al. Niepodległości 10, 

61-875 Poznań

tel. 61 856 90 00

promocja@ue.poznan.pl

www.ue.poznan.pl

www.rekrutacja.ue.poznan.pl

al. Niepodległości 10, 

61-875 Poznań

tel. 61 856 90 00

promocja@ue.poznan.pl

www.ue.poznan.pl

www.rekrutacja.ue.poznan.pl

 • ACCOUNTING AND FINANCIAL MANAGEMENT - ADVANCED LEVEL - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Głównym celem studiów jest przekazanie praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu zaawansowanej rachunkowości finansowej i zarządczej, finansów, podatków oraz analizy finansowej.

  W programie szczególny nacisk położony został na praktyczny wymiar rachunkowości podmiotu gospodarczego.

  Treści programowe prezentowane są w języku polskim oraz języku angielskim.

  Absolwenci studiów mają możliwość uzyskania zwolnień z 5 egzaminów z poziomu Applied Skills (poprzednio F5-F9) oraz zdobycia ACCA Advanced Diploma in Accounting and Business.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ACCOUNTING AND FINANCIAL MANAGEMENT - BASIC LEVEL - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Głównym celem studiów jest przekazanie praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw rachunkowości i prawa.

  W programie szczególny nacisk położony został na praktyczny wymiar rachunkowości podmiotu gospodarczego.

  Treści programowe prezentowane są w języku polskim oraz języku angielskim.

  Absolwenci studiów mają możliwość uzyskania zwolnień z 4 egzaminów z poziomu Applied Knowledge (dawne F1-F4) według klasyfikacji ACCA.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ANALIZA EKONOMICZNA I CONTROLLING - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest usystematyzowanie i pogłębienie teoretycznych oraz praktycznych aspektów podstawowych instrumentów zarządzania, jakimi są analiza ekonomiczna i controlling.

  Osiągnięcie wysokiej efektywności gospodarczej w warunkach konkurencyjnej gospodarki rynkowej wymaga dobrej znajomości tych zagadnień u osób odpowiedzialnych za zarządzanie przedsiębiorstwem.

  Zadaniem studium będzie określenie wzajemnych relacji pomiędzy tymi instrumentami oraz wskazanie możliwości ich skutecznego wykorzystania w zarządzaniu przedsiębiorstwem, z uwzględnieniem aktualnego stanu wiedzy teoretycznej i praktycznej. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ANALIZY RYNKOWE I STRATEGICZNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Głównym celem studiów jest przekazanie i pogłębianie wiedzy oraz kształtowanie umiejętności w zakresie przeprowadzania analiz rynkowych i strategicznych stanowiących podstawę budowy i aktualizacji strategii rozwoju przedsiębiorstw, a także strategii konkurowania, kooperacji, w warunkach dynamicznie zmieniającego się otoczenia.

  Następować będą rozważania konsekwencji dynamicznych zmian warunków działania dla wymogów w zakresie elastyczności wyborów strategicznych i ich wdrażania oraz kultury organizacyjnej i systemów informacyjnych. Efekty kształcenia na studiach podyplomowych dotyczą różnych aspektów zarządzania strategicznego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • AUDYT ŚLEDCZY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie słuchaczy do pracy i prowadzenia audytu śledczego przy wykorzystaniu narzędzi analizy śledczej, zgodnie z przyjętymi w tym zakresie standardami oraz najlepszą praktyką zawodową. Udział w studiach zapewni zdobycie kwalifikacji do samodzielnego prowadzenia audytu śledczego poprzez:

  • Usystematyzowanie dotychczasowej wiedzy z zakresu kontroli i audytu w organizacji,
  • Kształtowanie umiejętności planowania i doboru właściwych metod i narzędzi prowadzenia audytu śledczego,
  • Pozyskiwanie wiedzy dotyczącej zasad i sposobów dokumentowania wyników audytu śledczego,
  • Wejście w nowy wymiar pozyskiwania oraz analizy informacji z wykorzystaniem narzędzia tzw. analizy śledczej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • AUDYT SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie słuchaczy do zawodu audytora systemów informatycznych. Absolwenci studiów będą mogli podjąć pracę w komórkach audytu wewnętrznego, firmach audytorskich oraz firmach doradczych, w charakterze audytora/konsultanta IT.
  Wiedza i umiejętności zdobyte w ramach studiów pozwolą absolwentom na samodzielne zbadanie, czy wdrożony proces zarządzania ryzykiem w obszarze IT jest adekwatny do potencjalnych zagrożeń, zapewnia wystarczającą ochronę aktywów (zasobów) i informacji, oraz czy system kontroli całej infrastruktury informatycznej jest efektywny i skuteczny, zgodnie z przyjętymi standardami i kryteriami. Ponadto absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności do zaplanowania i przeprowadzenia audytu cyberbezpieczeństwa.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • AUDYT WEWNĘTRZNY W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program studiów został dostosowany do wymogów stawianych audytorom wewnętrznym w Międzynarodowych Standardach Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego Instytutu Audytorów Wewnętrznych, które zostały uznane przez Ministra Finansów za obowiązujące w pracy audytorów wewnętrznych jednostek sektora finansów publicznych w Polsce.

  Szczególną uwagę, w związku z tym, zwrócono między innymi na analizę ryzyka w audycie  wewnętrznym, audyt systemów informatycznych, audyt środków unijnych oraz oszustwa finansowe. Ukończenie studiów umożliwia uzyskanie kwalifikacji audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, w myśl art. 286 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. 2019.869).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • BANKOWOŚĆ I DORADZTWO FINANSOWE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem Studium jest przekazanie słuchaczom wiedzy teoretycznej i praktycznej z 2 obszarów tematycznych – Bankowości i Doradztwa finansowego. Program studiów we wskazanych obszarach spełnia europejskie standardy określone przez Związek Banków Polskich na Europejski Certyfikat Bankowca ECB EFCB 3E w przypadku modułu Bankowość oraz Europejską Federację Doradców Finansowych EFFP Europa (European Federation of Financial Professionals) w Bad Homburg (Niemcy) za pośrednictwem Europejskiej Akademii Planowania Finansowego (EAFP) na certyfikat Europejskiego Asystenta Finansowego (EFG®, European Financial Guide) w przypadku modułu Doradztwo finansowe.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • BIEGŁY DO SPRAW ZAPOBIEGANIA I WYKRYWANIA PRZESTĘPSTW GOSPODARCZYCH I KORUPCJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest poznanie teoretycznych podstaw umożliwiających efektywne wykonywanie zawodu oraz zdobycie praktycznych umiejętności dotyczących podstawowych problemów organizacji i działalności podmiotów gospodarczych.

  Podczas zajęć przedstawione zostaną akty prawne, zawodowe standardy i regulacje dotyczące pracy biegłych wykrywających oszustwa i nadużycia gospodarcze, a także metodologia prowadzenia badań i zasady ich dokumentowania. Powyższy zakres uzupełniony będzie elementami teoretycznymi i praktycznymi z psychologii pracy, umożliwiającymi nabycie umiejętności przydatnych w realizacji zadań.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • BIZNES NA RYNKACH WSCHODZĄCYCH AZJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Podstawowym celem studiów podyplomowych "Biznes na rynkach wschodzących Azji" jest przekazanie uczestnikom studiów praktycznych umiejętności w zakresie prowadzenia współpracy gospodarczej z firmami operującymi w Azji. Kompetencje nabywane przez uczestników dotyczą ekonomicznych, prawnych i kulturowych uwarunkowań prowadzenia działalności gospodarczej w analizowanym regionie, w szczególności w kontekście zmian zachodzących we współczesnej gospodarce światowej.

  W programie studiów uwzględniono zagadnienia z zakresu ekonomii i zarządzania, finansów i rachunkowości, podatków, prawa, bezpieczeństwa, negocjacji, rynku pracy, kultury i tradycji. Najważniejszym celem studiów jest praktyczne przygotowanie słuchaczy do prowadzenia działalności w europejskich firmach współpracujących z rynkiem azjatyckim, a także w firmach działających na rynku azjatyckim, a współpracujących z firmami europejskimi.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • BUSINESS ACCOUNTING - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Głównym celem studiów podyplomowych "Business Accounting" (realizowanych we współpracy z CIMA) jest przekazanie praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu rachunkowości, finansów, analizy danych oraz technologii informatycznych wykorzystywanych w obszarze rachunkowości.

