Polityka społeczna

Polityka społeczna

Polityka społeczna – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2021

Studia na kierunku polityka społeczna na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku polityka społeczna znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • demografia
 • nauka o państwie i prawie
 • służby społeczne i praca socjalna
 • psychologia społeczna
 • polityka społeczna wobec rodziny
 • statystyka opisowa
 • pośrednictwo finansowe
 • psychologia w biznesie

 

Polityka społeczna, to według definicji encyklopedycznej, działalność państwa i innych organizacji w dziedzinie kształtowania warunków życia i pracy ludzi oraz stosunków społecznych, mająca na celu między innymi zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego, zaspokajanie potrzeb wyższego rzędu, zapewnienie ładu społecznego. Już po fragmencie definicji możemy wywnioskować, że mamy do czynienia z niełatwym zagadnieniem, na dodatek ruchomym, zmiennym, na który składa się wiele czynników. Społeczeństwo ulega modyfikacjom w różnych postaciach i w różnych obszarach, zatem specjaliści w przedstawianej dziedzinie muszą wykazywać się różnorodnymi umiejętnościami i interdyscyplinarną wiedzą. W jaki sposób taki bagaż pozyskać? Wybierając kierunek Polityka społeczna na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, gdzie prowadzony jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy na temat przyczyn i przejawów problemów i kwestii społecznych, sposobów zapobiegania, rozwiązywania i łagodzenia problemów, instrumentów prawnych i finansowych polityki społecznej, jak również zadań i funkcjonowania instytucji sfery społecznej. Studenci uczą się pozyskiwać i analizować informacje o problemach i kwestiach społecznych oraz o głównych grupach zagrożonych marginalizacją społeczną. Ponadto, zaznajamiają się ze sposobami udzielania pomocy i wsparcia osobom, rodzinom i innym grupom wymagającym interwencji, jak również sporządzania projektów socjalnych, czy ewaluacji interwencji różnych podmiotów. Polityka społeczna na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu to kierunek prowadzony wyłącznie w trybie stacjonarnym.

Jakie przedmioty składają się na program nauczania kierunku Polityka społeczna? Na przykład: demografia, nauka o państwie i prawie, służby społeczne i praca socjalna, psychologia społeczna, polityka społeczna wobec rodziny, statystyka opisowa, pośrednictwo finansowe, psychologia w biznesie, kapitał społeczny, ubezpieczenia gospodarcze, strategie rozwoju społecznego, rachunkowość zarządcza, prawo administracyjne, zabezpieczenie emerytalne, finanse i zarządzanie w usługach społecznych, techniki prezentacji, metody badań ilościowych.

Polityka społeczna określa szerokie spektrum działań, stąd między innymi tak bogaty harmonogram kształcenia. Studenci uczą się gromadzić i analizować informacje, rozwiązywać konflikty, organizować kampanie społeczne, kształtować wizerunek, pozyskiwać środki z Unii Europejskiej, zarządzać zasobami ludzkimi. Tak duża przestrzeń umiejętności prowadzi do wykonywania różnych obowiązków zawodowych. Absolwenci Polityki społecznej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu znajdą zatrudnienie w zakładach opieki zdrowotnej, szkołach, ośrodkach pomocy społecznej, urzędach pracy, przedsiębiorstwach, funduszach emerytalnych.

Studia w Poznaniu to szeroki wachlarz edukacyjnych możliwości. Kierunków jest bardzo wiele, realizowane są one na wysokim poziomie, zatem niejeden kandydat może mieć kłopoty z podjęciem ostatecznej decyzji. Jeśli planujemy podjąć naukę na kierunku Polityka społeczna, to warto prześwietlić uczelnię, w której kierunek ten jest realizowany.

 

Jakie ma Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu opinie?

Marek, student Polityki społecznej mówi:

„Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu to uczelnia, która może pochwalić się wieloma osiągnięciami, sukcesami i wybitnymi absolwentami. Studiowanie tutaj to powód do dumy.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Politykę społeczną na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu:

Absolwent kierunku Polityka społeczna na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zasad organizacji pracy w instytucji,
 • planowania rozwoju instytucji i karier indywidualnych,
 • badania oraz analizowania struktur i procesów społecznych,
 • organizowania badań społecznych,
 • finansów publicznych,
 • analizowania danych demograficznych,
 • prawa pracy,
 • polityki rynku pracy,
 • zasad komunikacji interpersonalnej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Polityka społeczna:

Absolwent kierunku Polityka społeczna na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu może znaleźć zatrudnienie w:

 • zakładach opieki zdrowotnej,
 • szkołach,
 • ośrodkach pomocy społecznej,
 • urzędach pracy,
 • sanatoriach,
 • funduszach emerytalnych,
 • stowarzyszeniach,
 • przedsiębiorstwach.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku polityka społeczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

geografia, historia, informatyka, język obcy, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia psychologiczne i społeczne wybrać

Studia na kierunku Polityka społeczna - wszystko co musisz wiedzieć

Studia pschologiczne i społeczne w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu kierunki

Jakie są kierunki psychologiczne i społeczne w Poznaniu

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Ekonomii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

Komentarze (0)