• EKONOMIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister
  Uczelnie Warszawa - kierunek Ekonomia

  Studia I stopnia

  Wszyscy studenci studiów I stopnia Wydziału Nauk Ekonomicznych uzyskują szeroką wiedzę z zakresu teorii mikroekonomii i makroekonomii w warunkach gospodarki otwartej oraz narzędzi analitycznych (analiza matematyczna, statystyka matematyczna, ekonometria), stanowiących podstawę zawodowego warsztatu ekonomisty każdej specjalności. Znają zastosowania analizy ekonomicznej i uzyskują wiedzę z wielu dziedzin potrzebnych w pracy zawodowej (podstawy informatyki, finanse, rachunkowość, zarządzanie, prawo handlowe).

  Kształcenie obejmuje również naukę języków obcych (głównie angielskiego biznesowego), w stopniu umożliwiającym ich używanie w pracy zawodowej. Ponadto dysponują wiedzą w zakresie innych dyscyplin społecznych, co pozwala zrozumieć społeczny kontekst funkcjonowania gospodarki. Wybrane przez studenta przedmioty uzupełniające główny nurt edukacji ekonomicznej (historia ekonomii, historia gospodarcza, demografia), pozwalają pełniej zrozumieć niejednolitość podejścia do problemów ekonomicznych, pobudzić zainteresowanie sposobami badania świata z wykorzystaniem podstaw rozumowania ekonomicznego.

  Studia II stopnia

  Celem kształcenia na kierunku Ekonomia jest wykształcenie wysoko wyspecjalizowanych analityków, bankowców i wysokiej klasy pracowników administracji publicznej wyższego szczebla, angażujących się w zespoły badawcze, skupiające kadrę naukowo-dydaktyczną wyspecjalizowaną w zaawansowanych metodach badawczych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Międzykierunkowe studia ekonomiczno-menedżerskie
  • Międzykierunkowe studia ekonomiczno-matematyczne
  • Ekonomia międzynarodowa
  • Ekonomia przedsiębiorstwa

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Ekonomia międzynarodowa
  • Ekonomia przedsiębiorstwa

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Ekonomia międzynarodowa
  • Ekonomia przedsiębiorstwa

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Ekonomia międzynarodowa
  • Ekonomia przedsiębiorstwa

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ekonomia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, informatyka, język angielski, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Rekrutacja na studia odbywa się na podstawie listy rankingowej. Podstawą sporządzenia listy rankingowej są punkty. Liczba punktów jest wynikiem iloczynu trzech parametrów: a. oceny (kategorii) jednostki naukowej MNiSW (kategoria A+ współczynnik 100, kategoria A współczynnik 85, kategoria B współczynnik 75, pozostałe i bez kategorii współczynnik 65), b. średniej uzyskanej na studiach zgodnie z zaświadczeniem (por. pkt 2c), c. oraz współczynnika

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INFORMATYKA I EKONOMETRIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister
  Uczelnie Warszawa - kierunek Informatyka i ekonometria

  Wszyscy studenci studiów I stopnia Wydziału Nauk Ekonomicznych uzyskują szeroką wiedzę z zakresu teorii mikroekonomii i makroekonomii w warunkach gospodarki otwartej oraz narzędzi analitycznych (analiza matematyczna, statystyka matematyczna, ekonometria), stanowiących podstawę zawodowego warsztatu ekonomisty każdej specjalności. Znają zastosowania analizy ekonomicznej i uzyskują wiedzę z wielu dziedzin potrzebnych w pracy zawodowej (podstawy informatyki, finanse, rachunkowość, zarządzanie, prawo handlowe).

  Kształcenie obejmuje również naukę języków obcych (głównie angielskiego biznesowego), w stopniu umożliwiającym ich używanie w pracy zawodowej. Ponadto dysponują wiedzą w zakresie innych dyscyplin społecznych, co pozwala zrozumieć społeczny kontekst funkcjonowania gospodarki. Wybrane przez studenta przedmioty uzupełniające główny nurt edukacji ekonomicznej (historia ekonomii, historia gospodarcza, demografia), pozwalają pełniej zrozumieć niejednolitość podejścia do problemów ekonomicznych, pobudzić zainteresowanie sposobami badania świata z wykorzystaniem podstaw rozumowania ekonomicznego.