  W programie szczególny nacisk położony został na praktyczny wymiar rachunkowości podmiotu gospodarczego. Słuchacze uzyskują umiejętności i kompetencje ukierunkowane na prowadzenie analiz finansowych (wspartych narzędziem PowerBI), interpretację danych finansowo-księgowych oraz podejmowanie decyzji zarządczych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • CIMA FINANCE LEADERSHIP - OPERATIONAL LEVEL - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program prowadzonych w języku angielskim studiów podyplomowych "CIMA Finance Leadership – Operational Level" opracowany został na podstawie kwalifikacji zawodowej z rachunkowości zarządczej instytutu CIMA (the CIMA Qualification Framework).

  Kwalifikacja zawodowa z rachunkowości zarządczej CIMA to zestaw kompetencji uznawany na całym świecie za najbardziej poszukiwany i aktualny w obszarze szerokorozumianych finansów przedsiębiorstwa.

  Kwalifikacja zawodowa z rachunkowości zarządczej CIMA oparta jest na trzech filarach odpowiadającym trzem obszarom wiedzy.:

  • Przedsiębiorstwo - Enterprise Pillar - Jak formułować i skutecznie wdrażać strategię? – wiedzy jak funkcjonuje przedsiębiorstwo,
  • Efektywność - Performance Pillar - Jak finanse pomagają formułować i skutecznie wdrażać strategię? - wiedzy z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem i rachunkowości zarządczej,
  • Finanse - Financial Pillar - Jak przygotowywać i interpretować sprawozdania finansowe jako podstawę podejmowania decyzji? - wiedzy z zakresu rachunkowości i finansów.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • CIMA FINANCE LEADERSHIP – MANAGEMENT LEVEL - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program prowadzonych w języku angielskim studiów podyplomowych "CIMA Finance Leadership – Management Level" opracowany został na podstawie kwalifikacji zawodowej z rachunkowości zarządczej instytutu CIMA (the CIMA Qualification Framework).

  Kwalifikacja zawodowa z rachunkowości zarządczej CIMA to zestaw kompetencji uznawany na całym świecie za najbardziej poszukiwany i aktualny w obszarze szerokorozumianych finansów przedsiębiorstwa.

  Kwalifikacja zawodowa z rachunkowości zarządczej CIMA oparta jest na trzech filarach odpowiadającym trzem obszarom wiedzy.:

  • Przedsiębiorstwo - Enterprise Pillar - Jak formułować i skutecznie wdrażać strategię? – wiedzy jak funkcjonuje przedsiębiorstwo,
  • Efektywność - Performance Pillar - Jak finanse pomagają formułować i skutecznie wdrażać strategię? - wiedzy z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem i rachunkowości zarządczej,
  • Finanse - Financial Pillar - Jak przygotowywać i interpretować sprawozdania finansowe jako podstawę podejmowania decyzji? - wiedzy z zakresu rachunkowości i finansów.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • CŁA I PODATKI W PROCEDURACH CELNYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program studiów obejmuje zagadnienia z zakresu: polskiego i unijnego prawa celnego, podatków granicznych oraz reglamentacji dewizowej. Studia dedykowane są przede wszystkim dla przedsiębiorców zajmujących się międzynarodowym obrotem towarowym, którego rola w warunkach postępującej globalizacji zjawisk gospodarczych i rosnącej konkurencji przedsiębiorstw nabiera tym większego znaczenia.

  Prezentowana wiedza i praktyka jej stosowania jest również niezbędna dla osób zawodowo zajmujących się obsługą celną biznesu. Stąd studia adresowane są również do osób ubiegających się o wpis na listę agentów celnych. Obejmują bowiem tematykę z zakresu: przepisów prawa celnego, podatkowego i administracyjnego, niezbędną do prawidłowego wykonywania czynności określonych dla agentów celnych.

  Celem studiów jest także stworzenie szansy uzyskania i poszerzenia wiedzy oraz umiejętności z zakresu problematyki celnej i podatkowej przez osoby przygotowujące się do podjęcia pracy w krajowej administracji skarbowej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • COACHING MENEDŻERSKI. NOWOCZESNE NARZĘDZIE DO ROZWOJU OSOBISTEGO ZESPOŁU I ORGANIZACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie menedżerów do skutecznego zarządzania kompetencjami pracowników w organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania coachingu. Program studiów ingeruje dorobek psychologii i nauk o zarządzaniu w celu kształcenia kompetencji menedżerskich, przydatnych w funkcjonowaniu instytucji oraz przedsiębiorstw.

  Wiedza z różnych obszarów psychologii i zarządzania dotycząca zachowania człowieka w organizacji jest podstawą do rozwoju kompetencji coachingowych, ćwiczonych z licencjonowanymi trenerami na zajęciach praktycznych. Trening obejmuje m. in. warsztaty ustalenia celów z przełożonymi o podwładnymi, radzenia sobie ze stresem wynikającym z ról pełnionych w organizacji czy rozwiązywania konfliktów interpersonalnych. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • COMPLIANCE W ORGANIZACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu tematyki compliance z różnych perspektyw, przy jednoczesnym wykorzystaniu praktycznych przykładów. W trakcie studiów przedstawimy jak, w ramach istniejących struktur i rozwiązań, zastosować różnorodne instrumenty do rozbudowy efektywnego systemu zarządzania compliance na miarę każdego przedsiębiorstwa.

  Compliance jest bardzo ważnym elementem odpowiedzialnego zarządzania organizacją.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • E-COMMERCE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych e-Commerce jest zdobycie przez słuchaczy wiedzy oraz umiejętności z obszaru handlu elektronicznego. Przekazywane koncepcje, metody i narzędzia stanowią bazę umożliwiającą dostosowanie przedsiębiorstw do współczesnej gospodarki cyfrowej. Absolwenci studiów będą również posiadali wiedzę i umiejętności niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia działalności handlowej za pośrednictwem Internetu.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • E-MARKETING - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Internet stał się nieodłączną częścią życia. W Polsce dostęp do Internetu ma prawie 2/3 populacji a wg różnych badań średni czas spędzany online wynosi już 4-6 godzin dziennie.* Obecnie nikt chcący wypromować swoją markę, firmę, produkt czy usługę nie może już ignorować tego medium. Wydatki na reklamę online rosną co roku i zaczynają przewyższać wydatki na reklamę w tradycyjnych mediach.**
  Internet jest różnorodnym i szybko zmieniającym się medium. Daje to wiele możliwości dotarcia z przekazem reklamowym do użytkowników, ale też jest dużym wyzwaniem dla marketerów. Ciągle zmieniające się trendy internetowe, powstawanie nowych mediów społecznościowych, rozwój technologii mobilnych, rozwój narzędzi marketingowych, postępująca automatyzacja prowadzenia kampanii powodują konieczność ciągłego dokształcania się w obszarze marketingu internetowego aby móc skutecznie prowadzić promocję i sprzedaż online.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • FINANCE BUSINESS PARTNER - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Podstawowym celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności niezbędnych do pełnienia w przedsiębiorstwach funkcji Finance Business Partner.

  Finance Business Partner to osoba, która realizuje zadania doradcze/usługowe na rzecz innych komórek. Pomaga spojrzeć na decyzje przez pryzmat konsekwencji finansowych i ich wpływu na osiąganie celów organizacji.

