Transport

Transport

Transport

21.03.2022

Transport – Politechnika Warszawska rekrutacja 2022/2023

Studia na kierunku transport na Politechnice Warszawskiej to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia na kierunku transport w PW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku transport znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • matematyka
 • grafika inżynierska
 • podstawy budowy maszyn
 • elektrotechnika
 • mechanika techniczna
 • ochrona środowiska w transporcie
 • systemy transportowe
 • pojazdy szynowe i trakcja
 • systemy łączności w transporcie

 

Politechnika Warszawska to największy w Polsce potencjał naukowo-badawczy w dziedzinie nauk technicznych. Na długiej liście, pod literą „T” kandydaci odnajdą kierunek Transport, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.
 
 

Nabywane Umiejętności

Najważniejszym założeniem kształcenia jest zdobycie wiedzy na temat funkcjonowania nowoczesnego transportu, a w szczególności: inżynierii środków transportowych, inżynierii ruchu,  oraz analizy systemów transportowych. Studenci zapoznają się z zagadnieniami sterowania i zarządzania w systemach transportu, metod i narzędzi stosowanych w procesach sterowania ruchem, czy bezpieczeństwa systemów technicznych w transporcie. Transport na Politechnice Warszawskiej to także wiedza dotycząca prowadzenia badań w obszarze systemów transportowych i logistycznych i napraw pojazdów samochodowych.
 
Sprawdź

Politechnika Warszawska kierunki studiów

Politechnika Warszawska rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Warszawie

 

W programie nauczania znajdują się takie przedmioty jak: matematyka, grafika inżynierska, podstawy budowy maszyn, elektrotechnika, mechanika techniczna, ochrona środowiska w transporcie, systemy transportowe, pojazdy szynowe i trakcja, systemy łączności w transporcie, sterowanie w transporcie wewnętrznym, lotnicze systemy łączności, sterowanie ruchem kolejowym, technologia magazynowania, prawo transportowe. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Transportu na Politechnice Warszawskiej będą mogli wykorzystać w przedsiębiorstwach transportu drogowego, przedsiębiorstwach transportu kolejowego, przedsiębiorstwach transportu lotniczego, jednostkach administracji państwowej i samorządowej, przedsiębiorstwach zaplecza transportu samochodowego, przedsiębiorstwach spedycyjnych, biurach projektowych, przedsiębiorstwach zajmujących się budową, wdrażaniem i utrzymaniem systemów i urządzeń automatyki.
 
 

Opinie

Wybór odpowiedniej uczelni nierzadko sprawia kandydatom niemałe kłopoty. Startujący na studia porównują oferty dydaktyczne, sprawdzają siatkę zajęć, przeglądają wybór specjalności. Jakie ma Politechnika Warszawska opinie? Seweryn, student Transportu mówi:
„Dobra uczelnia gwarantuje uzyskanie dobrego wykształcenia. A bardzo dobra uczelnia zapewnia bardzo dobre wykształcenie. Ja wybrałem Politechnikę Warszawską, aby zdobyć najlepsze wykształcenie.”
 
 
 
 
STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

TRANSPORT - ważne informacje

Transport studia Warszawa

Transport studia

Transport studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Transport na Politechnice Warszawskiej:

Absolwent kierunku Transport na Politechnice Warszawskiej może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • diagnozowania i monitorowania technicznych warunków eksploatacji środków i infrastruktury transportu,
 • organizowania i prowadzenia badań w zakresie oceny bezpieczeństwa projektowanych i eksploatowanych urządzeń w systemach transportowych,
 • zasad projektowania oraz eksploatacji środków i elementów infrastruktury transportu,
 • opracowywania procesów technologicznych obsługi technicznej i napraw pojazdów,
 • projektowania zakładów zaplecza technicznego motoryzacji oraz kierowania pracą tych zakładów,
 • prowadzenia badań w zakresie oceny stanu technicznego, trwałości, technologii obsługi technicznej i napraw pojazdów samochodowych,
 • projektowania urządzeń diagnostycznych i obsługowo-naprawczych,
 • projektowania systemów transportowych i logistycznych,
 • zasad stosowania technologii transportu kolejowego, samochodowego, wewnętrznego i magazynowania,
 • projektowania urządzeń sterowania i kierowania ruchem w odniesieniu do transportu drogowego, szynowego oraz lotniczego,
 • budowy i użytkowania rozwiązań telekomunikacyjnych oraz informatycznych zorientowanych na potrzeby transportu.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Transport:

