• FIZJOTERAPIA

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Częstochowie - Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie - kierunek studiów fizjoterapia

  W roku akademickim 2017/18 otrzymaliśmy zgodę na jednolite studia magisterskie.  Studenci Fizjoterapii pod  względem programu kształcenia jak i wykonywanego zawodu będą przygotowani do działania w zakresie usprawniania i regeneracji organizmu. 

  Absolwenci studiów pierwszego stopnia będą posiadać zawansowaną wiedzę i umiejętności w zakresie rehabilitacji człowieka chorego, profilaktyki, metod usprawniania ruchowego i metod fizykalnych wykorzystywanych w fizjoterapii. Wraz z lekarzem i pielęgniarką tworzą zespół terapeutyczny uwzględniający wszystkie aspekty profilaktyki i leczenia chorych, w których dostosowane do możliwości i wskazań metody i techniki są ważnym elementem leczenia.

  Zatem działalność zawodowa fizjoterapeuty to świadome i planowe udzielanie profesjonalnych świadczeń na rzecz pacjentów, niezależnie od ich stanu zdrowia, pozycji społecznej oraz prezentowanych poglądów, mających na celu rozwijanie, utrzymywanie i przywracanie maksymalnych zdolności ruchowych i funkcjonalnych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku fizjoterapia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, geografia, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • KOSMETOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Częstochowie - Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie - kierunek studiów kosmetologia

  KOSMETOLOGIA to kierunek, który pozwala studentom na zdobycie atrakcyjnego i jednego z bardziej przyszłościowych zawodów na rynku pracy. W ostatnich latach obserwowany jest wyraźny wzrost znaczenia zawodu kosmetologa, z uwagi na obecny w społeczeństwie trend dbania o zdrowie, sprawność fizyczną, a także wygląd estetyczny.

  Coraz więcej osób korzysta z usług  kosmetyka/kosmetologa w celu poprawy zarówno swojego wyglądu, jak i samopoczucia. Studia na kierunku  Kosmetologia przeznaczone są przede wszystkim dla osób, które interesują się dbałością o wygląd i urodę, zdrowym stylem życia i medycyną oraz dla tych, którzy swoją przyszłość zawodową wiążą z pracą z ludźmi i wykazują pasję studiowania nowości i uzupełniania wiedzy.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku kosmetologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest konkurs dyplomów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PIELĘGNIARSTWO

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat pielęgniarstwa magister pielęgniarstwa

  Studia w Częstochowie - Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie - kierunek studiów pielęgniarstwo

  Pielęgniarstwo jest kierunkiem studiów dla osób o zainteresowaniach medycznych, którzy swoją przyszłość zawodową chcą związać z pracą z ludźmi i są otwarci na ich potrzeby. Osoby takie powinny cechować się sumiennością, cierpliwością, odpowiedzialnością, wrażliwością oraz troską o drugiego człowieka. Zawód pielęgniarki jest obecnie w Polsce zawodem deficytowym. 

  Dlatego studia tym kierunku wychodzą naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy w regionie oraz kraju. Kształcenie na kierunku odbywa się w nowoczesnych, doskonale wyposażonych pracowniach, a zajęcia praktycznie i praktyki zawodowe w placówkach medycznych Częstochowy.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku pielęgniarstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest średnia ocen z ukończonych studiów oraz ocena z egzaminu licencjackiego (tzn. ocena, którą kandydat otrzymał w trakcie egzaminu dyplomowego).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • WYCHOWANIE FIZYCZNE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Częstochowie - Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie - kierunek studiów wychowanie fizyczne

  Podstawowym celem kształcenia studentów na kierunku Wychowanie Fizyczne I stopnia jest wyposażenie studentów w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne pozwalające prawidłowo i celowo oddziaływać na organizm ludzki w kierunku jego usprawnienia fizycznego.

  Dzięki uzyskanemu na studiach wykształceniu z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej oraz opanowaniu umiejętności nauczania ruchu i usprawniania ciała absolwent powinien kompetentnie oddziaływać środkami fizycznymi na organizm i środkami społecznymi na osobowość, w celu zaspokojenia doraźnych potrzeb wychowanków lub klientów.

  Zakłada się opanowanie przez absolwentów praktycznego stosowania metod diagnozy i prognozy rozwoju fizycznego i psychicznego, umiejętności programowania środków kształcenia i wychowania fizycznego oraz kultury i wrażliwości, gwarantujących efektywną realizację zajęć w zakresie wybranych dyscyplin sportowych, rekreacji i turystyki.

  Kierunek studiów daje uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela wychowania fizycznego w szkole podstawowej oraz daje możliwość uzyskania uprawnień instruktorskich w wybranej dyscyplinie  sportu, co również pozwala na prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

  Miejscem zatrudnienia absolwentów mogą być szkoły podstawowe, placówki oświatowo-wychowawcze, kluby sportowe, organizacje społeczne kultury fizycznej i turystyki oraz prywatne przedsiębiorstwa, działające w zakresie usług w dziedzinie kultury fizycznej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku wychowanie fizyczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, język obcy, język polski, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest konkurs dyplomów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Opinie (0)