  Pomaga budować/krytycznie ocenia budowane prognozy, wyznaczane cele cząstkowe, założenia cenowo-kosztowe, wspiera inne komórki w budowaniu polityki cenowej i rabatowej, budowaniu portfela produktowego w celu długofalowego zabezpieczenia marż i osiągania celów. Finance Business Partner zapewnia wsparcie procesów decyzyjnych tak, aby podejmowane decyzje były zgodne ze zdefiniowanymi celami, wyrażonymi przede wszystkim za pomocą mierników finansowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie kompleksowej i praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania finansami publicznymi, rachunkowości oraz sprawozdawczości budżetowej w oparciu m.in.  o nowe rozwiązania systemowe wprowadzane w finansach publicznych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • FINANSE MENEDŻERSKIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych "Finanse menedżerskie" jest przekazanie praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Studia pozwolą uzyskać wiedzę umożliwiającą podejmowanie decyzji zarządczych w przedsiębiorstwach w zakresie działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej. Słuchacze zdobędą gruntowne i wszechstronnie umiejętności posługiwania się narzędziami analitycznymi umożliwiającymi zarządzanie nastawione na maksymalizację wartości przedsiębiorstwa. Znaczna część zajęć odbywać się będzie przy wykorzystaniu komputerów.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - SPECJALNOŚĆ: DORADZTWO I OBSŁUGA RYNKU NIERUCHOMOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Dostarczenie praktykom gospodarczym zajmującym się gospodarką nieruchomościami możliwie szerokiej i aktualnej wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat zasad racjonalnego działania różnych podmiotów w sferze nieruchomości. Ukończenie studiów upoważnia do podejścia do egzaminu Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości dla osób ubiegających się o certyfikat pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości. Program studiów spełnia minima wyznaczone przez Polska Federację Rynku Nieruchomości.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI - SPECJALNOŚĆ: WYCENA NIERUCHOMOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cele i zadania studiów: dostarczenie praktykom gospodarczym zajmującym się gospodarką nieruchomościami możliwie szerokiej i aktualnej wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat zasad racjonalnego działania różnych podmiotów w sferze nieruchomości. Ukończenie studiów upoważnia, po spełnieniu innych warunków wymienionych w ustawie o gospodarce nieruchomościami do podjęcia starań – zgodnie z ustawą – o dopuszczenie do egzaminu państwowego dla osób ubiegających się o uprawnienia państwowe do wyceny nieruchomości.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • GOSPODARKA, RACHUNKOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ BUDŻETOWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cel studiów:

  Celem studiów jest uzyskanie i poszerzenie wiedzy oraz umiejętności z zakresu finansów publicznych, rachunkowości, sprawozdawczości budżetowej i finansowej oraz prawa. 

  Adresaci studiów:

  Studia skierowane są do pracowników jednostek sektora finansów publicznych, pracowników służb księgowo-finansowych oraz osób pragnących podjąć pracę w księgowości.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • HANDEL ZAGRANICZNY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem Studiów Podyplomowych Handel Zagraniczny  jest przekazanie najnowszej wiedzy o skutecznych metodach i technikach międzynarodowej ekspansji przedsiębiorstw. Uczymy też skutecznego zarządzania zinternacjonalizowanym podmiotem w otoczeniu, którego podstawową cechą jest zmienność, a dominującym trendem postępująca rywalizacja i globalizacja.

  Tematyka Studiów dotyczy:

  • szczegółowych zagadnień związanych ze sprawnym przeprowadzeniem transakcji eksportowych i importowych,
  • sposobów przygotowania międzynarodowej ekspansji handlowej,
  • organizacji międzynarodowej działalności handlowej w przedsiębiorstwie.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ORAZ ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRODUKCJI ŻYWNOŚCI I OPAKOWAŃ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest dostarczanie słuchaczom wiedzy, pozwalającej na projektowanie, wdrażanie i utrzymywanie systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem oraz ich przygotowanie do pełnienia w przedsiębiorstwie roli managera ds. jakości i bezpieczeństwa.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • KOMUNIKACJA I TECHNIKI PERSWAZJI W BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Coraz większe znaczenie relacji międzyludzkich w biznesie, a tym samym emocji, rozwój marketingu partnerskiego, a także wzrost znaczenia sfery usług w gospodarce uzasadniają celowość doskonalenia umiejętności w zakresie skutecznego komunikowania się każdego menedżera. Celem studiów jest rozwój umiejętności słuchaczy w zakresie skutecznej komunikacji w biznesie.

  Studia ukierunkowane są na przekazanie nowoczesnej wiedzy z powyższego obszaru oraz na zaznajomienie słuchaczy z technikami i narzędziami z obszaru sztuki perswazji, możliwymi do zastosowania w praktyce. Proponowane przedmioty odzwierciedlają kluczowe aspekty szeroko pojętej komunikacji międzyludzkiej.

  Absolwenci studiów będą dysponować wiedzą i umiejętnościami praktycznymi m. in. z takich dziedzin, jak: wystąpienia publiczne, prowadzenie negocjacji, przywództwo, komunikacja międzyludzka, zarządzanie własnym wizerunkiem, kreatywność, podejmowanie decyzji. Zajęcia prowadzone są zarówno w formie wykładów, seminariów jak i ćwiczeń warsztatowych, które obejmują wystąpienia przed kamerą, treningi z psychologami, socjologami.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • KONTROLA ZARZĄDCZA W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie słuchaczy do świadomego wspomagania organizacji w osiąganiu jej celów,  zgodnie z oczekiwaniami stawianymi przed nowoczesną administracją w zakresie kontroli zarządczej.

  Studia pozwalają poznać i zrozumieć komponenty związane z zarządzaniem organizacją oraz wymaganiami stawianymi przez ustawę o finansach publicznych w zakresie ustanowienia systemu kontroli zarządczej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • KOORDYNATOR DOSTĘPNOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe "Koordynator dostępności" mają przygotowywać słuchaczy do pełnienia funkcji koordynatora do spraw dostępności w organizacjach. Zgodnie z art 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami "każdy organ władzy publicznej, w tym organ administracji rządowej i samorządowej, organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały, wyznacza co najmniej jedną osobę pełniącą funkcję koordynatora do spraw dostępności." Zgodnie z art 59 przywołanej ustawy "koordynatorzy do spraw dostępności, o których mowa w art. 14, zostaną wyznaczeni w terminie do dnia 30 września 2020 r."

  Celem studiów jest przekazanie kompleksowej wiedzy z zakresu dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej i przygotowanie do pełnienia funkcji koordynatora do spraw dostępności.
  Absolwenci będą wyposażeni w wiedzę i umiejętności umożliwiające realizację wymagań przywołanej wyżej Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami stawiane podmiotom publicznym.
  Słuchacze po zaliczeniu i zdaniu egzaminu przedmiotów: Kultura Głuchych, Komunikacja z osobami niesłyszącymi, Podstawy polskiego języka migowego otrzymają certyfikat PJM na poziomie A1.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • LEAN MANUFACTURING - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Lean Manufacturing  jest systemem zarządzania produkcją mającym na celu eliminowanie marnotrawstwa i zapobieganie marnotrawstwu. Do marnotrawstwa zalicza się: nadprodukcję, zbędny ruch, jak również powtarzanie czynności, zbędny proces, nadmierne zapasy, braki, złe produkty, niewykorzystaną kreatywność ludzi, częściowo używane systemy (programy komputerowe i związana z nimi administracja), nieracjonalne wykorzystywanie energii i wody, marnotrawstwo materiałów. Pragnienie tworzenia jest fundamentalną cechą człowieka a produkcja odgrywa decydującą rolę w zasilaniu wzrostu gospodarczego. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • LOGISTYKA I ZARZĄDZANIE MIĘDZYNARODOWYMI ŁAŃCUCHAMI DOSTAW - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cele i zadania studiów: przekazanie  najnowszej wiedzy  i   umiejętności menedżerskich  w zakresie operacyjnego i strategicznego zarządzania logistyką w przedsiębiorstwach i międzynarodowych łańcuchach dostaw (łańcuchach, w których firmy są względem siebie dostawcami i odbiorcami).

  Już przed wielu laty odrzuciliśmy podział kształcenia na logistykę i zarządzanie łańcuchami dostaw. Dziś nie można tego rozdzielać Należy natomiast dążyć  do tego by absolwenci mogli uważać się za stuprocentowych menedżerów w zakresie kwestii międzynarodowych i mogli swobodnie działać w obrotach w ramach UE i poza nią. Łączne podejście jest też konieczne w przypadku logistyki w skali jednego przedsiębiorstwa i w skali wielu firm (w łańcuchu dostaw). 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • LOGISTYKA W PRZEMYŚLE 4.0 - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe Logistyka w przemyśle 4.0. to specjalistyczny program studiów wychodzący naprzeciw dynamicznemu rozwojowi Przemysłu 4.0., który jest rezultatem niektórych procesów, np. internacjonalizacji, rozwoju technologii informacyjnych, automatyzacji procesów produkcyjnych, a także nadmiernej konkurencji. Obecnie w wielu przedsiębiorstwach coraz powszechniejsza staje się integracja planowania produkcji z logistyką.

