego oraz postępowania dotyczącego wydania decyzji o przyjęciu lub odmowie przyjęcia na studia.

 2. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.

 3. Decyzje o przyjęciu na studia lub odmowie przyjęcia na studia doręczane są kandydatom listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

 4. Za zgodą kandydata wyrażoną podczas rejestracji elektronicznej, decyzje, o których mowa w ust. 3 mogą zostać doręczone za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – „ePUAP”.

 5. Celem odebrania decyzji za pośrednictwem ePUAP kandydat musi posiadać:

 6. konto w ePUAP oraz

 7. Profil Zaufany dla konta w ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego certyfikatu kwalifikowanego.

 

§ 6

Do postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów na kierunki prowadzone w języku polskim w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, może być dopuszczona osoba, która:

 1. posiada świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie nowej matury, albo świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie starej matury (wraz z zaświadczeniem o wynikach egzaminu maturalnego, o którym mowa w art. 44zzp ustawy o systemie oświaty – dotyczy kandydatów na kierunki studiów na które zaświadczenie jest wymagane), albo dyplom IB, albo dyplom EB albo świadectwo maturalne uzyskane za granicą, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe – w przypadku osoby, która ubiega się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie, albo

 2. posiada tytuł licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędny – w przypadku osoby, która ubiega się o przyjęcie na studia drugiego stopnia,

 3. zarejestrowała się w terminie wyznaczonym przez Uczelnię w systemie internetowej rejestracji kandydatów,

 4. dokonała wpłaty opłaty rekrutacyjnej w terminie wyznaczonym przez Uczelnię,
  w wysokości ustalonej przez Rektora.

 

§ 7

 1. Kandydaci – obywatele polscy oraz cudzoziemcy uprawnieni do podjęcia studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich (o których mowa w art. 43 ust. 2, 5 i 5a Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.), legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą, uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju wystawienia tego świadectwa, przystępują do egzaminu wstępnego z wymaganych przedmiotów, przeprowadzanego przez Uczelnię lub przez inne uczelnie medyczne
  w Polsce, z zastrzeżeniem ust. 2.

1a. Oceny na świadectwie dojrzałości uzyskanym za granicą przelicza się przy zastosowaniu przelicznika punktów uzyskanych z danego przedmiotu zgodnie
z Załącznikiem Nr 1 do niniejszych Warunków.

 1. Kandydaci legitymujący się dyplomem matury międzynarodowej IB (International Baccalaureate) oraz matury europejskiej EB (European Baccalaureate), podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu według tych samych zasad, co kandydaci legitymujący się nową maturą.

 2. Oceny na dyplomie matury międzynarodowej (IB) winny zostać przeliczone przez kandydata przy zastosowaniu następującego przelicznika punktów uzyskanych
  z danego przedmiotu:

 

Ocena z przedmiotu na dyplomie IB

Punkty dla poziomu

podstawowego

rozszerzonego

7

100

100

6

90

95

5

80

90

4

70

80

3

60

70

2

50

60

 

 1. Wynik egzaminu matury europejskiej (EB) winien zostać przeliczony przez kandydata na punkty według zasady: wynik x 10.

 2. Kandydaci legitymujący się dyplomem IB lub EB, którzy nie posiadają na świadectwie maturalnym ocen z wymaganych na wybrany kierunek przedmiotów, mogą przystąpić do egzaminu wstępnego, o którym mowa w ust. 1.

 

§ 8

 1. Na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich mogą podjąć studia w SUM:

 2. obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy deklarują chęć podjęcia studiów na warunkach innych niż obowiązujące obywateli polskich,

 3. cudzoziemcy posiadający ważną kartę Polaka, którzy deklarują chęć podjęcia studiów na zasadach innych, niż obowiązujące obywateli polskich,

 4. obywatele państw trzecich.

 

 1. Cudzoziemcy, o których mowa w ust. 1 mogą podjąć studia:

  1. jako stypendyści strony polskiej, na podstawie skierowania z Ministerstwa Zdrowia,

  2. bez odpłatności i świadczeń stypendialnych, na podstawie skierowania Ministerstwa Zdrowia,

  3. jako stypendyści strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę,

  4. na zasadach odpłatności, na podstawie decyzji Rektora.