  Studia drugiego stopnia na kierunku „Informatyka i Ekonometria” stanowią naturalną i pożądaną kontynuację studiów pierwszego stopnia na tym samym kierunku oraz na kierunkach pokrewnych. Ponadto, studia te są atrakcyjną propozycją dla osób posiadających dobre wykształcenie w zakresie matematyki i nauk ścisłych, a chcących poznać ich zadziwiająco praktyczne zastosowanie w ekonomii, zarządzaniu, finansach i ubezpieczeniach.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku informatyka i ekonometria brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, informatyka, język angielski, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Rekrutacja na studia odbywa się na podstawie listy rankingowej. Podstawą sporządzenia listy rankingowej są punkty. Liczba punktów jest wynikiem iloczynu trzech parametrów: a.oceny (kategorii) jednostki naukowej MNiSW (kategoria A+ współczynnik 100, kategoria A współczynnik 85, kategoria B współczynnik 75, pozostałe i bez kategorii współczynnik 65), b.średniej uzyskanej na studiach zgodnie z zaświadczeniem (por. pkt 2c), c.oraz współczynnika

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FINANCE, INTERNATIONAL INVESTMENTS AND ACCOUNTING

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat
  Uczelnie Warszawa - kierunek Finance, international investments and accounting

  Celem kształcenia na pierwszym stopniu studiów Finansów, Inwestycji Międzynarodowych i Rachunkowości, jest wyposażenie studentów w profesjonalną wiedzę o funkcjonowaniu gospodarki, międzynarodowych rynków finansowych, ich mechanizmów, instrumentów i regulacji, w celu umożliwienia późniejszego jej wykorzystania w pracy zawodowej oraz zastosowaniach praktycznych. Studenci poznają zasady przygotowywania analiz i prognoz ekonomicznych w skali przedsiębiorstwa, instytucji finansowej oraz rynku (np. walutowego, giełdy, depozytowo-kredytowego). Studenci są wyposażeni nie tylko w nowoczesne metody i narzędzia analityczne podbudowane szeroką wiedzą społeczną, umiejętnościami zarządczymi i zasadami właściwej organizacji pracy, ale także uzyskują kierunkową wiedzę specjalistyczną z zakresu, rynków i instytucji finansowych, zarządzania finansowymi międzynarodowymi, polityki pieniężnej, bankowości, ubezpieczeń i rachunkowości.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku finance, international investments and accounting brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  dowolny przedmiot, język angielski, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • DATA SCIENCE AND BUSINESS ANALYTICS

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata • 2,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: II stopnia II stopnia
  czas trwania: 2 lata 2,5 roku
  tytuł zawodowy: magister magister

  Program Data Science na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego to cztero-semestralny program w pełnym wymiarze godzin, który zapewnia studentom wyjątkową wiedzę z zakresu nauk o danych. Program prowadzi do uzyskania tytułu magistra sztuki i jest zgodny z systemem bolońskim.

