• TRANSPORT

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier
  Uczelnie Katowice - kierunek Transport
  Profil: ogólnoakademicki

  Absolwenci posiadają wykształcenie z zakresu funkcjonowania nowoczesnego transportu, a w szczególności inżynierii środków transportowych, inżynierii ruchu oraz analizy systemów transportowych. Potrafią rozwiązywać problemy w dziedzinie organizacji, planowania, projektowania systemów sterowania i kierowania ruchem.

  Są przygotowywani do twórczego myślenia i posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu organizacji i projektowania systemów, a także procesów i technologii transportu drogowego, szynowego i lotniczego. Absolwenci kierunku transport znajdą zatrudnienie w jednostkach eksploatacyjnych transportu samochodowego, szynowego i zakładowego, między innymi w zakładach obsługowo-naprawczych technicznych środków transportu, jednostkach organizacyjnych służb ruchu drogowego, szynowego i wewnątrzzakładowego, jak również w zakładach przemysłowych i przedsiębiorstwach spedycyjnych oraz centrach logistycznych. Mogą także pracować w ośrodkach dydaktycznych i badawczych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Eksploatacja pojazdów samochodowych
  • Eksploatacja pojazdów szynowych
  • Infrastruktura i ruch kolejowy
  • Inżynieria ruchu
  • Logistyka transportu
  • Mechanika i eksploatacja lotnicza
  • Nawigacja powietrzna
  • Technika i zarządzanie w transporcie samochodowym
  • Transport przemysłowy

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Eksploatacja pojazdów samochodowych
  • Eksploatacja pojazdów szynowych
  • Inżynieria ruchu
  • Logistyka transportu
  • Mechanika i eksploatacja lotnicza
  • Nawigacja powietrzna
  • Technika i zarządzanie w transporcie samochodowym
  • Transport przemysłowy
  • Eko- i elektromobilność w pojazdach samochodowych
  • Transport i spedycja drogowa
  • Systemy informatyczne transportu

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Eksploatacja pojazdów samochodowych
  • Eksploatacja pojazdów szynowych
  • Infrastruktura i ruch kolejowy
  • Inżynieria ruchu
  • Logistyka transportu
  • Technika i zarządzanie w transporcie samochodowym
  • Transport przemysłowy

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Eksploatacja pojazdów samochodowych
  • Eksploatacja pojazdów szynowych
  • Inżynieria ruchu
  • Logistyka transportu
  • Technika i zarządzanie w transporcie samochodowym
  • Transport przemysłowy
  • Eko- i elektromobilność w pojazdach samochodowych
  • Transport i spedycja drogowa
  • Systemy informatyczne transportu
  • Sterowanie ruchem kolejowym

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku transport brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, informatyka, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  W przypadku gdy liczba kandydatów spełniających kryteria rekrutacji przekracza liczbę miejsc na kierunku, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie oceny z przebiegu studiów. pomnożonej przez współczynnik zależny od zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • TRANSPORT KOLEJOWY

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier inżynier

  Uczelnie Katowice - kierunek Transport Kolejowy

  Profil: praktyczny (studia dualne)

  Absolwenci uzyskują kwalifikacje w zakresie funkcjonowania nowoczesnego transportu kolejowego, w tym budowy i eksploatacji pojazdów szynowych, ze szczególnym uwzględnieniem komputerowego wspomagania projektowania i wytwarzania CAD/CAM, diagnostyki, materiałów i technologii wytwarzania. Nabywają także wiedzę z zakresu inżynierii bezpieczeństwa w transporcie kolejowym, przede wszystkim ze sterowania ruchem kolejowym, z interoperacyjności kolei europejskich, logistyki, zintegrowanych systemów zarządzania oraz systemów bezpieczeństwa.

  Uzyskują również kwalifikacje w zakresie projektowania i utrzymania infrastruktury transportu kolejowego ze szczególnym uwzględnieniem projektowania kolei dużych prędkości oraz modernizacji, diagnostyki i remontów istniejących dróg szynowych. Absolwenci są przygotowani do samodzielnego stosowania techniki cyfrowej, narzędzi komputerowych oraz posiadają umiejętność biegłego posługiwania się językiem angielskim.