 

§ 9

 1. Kandydaci, legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą,
  zobowiązani są przedstawić następujące dokumenty:

 1. kserokopię świadectwa dojrzałości, potwierdzoną przez WKR na podstawie okazanego do wglądu oryginału wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski,

 2. kserokopię dyplomu ukończenia studiów, potwierdzoną przez WKR na podstawie okazanego do wglądu oryginału wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia,

 3. poświadczenie w formie „apostille”  - w przypadku, gdy dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia z dnia 5 października 1961 r. (Dz.U. z 2005r., Nr 112, poz.938), znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski,

 4. zaświadczenie o nostryfikacji świadectwa lub dyplomu, o którym mowa w pkt 1 lub 2 - w przypadku dokumentu wydanego w kraju, z którym Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu dokumentów
  o wykształceniu oraz w przypadku dokumentu z kraju, z którym RP zawarła wyżej wymienioną umowę, ale dokument ten nie jest nią objęty, wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski,

 5. wizę lub kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 6. kopię karty Polaka wraz z oryginałem do wglądu – dotyczy osób, o których mowa w art. 43 ust.5a ustawy,

 7. zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku i formie kształcenia,

 8. polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub oświadczenie, że przystąpią do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia,

 9. dokument potwierdzający znajomość języka polskiego.

 

 1. Kandydaci, o których mowa w ust. 1 mogą zostać zobowiązani do przedstawienia innych dokumentów wskazanych przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.

 

§ 10

 1. Do postępowania kwalifikacyjnego nie zostaną dopuszczone osoby, które zdawały maturę w systemie nowej matury i starej matury, maturę IB lub EB lub inną maturę zagraniczną i nie zdawały egzaminu maturalnego (egzaminu wstępnego) ze wszystkich przedmiotów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym na dany kierunek, zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

 2. Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio do osób, które zdawały maturę
  w systemie starej matury i posiadają zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego, o którym mowa w art. 44zzp ustawy z dnia 7 września 1991 r.
  o systemie oświaty, lub zdawały w latach wcześniejszych egzaminy wstępne,
  o których mowa w ust. 3.

 3. SUM uznawać będzie wyniki uczelnianych egzaminów wstępnych z przedmiotów będących podstawą kwalifikacji na określony kierunek, przeprowadzonych w innych uczelniach medycznych w Polsce. Uczelnia nie organizuje egzaminu wstępnego dla osób legitymujących się starą maturą. Osoby te mogą przystąpić do egzaminu maturalnego organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

 4. Kandydaci legitymujący się nową maturą, starą maturą, maturą międzynarodową (IB) maturą europejską (EB) oraz inną maturą zagraniczną (przystępujący do rekrutacji na zasadach obowiązujących obywateli polskich), będą przyjmowani w oparciu
  o utworzoną jedną, wspólną listę rankingową, odrębną dla poszczególnych kierunków studiów oraz poziomów kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
  z zastrzeżeniem ust. 5.

 5. Dla kierunku lekarskiego utworzona zostanie wspólna lista dla Wydziału Lekarskiego w Katowicach i Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym
  w Zabrzu. W przypadku niedopełnienia limitu danego Wydziału zastrzega się możliwość przeniesienia przyjętego kandydata na równoległy kierunek lekarski.

 6. O kolejności umieszczania na liście rankingowej decydować będzie suma punktów uzyskana w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 7. Wynik egzaminu maturalnego wyrażony w procentach winien zostać podany przez kandydata jako wynik wyrażony w punktach, według zasady 1%=1 punkt.

 8. Wynik egzaminu dojrzałości wyrażony w ocenach kandydaci winni przeliczyć
  na punkty zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 2 do uchwały, dla danego kierunku.

 9. O udział w procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie oraz studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały co najmniej 30 punktów za każdy wymagany w postępowaniu rekrutacyjnym przedmiot.