Absolwent kierunku Transport na Politechnice Warszawskiej może znaleźć zatrudnienie w:
 • przedsiębiorstwach transportu drogowego,
 • przedsiębiorstwach transportu kolejowego,
 • przedsiębiorstwach transportu lotniczego,
 • jednostkach administracji państwowej i samorządowej,
 • przedsiębiorstwach zaplecza transportu samochodowego,
 • przedsiębiorstwach spedycyjnych, 
 • biurach projektowych,
 • firmach dystrybucyjnych w pionie analizy i organizacji procesów transportowych i logistycznych, 
 • przedsiębiorstwach zajmujących się budową, wdrażaniem i utrzymaniem systemów i urządzeń automatyki.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku transport brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji jest analiza dokumentów oraz rozmowa kwalifikacyjna.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Warszawska

HARMONOGRAM REKRUTACJI+

Jaka jest najlepsza droga do studiowania Transportu? Dokładne zrealizowanie wszystkich kroków postępowania kwalifikacyjnego. Pierwszym z nich jest założenie indywidualnego konta w internetowym systemie rekrutacyjnym. System ten służy do zaznaczenia swojej obecności w procesie rekrutacyjnym, wprowadzania uzyskanych wyników, dokonywania opłat, a także – co wydaje się najważniejsze dla każdego kandydata – otrzymania wiadomości o pomyślnym zakończeniu rekrutacji. Do postępowania kwalifikacyjnego można dołączyć w maju, gdyż logowanie do internetowych kont rozpoczyna się jeszcze w trakcie trwania egzaminów dojrzałości.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

DOKUMENTY REKRUTACYJNE+

Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu na studia, będziemy musieli złożyć odpowiednie dokumenty. Co istotne, należy zrobić to osobiście i w wyznaczonym terminie. Nie dostarczenie dokumentów, bądź spóźnienie się z ich złożeniem może skutkować usunięciem nas z grona osób ubiegających się o przyjęcie na studia. W teczce powinny znaleźć się następujące dokumenty:

 • świadectwo dojrzałości wraz z kserokopią,
 • dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych na poziomie technika wraz z kserokopią (dotyczy osób, które zgłosiły w procesie zapisów chęć wykorzystania oceny z tego dyplomu i przekazały te oceny),
 • dyplom albo zaświadczenie laureata albo finalisty olimpiady lub konkursu (jeżeli jest brany pod uwagę w procesie kwalifikacji),
 • dokument tożsamości (do wglądu),
 • dwie aktualne fotografie (zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wymiarach 35x45 mm) podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OPŁATY REKRUTACYJNE+

Opłaty rekrutacyjne to nic nowego i obowiązują one każdego kandydata, niezależnie od kierunku kształcenia, wydziału, a nawet szkoły wyższej. Opłatę wnosi się na indywidualny numer rachunku bankowego, który uzyskujemy po wypełnieniu formularza rejestracyjnego. Opłata musi znaleźć się na indywidualnym numerze rachunku bankowego najpóźniej w dwa dni po zakończeniu zapisów na studia. Jeśli nie dokonamy opłaty w podanym terminie, nie będziemy brani pod uwagę w procedurze przyjmowania na studia.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZEDMIOTY KWALIFIKACYJNE+

W procesie rekrutacyjnym na kierunek Transport brane są pod uwagę wyniki z następujących przedmiotów: matematyka, przedmiot do wyboru, język obcy. Należy przyłożyć się do każdego z nich, gdyż lista kandydatów na Politechnikę Warszawską jest wyjątkowo długa i w wyścigu o indeks stołecznej uczelni trzeba pokonać wielu konkurentów.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZELICZNIK PUNKTÓW KWALIFIKACYJNYCH+

Przelicznik punktów kwalifikacyjnych to specjalny wzór, dzięki któremu jesteśmy w stanie obliczyć jakie mamy szanse w procesie rekrutacyjnym. Wygląda on następująco:

PK (Punkty Kwalifikacyjne) = Pmat ×Wmat + Pwyb ×W + Pjo × Wjo

Pmat – punkty z matematyki;,

Pwyb – punkty z przedmiotu do wyboru, lub średnia arytmetyczna ocen z egzaminów kwalifikacyjnych potwierdzających kwalifikacje zawodowe na poziomie technika;,

Pjo – punkty z języka obcego;,

Wmat – współczynnik wagowy dla oceny z matematyki;,

W – współczynnik wagowy dla oceny z przedmiotu do wyboru lub dla średniej arytmetycznej z egzaminów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji zawodowych na poziomie technika;  na tym samym kierunku studiów współczynnik ten może zależeć od wybranego przedmiotu lub zawodu technika;.

Wjo – współczynnik wagowy dla oceny z języka obcego.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OLIMPIADY ORAZ KONKURSY+

Olimpiady i konkursy uprawniające do przyjęcia na studia bez postępowania kwalifikacyjnego opartego na wynikach egzaminu maturalnego to między innymi:

 • Olimpiada Astronomiczna,
 • Olimpiada Fizyczna,
 • Olimpiada Chemiczna,
 • Olimpiada Informatyczna,
 • Olimpiada Matematyczna,
 • Olimpiada Techniki Samochodowej,
 • Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej,
 • Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

Komentarze (0)