ul. Sterlinga 26

90-212 Łódź

+48 42 631 58 00, +48 42 631 58 01

rekrutacja@ahe.lodz.pl

ul. Sterlinga 26

90-212 Łódź

+48 42 631 58 00, +48 42 631 58 01

rekrutacja@ahe.lodz.pl

 • ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE PUBLICZNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Podstawowym celem studiów podyplomowych Administracja i zarządzanie publiczne  jest przygotowywanie wysoko wykwalifikowanych kadr urzędników służby publicznej do sprawnego funkcjonowania w nowoczesnej strukturze administracyjnej. Studia dają solidne przygotowanie teoretyczne poprzez zapewnienie profesjonalnego systemu kształcenia opartego na bogatym dorobku Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Studia podyplomowe w zakresie Administracji i zarządzania publicznego kierujemy do osób posiadających wykształcenie wyższe na poziomie licencjackim, inżynierskim lub magisterskim, które pracują w administracji rządowej i samorządowej, jak również do osób pragnących związać swoją przyszłość zawodową ze sferą administracji publicznej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ADMINISTRACJE BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych "Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego" jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanych pracowników administracji publicznej w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego. Są to nowoczesne studia pozwalające zdobyć szeroką wiedzę i kompetencje m.in. w zakresie zarządzania kryzysowego, administracji oraz ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Adresatami studiów są zarówno osoby pracujące w służbach mundurowych, instytucjach zarządzania kryzysowego oraz administracji rządowej i samorządowej, jak również wszyscy planujący podjęcie zatrudnienia w róznego typu instytucjach z obszaru bezpieczeństwa wewnętrznego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ADMINISTROWANIE E - DOKUMENTACJĄ W OCHRONIE ZDROWIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych Administrowanie e-dokumentacją w ochronie zdrowia jest przekazanie słuchaczom profesjonalnej wiedzy z zakresu wdrażania elektronicznej dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi,  o systemie informacji w ochronie zdrowia, o ochronie  danych osobowych oraz o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i in. Prowadzenie elektronicznej dokumentacji  jest obowiązkowe dla wszystkich podmiotów leczniczych od 1 sierpnia 2014 roku. Studia podyplomowe Administrowanie e-dokumentacją w ochronie zdrowia adresowane są do osób zajmujących obecnie lub zamierzających w przyszłości pełnić stanowiska kierownicze w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej – m. in. lekarzy, pielęgniarek, pracowników działu statystyki medycznej, informatyków, administratorów danych osobowych, administratorów bezpieczeństwa informacji, osób zarządzających placówkami ochrony zdrowia, instytucjami związanymi ze zdrowiem publicznym, ubezpieczeniami zdrowotnymi oraz wszystkich zainteresowanych problematyką dokumentacji elektronicznej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • AKADEMIA IT PRO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych w zakresie Akademia IT PRO jest zdobycie wiedzy i kompetencji związanych z infrastrukturą sieciową i katalogową w zakresie projektowania i administracji sieciami komputerowymi i usługami katalogowymi opartymi o technologie Microsoft. Studia Podyplomowe Akademia IT PRO skierowane są do pracowników działów IT, administratorów serwerów, administratorów pracowni komputerowych, pracowników pomocy technicznej IT oraz wszystkich osób, które chciałyby zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi wdrażania, konfiguracji i zarządzania usługami katalogowymi Active Directory i usługami sieciowymi w infrastrukturze opartej o Windows Server 2012 R2 oraz stacje robocze Windows 10.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • AKADEMIA SIECI I BAZ DANYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych Akademia Sieci i Baz Danych jest zdobycie wiedzy i kompetencji związanych z infrastrukturą sieciową i katalogową w zakresie projektowania, budowy oraz administracji sieciami komputerowymi oraz administrowania bazami danych Microsoft SQL Server. Studia podyplomowe Akademia Sieci i Baz Danych adresujemy do pracowników działów IT, administratorów serwerów, administratorów pracowni komputerowych, pracowników pomocy technicznej IT oraz wszystkich osób, które chciałyby zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi wdrażania, konfiguracji i zarządzania usługami katalogowymi Active Directory i usługami sieciowymi w infrastrukturze opartej o Windows Server 2008 R2.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • AKADEMIA SIECI KOMPUTEROWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych Akademia Sieci Komputerowych jest zdobycie wiedzy związanej z infrastrukturą sieciową i katalogową w zakresie administracji sieciami komputerowymi opartymi o rozwiązania Microsoft i Cisco. Studia podyplomowe Akademia Sieci Komputerowych skierowane są do pracowników działów IT, administratorów sieci LAN i WAN, administratorów pracowni komputerowych, pracowników pomocy technicznej IT, projektantów sieci oraz wszystkich osób, które chciałyby zapoznać się z zagadnieniami administracji usługami sieciowymi w infrastrukturze opartej o Windows Server 2008 R2 i rozwiązania sieciowe firmy CISCO.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe Akademia Trenerów Biznesu to kompleksowy projekt rozwojowy, opracowany we współpracy z Grupą SET. Akademia Trenerów Biznesu to program studiów podyplomowych, który przygotowuje do pracy w charakterze Trenera Biznesu.

  Program studiów podyplomowych ma na celu wyposażenie absolwentów we wszystkie istotne z punktu widzenia pracy Trenera Biznesu kompetencje, związane z

  • Zarządzeniem procesem szkoleniowym,
  • Analizą potrzeb szkoleniowych,
  • Projektowaniem oraz realizacją programów szkoleniowych,
  • Prowadzeniem szkoleń,
  • Badaniem efektywności szkoleń,
  • Rozwojem osobistym.

  Naszym celem jest zapoznanie słuchaczy z warsztatem pracy trenera, dostarczenia narzędzi, nauczenie technik i sposobu pracy z grupą szkoleniową.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ANALITYKA RYNKU FINANSOWEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomoweych Analityka rynku finansowego jest przekazanie wiedzy oraz zaprezentowanie narzędzi niezbędnych do wykonania analizy oraz oceny sytuacji umożliwiając podejmowanie decyzji inwestycyjnych na rynku finansowym. Program studiów jest adresowany do osób czynnie inwestujących lub które chcą dopiero podjąć działalność na rynku finansowym w charakterze tradera, analityka finansowego czy inwestora. W toku studiów słuchacze zapoznają się z zasadami funkcjonowania oraz sprawnego poruszania się w obszarze rynku finansowego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ARTETERAPIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem Studiów Podyplomowych z  Arteterapii jest podwyższenie kwalifikacji w zakresie wiedzy o szeroko rozumianej twórczości i sztuce oraz możliwościach ich terapeutycznego wykorzystania. Studia Podyplomowe z Arteterapii przeznaczone są dla absolwentów studiów licencjackich i magisterskich z zakresu pedagogiki, psychologii, muzyki, sztuk plastycznych, kulturoznawstwa, bibliotekoznawstwa i filologii. Ofertę studiów podyplomowych w zakresie Arteterapii adresujemy również do pedagogów zatrudnionych w szkolnictwie powszechnym i specjalnym, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, terapeutycznych, pracowników placówek kulturalno-oświatowych oraz do osób pragnących pracować w takich placówkach.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • AUDYT ŚLEDCZY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Przygotowanie słuchaczy do pracy i prowadzenia audytu śledczego przy wykorzystaniu narzędzia analizy śledczej, zgodnie z przyjętymi w tym zakresie standardami oraz najlepszą praktyką zawodową. Udział w studiach zapewni zdobycie kwalifikacji do samodzielnego prowadzenia audytu śledczego poprzez:

  • usystematyzowanie dotychczasowej wiedzy z zakresu kontroli i audytu w organizacji,
  • kształtowanie umiejętności planowania i doboru właściwych metod i narzędzi prowadzenia audytu śledczego,
  • pozyskanie wiedzy dotyczącej zasad i sposobów dokumentowania wyników audytu śledczego,
  • wejście w nowy wymiar pozyskiwania oraz analizy informacji z wykorzystaniem narzędzia tzw. analizy śledczej

  W trakcie poszczególnych modułów prowadzonych w formie wykładów, warsztatów i ćwiczeń, przedstawione zostaną teoretyczne i praktyczne elementy procesu planowania i prowadzenia audytu śledczego ze szczególnym uwzględnieniem procesu przetwarzania informacji oraz aspektów organizacyjnych i psychologicznych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe BHP, przygotowują słuchaczy do pełnienia obowiązków pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy, poprzez zapoznanie ich z aktualną wiedzą w zakresie kształtowania bezpiecznych warunków pracy oraz podniesienie kwalifikacji osób zatrudnionych w służbach BHP. Na studia podyplomowe w zakresie Bezpieczeństwa i higieny pracy zapraszamy osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich). Studia podyplomowe Bezpieczeństwo i higiena pracy dedykujemy osobom pracującym w służbach BHP oraz osobom, zamierzający uzyskać nowe kwalifikacje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest nabycie przez absolwentów specjalistycznej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa państwa i zarządzania kryzysowego. Studia  kierowane są  do magistrów i licencjatów różnych specjalności, którzy pracują (lub zamierzających podjąć pracę) na stanowiskach związanych z zarządzaniem kryzysowym, dla pracowników administracji publicznej i samorządowej, oraz dla osób pracujących  służbach mundurowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • BIBLIOTEKOZNAWSTWO I INFORMACJA NAUKOWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa pozwalają uzyskać podstawowe kompetencje niezbędne do pracy w bibliotece, w tym – w bibliotece szkolnej oraz nadają wymagane w tym zakresie kwalifikacje. Podyplomowe studia bibliotekarskie skierowane są do magistrów i licencjatów różnych specjalności, którzy chcą zdobyć kwalifikacje zarówno do pracy w bibliotece szkolnej, jak też i w bibliotekach wyżej zorganizowanych, np. pedagogicznej czy prowadzonej przez wyższą uczelnię.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • CHOREOTERAPIA W EDUKACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest zwiększenie kompetencji metodycznych nauczycieli. Absolwent studiów posiada umiejętność rozwijania aktywności ruchowej dziecka w działaniach edukacyjnych i terapeutycznych. Zna szereg metod i technik wspierających ruchowy, poznawczy i emocjonalny rozwój dziecka; wie jak wykorzystać taniec i ruch, żeby pomóc dziecku, które słabo czyta i pisze, ma problemy z koncentracją uwagi i utrzymaniem równowagi, nie potrafi nawiązać kontaktu z rówieśnikami. Absolwent studiów potrafi zbudować ciekawą choreografię w małych formach teatralnych; prowadzi atrakcyjne zajęcia dydaktyczne poprzez wykorzystanie ruchu. Studia skierowane są do nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, instruktorów zajęć pozaszkolnych, instruktorów tańca, pedagogów szkolnych, arteterapeutów pragnących zwiększyć swoje kompetencje metodyczne poprzez włączenie w warsztat swojej pracy metod i technik wykorzystujących taniec i ruch.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • COACHING - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe Coaching przygotowują słuchaczy do samodzielnego prowadzenia life coachingów (Coaching for Life - nastawiony na relacje i życie osobiste) and business coachingów (Coaching for Business - nastawiony na rozwój biznesu) w firmach, instytucjach państwowych, organizacjach pozarządowych, stowarzyszeniach, fundacjach oraz w pracy z klientem indywidualnym. Coaching studia podyplomowe to unikatowe studia podyplomowe, które są odpowiedzą na potrzeby rynku -wysoce wykwalifikowanych specjalistów. Coach staje się pożądanym zawodem, wykorzystywany jest w wielu dziedzinach. Prognozy pokazują, że zapotrzebowanie na różnego rodzaje i formy coachingu będzie szybko wzrastało przez najbliższe lata. Studia podyplomowe Coach w Centrum Kształcenia Podyplomowego to prawdziwa akademia coachingu, w której przygotujemy Cię do zawodu osobistego trenera. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • COACHING W MODELU KREATYWNYM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem głównym kształcenia na kierunku Coaching w modelu kreatywnym jest wykształcenie umiejętności i kompetencji niezbędnych do pracy w charakterze coacha.