  Nauka o danych łączy różne metody naukowe w celu wyodrębnienia informacji z danych. Data Science to szybko rozwijająca się część analizy ilościowej, która jest bardzo pożądana na rynku. Jego popularność odzwierciedla dostępność ogromnej ilości (dużych) danych, które odpowiednio wykorzystywane dają ogromne możliwości dla biznesu.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Kwalifikacja odbywa się na podstawie listy rankingowej. Punkty rankingowe oblicza się jako średnią ważoną, na którą składają się: -punkty za list motywacyjny, przy czym można uzyskać maksymalnie 100 pkt. (waga w końcowym rankingu 10%). Punkty przyznaje się za formę listu, argumentację kandydata, sposób opisu dotychczasowych doświadczeń edukacyjnych i zawodowych. -punkty za listy rekomendacyjne, przy czym można uzyskać maksymalnie 100 pkt. za każdy list (waga w końcowym rankingu 10% za każdy list); punkty przyznaje się za opinię o kandydacie zaprezentowaną przez osoby rekomendujące i udokumentowany związek osób rekomendujących z karierą edukacyjną/zawodową kandydata. -punkty przyznane za przedmioty zrealizowane w dotychczasowym toku studiów, przy czym za każdy przedmiot można otrzymać maksymalnie 100 pkt. (waga w końcowym rankingu 10% za każdy przedmiot). Pod uwagę bierze się wymiar zajęć z przedmiotu oraz uzyskaną ocenę.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Wszyscy studenci studiów I stopnia Wydziału Nauk Ekonomicznych uzyskują szeroką wiedzę z zakresu teorii mikroekonomii i makroekonomii w warunkach gospodarki otwartej oraz narzędzi analitycznych (analiza matematyczna, statystyka matematyczna, ekonometria), stanowiących podstawę zawodowego warsztatu ekonomisty każdej specjalności. Znają zastosowania analizy ekonomicznej i uzyskują wiedzę z wielu dziedzin potrzebnych w pracy zawodowej (podstawy informatyki, finanse, rachunkowość, zarządzanie, prawo handlowe).

  Kształcenie obejmuje również naukę języków obcych (głównie angielskiego biznesowego), w stopniu umożliwiającym ich używanie w pracy zawodowej. Ponadto dysponują wiedzą w zakresie innych dyscyplin społecznych, co pozwala zrozumieć społeczny kontekst funkcjonowania gospodarki. Wybrane przez studenta przedmioty uzupełniające główny nurt edukacji ekonomicznej (historia ekonomii, historia gospodarcza, demografia), pozwalają pełniej zrozumieć niejednolitość podejścia do problemów ekonomicznych, pobudzić zainteresowanie sposobami badania świata z wykorzystaniem podstaw rozumowania ekonomicznego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Finanse publiczne i podatki

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Finanse publiczne i podatki

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, informatyka, język angielski, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Rekrutacja na studia odbywa się na podstawie listy rankingowej. Podstawą sporządzenia listy rankingowej są punkty. Liczba punktów jest wynikiem iloczynu trzech parametrów: a.oceny (kategorii) jednostki naukowej MNiSW (kategoria A+ współczynnik 100, kategoria A współczynnik 85, kategoria B współczynnik 75, pozostałe i bez kategorii współczynnik 65), b.średniej uzyskanej na studiach zgodnie z zaświadczeniem (por. pkt 2c), c.oraz współczynnika

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INTERNATIONAL ECONOMICS

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: II stopnia II stopnia
  czas trwania: 2 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: magister magister

  Celem kształcenia na kierunku International Economics jest wyposażenie absolwentów w dogłębną wiedzę z zakresu funkcjonowania gospodarki otwartej oraz integrację z głównym nurtem nauki światowej, w którym język angielski jest podstawowym środkiem komunikacji.