  Posiadają znajomość prawa i norm w zakresie transportu szynowego, budownictwa i ochrony środowiska. Uzyskują umiejętności inżynierskie podczas semestralnej praktyki zawodowej w przedsiębiorstwach związanych z transportem kolejowym oraz podczas przygotowania projektu inżynierskiego na podstawie tematów zleconych z przedsiębiorstw branży kolejowej. 

  Absolwenci są przygotowani do twórczej pracy inżynierskiej w biurach projektowych środków transportu i infrastruktury kolejowej, przedsiębiorstwach eksploatacji transportu szynowego, zakładach obsługowo-naprawczych środków transportu szynowego, jednostkach organizacyjnych związanych z logistyką i spedycją w transporcie kolejowym, w firmach zajmujących się budową i utrzymaniem infrastruktury kolejowej oraz u zarządców infrastruktury.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Budowa i eksploatacja pojazdów szynowych
  • Inżynieria bezpieczeństwa w transporcie kolejowym
  • Projektowanie i utrzymanie infrastruktury transportu kolejowego

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Budowa i eksploatacja pojazdów szynowych
  • Inżynieria bezpieczeństwa w transporcie kolejowym
  • Projektowanie i utrzymanie infrastruktury transportu kolejowego

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku transport kolejowy brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, informatyka, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INŻYNIERIA LOTNICZA I KOSMICZNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  Uczelnie Katowice - kierunek inżynieria lotnicza i kosmiczna

  Profil: ogólnoakademicki

  Absolwenci studiów stopnia pierwszego kierunku inżynieria lotnicza i kosmiczna posiadają specjalistyczną wiedzę inżynierską z zakresu funkcjonowania nowoczesnego przemysłu lotniczego i kosmicznego, a w szczególności: projektowania, wytwarzania, zasad ich funkcjonowania jak i eksploatacji statków powietrznych czy obiektów kosmicznych, materiałów stosowanych do budowy statków powietrznych oraz logistyki transportu lotniczego. Ponadto znają i rozumieją przepisy prawne oraz podstawowe mechanizmy ekonomiczne dotyczące zasad ustrojowych państwa, z uwzględnieniem różnic dotyczących własnego regionu.

  Odpowiednie przygotowanie ogólne m.in. z zakresu ekonomii, zasad zarządzania oraz specjalistyczne – inżynierskie, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności praktycznych, pozwalają im na szybkie przystosowanie się do indywidualnych warunków pracy, zarówno w dużych zakładach, jak również w średnich i małych przedsiębiorstwach z branży lotniczej.

  Absolwenci tego kierunku są zdyscyplinowani, o wysokim stopniu samodzielności i odpowiedzialności, potrafią wytwarzać konstruktywną atmosferę w miejscu pracy, posiadają umiejętności twórczego myślenia oraz traktowania napotkanych problemów. Dodatkowo rozumieją wieloaspektowo sytuację własnego regionu na tle sytuacji krajowej oraz międzynarodowej jak i posiadają umiejętności kompletowania informacji o funkcjonowaniu instytucji, w której są zatrudnieni.

  Z okresu pobytu na uczelni wynoszą pozytywne przyzwyczajenia w zakresie kontaktów międzyludzkich oraz sposobów wykonywania swojego zawodu.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Logistyka lotnicza
  • Eksploatacja i konstrukcje silników lotniczych
  • Projektowanie statków powietrznych
  • Materiałoznawstwo lotnicze

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria lotnicza i kosmiczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, informatyka, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • BUDOWA I EKSPLOATACJA MASZYN - STUDIA DOKTORANCKIE

  Rekrutacja

  stopień: ()
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów:
  czas trwania:
  tytuł zawodowy:

  Uczelnie Katowice - studia doktoranckie na kierunku Budowa i Eksploatacja Maszyn

  Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • TRANSPORT - STUDIA DOKTORANCKIE

  Rekrutacja

  stopień: ()
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów:
  czas trwania:
  tytuł zawodowy:

  Uczelnie Katowice - studia doktoranckie na kierunku Transport

  Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Śląska w Gliwicach

Opinie (0)