 10. Listy osób przyjętych na studia na poszczególne kierunki sporządzone zostaną spośród kandydatów, którzy uzyskali najwyższą punktację mieszczącą się w przyznanych limitach lub spełnili inne warunki rekrutacji, i w terminie złożyli komplet wymaganych dokumentów.

 11.  W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez liczbę kandydatów większą niż wynikająca z przyznanego Rozporządzeniem Ministra Zdrowia lub ustalonego praz Senat Uczelni limitu miejsc na dany kierunek studiów, podstawą przyjęcia na I rok studiów będzie wyższa liczba punktów uzyskana na świadectwie dojrzałości/egzaminie wstępnym z przedmiotu obowiązkowego na kierunki: analityka medyczna, farmacja, lekarski i lekarsko-dentystyczny.

 12. Jeżeli więcej niż jeden kandydat uzyska najmniejszą liczbę punktów kwalifikujących do przyjęcia na dany kierunek, a przyjęcie wszystkich takich kandydatów spowodowałoby przekroczenie limitu miejsc zatwierdzonego przez Ministerstwo Zdrowia lub uchwalonego przez Senat Uczelni, Uczelnia zastrzega sobie prawo przyjęcia mniejszej niż limit liczby osób.

 13. Liczbę punktów warunkujących przyjęcie na studia, jak również obniżenie liczby punktów w przypadku nie wyczerpania limitu miejsc, określają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne w formie uchwały.

 14. Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani do przyjęcia w kolejnych listach rankingowych z powodu wyczerpania limitu miejsc, stanowią grupę rezerwową na dany kierunek i formę studiów. W przypadku skreślenia kandydata z listy rankingowej i zwolnienia miejsca na liście przyjętych, osoby z listy rezerwowej mogą zostać zakwalifikowane do przyjęcia na studia zgodnie z kolejnością umieszczenia na liście rankingowej, wynikającą z sumy punktów uzyskanej w postępowaniu kwalifikacyjnym lub w wyniku spełnienia innych wymaganych kryteriów.

 15. Kandydaci, którzy  ubiegali  się  o  przyjęcie  na  studia  pierwszego  stopnia  lub  jednolite  studia magisterskie  na  danym  kierunku  studiów  na  rok  akademicki,  na  który  jest  przeprowadzana rekrutacja,  oraz  których  wynik  egzaminu  maturalnego  z  danego  przedmiotu  lub  przedmiotów został podwyższony w wyniku odwołania, mogą złożyć podanie (papierowe  lub  elektroniczne) zawierające  prośbę 
  o  uwzględnienie  w  rekrutacji zmienionego wyniku.  Wydziałowa  Komisja Rekrutacyjna rozpatrzy podania  zgodnie  z  kolejnością  ich  wpływu 
  i  z  uwzględnieniem  limitów  miejsc, o których mowa w ust. 12.

 

§ 11

 1. Kandydaci na studia mają możliwość brania udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym na dowolną liczbę kierunków studiów jednocześnie.

 2. Kandydat, który został zakwalifikowany do przyjęcia na kilka kierunków studiów może zostać przyjęty tylko na jeden wybrany kierunek studiów rozpoczynający się
  w roku akademickim 2018/2019.

 3. Osoby studiujące na danym kierunku studiów stacjonarnych w SUM, nie mogą aplikować na ten sam kierunek studiów stacjonarnych.

 4. Po zakończeniu procesu rejestracji elektronicznej, w przypadku uzyskania niewystarczającej liczby punktów do przyjęcia na dany kierunek,  nie będzie możliwa zmiana kierunku studiów na inny kierunek w Uczelni nawet wówczas, gdy uzyskana przez kandydata liczba punktów byłaby większa od minimalnej liczby punktów wymaganych na innym kierunku.

 

§ 12

 1. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia na dany kierunek zobowiązane
  są w terminach podanych przez Uczelnię do:

 1. dokonania elektronicznej rejestracji przez stronę internetową Uczelni www.sum.edu.pl,

 2. dokonania opłaty rekrutacyjnej.

 

 1. Termin dokonania opłaty rekrutacyjnej uważa się za dotrzymany, w przypadku wpływu środków na rachunek bankowy Uczelni.