  Zapotrzebowanie na specjalne umiejętności będzie powodowało przesunięcia miejsc pracy w ramach Przemysłu 4.0. Współczesne środowisko produkcyjno-logistyczne będzie wymagało wykwalifikowanej kadry kierowniczej i pracowników produkcyjno-logistycznych z doświadczeniem w pracy z nowymi materiałami, maszynami, a zwłaszcza informacjami.

  Studia dedykowane są osobom chcącym zdobyć wiedzę potrzebną do sprawnego zarządzania procesami logistycznymi i planowaniem produkcji oraz kompetencje niezbędne każdemu pracownikowi nowoczesnej firmy w przemyśle 4.0. Atutem studiów jest również możliwość praktycznego poznania w laboratoriach komputerowych używanych obecnie przez wiodące przedsiębiorstwa programów prognozowania popytu czy przepływu materiałów procesie produkcji (Qlik Sense, Flexsim, Goldratt). 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MARKETING STRATEGICZNY NA RYNKU FARMACEUTYCZNYM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem Studiów jest przekazanie słuchaczom nowoczesnej wiedzy i praktycznej wiedzy  z zakresu marketingu farmaceutycznego oraz doskonalenie umiejętności menedżerskich. 

  Słuchacze przyswoją wiedzę z zakresu budowania strategii marketingowych oraz sposobów zarządzania apteką, przedsiębiorstwem czy hurtownią farmaceutyczną w warunkach dynamicznych przemian rynkowych oraz zaostrzającej się konkurencji. Studium przygotowuje do pełnienia funkcji kierowniczych i samodzielnego podejmowania decyzji związanych z budową i umacnianiem strategicznej przewagi konkurencyjnej podmiotów działających na rynku farmaceutycznym.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MARKETING W PRAKTYCE - STUDIA PODPYLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanych kadr do pełnienia funkcji menedżerskich w obszarze marketingu. Zadania studiów ukierunkowane są na przekazanie aktualnej i praktycznej wiedzy na temat marketingu jako koncepcji zarządzania oraz doskonalenie umiejętności menedżerskich w zakresie tworzenia strategii marketingowych. Znajomość skutecznych narzędzi marketingu jest niezbędna do zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach współczesnej gospodarki cechującej się rosnącą konkurencją i globalizacją. Po ukończeniu studiów, tj. odbyciu przewidzianych programem zajęć, złożeniu egzaminów i napisaniu pracy końcowej, absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Marketingu w praktyce.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MASTER OF BUSINESS TRAINING - STUDIA MENEDŻERSKO-TRENERSKIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Pierwsze w Polsce studia podyplomowe rozwijające kompleksowo kompetencje menadżerskie i trenerskie.

  Program opiera się na:

  Nauce w praktyce – każdy z uczestników wielokrotnie będzie w sposób praktyczny zdobywał wiedzę z obszaru przywództwa oraz rozwijał kompetencje.

  Oparciu o perspektywiczne plany rozwoju kompetencji poszczególnych uczestników (tworzone na studiach) w ramach prowadzonych warsztatów.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Master of Public Administration (MPA) jest profesjonalnym tytułem podyplomowym uzyskiwanym przez absolwentów uczelni kształcących kadrę zarządzającą w sektorze publicznym (public policy schools). Stanowi on dla sektora publicznego odpowiednik stopnia uzyskiwanego na studiach kształcących osoby zarządzające w sektorze prywatnym, jakim jest Master of Business Administration (MBA).

  Studia MPA mają charakter interdyscyplinarny. Zasadniczy trzon studiów obejmują przedmioty związane z zarządzaniem i administracją publiczną oraz polityką rozwoju lokalnego i regionalnego. Ponadto, w celu wszechstronnego wykształcenia absolwentów edukacja obejmuje przedmioty prawne, ekonomiczne, finansowe, a także politologiczne i socjologiczne.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MENEDŻER BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest dostarczenie słuchaczom wiedzy pozwalającej na zdobycie i poszerzenie umiejętności z zakresu zarządzania informacją i bezpieczeństwem informacji w organizacji, w szczególności w kontekście systemowego podejścia (ISO/IEC 27001), zarządzania ryzykiem i ciągłością działania, zarządzania procesowego, bezpieczeństwa danych osobowych, własności intelektualnej i innych wymagań prawnych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MENEDŻER CSR - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do innowacyjnego i efektywnego wykorzystania różnego rodzaju instrumentów zarządzania odpowiedzialnością biznesu w procesie budowania nowoczesnej i dojrzałej organizacji. Słuchacze nabędą umiejętności opracowywania, wdrażania i ewaluacji strategii etycznego i odpowiedzialnego biznesu oraz efektywnego wykorzystania różnego rodzaju narzędzi CSR.

  Słuchacze pozyskają także umiejętności w zakresie nowoczesnego zarządzania organizacją i budowania przewagi konkurencyjnej na rynku.Zajęcia na studiach mają charakter wykładów interaktywnych, dyskusji, warsztatów, prac w grupach. Absolwenci kierunku będą przygotowani do budowania kapitału społecznego, promowania i wdrażania społecznej odpowiedzialności organizacji 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MENEDŻER JAKOŚCI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest dostarczenie słuchaczom wiedzy pozwalającej na zdobycie i poszerzenie umiejętności z zakresu zarządzania jakością oraz innych znormalizowanych systemów zarządzania, przydatnych w pracy menedżera zarówno w przedsiębiorstwie produkcyjnym, jak i usługowym.  Zajęcia pozwolą na zdobycie umiejętności związanych z projektowaniem, dokumentowaniem, wdrażaniem i utrzymywaniem rozwiązań systemowych ukierunkowanych na zagadnienia szeroko definiowanej jakości, stanowiącej podstawę na rynku dla oferowania konkurencyjnych produktów i świadczenia usług.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MENEDŻER KULTURY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych Menedżer kultury jest przekazanie praktycznych umiejętności oraz wiedzy z zakresu zarządzania współczesnymi jednostkami kultury i przedsięwzięciami w kulturze. Koncepcja studiów bazuje na połączeniu wiedzy i wieloletniego doświadczenia menedżerów sfery kultury oraz nauczycieli akademickich jednej z wiodących uczelni ekonomicznych. Znaczna część zajęć dydaktycznych realizowana jest przez przedstawicieli kadry zarządzającej teatrów z Poznania i Warszawy.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MENEDŻER PROJEKTÓW EMPLOYER BRANDING - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem zajęć jest przekazanie i pogłębienie wiedzy oraz kształtowanie umiejętności w zakresie zarządzania projektami i koncepcji Employer Branding. Studia podyplomowe przygotowują do prowadzenia projektów i programów Employer Branding w przedsiębiorstwie oraz do stosowania konkretnych technik, metod i narzędzi. Studia Menedżer projektów Employer Branding zaznajomią słuchaczy z profesjonalnym planowaniem i realizowaniem projektów employer brandinowych oraz pozwolą rozwinąć kompetencje potrzebne do pracy na stanowisku Employer Branding Project Manager.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MENEDŻER SPORTU - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie kompetentnych i skutecznych profesjonalistów odpowiedzialnych za zarządzanie w sporcie. Podczas studiów uczestnicy uzyskają aktualną wiedzę z zakresu zarządzania różnymi organizacjami sportowymi, jak i organizowania wydarzeń sportowych. Zostanie im przekazana kompleksowa wiedza dotycząca sportu z zakresu ekonomii i finansów, prawa oraz psychologii.

  Poznają oni także rodzaje oraz najczęściej obecnie wykorzystywane narzędzia marketingowe.Podsumowując, studia podyplomowe Menedżer sportu to unikalne i nowoczesne połączenie wiedzy z różnych dyscyplin naukowych, w celu jak najlepszego przygotowania słuchaczy do pracy w sporcie.