   Mapa edukacji coachingowej w modelu kreatywnym składa się z VI modułów.

  Są to:

  • Rozwój kompetencji społecznych i interpersonalnych – I sem.
  • Rozwój umiejętności kluczowych coacha – I i II sem.
  • Kreatywność człowieka – I, II i III sem.
  • Coaching – uczestniczenie i samodzielne prowadzenie coachingu – I, II i III sem.
  • Wybór specjalizacji – III sem.
  • Obrona własnych procesów coachingowych – IIII sem.

  Program studiów jest tak ułożony, że od I semestru prowadzisz coaching z klientem. Zapraszamy na niezwykłą podróż w głąb siebie.

  ADRESACI

  Na studia Coaching w modelu kreatywnym, zapraszamy wszystkie osoby posiadające ukończone studia  I stopnia lub II stopnia, zainteresowane kształceniem w obszarze coachingu. 

  Kierunek szczególnie polecamy

  • psychologom,
  • pedagogom,
  • menadżerom,
  • oraz wszystkim tym, którzy chcą pracować z klientem metodą coachingu.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • COMPLIANCE W ORGANIZACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Compliance jest bardzo ważnym elementem odpowiedzialnego zarządzania organizacją. W kontekście zmieniających się przepisów międzynarodowych oraz polskich, wymogi jakie są stawiane specjalistom zajmującym się wdrażaniem i rozbudową funkcji compliance w przedsiębiorstwach wciąż rosną. Zespół Compliance wspiera kierownictwo wyższego szczebla organizacji w realizacji jej celów biznesowych poprzez działania zmierzające do zapewnienia przez organizację zachowania zgodności z przepisami prawa oraz zasadami etyki.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • DORADZTWO PODATKOWE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych Doradztwo podatkowe jest przygotowanie nowoczesnej i wszechstronnie wykształconej kadry specjalistów z doradztwa podatkowego. Doradca podatkowy to absolwent o wykształceniu na podłożu prawa administracyjnego, choć z elementami prawa cywilnego i karnego skarbowego. Interdyscyplinarny, bo posiadający także wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości, prowadzenia ksiąg podatkowych oraz analizy finansowej (podatkowej). Studia podyplomowe w zakresie doradztwa podatkowego kierujemy do osób z wyższym wykształceniem (ukończone studia I lub II stopnia).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • DORADZTWO ZAWODOWE I PERSONALNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Doradztwo zawodowe studia podyplomowe dostarczą Ci szerokiej, interdyscyplinarnej wiedzy merytorycznej i metodycznej przygotowującej słuchaczy do pracy w charakterze profesjonalnych doradców zawodowych i personalnych. Podyplomowe Doradztwo zawodowe wyposaży słuchaczy w kompendium wiedzy zawodoznawczej, wykształcenie umiejętności i metod doradczych, zainspirowanie do samokształcenia i tworzenia własnych narzędzi pracy. Partnerem merytorycznym programu jest Narodowe Forum Doradztwa Kariery oddział łódzki. tudia Doradztwo zawodowe i personalne skierowane są do absolwentów studiów licencjackich lub magisterskich, obecnych lub przyszłych pracowników Urzędów Pracy, działów personalnych w firmach, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, klubów pracy, ośrodków młodzieżowych. Absolwenci tego kierunku zdobędą kwalifikacje doradcy zawodowego, uprawniające ich do pracy w sektorach odpowiedzialnych za politykę personalną firmy.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • DYDAKTYKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych Dydaktyka języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej jest:

  • Nabycie kwalifikacji metodycznych do nauczania j. angielskiego w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej.
  • Nabycie wiedzy i kompetencji metodycznych z zakresu metod i technik nauczania języka angielskiego w pracy z dziećmi.
  • Doskonalenie wiedzy i umiejętności psychologiczno-pedagogicznych niezbędnych w pracy dydaktyczno-wychowawczej w przedszkolu i na I etapie edukacyjnym.
  • Doskonalenie kompetencji językowych w zakresie języka angielskiego.
  • Przygotowanie do zdania egzaminu Pearson Test of English General (level 3) dającego kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach 1-3 wg. rozporządzeń MEN z dnia 12.03 2009 i 17.04.2012 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

  Studia podyplomowe kierujemy do osób, które chcą uzyskać kwalifikacje w zakresie Dydaktyki języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Dodatkowo, kandydatom którzy znają  język angielski na poziomie B2 zapewniamy w ramach studiów podyplomowych przygotowanie do zdania egzaminu językowego Pearson Test of English.

  Certyfikat Pearson Test of English General (level 3) nadaje kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach 1-3 zgodnie z  rozporządzeniami MEN z dnia 12.03 2009 17.04.2012 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

  Dla osób które znają język angielski na poziomie B1 proponujemy opcjonalnie dodatkowy kurs, 120 godzinny języka angielskiego, który pozwoli na przygotowanie się do egzaminu Pearson Test of English General. Kurs będzie zintegrowany z zajęciami na studiach podyplomowych i jest dodatkowo płatny – 1 590 zł.

  Kandydaci, którzy nie są zainteresowani przygotowaniem do zdawania certyfikatu Pearson Test of English General, mogą podjąć studia podyplomowe i uzyskają kwalifikacje metodyczne do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach 1-3.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • E - MARKETING - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest nabycie przez słuchaczy przekrojowej wiedzy i umiejętności z zakresu marketingu (e-marketing) i sprzedaży w internecie (e-commerce) oraz przygotowanie do certyfikacji w zakresie kwalifikacji zawodowej realizowanej pod auspicjami organizacji branżowej IAB Polska w ramach programu edukacyjnego dla profesjonalistów branżowych DIMAQ.  Studia są adresowane do osób planujących jak i obecnie zajmujących się działaniami promocyjno-sprzedażowymi w obszarze internetu. Program jest polecany zarówno absolwentom studiów wyższych jak i specjalistom oraz menedżerom pragnących pozyskać wiedzę i nabyć kompetencje w zakresie szeroko pojętego marketingu i sprzedaży internetowej. Studia kładą duży nacisk na wykształcenie praktycznych umiejętności - stąd też prócz części wykładowej przewidziany jest szereg ćwiczeń i zadań indywidualnych oraz w grupach mających na celu nabycie kluczowych kompetencji w ramach e-marketingu. W szczególności jest polecany:

  - specjalistom i menedżerom e-marketingu oraz tradycyjnego marketingu, reklamy i promocji
  - specjalistom i menedżerom e-commerce oraz sprzedaży tradycyjnej
  - kierownikom projektów (PM) w obszarze online
  - dodatkowo: pracownikom działów Public Relations, HR oraz IT.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów Edukacja dla bezpieczeństwa jest zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy o rodzajach i źródłach współczesnych zagrożeń, a także sposobach zapobiegania im i zasadach niesienia pomocy w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia w czasie pokoju i wojny. Asbolwenci tego kierunku zdobywają kwalifikacje do nauczania przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa w szkołach. Nabyte przez słuchaczy wiedza i umiejętności mają przyczynić się do zwiększenia profesjonalizmu i skutecznego poszukiwania rozwiązań problemów występujących w sytuacjach kryzysowych. Na tym kierunku studiów podyplomowych, nauczyciele zdobywają praktyczne przygotowanie do samodzielnego prowadzenia zajęć w zakresie przedmiotu, jak również w zakresie nauczania pierwszej pomocy w szkołach i placówkach oświatowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • EDUKACJA PLASTYCZNA Z ELEMENTAMI GRAFIKI KOMPUTEROWEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe Edukacja plastyczna z elementami grafiki komputerowej dostarczą Ci szerokiej, interdyscyplinarnej wiedzy i umiejętności niezbędnych do:

  • prowadzenia zajęć plastycznych na II, III i IV etapie edukacyjnym w oparciu o nowoczesne metody i narzędzia edukacyjne
  • rozwijania ciekawości poznawczej i kreatywności oraz twórczego myślenia
  • kształtowania postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu
  • projektowania i organizowania wydarzeń artystycznych
  • przygotowania uczniów do uczestnictwa w kulturze

