Pedagogika

Pedagogika

Uniwersytet Szczeciński - kierunki studiów

Pedagogika – Uniwersytet Szczeciński 2021

Studia na kierunku pedagogika na Uniwersytecie Szczecińskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku pedagogika znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • metody badań pedagogicznych
 • pedagogika społeczna
 • metodyka pracy opiekuńczo- wychowawczej
 • pedagogika rodziny, patologie społeczne
 • warsztaty pracy z rodziną
 • socjologia edukacji

 

Uniwersytet Szczeciński oferuje kształcenie na 70 kierunkach. Wśród nich jest Pedagogika, realizowana w systemie dwustopniowym.  

Umożliwiają zdobycie wiedzy ogólno- pedagogicznej, historyczno- filozoficznej, socjologicznej i psychologicznej, niezbędnej do zrozumienia społeczno- kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania czy pracy opiekuńczej. Pedagogika na Uniwersytecie Szczecińskim to zdobywanie umiejętności komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, a także tworzenie własnego warsztatu metodycznego. 

Lista przedmiotów do zaliczenia jest długa, a widnieją na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: metody badań pedagogicznych, pedagogika społeczna, metodyka pracy opiekuńczo- wychowawczej, pedagogika rodziny, patologie społeczne, warsztaty pracy z rodziną, socjologia edukacji. Zdobyte wykształcenie to kwalifikacje zawodowe do podjęcia pracy jako wychowawca w domach dziecka, pogotowiach opiekuńczych, świetlicach środowiskowych, placówkach opiekuńczo- wychowawczych, ośrodkach socjoterapii, schroniskach dla nieletnich czy zakładach poprawczych.

Okres rekrutacji na studia to czas poszukiwań, porównań, zbierania informacji. Zanim podejmiemy ostateczną decyzję o miejscu naszej edukacji, chcemy wiedzieć o nim jak najwięcej. Zatem, jakie ma Uniwersytet Szczeciński opinie? Marta, studentka III- roku Pedagogiki mówi:

„Pedagogika to trudna dziedzina. Ale jakże ważna i potrzebna. Osoby, które idą na te studia nie kierują się tylko potrzebą zdobycia wiedzy, ale także potrzebą pomagania innym. Wybrałam Pedagogikę bo chcę wspierać czyjś rozwój. Wybrałam Uniwersytet Szczeciński bo tutaj nauczę się tego najlepiej.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Pedagogikę na Uniwersytecie Szczecińskim:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • rozwoju człowieka w cyklu życia, w aspekcie biologicznym, psychologicznym oraz społecznym, 
 • orientacji w istotnych kwestiach społecznych, 
 • analizowania, interpretowania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, rehabilitacyjnych i resocjalizacyjnych, 
 • funkcjonowania zakładu karnego i aresztu śledczego, 
 • prowadzenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych, 
 • stymulacji rozwoju i organizacji procesu edukacji dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Pedagogika:

Absolwent kierunku Pedagogika na Uniwersytecie Szczecińskim może znaleźć zatrudnienie:

 • w pogotowiach opiekuńczych,
 • w domach dziecka,
 • w zakładach poprawczych,
 • w aresztach śledczych,
 • w zakładach karnych,
 • w schroniskach dla nieletnich,
 • w świetlicach środowiskowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku pedagogika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

dowolny przedmiot, język obcy, język polski

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Szczeciński

 

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia pedagogiczne wybrać

Studia na kierunku pedagogika - wszystko co musisz wiedzieć

Studia pedagogiczne w Szczecinie

Uniwersytet Szczeciński kierunki

Jakie są kierunki pedagogiczne w Szczecinie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego

 

Komentarze (0)