  Odpowiednio dobrana kadra naukowa mająca bogate doświadczenie w sporcie oraz spotkania z licznymi praktykami umożliwią przedstawienie problematyki zarządzania w sporcie z wielu różnych perspektyw.W gronie dydaktycznym znajdą się m.in. prezesi klubów, dyrektorzy sportowi, trenerzy oraz przedstawiciele związków sportowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MENEDŻER SYSTEMU ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI I OCHRONY SYGNALISTÓW (WHISTLEBLOWING) - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do profesjonalnego zaplanowania, wdrożenia, zarządzania i doskonalenia systemu zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów z uwzględnieniem w szczególności otoczenia prawnego, organizacyjnego, technologicznego i psychologicznego.

  Jako Menedżer takiego systemu absolwenci studiów będą mogli samodzielnie tworzyć i skutecznie zarządzać w podmiotach sektora prywatnego lub publicznego komórkami organizacyjnymi lub zespołami odpowiedzialnymi za pozyskiwanie i zarządzanie informacjami od sygnalistów, zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa i najlepszymi standardami w tym zakresie.

  Unikalną wiedzą i praktycznymi doświadczeniami w tym zakresie podzielą się ze słuchaczami eksperci, którzy na co dzień zawodowo zajmują się różnorodnymi aspektami związanymi z przedmiotem studiów.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MENEDŻER SYSTEMU ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI I OCHRONY SYGNALISTÓW (WHISTLEBLOWING) - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Skuteczna implementacja w organizacji efektywnego systemu ochrony sygnalistów, a także jego utrzymywanie i doskonalenie to proces złożony, wymagający od każdej organizacji zaangażowania oraz świadomego i konsekwentnego działania już od etapu planowania. Wdrożenie skutecznego systemu to nie tylko kwestia znajomości wymogów prawa, ale także niezbędna wiedza m.in. z obszaru technologii, psychologii czy zarządzania.

  Należy podkreślić, że prawidłowo wdrożony system ochrony sygnalistów może przynieść organizacji istotne korzyści, w tym m.in. zapewnić jej bezpieczne funkcjonowanie, stabilny rozwój oraz przyjazne środowisko pracy. Natomiast brak systemu lub jego wadliwe wdrożenie może stworzyć dla organizacji poważne zagrożenia (m.in. sankcje, utrata wizerunku).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MENEDŻER W OPIECE ZDROWOTNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Reforma systemu opieki zdrowotnej w Polsce spowodowała daleko idące zmiany w funkcjonowaniu podmiotów uczestniczących w tworzeniu rynku usług medycznych. Studia Podyplomowe „Menedżer w opiece zdrowotnej” skierowane są do osób zarządzających podmiotami leczniczymi, zainteresowanych doskonaleniem kompetencji menedżerskich i chcących dostosować swoje organizacje do wymagań i zasad funkcjonowania współczesnego rynku usług medycznych.
  Grupę docelową stanowią także osoby przygotowujące się do objęcia funkcji kierowniczych w jednostkach opieki zdrowotnej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • MIĘDZYNARODOWE STANDARDY SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ W PRAKTYCE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program powstał dzięki integracji doświadczeń dwóch renomowanych partnerów. Połączenie potencjału trenerów EY Academy of Business oraz nauczycieli akademickich jednej z wiodących uczelni ekonomicznych gwarantuje unikatową jakość i niepowtarzalną wartość dodaną. Studia realizowane będą w formule blended learning. 

  Część zagadnień omawiana będzie w formule tradycyjnej, podczas zjazdów odbywających się w siedzibie uczelni. Pozostałe treści programowe będą przedstawiana z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość - głównie w formie wideokonferencji z interakcją synchroniczną (zajęcia online "na żywo" w czasie rzeczywistym). 24 godziny zajęć zostaną zrealizowane przez uczestników studiów w miejscu i czasie dla nich dogodnych, poprzez samodzielne odtworzenie nagranych materiałów wideo.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I BEZPIECZEŃSTWO TELEINFORMATYCZNE W BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe "Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo teleinformatyczne w biznesie" stanowią unikatowe połączenie zagadnień prawnych z zakresu ochrony danych osobowych z zagadnieniami z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego.

  Studia odbywają się pod patronatem Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych "Organizacja i zarządzanie" jest przekazanie słuchaczom nowoczesnej wiedzy w dziedzinie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami i jednostkami administracji publicznej.  Dotyczy to zarówno wiedzy teoretycznej jak i przede wszystkim praktycznej. Nacisk położony będzie na zajęcia o charakterze ćwiczeniowym i konwersatoryjnym. Zajęcia prowadzą pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz przedstawiciele praktyki gospodarczej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - DLA SŁUŻB MUNDUROWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Udoskonalenie umiejętności oraz poszerzenie wiedzy teoretycznej w zakresie problematyki organizacji i zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej. Proponowane przedmioty odzwierciedlają aspekty zarządzania zasobami ludzkimi w wybranej jednostce administracji publicznej.

  Zadania studium ukierunkowane są na zaznajomienie słuchaczy z aktualnym stanem wiedzy na temat organizacji i zarządzania zasobami ludzkimi oraz z konkretnymi metodami i narzędziami, możliwymi do zastosowania w praktyce zarządzania. Kryteriami doboru omawianych zagadnień będzie ich aktualność i praktyczna przydatność. Zajęcia są prowadzone przez wykładowców Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz praktyków. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Udoskonalenie umiejętności oraz poszerzenie wiedzy teoretycznej w zakresie problematyki organizacji i zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej. Proponowane przedmioty odzwierciedlają aspekty zarządzania zasobami ludzkimi w wybranej jednostce administracji publicznej.

  Zadania studium ukierunkowane są na zaznajomienie słuchaczy z aktualnym stanem wiedzy na temat organizacji i zarządzania zasobami ludzkimi oraz z konkretnymi metodami i narzędziami, możliwymi do zastosowania w praktyce zarządzania. Kryteriami doboru omawianych zagadnień będzie ich aktualność i praktyczna przydatność. Zajęcia są prowadzone przez wykładowców Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz praktyków.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest uzyskanie przez słuchaczy wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu przygotowania i realizacji wspólnych przedsięwzięć infrastrukturalnych przez partnerów z sektora publicznego i prywatnego, w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa unijnego i krajowego.

  Podczas studiów słuchacze zostaną przygotowani do samodzielnego opracowania projektu PPP oraz nabędą wiedzę niezbędną do zawierania umów publiczno-prywatnych. Szczególna uwaga poświęcona jest również wyposażeniu słuchaczy w umiejętności przeprowadzenia analizy ekonomiczno-finansowej oraz analizy ryzyka projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

  Zajęcia na studiach w przeważającej mierze mają charakter wykładów interaktywnych, dyskusji, warsztatów, prac w grupach. Zajęcia praktyczne dotyczą zarówno metodyki przygotowania projektów PPP, jak i wykorzystania jej w praktyce. Analizowany jest szereg rozwiązań, które znalazły zastosowanie w praktyce.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PODATKI I DORADZTWO PODATKOWE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Pogłębienie oraz zaktualizowanie wiedzy w obszarze podatków, prawa podatkowego i systemów podatkowych. Przygotowanie słuchaczy do podjęcia pracy, bądź pogłębienie wiedzy, podwyższenie kompetencji i kwalifikacji osób zatrudnionych w doradztwie podatkowym, doradztwie gospodarczym, administracji publicznej (w szczególności administracji skarbowej), działach finansowo-księgowych szeregu podmiotów sektora publicznego i prywatnego, a także przygotowanie słuchaczy do egzaminu z zakresu doradztwa podatkowego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PRAWO W OBROCIE GOSPODARCZYM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cele studiów:

  Wiedza prawna z zakresu gospodarczego. Przedstawienie infrastruktury prawnej związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej.

  Adresaci studiów:

  Adresatami SP są osoby zarządzające w przedsiębiorstwach, szeroko ujmowana kadra menedżerska oraz osoby, którym w pracy niezbędna jest znajomość zagadnień prawno-gospodarczych. Studia kierowane są przede wszystkim do osób nie mających wykształcenia prawniczego, a którym wiedza o obowiązującym prawie gospodarczym jest przydatna i niezbędna w pracy zawodowej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PRZYWÓDZTWO W BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia podyplomowe "Przywództwo w biznesie" są jedynymi w naszym kraju w 100% praktycznymi studiami skierowanymi do kadry menedżerskiej, w ramach których rozwija się u uczestników Standard Kompetencji Menedżerskich – czyli zestaw kompetencji potrzebnych do budowania w organizacji stabilnej przewagi konkurencyjnej.