 

 1. Wysokość opłaty rekrutacyjnej wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia w roku akademickim 2018/2019 ustala Rektor Uczelni, uwzględniając kalkulację kosztów planowanych do poniesienia w zakresie niezbędnym
  do przeprowadzenia czynności związanych z postępowaniem rekrutacyjnym. Wysokość ustalonej opłaty nie może przekraczać maksymalnej wysokości opłaty
  za postępowanie związane z przyjęciem na studia, określonej Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

 1. W przypadku kandydowania na kilka kierunków, a także różne formy i poziomy kształcenia w ramach kierunków, kandydat wnosi stosowną wielokrotność opłaty rekrutacyjnej.

 

 1. Opłata nie podlega zwrotowi, z zastrzeżeniem ust. 6.

 

 1. Uczelnia dokonuje zwrotu opłaty rekrutacyjnej wyłącznie w przypadku, gdy:

 1. kierunek studiów nie został uruchomiony,

 2. została wniesiona podwójna opłata za ten sam kierunek studiów,

 3. kandydat zrezygnował z uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym przed zakończeniem procesu rejestracji elektronicznej,

 4. kandydat podczas procesu rejestracji nie dokonał wyboru kierunku studiów, bądź nie uzupełnił punktów stanowiących podstawę przyjęcia na dany kierunek.

 

 1. Zwrot opłaty rekrutacyjnej, o którym mowa w ust. 6 następuje wyłącznie na pisemny wniosek kandydata, skierowany do Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

 

 1. W ramach elektronicznej rejestracji kandydaci zobowiązani są do zalogowania się na swoje konto w elektronicznym systemie rekrutacji oraz wprowadzenia wymaganych systemem danych, w tym uzupełnienia wyników egzaminu maturalnego, egzaminu wstępnego lub innych punktów stanowiących podstawę przyjęcia na dany kierunek studiów, w terminie podanym przez Uczelnię.

 2. Na podstawie podanych przez kandydatów wyników, o których mowa w ust. 8 zostaną sporządzone listy rankingowe.

 

 1. Kandydaci, którzy nie wprowadzą wyników w wyznaczonym terminie lub dokonają błędnego ich wprowadzenia, nie będą uczestniczyli w dalszym toku postępowania rekrutacyjnego.

 

 1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego (pierwsze oraz ewentualne kolejne listy rankingowe) zostaną podane do wiadomości przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń poszczególnych Wydziałów oraz będą dostępne po zalogowaniu się przez kandydata na swoje konto w elektronicznym systemie rekrutacji.

 

 1. Warunkiem przyjęcia na I rok studiów jest uzyskanie lokaty na liście rankingowej mieszczącej się w limicie przyjęć na dany kierunek i formę studiów oraz złożenie pisemnej deklaracji podjęcia studiów (tzw. wpisu na I rok) na danym kierunku
  w terminie wskazanym przez Wydziałową Komisję, wraz z niżej wymienionymi dokumentami:

 1. wydrukowanym i własnoręcznie podpisanym podaniem o przyjęcie na pierwszy rok studiów,

 2. kserokopią świadectwa maturalnego/dojrzałości, potwierdzoną przez WKR na podstawie okazanego do wglądu oryginału lub urzędowego odpisu świadectwa,
  z zastrzeżeniem § 13,

 3. kserokopią aneksu do świadectwa dojrzałości, potwierdzoną przez WKR na podstawie okazanego do wglądu oryginału aneksu (jeżeli dotyczy),

 4. zaświadczeniem o wynikach uczelnianego egzaminu wstępnego (dotyczy kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą, którzy zdawali egzamin wstępny w uczelniach medycznych w Polsce oraz kandydatów, o których mowa w § 7 ust. 5),

 5. zaświadczeniem o wynikach egzaminu maturalnego, o którym mowa w art. 44zzp ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (dotyczy kandydatów legitymujących się „starą maturą”, którzy zdawali egzamin maturalny organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty),

 6. kserokopią dowodu osobistego lub paszportu, poświadczoną przez WKR na podstawie okazanego do wglądu oryginału dokumentu,

 7. dwoma kolorowymi zdjęciami, spełniającymi wymagania dla zdjęć do dowodu osobistego, podpisanymi na odwrocie imieniem i nazwiskiem.