  Studia podyplomowe z Edukacji plastycznej skierowane są do nauczycieli, wychowawców, chcących pogłębić swoją wiedzę z zakresu sztuki, arteterapii, psychologii, metodyki wychowania podmiotowego oraz poszerzyć swój repertuar dydaktyczny o elementy grafiki komputerowej. Absolwent tego kierunku zdobywa kwalifikacje nauczyciela plastyki.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • EDUKACJA TECHNICZNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe z techniki dla nauczycieli dają przygotowanie do nauczania zajęć technicznych. Absolwenci tego kierunku otrzymują kwalifikacje do nauczania techniki w szkołach na wszystkich etapach edukacyjnych oraz w instytucjach i placówkach należących do systemu oświaty. Studia podyplomowe Technika adresujemy do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne, które pragną przygotować się do pracy w charakterze nauczyciela zajęć technicznych. Studia podyplomowe nauczanie techniki dedykowane są również czynnym nauczycielom, którzy chcieliby zdobyć przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ Z WYKORZYSTANIEM METOD LEAN SIX SIGMA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest nabycie przez słuchaczy kompleksowej wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania procesami i prowadzenia projektów usprawniających procesy biznesowe oraz przygotowanie do certyfikacji w zakresie Lean Six Sigma Green Belt. Specjaliści i menedżerowie średniego szczebla z przedsiębiorstw i organizacji realizujących procesy dla masowych klientów: przedsiębiorstwa produkcyjne, firmy usługowe, branża finansowa, telekomunikacyjna, informatyczna, energetyczna, centra usług wspólnych, urzędy, organizacje pozarządowe, sklepy wielkopowierzchniowe itp. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • GIMNASTYKA KOREKCYJNA W EDUKACJI SZKOLNEJ I PRZEDSZKOLNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych w zakresie Gimnastyka korekcyjna w edukacji szkolnej i przedszkolnej jest przygotowanie nauczycieli/pedagogów do prowadzenia zajęć z zakresu gimnastyki korekcyjnej w przedszkolach i szkołach (opanowanie podstaw wiedzy teoretycznej oraz poznanie metod i technik pracy z dziećmi i młodzieżą w zakresie gimnastyki korekcyjnej). Absolwent studiów podyplomowych otrzymuje uprawnienia instruktora gimnastyki korekcyjnej. Studia podyplomowe z zakresu Gimnastyka korekcyjna w edukacji szkolnej i przedszkolnejskierowane są do absolwentów studiów licencjackich lub magisterskich z przygotowaniem pedagogicznym. Obecnych lub przyszłych prowadzących zajęcia z gimnastyki korekcyjnej w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, przedszkolach, ośrodkach młodzieżowych i terapeutycznych w placówkach rekreacji ruchowej. Gimnastyka korekcyjna w edukacji szkolnej i przedszkolnej to również studia podyplomowe dla przyszłych instruktorów gimnastyki korekcyjnej. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • GRAFIKA KOMPUTEROWA Z ELEMENTAMI PRODUKCJI GIER - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Zdobycie praktycznych umiejętności projektowania i tworzenia gier komputerowych oraz organizowania procesu projektowego gry. Studia adresujemy do osób zainteresowanych grafiką komputerową 2D i 3D, które chcą poszerzyć umiejętności i kompetencje w zakresie projektowania i tworzenia gier oraz do osób, które chcą podjąć pracę w branży gier komputerowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • INTEGRALNA EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Z ELEMENTAMI METODY MONTESORRI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program studiów podyplomowych Integralna edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami metody Montessori umożliwia merytoryczne i metodyczne przygotowanie nauczycieli do pracy w zakresie przedszkolnej i wczesnej edukacji w zreformowanym systemie edukacji. W trakcie studiów podyplomowych Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, słuchacze poznają także zastosowanie metody Marii Montessori w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.Studia podyplomowe Integralna edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami metody Montessori przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych, licencjackich lub magisterskich, którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne.Ofertę studiów podyplomowych edukacja wczesnoszkolna, kierujemy również do osób z wykształceniem wyższym w zakresie innych specjalności niż pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, chcących zdobyć kwalifikacje nauczyciela wychowania przedszkolnego oraz uprawnienia do kształcenia zintegrowanego w klasach I-III. Studia podyplomowe pedagogika wczesnoszkolna, to kierunek dla osób, które chcą zdobyć kwalifikacje do pracy w przedszkolu, swoją karierę zawodową widzą na stanowisku nauczyciela nauczania początkowego.

  Dowiedz się więcej 

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • KADRY I PŁACE W FIRMIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych Kadry i płace w firmie jest przekazanie, pogłębianie i aktualizacja wiedzy z zakresu prawa pracy, zagadnień dotyczących rozliczania wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych oraz prowadzenia dokumentacji kadrowej, podatkowej i na potrzeby ZUS. Studia podyplomowe Kadry i płace adresowane są do wszystkich osób zainteresowanych problematyką kadrowo płacową, między innymi pracodawców, pracowników działów kadr i płac, osób chcących się przekwalifikować. Na studiach podyplomowych Kadry i płace, kładziemy duży nacisk na praktyczne podejście do poruszanych zagadnień.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • KOMPLEKSOWA TERAPIA I WSPIERANIE ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY Z ADHD - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Przygotowanie:

  • prowadzenia procesu terapii uczniów z ADHD w środowisku przedszkola, szkoły i pracy pozaszkolnej
  • do organizowania i prowadzenia działań z zakresu psychoedukacji i wsparcia rozwoju kompetencji wychowawczych rodziców uczniów z ADHD
  • do działalności konsultacyjnej i doradczej w zespołach terapeutyczno-edukacyjnych.

  ADRESACI: 

  • Nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli, asystenci uczniów i nauczycieli.
  • Pedagogowie i psychologowie (szkolni, kadra PPP).
  • Socjoterapeuci, psychoterapeuci.
  • Kuratorzy sądowi, asystenci rodziny, terapeuci środowiskowi.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • KOMUNIKACJA WIZUALNA I PROJEKTOWANIE GRAFICZNE W MEDIACH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia adresujemy do osób, które chcą nabyć lub poszerzyć umiejętności i kompetencje w zakresie formułowania komunikatów wizualnych, z wykorzystaniem ich w promocji, reklamie i marketingu. Kierunek szczególnie polecamy webmasterom, odpowiedzialnym za opracowanie koncepcji wizualnej stron www, absolwentom filologii polskiej i kulturoznawstwa, których praca związana jest z kreowaniem wizerunku firmy. Wszyscy, którzy chcą rozwinąć swoje kompetencje w posługiwaniu się programami graficznymi. Uzupełnienie/poszerzenie umiejętności w zakresie tworzenia komunikatu wizualnego, posługiwania się programami graficznymi, publikowania komunikatów w mediach, promocji, tworzenia reklam. Zdobycie praktycznych umiejętności realizacji przekazu reklamowego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • KONTROLER FINANSOWY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do przeprowadzania kontroli wewnętrznej i zewnętrznej w aspekcie identyfikacji możliwości nadużyć i przestępstw gospodarczych poprzez poznanie teoretycznych podstaw umożliwiających efektywne wykonywanie zawodu. Zakres studiów umożliwi poznanie podstawowych problemów i działalności podmiotów gospodarczych. Pozwoli również na uporządkowanie dotychczasowej wiedzy z zakresu kontroli wewnętrznej w organizacji, doskonalenie umiejętności doboru właściwych metod i narzędzi planowania i prowadzenia kontroli oraz pozyskanie wiedzy dotyczącej zasad i sposobów dokumentowania procesu kontrolnego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • KREATYWNY MENEDŻER KULTURY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania organizacji w sferze kultury w warunkach gospodarki rynkowej  i kształcenie umiejętności skutecznego działania i współdziałania oraz kreowania wydarzeń kulturalnych w nowych przestrzeniach i warunkach ekonomicznych i społecznych. Słuchacze doskonalą umiejętności kompetencje interpersonalne oraz umiejętności pozyskiwania środków finansowych z sektora biznesu na rzecz kultury. Studia dedykowane sa do osób, które chcą rozwijać kompetencje menedzerskie oraz umiejętnosci formułowania i wdrażania innowacyjnych projektów kulturalnych. Do udziału szczególnie zapraszamy osoby pracujące lub planujących w przyszłości pracować w obszarach  szeroko pojętej kultury formalnej i nieformalnej jak również pracowników samorządów lokalnych zajmujących się organizowaniem różnego rodzaju imprez kulturalnych, pracowników starostw, urzędów wojewódzkich zatrudnionych w komórkach organizacyjnych zajmujących się sferą kultury, artystów oraz osób wiążących swoją przyszłość zawodową z tą dziedziną życia społecznego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • LOGISTYKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie najnowszej wiedzy i umiejętności menedżerskich w zakresie logistyki oraz wykształcenie specjalistów pracujących w tej dziedzinie. Studium przygotowuje do profesjonalnej pracy w komórkach logistycznych podmiotów gospodarczych i administracyjnych. Studia podyplomowe Logistyka kierujemy do osób zamierzających podjąć pracę na stanowiskach związanych z logistyką oraz do kadry zarządzającej zainteresowanej poszerzeniem wiedzy. Studia pozwalają zarówno na podniesienie kwalifikacji osób wykonujących zawód logistyka jak i na zdobycie zupełnie nowych kwalifikacji przez osoby bez praktyki w tej dziedzinie. Słuchaczami studiów mogą być absolwenci szkół wyższych posiadający dyplom ukończenia studiów: licencjackich, inżynierskich oraz magisterskich. Studia podyplomowe kończą się ocenioną pracą podyplomową i zdaniem z wynikiem pozytywnym ustnego egzaminu końcowego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • LOGISTYKA I SPEDYCJA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych Logistyka i spedycja jest przygotowanie nauczycieli szkół średnich i policealnych do kształcenia w zawodach technik logistyk i technik spedytor, a także  poszerzenie ich wiedzy z zakresu transportu, logistyki i spedycji.

  Studia podyplomowe Logistyka i spedycja skierowane są do nauczycieli szkół średnich i policealnych zaangażowanych w proces kształcenia w zawodach  technik logistyk – 333107 i technik spedytor – 333108 przygotowujących uczniów do egzaminów potwierdzających kwalifikacje:

  • organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania (A.30),
  •  zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych (A.31),
  • organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych (A.32),
  • organizacja i nadzorowanie transportu (A. 28),
  • obsługa klientów i kontrahentów (A29).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • LOGOPEDIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych w zakresie Logopedii jest zdobycie szerokiej, interdyscyplinarnej wiedzy niezbędnej do trafnej diagnozy i skutecznej terapii z wykorzystaniem  współczesnych metod i technik pracy logopedycznej. Nabyta przez słuchaczy wiedza i umiejętności pozwalają na dalszy rozwój zawodowy w ramach studiów specjalizacyjnych. Na studia podyplomowe w zakresie Logopedii przyjmowani będą absolwenci studiów magisterskich. Preferowane są osoby z kierunków humanistycznych (filologia, filologia polska), społecznych (pedagogika, psychologia), wokalno-aktorskich oraz medycznych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MECHATRONIKA - PRZYGOTOWANIE NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Zmiany na rynku pracy, pojawianie się nowych zawodów i specjalności wymuszają ciągłe zmiany w systemie kształcenia zawodowego.

  Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w nowym obszarze zawodowym, jakim jest mechatronika. Absolwenci studiów podyplomowych z mechatroniki, zdobywają uprawinienia nauczyciela przedmiotów zawodowych. Nauczyciele będą przygotowani do prowadzenia zajęć zgodnie z nową podstawą programową w ramach kwalifikacji:

  • E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych,
  • E.18. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych,
  • E.19. Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych.

  Studia podyplomowe w zakresie „Mechatronika – przygotowanie nauczycieli kształcenia zawodowego” adresujemy do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne, które pragną przygotować się do pracy w charakterze nauczyciela przedmiotów zawodowych w obszarze Mechatroniki. Studia dedykowane są również czynnym nauczycielom, którzy pragną zdobyć przygotowanie do nauczania w ramach drugiego przedmiotu. Jeżeli chcesz się dowiedzieć jak zostać nauczycielem przedmiotów zawodowych, sprawdź program studiów oraz naszą kadrę pełną profesjonlaistów. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MECHATRONIKA - URZĄDZENIA I SYSTEMY MECHATRONICZNE W PRZEMYŚLE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Zmiany na rynku pracy, pojawianie się nowych zwodów i specjalności wymuszają ciągłe zmiany w systemie kształcenia zawodowego. Celem Studiów Mechatronika – urządzenia i systemy mechatroniczne w przemyśle jest podniesienie kwalifikacji zawodowych inżynierów, którzy ze względu na ukończony inny kierunek studiów lub ukończenie studiów w odległym terminie nie posiadają wykształcenia  zgodnego z aktualnymi oczekiwaniami rynku pracy oraz z najnowszymi osiągnięciami techniki i technologii. Studia podyplomowe „Mechatronika – urządzenia i systemy mechatroniczne w przemyśle” adresujemy do absolwentów studiów politechnicznych o kierunku: elektrycznym, elektronicznym, mechanicznym, automatyki i robotyki. Kandydaci posiadający wykształcenie w innym kierunku, lub posiadający doświadczenie zawodowe na stanowiskach związanych mechatroniką, mogą również aplikować na studia podyplomowe.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MEDIACJE SPOŁECZNE I RODZINNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych Mediacje społeczne i rodzinne jest zapoznanie absolwentów z możliwościami zastosowania metody mediacji w sytuacjach sporów rodzinnych, konfliktów, które występują w grupach rówieśniczych, szkołach, zakładach pracy, między pracodawcami a związkami zawodowymi, w środowiskach lokalnych. Studia dostarczają kompetencji i przygotowują słuchaczy do pracy w roli mediatora rodzinnego, społecznego. Studia przygotowują przyszłych mediatorów do prowadzenia mediacji rodzinnych, rozwodowych, małżeńskich oraz mediacji społecznych.  Studia podyplomowe Mediacje społeczne i rodzinne realizowane są we współpracy ze Stowarzyszeniem Mediatorów „Porozumienie” i są przeznaczone dla osób, które pragną zdobyć lub poprawić swoje umiejętności mediacyjne. To studia podyplomowe dla osób, które chcą zawodowo zająć się mediacjami rodzinnymi oraz mediacjami społecznymi. W trakcie studiów odpowiemy na pytania dotyczące zawodu mediatora, wskażemy ścieżkę zawodową oraz odpowiemy na pytanie jak zostać mediatorem rodzinnym.

  Zapraszamy psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, asystentów rodzinnych, kuratorów rodzinnych społecznych i zawodowych, prawników i inne osoby z wyższym wykształceniem zainteresowane praktycznym wykorzystaniem wiedzy o konfliktach oraz nabyciem umiejętności mediacyjnych pomocnych w ich rozwiązywaniu.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MENEDŻER HR - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Głównym celem studiów podyplomowych o tematyce Menedżer HR jest praktyczne przedstawienie procesów związanych z pełnieniem funkcji menedżera strategicznego w organizacji, jako jednego z elementów wspomagających budowanie przewagi konkurencyjnej organizacji i mającego na celu zabezpieczenie kluczowych dla niej zasobów ludzkich i know-how. Studia zwierają ujęcie procesowe i praktyczne, wzmacniają pozycję menedżera w organizacji i ukierunkowują jego dziania na biznes partnerstwo działu personalnego z działami biznesowymi, strategicznymi w organizacji, dzięki czemu podejście to wspiera budowanie pozycji strategicznej HR-u w firmach.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MUZYKA - RYTMIKA I ELEMENTY MUZYKOTERAPII PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest:

  • Wyposażenie uczestników studiów podyplomowych w wiedzę i umiejętności potrzebne do prowadzenia zajęć z zakresu edukacji muzycznej dzieci w przedszkolach i klasach I-III. 
  • Przygotowanie słuchaczy do pracy metodami aktywnymi, warsztatowymi, łączącymi wiedzę i aktywność twórczą.
  • Przygotowanie słuchaczy do tworzenia przestrzeni edukacyjnej z wykorzystaniem twórczych kompilacji opartych na różnych rodzajach działań muzycznych i ruchowych.
  • Przybliżenie specjalistycznej wiedzy psychologicznej i pedagogicznej, związanej ze wspieraniem twórczego rozwoju dziecka.

  Studia podyplomowe z zakresu "MUZYKA – RYTMIKA I ELEMENTY MUZYKOTERAPII W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ" skierowane są do nauczycieli edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej, a także nauczycieli szkół podstawowych, instruktorów tańca, instruktorów kulturalno-oświatowych, nauczycieli rytmiki oraz pozostałych osób zainteresowanych tematyką muzykoterapii.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MYŚLENIE PROJEKTOWE - DESIGN W BIZNESIE I EDUKACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Myślenie projektowe – desing thinking w biznesie i edukacji to kierunek skoncentrowany na rozwoju umiejętności słuchaczy w zakresie kreatywnych metod projektowania usług i produktów oraz wykorzystywanie ich w prowadzeniu biznesu. Celem kształcenia jest przedstawienie słuchaczom szerokiej perspektywy i kontekstu w jakim funkcjonujemy w XXI w tak, aby mogli świadomie kreować nowoczesne produkty i innowacyjne usługi z uwzględnieniem specyficznych potrzeb klienta. Absolwenci kierunku będą potrafili świadomie pracować projektowo na poszczególnych etapach procesu desing thinking, budować satysfakcjonujace relacje z klientami oraz wykorzystywać te kompetencje jako trener, moderator czy przedsiębiorca. Dzięki tym studiom będziesz potrafił wykreować innowacyjne i ponadstandardowe rozwiązania, wygrywające i odnoszące sukces na rynku. Na studia zapraszamy osoby posiadające ukończone studia I lub II stopnia zainteresowane tematyką myślenia projektowego i desing thinking.

  Kierunek szczególnie polecamy:

  • pracownikom działów marketingu i promocji,
  • właścicieli firm,
  • edukatorom i trenerów,
  • oraz osobom zainteresowam kreatywnymi metodami  pracy, budowaniem relacji z klientami i projektowaniem nowoczesnej oferty usług.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • NEUROLOGOPEDIA DZIECIĘCA I OGÓLNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia z zakresu Neurologopedii ogólnej i dziecięcej oferują słuchaczom zdobycie nowej, poszukiwanej specjalizacji zawodowej na rynku usług logopedycznych. W trakcie zajęć słuchacze pogłębią i ugruntują swoja wiedzę w zakresie zaburzeń mowy na skutek uszkodzeń i dysfunkcji neurologicznych. Osiągną lub wzbogacą także swoje doświadczenie zawodowe, gdyż ideą Studiów jest przede wszystkim wszechstronne i praktyczne przygotowanie do pracy klinicznej w zawodzie neurologopedy.

  W nabywaniu doświadczenia pomocne są staże prowadzone w różnych placówkach klinicznych i oddziałach szpitalnych. Słuchacze hospitują a później także prowadzą terapię na Oddziałach:       

  1. Udarowym
  2. Neurologicznym
  3. Wczesnej Rehabilitacji Neurologicznej
  4. Pediatrycznym
  5. Opiekuńczo – Leczniczym
  6. Otolaryngologii, Audiologii i Foniatrii Dziecięcej
  7. Onkologicznym Dla Dzieci 

  Ponadto praktyki odbywają się kilku przyszpitalnych Poradniach Logopedycznych oraz w gabinecie logopedycznym dla dzieci oligofrenicznych. Oprócz staży proponujemy również zajęcia w formie ćwiczeń i konwersatoriów, które wzbogacają wiedzę pozyskiwaną w trakcie wykładów. Znaczna część tego typu zajęć oparta jest na analizie rzeczywistych problemów terapeutycznych i diagnostycznych. W trakcie zajęć są wypracowane rozwiązania w oparciu o analizę rzeczywistych przypadków z możliwością ich weryfikacji w praktyce.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • NOWE MEDIA I DZIENNIKARSTWO INTERNETOWE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe „Nowe media i dziennikarstwo internetowe” zapewniają specjalistyczną wiedzę oraz praktyczne umiejętności związane z nowymi mediami oraz specyfiką komunikacji w Internecie. Są one adresowane do osób, które chcą uaktualnić i poszerzyć wiedzę związaną z obszarem dziennikarstwa. Adresatami studiów są ponadto osoby, które w codziennej pracy mają styczność z mediami i nowoczesnymi narzędziami komunikacji. Oferowane studia przygotowują do pracy w nowych mediach, instytucjach publicznych i firmach prowadzących intensywną komunikację z otoczeniem z wykorzystaniem Internetu.