  Studia adresowane są do osób, które chcą w intensywny sposób (a przy okazji z humorem) rozwijać swoje kompetencje  menedżerskie , w oparciu o nowoczesną wiedzę z zakresu zarządzania. Struktura zajęć zakłada następujący podział treści:

  • prezentacja know-how zweryfikowanego odnośnie do skuteczności w biznesie,
  • trening wykorzystania rozwiązań w codzienności zawodowej – w zakresie podejmowania strategicznych decyzji,
  • omówienie wdrażania zdobytej wiedzy w ramach organizacji w której pracuje uczestnik.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PSYCHOLOGIA W BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem uruchomienia Studiów Podyplomowych „Psychologia w Biznesie” jest wzbogacenie profesjonalnego przygotowania absolwentów wyższych studiów zawodowych i studiów magisterskich o wiedzę psychologiczną i możliwości jej zastosowania w różnych obszarach aktywności zawodowej.

  Program studiów podyplomowych pozwala na uzyskanie kompetencji pozwalających na zajmowanie się między innymi polityką personalną i obsługą kadrową firm, obsługą klientów, pracą w handlu, usługach i marketingu, kreowanie reklamy i organizację działań promocyjnych.

  Nasi absolwenci będą mogli także współpracować z agencjami zajmującymi się „łowieniem głów”, reprezentować przedsiębiorstwa i organizacje samorządowe, współpracować z klientami. Wiedza i umiejętności nabyte podczas studiów będą także przydatne w zarządzaniu zespołami pracowniczymi dla osób zatrudnionych na kierowniczych stanowiskach.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • PUBLIC RELATIONS I KOMUNIKOWANIE STRATEGICZNE W BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Public relations i komunikowanie strategiczne w biznesie to studia stanowiące nowoczesne i unikalne połączenie wiedzy w obszarze ekonomii informacji, public relations, marketingu, psychologii i zarządzania. Zajęcia zorientowane są na zdobywanie umiejętności praktycznych i biznesowe podejście do rozwiązywania kluczowych problemów w zakresie komunikowania organizacji z otoczeniem.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie praktycznej wiedzy, niezbędnej do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz doskonalenie umiejętności wykorzystania rachunkowości i finansów w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Słuchacze poznają sposoby opisu stanu majątkowego i sytuacji finansowej przedsiębiorstwa oraz zasady finansowania jego działalności bieżącej i rozwojowej.

  Ważnym celem zajęć jest także poznanie zasad analizy i oceny działalności przedsiębiorstwa i jej wykorzystania przy podejmowaniu decyzji gospodarczych. W toku zajęć laboratoryjnych słuchacze zapoznają się z podstawami efektywnego zastosowania systemów informatycznych w rachunkowości i analizie finansowej, uczą się interpretacji zawartości ksiąg.

  Po zakończeniu studiów słuchacz posiada znajomość mechanizmów zapisów na kontach księgowych, umiejętność wyceny wybranych pozycji bilansowych i interpretacji sprawozdań finansowych, znajomość podstaw parametryzacji wybranych systemów finansowo-księgowych, umiejętność praktycznego zastosowania narzędzi analizy finansowej. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Prowadzenie działalności gospodarczej uwarunkowane jest przepisami prawa gospodarczego, bilansowego i podatkowego. Występujący w Polsce dualizm prawny powoduje, że rozwiązania z zakresu rachunkowości nie zawsze (a raczej rzadko) są zgodne z rozwiązaniami podatkowymi. Trudno zatem mówić o rachunkowości w oderwaniu od systemu podatkowego.

  Studia Podyplomowe Rachunkowość i Podatki realizują program w obu tych zakresach, bowiem nierozerwalnie ze sobą powiązane kwestie rachunkowe i podatkowe wymagają zarówno znajomości obowiązujących przepisów prawa, jak i umiejętności z zakresu ewidencji działalności gospodarczej, sporządzania sprawozdania finansowego oraz dokonywania rozliczeń podatkowych i ubezpieczeniowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ROZLICZENIA KADROWO-PŁACOWE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Program studiów obejmuje całość zagadnień związanych z obsługą kadrowo-płacową, szczególnie w aspekcie podatkowo-składkowym. Studia adresowane są do osób pracujących lub przygotowujących się do pracy w działach kadrowo-płacowych oraz dla prowadzących własną działalność gospodarczą i zatrudniających pracowników. Słuchacze poznają aktualne przepisy w zakresie opodatkowania i objęcia obowiązkiem ubezpieczeniowym dochodów z pracy, osiąganych na podstawie różnych umów i w różnych formach. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ROZLICZENIA KADROWO-PŁACOWE W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Uwarunkowania funkcjonowania jednostek oświatowych wynikają z jednej strony z ich formy organizacyjno-prawnej, jaką jest jednostka budżetowa lub zakład budżetowy, a z drugiej strony – z obowiązującej w nich Karty Nauczyciela oraz ustawy o pracownikach samorządowych. Okoliczności te przesądziły o sprofilowaniu problematyki rozliczeń kadrowo-płacowych w tych właśnie jednostkach.
  Program studiów bazuje na obowiązujących przepisach prawa pracy i prawa oświatowego oraz ustawy o pracownikach samorządowych. Obejmuje on całość zagadnień związanych z obsługą kadrowo-płacową w jednostkach oświatowych, szczególnie w aspekcie podatkowo-składkowym.

  Słuchacze poznają aktualne przepisy w zakresie opodatkowania i objęcia obowiązkiem ubezpieczeniowym dochodów z pracy, osiąganych na podstawie różnych umów i w różnych formach. Ponadto nabędą praktycznych umiejętności ustalania wynagrodzenia oraz świadczeń pochodnych pracowników jednostek oświatowych, tworzenia listy płac, a także korzystania z programów użytkowych wykorzystywanych w działach kadr i płac (Płatnik i Vulcan).

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • SKUTECZNA KOMUNIKACJA W AUDYCIE I KONTROLI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do lepszego i bardziej efektywnego wykonywania zadań w zakresie audytu i kontroli, poprzez przekazanie im wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu sposobów, metod i technik wykorzystywanych w procesie skutecznego komunikowania. Atutem studiów jest przekazanie słuchaczom interdyscyplinarnej wiedzy, obejmującej zagadnienia z różnych obszarów psychologii, socjologii i zarządzania.

  Studia umożliwiają zdobycie umiejętności ułatwiających skuteczne komunikowanie na każdym etapie realizacji zadań audytowych i kontrolnych. Zdecydowana większość zajęć ma charakter praktyczny i umożliwia wdrożenie nabytej podczas wykładów wiedzy w praktyce.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • SPECJALISTA HR - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • STATYSTYCZNA ANALIZA DANYCH W ADMINISTRACJI I BIZNESIE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Coraz większa złożoność procesów gospodarczych i społecznych wymaga odpowiedniego przygotowania w zakresie ich analizy. Rola dzisiejszego analityka to nie tylko konieczność śledzenia aktualnych trendów rynkowych, ale przede wszystkim umiejętność posługiwania się odpowiednimi narzędziami i metodami analizy olbrzymiej ilości danych.

  Przekrojowa prezentacja najważniejszych sposobów i technik analitycznych, od najbardziej podstawowych elementów wnioskowania statystycznego do bardziej zaawansowanych metod prognostycznych i klasyfikacji danych, pozwoli słuchaczom zrozumieć ideę i ważność badań statystycznych w dzisiejszym życiu gospodarczym oraz  da praktyczną wiedzę jak skutecznie stosować poznane metody.

  Nabyte umiejętności czerpania wiedzy z danych statystycznych przydadzą się nie tylko w biznesie, ale też w planowaniu działań administracji publicznej jak i prowadzeniu badań naukowych. Kwalifikacje jakie uzyskają słuchacze studiów należą dziś do jednych z ważniejszych, aby sprawnie radzić sobie z tak dużą ilością wszechobecnej informacji.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • STRATEGICZNY HR BUSINESS PARTNERING - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Uruchamiamy pierwsze  studia podyplomowe adresowane do osób zarządzających ludźmi w organizacji i odpowiedzialnych za strategiczne zarządzanie procesami HR w organizacji: prezesów, dyrektorów zarządzających, dyrektorów personalnych, HR bussines partnerów.