 

 1. Kandydaci na studia drugiego stopnia składają dodatkowo kserokopię dyplomu/odpisu dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, potwierdzoną przez WKR na podstawie okazanego do wglądu oryginału dyplomu/odpisu.

 

14. Kandydaci – obywatele polscy oraz cudzoziemcy posiadający świadectwo dojrzałości
       uzyskane za granicą składają dokumenty wskazane w ust. 12 pkt 1, 5, 6 i 7 oraz
       dokumenty wskazane w § 9.

 

15  Kandydaci na studia, zobowiązani są do dostarczenia w terminie wskazanym przez
       Wydziałową Komisję Rekrutacyjną, zaświadczenia lekarskiego zawierającego
       orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku,
       wydanego przez lekarza medycyny pracy (nie dotyczy kandydatów na studia na
       kierunku coaching medyczny).

16. Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście. Dopuszcza się złożenie dokumentów
       kandydata oraz pisemnej deklaracji podjęcia studiów (tzw. wpisu na I rok) przez
      osobę posiadającą pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie do podejmowania
      czynności prawnych w imieniu kandydata.

 

 1.  Dokumenty przesłane drogą pocztową nie będą przyjmowane.

 

 1. Niezłożenie deklaracji oraz dokumentów wymienionych w ust. 12 do 16
  w terminie wyznaczonym przez Uczelnię jest równoznaczne z rezygnacją podjęcia studiów i powoduje skreślenie z listy rankingowej.

 

 1. Ujawnienie rozbieżności pomiędzy treścią dokumentów, a danymi przekazanymi drogą elektroniczną spowoduje skreślenie kandydata z listy zakwalifikowanych na studia.

 

§ 13

Osoby, które w roku 2018 przystąpiły do matury międzynarodowej (IB), matury europejskiej (EB) lub innej matury zagranicznej składają w wyznaczonym przez Uczelnię terminie, wystawione przez dyrekcję szkoły zaświadczenie o przystąpieniu do egzaminu dojrzałości matury międzynarodowej oraz oświadczenie, że przyjmują do wiadomości warunkowe dopuszczenie do postępowania rekrutacyjnego i w przypadku braku pozytywnego wyniku egzaminu dojrzałości lub nieprzedstawienia uczelni oryginału świadectwa dojrzałości niezwłocznie po jego otrzymaniu, najpóźniej do 3 września
2018 r. wynik kwalifikacji zostanie unieważniony a nazwisko kandydata zostanie skreślone z list kwalifikujących przyjęcie na studia.

 

III. Zasady przyjmowania na studia jednolite magisterskie oraz studia pierwszego stopnia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów organizowanych przez Uczelnię

 

§ 14

 1. Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego, przyjmowani będą w ramach limitu laureaci przedmiotowych Olimpiad Stopnia Centralnego i Olimpiad Międzynarodowych w zakresie: biologii, chemii, fizyki oraz matematyki na Wydziały Lekarskie, Oddział Lekarsko-Dentystyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach oraz Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu.

 2. Finalistom olimpiad, o których mowa w ust. 1 przyznaje się 100 punktów za przedmiot będący kryterium kwalifikacyjnym.

 

 1. Laureaci i finaliści korzystają z uprawnień określonych w ust. 1 i ust. 2 na podstawie zaświadczenia wydanego przez Komitet Główny Olimpiady zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 2. Laureatom i finalistom olimpiad zawodowych, interdyscyplinarnych i tematycznych stopnia centralnego przyznaje się maksymalną liczbę punktów przewidzianych
  w postępowaniu kwalifikacyjnym z przedmiotu, zgodnie z niżej wymienionymi zasadami:

 1. Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności – z biologii,

 2. Olimpiady Wiedzy Ekologicznej – z biologii,

 3. Olimpiady z Astronomii i Astrofizyki – z fizyki,

 4. Olimpiady Lingwistyki Matematycznej – z matematyki,

 5. Olimpiady Wiedzy Technicznej – z matematyki,

 6. Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej – z matematyki,

 1. Laureaci stopnia centralnego Olimpiady Pielęgniarskiej im. Dr Janiny Fetlińskiej są przyjmowani w pierwszej kolejności na studia pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo.