  Studia na kierunku International Economics są jedynym programem zaawansowanych studiów z ekonomii międzynarodowej w Polsce prowadzonym w języku angielskim, będącym odpowiednikiem programów oferowanych na czołowych uczelniach w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych i jedynym programem na WNE UW, w ramach którego istnieje możliwość uzyskania podwójnego dyplomu w Niemczech (Trier), Portugalii (Lizbona), Belgii (Leuvev), Chinach (Chengdu). Absolwenci potrafią biegle posługiwać się językiem angielskim, również w zakresie terminologii fachowej używanej w ekonomii i biznesie międzynarodowym.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Kwalifikacja odbywa się na podstawie listy rankingowej. Punkty rankingowe oblicza się jako średnią ważoną, na którą składają się: -punkty za list motywacyjny, przy czym można uzyskać maksymalnie 100 pkt. (waga w końcowym rankingu 10%). Punkty przyznaje się za formę listu, argumentację kandydata, sposób opisu dotychczasowych doświadczeń edukacyjnych i zawodowych. -punkty za listy rekomendacyjne, przy czym można uzyskać maksymalnie 100 pkt za każdy list (waga w końcowym rankingu 10% za każdy list); punkty przyznaje się za opinię o kandydacie zaprezentowaną przez osoby rekomendujące i udokumentowany związek osób rekomendujących z karierą edukacyjną/zawodową kandydata. -punkty przyznane za przedmioty zrealizowane w dotychczasowym toku studiów, przy czym za każdy przedmiot można otrzymać maksymalnie 100 pkt. (waga w końcowym rankingu 10% za każdy przedmiot). Pod uwagę bierze się wymiar zajęć z przedmiotu oraz uzyskaną ocenę.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • QUANTITATIVE FINANCE

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: II stopnia II stopnia
  czas trwania: 2 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: magister magister

  Studia Quantitative Finance oferują unikalny program prezentujący finanse ilościowe z perspektywy najnowszych osiągnięć naukowych i doświadczeń instytucji finansowych. Jest on skierowany do absolwentów studiów I stopnia wyższych uczelni zagranicznych i krajowych, którzy chcieliby związać swoją przyszłość zawodową z instytucjami finansowymi (szczególnie z tymi zajmującymi się zarządzaniem aktywami), organami regulującymi i sprawującymi nadzór nad tymi instytucjami oraz innymi organizacjami funkcjonującymi w środowisku finansowo-bankowym zarówno w kraju, jak i zagranicą.

  Program uwzględnia: wstęp teoretyczny (omawiający niezbędne modele, teorie i narzędzia) oraz praktyczne rozwinięcie tematyki w świecie rzeczywistych finansów, co sprawia, że przyszli absolwenci potrafią implementować określone modele i teorie finansowe na rynkach kapitałowych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Kwalifikacja odbywa się na podstawie listy rankingowej. Punkty rankingowe oblicza się jako średnią ważoną, na którą składają się: -punkty za list motywacyjny, przy czym można uzyskać maksymalnie 100 pkt. (waga w końcowym rankingu 10%). Punkty przyznaje się za formę listu, argumentację kandydata, sposób opisu dotychczasowych doświadczeń edukacyjnych i zawodowych. -punkty za listy rekomendacyjne, przy czym można uzyskać maksymalnie 100 pkt. za każdy list (waga w końcowym rankingu 10% za każdy list); punkty przyznaje się za opinię o kandydacie zaprezentowaną przez osoby rekomendujące i udokumentowany związek osób rekomendujących z karierą edukacyjną /zawodową kandydata. -punkty przyznane za przedmioty zrealizowane w dotychczasowym toku studiów, przy czym za każdy przedmiot można otrzymać maksymalnie 100 pkt. (waga w końcowym rankingu 10% za każdy przedmiot). Pod uwagę bierze się wymiar zajęć z przedmiotu oraz uzyskaną ocenę.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warszawski

Opinie (4)

Iga Ocena

Najwspanialsza uczelnia i cudowny, rodzinny wydział. Nauki ogrom, duże wymagania, ale jest warto! Ekonomia na najwyższym poziomie

Małgosia Ocena

Uniwersytet Warszawski to jedna z najlepszych uczelni w Polsce i studiowanie tutaj daję uczucie ogromnej satysfakcji. Dodatkowo, dyplom ukończenia wiele znaczy na rynku pracy.

Monika Ocena

Wybrałam studia na Uniwersytecie Warszawskim po długim namyśle, rozpatrywaniu opcji i przede wszystkim porównaniom. Okazało się, że na Ekonomii na UW jest najwięcej godzin z mikroekonomii, makroekonomii i analizy matematycznej, czyli podstaw warsztatu ekonomisty.

marcin t Ocena

super wydział, najlepsi ludzie ta nasza atmosfera!!!