  Studia kierujemy do:

  • Osób pracujących w mediach i chcące poszerzyć swoją wiedzę.
  • Osób odpowiedzialnych za relacje z otoczeniem w instytucjach publicznych i organizacjach społecznych.
  • Specjalistów działów reklamy, promocji i komunikacji z otoczeniem podmiotów komercyjnych.
  • Pracowników agencji reklamowych i public relations.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów są:

  1. Przekazanie najaktualniejszej wiedzy z obszaru nowoczesnej Logistyki, Spedycji i Transportu w wykonaniu uznanych wykładowców akademickich oraz menedżerów – doświadczonych praktyków, sprawujących od wielu lat kluczowe funkcje w największych firmach logistycznych na naszym rynku.
  2. Wszechstronne podniesienie kompetencji i przygotowanie do roli sprawnych menedżerów dzięki umiejętnie dobranemu zestawowi zagadnień i realnych przykładów.
  3. Przedstawienie nowoczesnych wartości i trendów branży.

  Zbudowanie umiejętności pozwalających być wszechstronnym graczem na logistycznym rynku pracy. Pozwalających odnaleźć się zarówno po stronie Dostawcy jak i Zamawiającego. Menedżerowie oraz specjaliści z szerokiego spektrum obszarów logistyki: zaopatrzenia, logistyki magazynowej, dystrybucji, zakupów, e-commerce, kontroli jakości, produkcji, transportu, spedycji. Osoby planujące i przygotowujące się do sprawowania funkcji menedżerskich i zarządczych. Osoby, które chcą pogłębić wiedzę specjalistyczną i kompetencje miękkie w obszarze relacji z klientem zewnętrznym i wewnętrznym. Osoby chcące poznać nowoczesne techniki zarządzania działami logistyki i relacjami z dostawcami. Osoby, które mają pomysł na siebie zarówno jako logistyka w dziale firmy produkcyjnej, spedycyjnej jak i handlowej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych Oligofrenopedagogika jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności potrzebne do podejmowania skutecznych działań edukacyjnych i rewalidacyjnych w stosunku do osób z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu, od lekkiego do głębokiego. Studia podyplomowe w zakresie Oligofrenopedagogiki adresujemy do osób pragnących zdobyć przygotowanie do pracy w szkołach i ośrodkach specjalnych – sprofilowanych na kształcenie osób z niepełnosprawnością intelektualną, a także w oddziałach integracyjnych szkół ogólnodostępnych oraz w placówkach pracy z dorosłymi.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • OPIEKA NAD OSOBĄ STARSZĄ I ADMINISTROWANIE SYSTEMEM OPIEKI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych w zakresie Opieka nad osobą starszą i administrowanie systemem opieki jest przygotowanie do pracy z ludźmi starszymi w placówkach opiekuńczych, domach pomocy społecznej, służbie zdrowia i ośrodkach opieki paliatywnej, a także w zakresie indywidualnej opieki domowej osób starszych. Słuchacz pozna specyfikę starości jako fazy życia oraz formy działań interwencyjnych i opieki nad osobami starszymi. Dzięki zajęciom metodycznym (praktycznym – ćwiczenia, warsztaty) słuchacze poznają metody pracy i aktywizacji seniorów. Słuchacze poznają zagadnienia z zakresu pracy socjalnej, pracy społecznej, poznają również zadania pracownika socjalnego. W trakcie studiów słuchacz zdobędzie umiejętności niezbędne do pracy z osobami starszymi, poparte gruntowną wiedzą gerontologiczną, pedagogiczną i psychospołeczną. Słuchacze zdobędą także podstawowe kompetencje z obszaru administrowania i zarządzania pomocą społeczną dla osób starszych – zarówno w kontekście psychologiczno – pedagogicznym, jak również na płaszczyźnie teorii oraz praktyki organizacji i zarządzania. Studia podyplomowe Opieka nad osobą starsza i administrowanie systemem opieki kierujemy do osób pracujących lub przygotowujących się do pracy z ludźmi starszymi, a w szczególności do pracowników socjalnych, terapeutów zajęciowych, instruktorów kulturalno-oświatowych, pielęgniarek, pedagogów, animatorów aktywności oraz edukatorów zdrowia, psychologów, socjologów, lekarzy, osób zarządzających instytucjami pomocy społecznej. Absolwent tych studiów podyplomowych zatrudnienia może szukać jako pracownik socjalny w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Szczególnym adresatem studiów jest kadra kierownicza ośrodków pomocy społecznej pragnąca doskonalić swe kompetencje w zakresie zarządzania pomocą społeczną osobom starszym. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA Z ELEMENTAMI PROFILAKTYKI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza jest wyposażenie słuchaczy w podstawy wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktyczne niezbędne w pracy opiekuńczo-wychowawczej. Słuchacze są też przygotowani do realizacji profilaktyki pierwszorzędowej w ramach pracy opiek.-wychowawczej. Absolwenci uzyskują kwalifikacje do pracy w placówkach takich jak: dom dziecka, pogotowie opiekuńcze, internat, bursa, świetlica szkolna oraz jako pedagog szkolny. Ukończenie studiów uprawnia do prowadzenia pracy opiekuńczo-wychowawczej także w szkołach ponadpodstawowych. Absolwenci otrzymują dodatkowo przygotowanie w zakresie kierowania wycieczką szkolną(poświadczone zaświadczeniem o ukończeniu kursu „Kierownik wycieczek szkolnych”). Absolwent studiów podyplomowych zdobywa również kwalifikacje pedagagoga szkolnego. Studia podyplomowe Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami profilaktykiskierowane są do osób zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji zawodowych potrzebnych do wykonywania pracy pedagoga opiekuńczo-wychowawczego oraz podwyższania własnych kompetencji. Oferta skierowana jest do pracujących i przyszłych pedagogów, nauczycieli, wychowawców placówek opiekuńczo-socjalizujących. Wśród adresatów są również osoby, które chcą zdobyć kwalifikacje zawodowe pedagoga szkolnego oraz kwalifikacje kierownika wycieczek szkolnych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych Pedagogika resocjalizacyjna jest zdobycie szerokiej,  interdyscyplinarnej wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie diagnozy, metodyki i terapii resocjalizacyjnej, z uwzględnieniem  nowatorskich strategii oddziaływań. Nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy – pragnący uzyskać kwalifikacje do pracy w placówkach resocjalizacyjnych oraz nabyć kompetencje do pracy z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PRACA Z UCZNIEM O SPECJALNYCH POTRZEBACH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest zwiększenie kompetencji nauczycieli w zakresie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

  Absolwent studiów Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych:

  • Posiada specjalistyczną i rzetelną wiedzę dotyczącą specjalnych potrzeb edukacyjnych, dotyczących uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu, trudnościami w uczeniu się matematyki, niedosłyszących i niesłyszących, słabowidzących i niewidomych, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, upośledzonych w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, z niepełnosprawnością sprzężoną, z autyzmem, z ADHD, niedostosowanym społecznie lub zagrożonym niedostosowaniem, z chorobą przewlekłą, czy wreszcie z uczniem szczególnie uzdolnionym,  w tym uczniem z syndromem SNO – nieadekwatnych osiągnięć szkolnych.
  • Zna podstawy prawne pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych i potrafi prowadzić dokumentację pracy z uczniem z SPE.
  • Potrafi zdiagnozować specjalne potrzeby edukacyjne ucznia i zaprojektować program odpowiednich dla niego działań.
  • Potrafi wprowadzić elementy terapii integracji sensorycznej. Ma możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych w specjalistycznej sali terapii integracji sensorycznej.

  Studia skierowane są do nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, przedszkoli, instruktorów zajęć pozaszkolnych, pedagogów szkolnych, arteterapeutów oraz wszystkich  pragnących zwiększyć swoje kompetencje metodyczne obejmujące wiedzę i umiejętności pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PRAWO MEDYCZNE Z ELEMENTAMI BIOETYKI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Słuchacze studiów podyplomowych „Prawo medyczne z elementami bioetyki” zapoznają się z problematyką prawa medycznego w Polsce z punktu widzenia prawa, ochrony zdrowia, wykonywania zawodów medycznych, zarządzania podmiotami leczniczymi oraz w kontekście prawa Unii Europejskiej i transkulturowej opieki zdrowotnej. Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę z zakresu organizacji, finansowania i funkcjonowania ochrony zdrowia w Polsce w kontekście prawa medycznego; obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników medycznych i kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi; praw i obowiązków pacjentów; problematyki odpowiedzialności karnej, cywilnej, pracowniczej i zawodowej; etyki, bioetyki, dylematów medycznych, moralnych i społecznych w kontekście realizacji zadań przez pracowników medycznych i zarządzających podmiotami leczniczymi w warunkach wolnego rynku.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PROJEKTOWANIE I SPRZEDAŻ USŁUG TURYSTYCZNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe umożliwią podniesienie kwalifikacji lub zdobycie nowego zawodu w branży turystycznej - w obszarze projektowania i sprzedaży usług turystycznych. Branża turystyczna jest jedną z lepiej rozwijających się gałęzi gospodarki. Nieustannie powstają nowe pensjonaty, hotele, ośrodki spa & wellness, biura podróży i agencje turystyczne. Dlatego też ciągle poszukiwani są fachowcy i specjaliści w zakresie szeroko rozumianych usług turystycznych. Regiony, miasta, jak i mniejsze miejscowości stale rozwijają ofertę turystyczną, budują swój wizerunek poprzez wyjątkowość miejsc, zabytków, bazę noclegową i gastronomiczną, realizując liczne imprezy turystyczne. Podnoszą w ten sposób swoją atrakcyjność i budują markę. Jest to branża, bardzo różnorodna, w której pielęgnowanie tego, co minione, zabytkowe i tradycyjne miesza się z tym, co nowoczesne i komfortowe. Branża ta gwarantuje, zatem odkrywanie ciekawej przeszłości i luksusowy relaks. To dwa bieguny współczesnej turystyki!