  Każdy z modułów realizowany jest przez wykładowcę, który posiada praktyczne doświadczenie we wdrażaniu omawianego przez siebie zakresu merytorycznego. Studia wypełnione są praktycznymi rozwiązaniami i każdy moduł zawiera w sobie ćwiczenia obejmujące nie tylko element "Co warto wdrożyć?", ale także: "Jak wdrażać i na co zwracać uwagę?".

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • STUDIA W ZAKRESIE EDUKACJI EKONOMICZNEJ DLA POLICJI - PRZESTĘPCZOŚĆ FINANSOWA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  "Studia podyplomowe w zakresie edukacji ekonomicznej dla Policji – przestępczość finansowa" umożliwiają funkcjonariuszom Policji zdobycie lub pogłębianie wiedzy ekonomicznej. Celem studiów jest podwyższenie kompetencji zawodowych funkcjonariuszy Policji realizujących na rzecz państwa polskiego i jego mieszkańców zadania z zakresu wykrywania przestępstw gospodarczych.

  Uczestnictwo w studiach umożliwia nabycie wiedzy ekonomicznej z zakresu przestępczości finansowej w sektorze bankowym, na rynku ubezpieczeń, kryptowalut, w obszarze podatku VAT, ceł, zamówień publicznych i funduszy europejskich, a także zwiększeniem umiejętności praktycznych w obszarze przeprowadzenia audytu śledczego.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • STUDIA W ZAKRESIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA NAUCZYCIELI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem głównym projektu jest wzrost wiedzy z zakresu przedsiębiorczości i rozwijanie umiejętności nauczania przedmiotu szkolnego podstawy przedsiębiorczości. Cel zostanie osiągnięty poprzez trzysemestralnych studiów podyplomowych w zakresie przedsiębiorczości dla nauczycieli, zakończonych uzyskaniem dyplomu przez min. 45 osób.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • USŁUGOWE PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH I PODATKOWYCH Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMÓW ERP - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Studia mają na celu przygotowanie słuchaczy do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych, czyli czynności wykonywanych w ramach outsourcingu księgowości. Absolwenci będą posiadać kompetencje do podjęcia pracy w biurach i kancelariach rachunkowych, a także do prowadzenia działalności gospodarczej w tym zakresie.

  Wiedza zdobyta podczas studiów będzie przydatna również dla księgowych i głównych księgowych – obejmuje bowiem kompleksowo zagadnienia związane z aspektami rachunkowymi, podatkowymi, prawnymi i kadrowo-płacowymi działalności gospodarczej – a także dla samych przedsiębiorców, szczególnie z sektora MSP.

  Celem studiów jest przekazanie słuchaczom ogólnej wiedzy na temat form i zasad prowadzenia działalności gospodarczej, zasad ewidencji rachunkowej i podatkowej, a także zasad dokonywania rozliczeń podatkowych przez przedsiębiorstwa. Ponadto poruszane będą zagadnienia związane z obszarami kadr i płac oraz sprawozdawczości finansowej, co umożliwi słuchaczom kompleksowe spojrzenie na przedsiębiorstwo.

  W czasie studiów wykorzystane zostaną systemy informatyczne, dzięki czemu słuchacze posiądą również praktyczne umiejętności we wskazanych obszarach.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZAAWANSOWANE TECHNIKI ANALITYCZNE W BIZNESIE. STUDIA PODYPLOMOWE POD PATRONATEM SAS INSTITUTE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Nadrzędnym celem studiów jest przekazanie wiedzy z zakresu przetwarzania i analizowania danych statystycznych. Do głównych zadań studiów należy dostarczenie praktycznych umiejętności stosowania najnowszych metod, modeli i technik analiz statystycznych umożliwiających podejmowanie decyzji biznesowych.

  W tym celu słuchacze studiów zdobędą kompleksową wiedzę na temat metod statystycznych, ich praktycznego wykorzystania oraz poznają jeden z najlepszych programów do analiz i modelowania danych - SAS.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Problematyka zamówień publicznych należy niewątpliwie do bardzo złożonych zagadnień, co związane jest z koniecznością współdziałania podmiotów należących do sektora finansów publicznych z podmiotami sektora prywatnego. Stosowanie Prawa zamówień publicznych wymaga nie tylko dogłębnej znajomości przepisów prawnych, ale także praktycznych rozwiązań stosowanych w tym obszarze.

  Niezwykle pomocna jest także znajomość najczęściej występujących problemów w stosowaniu poszczególnych przepisów prawnych oraz praktycznych sposobów ich rozwiązania. Stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych nabiera szczególnego znaczenia dla podmiotów ubiegających się o środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI - METODYKI I METODY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych jest przekazanie i pogłębianie wiedzy oraz kształtowanie umiejętności w zakresie problematyki zarządzania projektami, programami oraz portfelami projektów w warunkach gospodarki rynkowej, przy wykorzystaniu różnych metodyk (zarówno tradycyjnych – kaskadowych, jak i zwinnych) oraz utylitarnych metod zarządzania.

  Zajęcia prowadzone w ramach poszczególnych przedmiotów będą miały na celu przede wszystkim zaznajomienie Słuchaczy z aktualnym stanem wiedzy na temat zarządzania projektami, programami oraz portfelami projektów oraz z konkretnymi metodykami, metodami i narzędziami, możliwymi do zastosowania w praktyce. Kryteriami doboru omawianych zagadnień są: aktualność i praktyczna przydatność oraz znaczenie dla przedsiębiorstw w dzisiejszej rzeczywistości gospodarczej.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przekazanie kompleksowej wiedzy z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. 

  Otrzymane świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych upoważnia absolwentów, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2.11.2004 r. "W sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy" (Dz. Nr 246, poz. 2468) do pełnienia funkcji: starszego inspektora do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy po co najmniej 1 roku stażu pracy w służbie bhp, starszego specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy po co najmniej 3-letnim stażu pracy w służbie bhp, głównego specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy po co najmniej 5-letnim staż pracy w służbie bhp w przedsiębiorstwach i innych jednostkach.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE CIĄGŁOŚCIĄ DZIAŁANIA - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów podyplomowych "Zarządzanie ciągłością działania" jest przekazanie słuchaczom wiedzy z zakresu zarządzania ciągłością działania (BCM), od poznania procesów krytycznych organizacji po opracowanie dokumentacji i zasad testowania procedur zgodnie z wymaganiami standardów i dobrych praktyk. 

  Zarządzanie ciągłością działania będzie rozpatrywane i analizowane jako proces będący częścią tzw. triady problemowej ryzyka operacyjnego, do której zalicza się ryzyko operacyjne, bezpieczeństwo zasobów oraz ciągłość działania. Słuchacze nabędą umiejętności z zakresu opracowywania procedur awaryjnych i odtworzeniowych oraz budowania harmonogramu i planów testów dla poszczególnych procedur w ramach planów ciągłości działania.

  Uczestnicy studiów będą przygotowani do ustalania wytycznych zabezpieczania organizacji przed skutkami wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz ustalania wytycznych zapewniania ciągłości działania na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych. Zajęcia na studiach mają charakter wykładów interaktywnych, dyskusji, warsztatów, prac w grupach.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE FINANSAMI PLACÓWKI OŚWIATOWEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Uwarunkowania gospodarki finansowej placówek oświatowych wynikają z jednej strony z ich formy organizacyjno-prawnej, jaką jest jednostka budżetowa lub zakład budżetowy, oraz konieczności przestrzegania zasad finansów publicznych, a z drugiej strony – z obowiązujących w nich przepisów oświatowych i specyfiki realizowanych zadań. Okoliczności te przesądziły o sprofilowaniu problematyki zarządzania finansami w tych właśnie placówkach i uwzględnieniu szczególnej roli, jaką w tym procesie odgrywa kadra zarządzająca.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE PRACĄ I ZASOBAMI LUDZKIMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja
  Celem studiów jest stworzenie słuchaczom warunków do zdobycia wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych przydatnych do profesjonalnego zarządzania zasobami ludzkimi z uwzględnieniem ekonomicznych uwarunkowań pracy.
   