 2. Laureaci i finaliści olimpiad, korzystają z uprawnień określonych w ust. 4 i 5 na podstawie zaświadczenia wydanego przez uprawniony organ.

 3. W postępowaniu rekrutacyjnym na jednolite studia magisterskie oraz studia pierwszego stopnia kandydatowi, który otrzyma tytuł laureata ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez:

 1. Dziekana Wydziału Lekarskiego w Katowicach oraz Dziekana Wydziału Lekarskiego
  z Oddziałem Lekarsko – Dentystycznym w Zabrzu, do przeliczonej liczby punktów zgodnie z zasadami określonymi dla danego kierunku studiów
  w Załączniku Nr 2 do Uchwały, dodaje się liczbę maksymalnie 10 punktów,
  w przypadku kwalifikacji na kierunki: lekarski, lekarsko–dentystyczny, ratownictwo medyczne;

 2. Dziekana Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
  w Sosnowcu, do przeliczonej liczby punktów zgodnie z zasadami określonymi dla danego kierunku studiów w Załączniku Nr 2 do Uchwały, dodaje się liczbę maksymalnie 10 punktów, w przypadku kwalifikacji na kierunki: analityka medyczna, farmacja, biotechnologia medyczna, kosmetologia;

 3. Dziekana Wydziału Nauk Zdrowiu w Katowicach, do przeliczonej liczby punktów zgodnie z zasadami określonymi dla danego kierunku studiów w Załączniku Nr 2 do Uchwały, dodaje się liczbę maksymalnie 10 punktów, w przypadku kwalifikacji na kierunki: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, elektroradiologia;

 4. Dziekana Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu, do przeliczonej liczby punktów zgodnie z zasadami określonymi dla danego kierunku studiów w Załączniku Nr 2 do Uchwały, dodaje się liczbę maksymalnie 10 punktów, w przypadku kwalifikacji na kierunki: dietetyka, zdrowie publiczne.

 1. Ogólna liczba punktów jaką kandydat może uzyskać zgodnie z zasadami o których mowa
  w ust. 8 nie może przekroczyć maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania
  w postępowaniu rekrutacyjnym, określonych w Załączniku nr 2 do uchwały.

11. Kwalifikacja kandydatów, którym w ramach postępowania rekrutacyjnego uwzględnia się osiągnięcia, o których mowa w niniejszym rozdziale, następuje w ramach obowiązujących w Uczelni limitów przyjęć na studia.

12. Kandydaci na pierwszy rok studiów, o których mowa w niniejszym rozdziale, niezależnie od uwzględnienia osiągnięć ustanowionych uchwałą, muszą spełnić wszystkie inne warunki formalne określone w zasadach rekrutacji na studia w SUM.

 

IV. Przepisy końcowe

 

§ 15

Wszystkie informacje związane z przebiegiem postępowania rekrutacyjnego (w tym terminy rekrutacji) będą umieszczane na stronie internetowej Uczelni (www.sum.edu.pl). Kandydaci zobowiązani są do zapoznawania się na bieżąco z informacjami podawanymi przez Uczelnię, pod rygorem negatywnych skutków dla kandydata.

 

§ 16

 1. W przypadku niewyczerpania limitu miejsc na danym kierunku w związku z brakiem wystarczającej liczby kandydatów, Uczelnia zastrzega sobie prawo przeprowadzenia dodatkowej rekrutacji na podstawie decyzji Rektora.

 2. Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku studiów w przypadku gdy liczba osób przyjętych na dany kierunek będzie mniejsza niż 20 osób.

 

§ 17

Szczegółowe kryteria przyjęć i zakres egzaminów wstępnych na poszczególnych kierunkach zawiera Załącznik Nr 2 do uchwały.

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Komentarze (0)