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem realizacji Studiów Podyplomowych „Przedsiębiorczość” jest rozszerzenie kompetencji nauczycieli poprzez nadane im nowej kwalifikacji zawodowej, dzięki której będą mogli realizować edukację ekonomiczną w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Studia również kierowane są do osób pracujących w charakterze doradcy zawodowego w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, urzędach pracy i ośrodkach społecznych. Dokumentem, na bazie którego powstał program studiów, jest Podstawa Programowa przedmiotu podstawy przedsiębiorczości – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27.08.2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z dn. 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17) oraz wzbogacają swój warsztat pracy dydaktycznej. Studia podyplomowe z zakresu Przedsiębiorczość kierowane są do obecnych nauczycieli, którzy chcą poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe, jak również do osób pracujących w charakterze doradcy zawodowego w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, urzędach pracy i ośrodkach społecznych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe z zakresu Przygotowania pedagogicznego pozwalają uzyskać podstawowe uprawnienia pedagogiczne niezbędne w pracy w placówkach oświatowych i edukacyjnych oraz nadają wymagane w tym zakresie kwalifikacje. Przygotowanie pedagogiczne to studia podyplomowe, które kierujemy do obecnych lub przyszłych nauczycieli nieposiadających przygotowania pedagogicznego, a także do psychologów, socjologów, pracowników socjalnych i innych osób, potrzebujących uzupełnić swoje kwalifikacje o przygotowanie pedagogiczne. Uzyskane przez słuchaczy uprawnienia nauczycielskie, pozwolą im znaleźć zatrudnienie w placówkach oświatowych. Chcesz dowiedzieć się jak zdobyć uprawnienia nauczycielskie? Sprawdź program studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne - studia kwalifikacyjne

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PSYCHOLOGIA SPORTU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest zdobycie zarówno teoretycznej, jak i praktycznej wiedzy z zakresu psychologii sportu. Zagadnienia poruszane w trakcie zajęć mają przybliżyć słuchaczom główne problemy pojawiające się w sporcie oraz wyposażyć słuchaczy w umiejętności pracy nad mistrzowskim wykonaniem na każdym etapie rozwoju zawodniczego. Studia zgłębiają tematykę mentalnego przygotowania w sporcie, dając kompendium wiedzy merytorycznej i kompetencji praktycznych możliwych do wykorzystania przez osoby pracujące na co dzień ze sportowcami, ale nie nadają uprawnień psychologicznych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PSYCHOLOGIA W BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych "Psychologia w biznesie" jest wyposażenie uczestników w wiedzę i kompetencje psychologiczne przydatne w szeroko rozumianym obszarze funkcjonowania biznesu: prowadzaniu firmy, kontaktach z klientami, zarządzaniu i przywództwie w firmie, wspieraniu rozwoju i szkoleniu pracowników. Studia umożliwiają lepsze zrozumienie relacji społecznych oraz rozpoznawania indywidualnych zasobów – własnych oraz współpracowników, co przekłada się na lepsze „zarządzanie” potencjałem własnym i usprawnienie pracy zespołu pracowniczego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  W trakcie studiów podyplomowych Rachunkowość i podatki, zdobędziesz teoretyczną i praktyczną wiedzę niezbędną do wykonywania zawodu księgowego. Studia podyplomowe z rachunkowości przygotują Cię również do prowadzenia własnego biura rachunkowego. W trakcie studiów słuchacze podniosą swoje umiejętności w zakresie prowadzenia ewidencji i analiz finansowych operacji gospodarczych. Studia podyplomowe Rachunkowość i podatki adresujemy do osób posiadających wykształcenie wyższe licencjackie, inżynierskie, magisterskie. Oferta studiów podyplomowych Rachunkowość skierowana jest przede wszystkim do praktyków rachunkowości, pracowników działów księgowości, rachuby płac i pionów finansowo-księgowych przedsiębiorstw i instytucji.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • REKLAMA, PROMOCJA I KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe Reklama, promocja, komunikacja wizerunkowa mają na celu kształcenie i doskonalenie praktycznych umiejętności z zakresu promocji i reklamy, oraz budowania wizerunku organizacji i zarządzania nim. Absolwenci zyskują wiedzę i umiejętności związane z projektowaniem i realizacją strategii promocyjnych i komunikacyjnych. Studia przygotowują do wykonywania zawodów związanych z szeroko pojętą dziedziną komunikacji społecznej – w organizacjach społecznych, instytucjach publicznych, reklamie, promocji, a także firmach prowadzących własne działy komunikacji z otoczeniem.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • SOCJOTERAPIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych w zakresie Socjoterapii jest wyposażenie słuchaczy w specjalistyczne kwalifikacji do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych w szkołach i placówkach oświatowych. Na studia podyplomowe z Socjoterapii zapraszamy absolwentów studiów I lub II stopnia posiadający przygotowanie pedagogiczne, zamierzający uzyskać przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • TERAPIA I EDUKACJA DZIECI I MŁODZIEŻY Z AUTYZMEM ORAZ Z ZESPOŁEM ASPERGERA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Terapia dzieci i młodzieży studia podyplomowe, przygotowują słuchaczy do pracy terapeutycznej i edukacyjnej z dziećmi i młodzieżą z autyzmem i zespołem Aspergera. Studia podyplomowe z autyzmu mają wyposażyć słuchaczy w umiejętności diagnozy funkcjonanej oraz umiejętności tworzenia Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapetycznych dla osób z ASD na wszystkich poziomach edukacyjnych. Studia podyplomowe Terapia dzieci z autyzmem przygotowują słuchaczy do rozpoznawania trudności towarzyszących zaburzeniom ze spektrum ASD.Absolwenci tego kierunku będą w stanie przeprowadzić wczesną interwnecję diagnostyczno-terapeutyczną dla dzieci z autyzmem. Jako terapeuci będą planować pracę edukacyjną z dziećmi i młodzieżą ze spektrum ASD.Studia podyplomowe Terapia dzieci z autyzmem, adresowane są do osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem i zespołem Aspergera, w szczególności dla nauczycieli, w tym dla nauczycieli wspierających, na wszystkich poziomach edukacyjnych oraz dla pedagogów, psychologów i logopedów oraz innych zainteresowanych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • TERAPIA PEDAGOGICZNA Z ELEMENTAMI LOGOPEDII - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe Terapia pedagogiczna z elementami logopedii wyposażą słuchaczy w wiedzę i umiejętności potrzebne do podejmowania kompleksowych, skutecznych działań terapeutycznych w stosunku do uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Absolwenci uzyskują kwalifikacje w zakresie terapii pedagogicznej. Studia podyplomowe Terapia pedagogiczna z elementami logopedii kierujemy do osób w wykształceniem wyższym licencjackim lub magisterskim w zakresie pedagogiki, którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne. Studia adresujemy również do osób, które chcą pracować jako nauczyciele terapii pedagogicznej. Zdobyte uprawnienia terapii pedagogicznej, pozwolą asbolwentom znaleźć zatrudnienie w szkołach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • TERAPIA ZAJĘCIOWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe Terapia zajęciowa mają na celu wyposażenie słuchaczy w kompetencje związane z praktycznym wspieraniem rozwoju osób z ograniczeniami w funkcjonowaniu psychospołecznym (osoby niepełnosprawne, starsze, przewlekle chore). Słuchacze poznają metody terapii zajęciowej i techniki praktycznej pracy wspierającej funkcjonowanie poznawcze, emocjonalne i społeczne, a także zaradność życiową i sprawność fizyczną osób potrzebujących pomocy. Studia podyplomowe Terapia zajęciowa są skierowane do szerokiego kręgu odbiorców pragnących nabyć kompetencje z zakresu terapii zajęciowej. W szczególności zapraszamy osoby, które chciałyby nabyć kompetencje do pracy w charakterze terapeuty zajęciowego w warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej, placówkach rehabilitacyjnych, domach opieki nad osobami starszymi, szpitalach, pensjonatach, zakładach karnych itp. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • TRANSPORT - LOGISTYKA - SPEDYCJA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Głównym celem studiów podyplomowych Transport – Logistyka – Spedycja jest poszerzenie wiedzy z zakresu transportu, logistyki i spedycji oraz wykształcenie specjalistów pracujących w tych dziedzinach. Studia przygotowują do pracy na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach transportowych/spedycyjnych/logistycznych, w centrach magazynowych/logistycznych, a także w  działach transportu dużych przedsiębiorstw. Studia podyplomowe Transport – Logistyka – Spedycja kierujemy do kadry  zarządzającej i kierowniczej przedsiębiorstw transportowych, spedycyjnych, logistycznych, działów transportu dużych przedsiębiorstw, centrów magazynowyc /logistycznych, oraz zakładów komunikacji miejskiej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • TRENER PERSONALNY NA SIŁOWNI Z ELEMENTAMI TRENINGU SIŁOWEGO - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych w zakresie Trening personalny na siłowni z elementami treningu zdrowotnego jest wykształcenie trenerów personalnych przygotowanych do prowadzenia indywidualnie dopasowanych zajęć rekreacji ruchowej do potrzeb osoby ćwiczącej. Ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób chorujących na choroby cywilizacyjne (opanowanie wiedzy teoretycznej oraz poznanie metod i technik pracy z ludźmi chorującymi na otyłość, cukrzycę, miażdżycę, osoby po zawałach, nadciśnienie tętnicze, astmę, alergię, rwę kulszową, problemy ortopedyczne po kontuzjach i inne).

  Studia podyplomowe z  zakresu Trening personalny na siłowni z elementami treningu zdrowotnego skierowane są głównie do:

  • absolwentów studiów licencjackich lub magisterskich wychowania fizycznego,
  • animatorów turystyki i rekreacji ruchowej,
  • fizjoterapeutów,
  • oraz absolwentów z przygotowaniem pedagogicznym.