  Słuchacze poznają normatywne i rynkowe determinanty systemu kadrowego organizacji, nowoczesne metody analiz zasobów ludzkich z wykorzystaniem specjalistycznych systemów informatycznych, dowiadują się o i ćwiczą zastosowanie nowoczesnych instrumentów rekrutacji i doboru kandydatów do zatrudnienia, adaptacji i szkoleń pracowników, oceny i wynagradzania za wyniki i potencjał rozwojowy oraz inwestycji sposobów na okres po aktywności zawodowej, dowiadują się o prawidłowościach zachowania człowieka w organizacji i możliwościach jakie w praktyce zarządzania stwarza psychologia.
  Poszczególne sub-dziedziny ZZL są ilustrowane przykładami z praktyki polskich i zagranicznych organizacji przez wykładowców mających osobiste doświadczenie w ich wdrażaniu.  

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI - NARZĘDZIE DLA PRAKTYKÓW - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Dynamika współczesnego otoczenia gospodarczego, przejawiająca się jego złożonością, zmiennością oraz niepewnością, wpływa w coraz szerszym zakresie na funkcjonowanie wielu przedsiębiorstw. W otoczeniu biznesowym pojawia się coraz więcej pomysłów, konkurentów, zasobów oraz ograniczeń, zgłaszane są nowe, często unikatowe potrzeby konsumentów, co przyczynia się m.in do skracania cyklu życia większości produktów.

  Powoduje to, że współczesne przedsiębiorstwa stają się coraz częściej organizacjami projektowymi, których zarządzanie sprowadza się do realizowania oraz koordynowania wielu projektów w warunkach ograniczonych zasobów. Szybkie tempo rozwoju gospodarczego w połączeniu z rozwojem technologicznym wpływają więc na sposób prowadzenia projektów, związanych m.in. z opracowywaniem produktów, systemów lub procesów przeznaczonych na rynki o zróżnicowanym zasięgu.

  Opisane tendencje wskazują na konieczność kształcenia i szkolenia kierowników projektów oraz menedżerów portfelów projektowych. Osoby te są obciążane różnorodnymi obowiązkami, których skuteczna i efektywna realizacja wymaga wielu predyspozycji.

  Do predyspozycji tych zaliczają się m.in. zdolności menedżerskie, przywódcze oraz interpersonalne, będące odmienne i niezależne od kompetencji technicznych. Powoduje to, że wiedza, umiejętności i kompetencje z zakresu zarządzania projektami są ważnym czynnikiem skutecznego funkcjonowania organizacji projektowej w dynamicznym oraz konkurencyjnym otoczeniu biznesowym.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Współczesne, dynamicznie zmieniające się otoczenie gospodarcze wpływa w znaczącym stopniu na zmiany w organizacji i zarządzaniu przedsiębiorstwem. Coraz częściej organizacje gospodarcze realizują projekty lub zbiory projektów, zarządzanych i koordynowanych w warunkach ograniczonych zasobów.

  Kierownicy projektów są więc obciążeni wielością obowiązków i zależności, przede wszystkim dlatego, że przedsięwzięcia te mają duże znaczenie dla powodzenia przedsiębiorstwa na rynku. Wiedza i umiejętności z zakresu zarządzania projektami są zatem centralnym czynnikiem sukcesu firm funkcjonujących w dynamicznych warunkach konkurencyjnych.

  Przedsiębiorstwa, które skutecznie zarządzają projektami, osiągają wymierne efekty, a dotrzymanie terminów, budżetów i celów rzeczowych projektu zwiększa zadowolenie klienta ze współpracy oraz poprawia atmosferę w zespole realizującym zadania projektowe.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI IT - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Cele i zadania studiów: przekazanie słuchaczom nowoczesnej wiedzy, obejmującej konkretne metody i narzędzia, możliwe do zastosowania w zarządzaniu projektami, oraz doskonalenie umiejętności niezbędnych przy realizacji projektów zakończone uzyskaniem dwóch międzynarodowych certyfikatów PRINCE2® Foundation oraz AgilePM®  oraz jednym lub nawet dwoma dyplomami ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP) (patrz Rekrutacja i opłaty). Zajęcia są prowadzone przez wykładowców UEP będących aktywnymi konsultantami biznesowymi oraz przez przedstawicieli praktyki gospodarczej i zawodowych trenerów.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Po zakończeniu studiów ich uczestnicy:

  - umieją powiązać sukces wdrożenia z koordynacją strategii marketingowej, systemu IT i działań z zakresu zarządzania zmianą w organizacji,

  - potrafią dokonać wyboru procesów podlegających digitalizacji i ich usprawnienia przed wdrożeniem systemu klasy CRM,

  - umiejętnie nadają priorytet wybranych zadań w projekcie wdrożeniowym, tak aby osiągnąć jak najszybsze konkretne wyniki uzasadniające kontynuowanie projektu,

  - świadomie dokonują wyboru partnera technologicznego wdrożenia i potrafią ustrzec się przed przerzuceniem odpowiedzialności za niepowodzenia implementacji technicznej,

  - potrafią zaplanować szkolenia i system motywacyjny dla pracowników na co dzień korzystających z systemu,

  - potrafią wykorzystać dane rejestrowane w systemie CRM dla celów sprzedaży i marketingu,

  - umieją koordynować zarządzanie relacjami z klientami w mediach społecznościowych - SCRM (CRM w social media),

  - mają świadomość ograniczeń, jakie nakłada na projekt ochrona danych osobowych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE RYZYKIEM - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Podstawowym celem studiów jest przekazanie wiedzy ujmującej holistycznie problem ryzyka związanego z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa w niezwykle wymagającym, złożonym i dynamicznie się zmieniającym otoczeniu, wiedzy o zintegrowanych systemach zarządzania ryzykiem i światowych standardach zarządzania ryzykiem, ryzykiem marketingowym, finansowym, organizacyjnym, prawnym, ryzykiem personalnym, w zarządzaniu projektami i wspomaganiu informacyjnym zarządzania.

  Nastąpi wykształcenie umiejętności posługiwania się metodami szacowania ryzyka i jego analizy oraz zarządzania nim w różnych obszarach działalności przedsiębiorstwa. Ponadto stworzone zostaną nowe lub doskonalone będą dotychczasowe kompetencje uczestników studiów w zakresie zarządzania ryzykiem.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pełnienia funkcji menedżerskich w działach sprzedaży i handlowych. Studia mają przygotować  wysoko kwalifikowane kadry menedżerskie, które będą w stanie samodzielnie podejmować decyzje związane z zarządzaniem sprzedażą. Zadania studiów są ukierunkowane na przekazanie nowoczesnej wiedzy z tego zakresu oraz rozwijanie umiejętności wykorzystania konkretnych metod i narzędzi stosowanych przez skutecznych menedżerów sprzedaży.

  Proponowane przedmioty odzwierciedlają kluczowe aspekty zarządzania sprzedażą: planowanie i controlling sprzedaży, kształtowanie i zarządzanie relacjami z klientami, kierowanie grupą sprzedawców oraz przywództwo i rozwój umiejętności menedżera sprzedaży.

  Absolwenci studiów będą dysponować wiedzą i umiejętnościami praktycznymi m.in. z takich dziedzin jak: tworzenie i organizacja działu sprzedaży, budowanie planów sprzedaży, zarządzanie cenami i kanałami dystrybucji, planowanie działań marketingowych wspierających sprzedaż, prowadzenie negocjacji handlowych czy zarządzanie zespołem sprzedawców. 

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 • ZARZĄDZANIE W OPIECE ZDROWOTNEJ - STUDIA PODYPLOMOWE

  Rekrutacja

  Głównym celem studium podyplomowego jest przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu zarządzania podmiotami leczniczymi, pod postacią zarządzania strategicznego, w tym zarządzania przez jakość i marketingowego zarządzania finansami podmiotów leczniczych oraz kształtowania praktycznych umiejętności niezbędnych w realizacji funkcji kierowniczych.

  Uprofilowanie programu studium przesądziło o doborze osób prowadzących zajęcia. W realizację programu zaangażowani będą zarówno pracownicy naukowo – dydaktyczni, jak i menedżerowie  z podmiotów leczniczych.

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Opinie (0)


PODYPLOMOWE