  Studia podyplomowe szczególnie dotyczą osób pragnących podjąć pracę jako trener personalny i sportowy, instruktor rekreacji ruchowej, obecnych lub przyszłych prowadzących zajęcia ruchowe z osobami zagrożonymi chorobami cywilizacyjnymi oraz pracujących w siłowniach, w klubach fitness, wszystkich trenujących indywidualnie z podopiecznym.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • TURYSTYKA I REKREACJA RUCHOWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe Turystyka to kierunek dla tych, którzy chcą zdobyć i poszerzyć niezbędną wiedzę o  ludzkich potrzebach i zachowaniach także w sferze turystyki i rekreacji. Absolwenci studiów podyplomowych z turystki będą organizować i sterować (potrzeby, zachowania) nimi w praktycznej działalności ze szczególnym uwzględnieniem nie tylko własnych korzyści (marketing turystyczny), ale przede wszyst­kim w tworzeniu systemu troski o klienta. Wszystko po to by zapewnić sobie jego przychylność i lojalność poprzez oferowanie mu coraz lepszych usług i form ich organizacji i dystrybucji, a firmie zapewnić długookre­sowe korzyści (zysk i reputacja). Studia podyplomowe z turystyki kierujemy do osób już prowadzących działalność turystyczną, a także rozpoczynających swoją karierę w tej branży. Turystyka studia podyplomowe to studia dla osób, które pragną poznać nowoczesne zasady prowadzenia biznesu w turystyce, zrozumieć pełniej filozofię nowoczesnego marketingu (marketingu relacji) i obsługi klienta, aby lepiej wykonywać swoje obowiązki, realizować się w pracy i osiągać sukces zawodowy w coraz bardziej konkurencyjnym świecie turystyki.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • WINDYKACJA NALEŻNOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Zadaniem studiów jest przekazanie wiedzy jak skutecznie, ale jednocześnie bezkonfliktowo odzyskiwać należności. Słuchacze zapoznają się ze wszystkimi aspektami prawnymi procesów egzekucyjnych jak również nabędą praktyczne umiejętności windykacji należności. Nabędą kompetencje konieczne do sprawnego używania tzw. miękkich narzędzi skutecznej windykacji, w szczególności zdobędą umiejętności prowadzenia negocjacjami i skutecznej perswazji. Studia przeznaczone są dla osób zawodowo realizujących zadania związane z windykacją należności. Adresatami są osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby zarządzające przedsiębiorstwami, księgowi, skarbnicy korporacyjni i osoby zatrudnione w departamentach finansowych i skarbowych, pracownicy działów egzekucyjnych. Ponadto jest to oferta kierowana również do wszystkich, którzy planują w przyszłości zajmować się zarządzaniem należnościami, windykacją i płynnością finansową. Uczestnikami studiów mogą być osoby posiadające wykształcenie wyższe na poziomie licencjackim, inżynierskim lub magisterskim.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych Wychowanie do życia w rodzinie jest zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy dotyczącej antropologii, etyki, socjologii, prawa, zagadnień biomedycznych, psychologiczno-pedagogicznych, seksuologicznych oraz metodyki i dydaktyki przedmiotu. Nabyte przez słuchaczy wiedza i umiejętności mają przyczynić się do zwiększenia profesjonalizmu i skutecznego poszukiwania sposobów nauczania i prowadzenia pracy wychowawczej. Studia podyplomowe Wychowanie do życia w rodzinie kierujemy do nauczycieli, którzy chcą uzyskać metodyczne i merytoryczne kompetencje umożliwiające nauczanie przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie. Słuchaczami studiów mogą być absolwenci studiów wyższych (I lub II stopnia) posiadający przygotowanie pedagogiczne.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • WYCHOWANIE FIZYCZNE Z ELEMENTAMI TAŃCA I AEROBIKU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych Wychowanie fizyczne z elementami tańca i aerobiku jest zdobycie szerokiej wiedzy merytorycznej i metodycznej przygotowującej słuchaczy do pracy w charakterze profesjonalnych nauczycieli wychowania fizycznego, wyposażenie w kompendium wiedzy zawodoznawczej, wykształcenie umiejętności i metod prowadzenia zajęć tańca i aerobiku, zainspirowanie do samokształcenia i tworzenia własnych narzędzi pracy. Studia podyplomowe Wychowanie fizyczne z elementami tańca i aerobiku skierowane są do absolwentów studiów licencjackich lub magisterskich z przygotowaniem pedagogicznym, obecnych lub przyszłych nauczycieli wychowania fizycznego w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, klubach sportowych i fitness, przedszkolach, ośrodkach młodzieżowych.

  Dowiedz się więcej

   

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Przygotowanie uczestników studiów do pełnienia obowiązków  pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez zapoznanie ich z aktualną wiedzą w zakresie kształtowania bezpiecznych warunków pracy, oraz podniesienie kwalifikacji osób zatrudnionych w służbach bhp. Osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych, (licencjackich, inżynierskich, magisterskich) nieposiadających wyższego wykształcenia kierunkowego, pracujący w służbach bhp, oraz zamierzający uzyskać nowe kwalifikacje.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM WEWNĘTRZNYM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Podstawowym celem studiów jest przygotowywanie wykwalifikowanej kadry służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne. W stosunku do czynnych funkcjonariuszy celem kształcenia jest podniesienie kwalifikacji zawodowych słuchaczy poprzez poszerzenie i aktualizację wiedzy niezbędnej w codziennej pracy. Studia dostarczą teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu podstaw prawnych i organizacyjnych systemu bezpieczeństwa wewnętrznego, systemu reagowania kryzysowego, rodzajów zagrożeń, zadań instytucji systemu reagowania kryzysowego oraz zadań obrony cywilnej. Absolwent będzie przygotowany do podejmowania działań w zakresie rozwiązywania problemów zwalczania i przeciwdziałania zagrożeniom wewnętrznym. Dla osób pracujących w służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne studia mogą stanowić podstawę do zdobycia awansu zawodowego. Dla osób starających się o pracę studia stanowią uzasadnienie merytoryczne do podjęcia służby w instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne, w szczególności w rządowej bądź samorządowej administracji publicznej, w Policji, Straży Granicznej, Straży Miejskiej, Wojsku Polskim, Straży Pożarnej, ABW, w organach i agendach Unii Europejskiej, w organizacjach międzynarodowych, w mediach bądź w instytucjach prywatnych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE INNOWACYJNE - KOMPETENCJE PERSONALNE MENEDŻERA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia dedykowane są  osobom, które są zainteresowane poznawaniem koncepcji i instrumentów zarządzania innowacyjnego, wzrostem umiejętności rozwiązywania problemów i podnoszenia efektywności swojej pracy, rozwojem osobistym oraz rozwijaniem kompetencji personalnych menedżera. Studia kładą nacisk na indywidualny, personalny rozwój każdego uczestnika i uczą jak zdobywać przewagę w otaczającym świecie. Na studia zapraszamy wszystkie osoby, które są na stanowiskach menedżerskich, zarządzają firmami. Zapraszamy również osoby które zamierzają w dalszej karierze zawodowej wykorzystać nowe, a zarazem skuteczne metody zarządzania. Studia są również skierowane do wszystkich osób zainteresowanych tematyką innowacyjności w zarządzaniu.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie słuchaczom praktycznej wiedzy, niezbędnej przy opracowywaniu, wdrażaniu i doskonaleniu systemów jakości według najnowszych międzynarodowych standardów, a tym samym przygotowanie do wykonywania odpowiedzialnych zadań w poszczególnych obszarach zarządzania jakością. Absolwenci studiów otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie zarządzania jakością. Dodatkowo po zdanych egzaminach, otrzymują certyfikaty kompetencji, wydane przez TÜV NORD Polska, na Pełnomocnika SZJ i Menedżera SZJ (akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji w Warszawie) oraz Certyfikat Auditora wewnętrznego TÜV NORD Polska. Egzaminy prowadzone są przez przedstawiciela TÜV NORD. Warunkiem otrzymania ww. certyfikatów jest zdanie egzaminów oraz spełnienie dodatkowych wymagań kwalifikacyjnych w zakresie doświadczenia zawodowego. Program studiów wzbogacony jest o inne systemy zarządzania (system zarządzania środowiskowego, system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz system zarządzania bezpieczeństwem informacji).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest nabycie przez słuchaczy kompleksowej wiedzy i umiejętności z zakresu prowadzenia i zarządzania projektami informatycznymi oraz przygotowanie do certyfikacji w zakresie międzynarodowych metodyk zarządzania projektami IT (PRINCE2® Foundation, Professional Scrum Master I (PSM I). 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WEDŁUG STANDARDU PMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przedstawienie słuchaczom holistycznego podejścia do Zarządzania Projektami nie tylko od strony  umiejętności twardych takich jak zarządzanie zakresem, czy ryzykiem, lecz przede wszystkim przez kształcenie miękkich aspektów pracy Kierownika Projektu. Głównym celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w gotowe narzędzia i techniki, które będą mogli zastosować praktycznie w swoich organizacjach od pierwszego dnia po ich poznaniu podczas zajęć. Studia Podyplomowe Zarządzanie Projektami wg standardu PMI to program kierowany do osób, które nie mają jeszcze dużego doświadczenia w Zarządzaniu Projektami,  natomiast z uwagi na rolę jaką objęli lub jaką w niedługim czasie obejmą, będą potrzebowali praktycznych użytecznych narzędzi, które pomogą im w codziennym wyzwaniach z jakimi przyjdzie im się zmierzyć. Na studia zapraszamy kandydatów posiadających wykształcenie wyższe I lub II stopnia.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE PRZY PROCESACH MIGRACJI MIĘDZYNARODOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Zjawisko przyjazdu i osiedlania się repatriantów, emigrantów ekonomicznych i uchodźców z państw trzecich na terytorium Polski jest zjawiskiem narastającym i aktualnym. Z procesem tym mogą się wiązać określone zagrożenia dla wydolności organizacyjnej struktur państwa, jak również dla bezpieczeństwa wewnętrznego. Niezbędne jest by osoby obsługujące cudzoziemców i repatriantów a także osoby zajmujące się szeroko rozumianym bezpieczeństwem wewnętrznym i zewnętrznym posiadły odpowiedni zasób wiedzy i umiejętności w zakresie podstaw prawnych, zarządzania i organizacji procesami przyjęcia, pobytu i integracji migrantów. Celem studiów jest nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności w zakresie szeroko pojmowanego zjawiska migracji z państw trzecich na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej. Głównym celem zajęć jest nabycie przez słuchaczy wiadomości z zakresu prawa migracyjnego obejmującego międzynarodowe, unijne i krajowe prawo migracyjne, a także zdobycie przez nich praktycznych umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej i międzykulturowej oraz sposobów rozwiązywania konfliktów.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W ORGANIZACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom wiedzy pomocnej dla świadomego wspomagania organizacji w osiąganiu jej celów, zgodnie z oczekiwaniami stawianymi przed nowoczesną organizacją. Studia pozwalają poznać i zrozumieć najistotniejsze komponenty związane z:

  • Praktyczne przyswojenie wiedzy z zakresu zarządzania ryzykiem.
  • Umiejętność samodzielnego przeprowadzania procesu zarządzania ryzykiem.
  • Umiejętność samodzielnego opracowania procedury, architektury i metodologii zarządzania ryzykiem.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Głównym celem studiów z zakresu Zarządzania sprzedażą jest praktyczne przedstawienie procesów związanych z pełnieniem funkcji menedżera sprzedaży, jako jednego z kluczowych elementów budowania przewagi konkurencyjnej organizacji i mającego na celu zabezpieczenie kluczowych dla niej zasobów ludzkich, know-how i wyników sprzedażowych. Uczy prowadzenia biznesu w obszarze handlowym w nastawieniu na wysokie standardy zarządzania, obsługi i analizy biznesowej z naciskiem na efektywność i orientację na rezultat. Studia zwierają ujęcie procesowe i praktyczne, wzmacniają pozycję menedżera sprzedaży i ukierunkowują jego dziania na biznes partnerstwo, doradztwo i eksperckość, dzięki czemu podejście to, wspiera budowanie pozycji strategicznej i konkurencyjnej zarządzanej jednostki handlowej. Dzięki odpowiedniej formule i ujęciu praktycznemu, studia skierowane są do osób zajmujących się i odpowiedzialnych za organizację sprzedaży w działach lub w sklepach oraz innych jednostkach handlowo-usługowych w firmach oraz do osób chcących podjąć się tego wyzwania, wiążących swoją przyszłość z zarządzaniem strategicznym w sprzedaży. Dla organizacji różnej wielkości, a przede wszystkim dla sklepów i firm usługowych. Studia te, są najlepszą ścieżką rozwojową dla osób pretendujących do grona menadżerskiego w swojej firmie, np. z poziomu sklepu odzieżowego w galerii handlowej, lub szukających nowych wyzwań poza obecną działalnością, chcących nauczyć się czegoś nowego w biznesie. Dla osób ambitnych z potencjałem, które chcą zmienić swoją obecną sytuację i przejść ścieżkę rozwoju od sprzedawcy po doradcę, aż do zastępcy kierownika i kierownika (kierownika regionalnego czy menedżera sprzedaży). Pragnących zwiększyć swoją atrakcyjności na rynku pracy w dobie walki o talenty w organizacjach, w tym dla osób chcących wrócić, po zdobyciu doświadczeń w innych obszarach, do strategicznego zarządzania sprzedażą w ujęciu biznesowym.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE TRANSPORTEM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Podyplomowe Studia Zarządzanie transportem są objęte patronatem Łódzkiego Stowarzyszenia Przewoźników Międzynarodowych i Spedytorów i są  pomocą dla osób starających się o uzyskanie certyfikatu kompetencji zawodowych w transporcie drogowym. Głównym celem studiów podyplomowych jest poszerzenie wiedzy z zakresu transportu, spedycji i logistyki  oraz wykształcenie specjalistów pracujących w tych dziedzinach. Studia przygotowują do pracy na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach transportowych/spedycyjnych/logistycznych, a także w działach transportu dużych przedsiębiorstw. Słuchacze uzyskują ponadto rzetelne przygotowanie do zdania Certyfikatu Kompetencji Zawodowych w transporcie drogowym oraz dla osób wchodzących na rynek pracy w branży TSL.

  Studia skierowane są przede wszystkim do:

  • kadry kierowniczej, zarządzającej wszystkich szczebli przedsiębiorstw transportowych, spedycyjnych, logistycznych, działów transportu dużych przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, posiadających działy transportu, zaopatrzenia i dystrybucji,
  • osób pragnących zmienić profil działalności gospodarczej lub pracy,
  • osób chcących uzyskać certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika w transporcie drogowym.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia adresowane są do osób zajmujących obecnie lub zamierzających w przyszłości pełnić   stanowiska kierownicze w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej – min. lekarzy, pielęgniarek, osób zarządzających placówkami ochrony zdrowia, instytucjami związanymi ze zdrowiem publicznym, ubezpieczeniami zdrowotnymi oraz wszystkich zainteresowanych problematyką zarządzania w placówkach ochrony zdrowia. Celem studiów jest przekazanie słuchaczom profesjonalnej wiedzy z zakresu zarządzania organizacjami ochrony zdrowia, którą będą mogli wykorzystywać w swojej pracy zawodowej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie słuchaczom profesjonalnej wiedzy z zakresu zarządzania organizacjami ochrony zdrowia, którą będą mogli wykorzystywać w swojej pracy zawodowej. Studia adresowane są do osób zajmujących obecnie lub zamierzających w przyszłości pełnić   stanowiska kierownicze w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej – min. lekarzy, pielęgniarek, osób zarządzających placówkami ochrony zdrowia, instytucjami związanymi ze zdrowiem publicznym, ubezpieczeniami zdrowotnymi oraz wszystkich zainteresowanych problematyką zarządzania w placówkach ochrony zdrowia.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE WIZERUNKIEM PRACODAWCY - EMPLOYER BRANDING MANAGEMENT - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Głównym celem studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania Wizerunkiem Pracodawcy – Employer Branding Management jest praktyczne przedstawienie procesu Zarządzania Wizerunkiem Pracodawcy, jako jednego z elementów wspomagających budowanie przewagi konkurencyjnej organizacji – wykorzystującego narzędzia Public Relations w procesach HR. Jako ważnego elementu budowania konkurencyjności organizacji i zdobywania przewagi na rynku pracy oraz pośrednio zwrócenie uwagi na kluczowe w obecnych warunkach budowanie zaangażowania i partnerskich relacji z pracownikami w tym budowanie pozytywnych relacji z otoczeniem, a co najważniejsze zwiększenie dostępu organizacji do talentów na rynku pracy. Studia podyplomowe Zarządzanie wizerunkiem pracodawcy – Employer Branding Managementskierowane są do osób z wykształceniem wyższym zajmujących się i odpowiedzialnych za budowanie wizerunku pracodawcy w firmach oraz osób chcących podjąć się tego wyzwania z działów personalnych i marketingowych organizacji różnej wielkości, a także dla pasjonatów Employer Brandingu i osób chcących poszerzyć obszar swoich działań o elementy związane z zarządzaniem wizerunkiem, komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną oraz procesami strategicznego HR w organizacji. Jest to znakomity sposób na podniesienie swoich kwalifikacji i szansa na zwiększenie swojej atrakcyjności na rynku pracy w dobie powszechnej globalizacji.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych Zarządzanie zasobami ludzkimi jest zapoznanie słuchaczy z najnowszymi trendami, narzędziami i wyzwaniami zarządzania zasobami ludzkimi w firmie. Przygotowanie do realizacji strategii rozwoju talentów w firmie, organizacji zarządzania kadrami pod kątem zmian na rynku pracy. Program studiów oparty jest na najnowszych trendach w kluczowych obszarach HR w firmie. Słuchacze studiów zostaną przygotowani do optymalizacji narzędzi rekrutacji i komunikacji w zmieniającym się otoczeniu firmy.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZINTEGROWANA PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ I SPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów ZINTEGROWANA PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ I SPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH jest uzyskanie wiedzy i kompetencji w obszarze zintegrowanych działań profilaktycznych. Słuchacze maja szansę na zdobycie umiejętności praktycznych obejmujących:  tworzenie i realizację programów profilaktycznych oraz zastosowanie adekwatnych metod i technik pracy treningowo-warsztatowej  w odniesieniu do zachowań ryzykownych. Studia dają możliwość gruntownego poszerzenia wiedzy z zakresu:  mechanizmów uzależnień behawioralnych, współczesnych problemów z substancjami psychoaktywnymi, a także pracy profilaktycznej z wszelkimi dysfunkcjami i patologicznymi zjawiskami społecznymi w płaszczyźnie psychospołecznej. Studia realizowane są we współpracy z Łódzką Akademią Profilaktyki Społecznej oraz specjalistami z zakresu pracy profilaktycznej.  Skierowane są do pedagogów, nauczycieli, psychologów, pracowników socjalnych, asystentów rodziny, kuratorów sądowych, policjantów, strażników miejskich  oraz osób posiadających wykształcenie wyższe, których celem jest  zdobycie kompetencji i zwiększenie osobistych możliwości w pracy profilaktycznej. Przeznaczone są również dla osób, pracujących z grupami ryzyka, bądź pragnących poszerzyć wiedzę i umiejętności z zakresu szeroko pojętej pozytywnej profilaktyki i jej zastosowań praktycznych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Opinie (9)

Renata Ocena odpowiedz

Warto się dobrze zastanowić nad tym, jaki macie cel idąc na studia. Ja na pewno mogę Wam podpowiedzieć, że jeśli zależy Wam na zdobyciu wiedzy, które realnie może wpłynąć na rozwój Waszej kariery, to podyplomówka w CKP będzie świetnym wyborem.

Mateo Ocena odpowiedz

A ja bardzo polecę studia na CKP. Jeśli szukacie sprawdzonej uczelni podyplomowej, to na pewno będziecie bardzo zadowoleni z takiej nauki :)

Antek Ocena odpowiedz

Akurat jeśli chodzi o podyplomówkę, to śmiało możecie iść na CKPiRB. Na pewno będziecie bardzo pozytywnie zaskoczeni poziomem nauczania.

Janek Ocena odpowiedz

Fajna sprawa. Polecam studia na tej uczelni :)

Romek Ocena odpowiedz

Polecam, warto wybrać się tutaj na podyplomówkę.

Andrzej Nowak Ocena odpowiedz

Przyznaję, bardzo dobre miejsce, szczególnie gdy ktoś chce zdobyć praktyczne umiejętności do własnej działalności. Na pewno mogę polecić te studia.

Tomasz Ocena odpowiedz

To był dobrze spędzony czas. Jeśli zależy Wam na partnerskim podejściu do studenta i przekazywaniu konkretnej wiedzy, to zdecydowanie warto wybrać się na tę uczelnię.

Zuzanna Gruszecka Ocena odpowiedz

Na pewno mogę wypowiedzieć się pozytywnie o tej podyplomówce. Czas, który poświęcicie na zdobycie wiedzy, zaprocentuje w przyszłości. Na plus nacisk na wiedzę praktyczną, to doceniam najbardziej.

Monika Ocena odpowiedz

Bardzo dobrze wspominam czas spędzony w tej uczelni. Jeśli cenicie sobie miejsce, gdzie będziecie mogli zdobyć wiedzę, jednocześnie nie będąc ograniczanym w Waszym myśleniu, to zdecydowanie powinniście wziąć pod uwagę AHE.


PODYPLOMOWE