• TECHNOLOGIA CHEMICZNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister
  Uczelnie Łódź - kierunek Technologia chemiczna
  Program studiów przedstawia teoretyczne i technologiczne rozwiązania, które nie powodują wzrostu zanieczyszczenia środowiska oraz mają mniejsze zapotrzebowanie na dobra naturalne, aby wytworzyć usługi i wyroby gotowe. Przygotowuje studentów do praktycznego rozwiązywania problemów, z którymi mogą się spotkać podczas ich rozwoju zawodowego.
  W trakcie studiów nabywane są umiejętności  obejmujące całość procesów wytwarzania, przetwarzania i badania związków i materiałów chemicznych. Rozwijana jest znajomość chemii, technologii chemicznej oraz matematyki i fizyki. Studenci uczą się, w jaki sposób otrzymywać i bezpiecznie stosować wyroby chemiczne, postępować z towarami zużytymi i odpadami, a także promować zrównoważony rozwój.
  Zdobywają też wiedzę o tym, jak aktywnie uczestniczyć w pracy grupowej, kierować zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone, posługiwać się fachową literaturą i przepisami prawnymi w zakresie działalności gospodarczej. Poznają podstawowe procesy technologiczne, w szczególności procesy przyjazne środowisku, a także posiadają umiejętności interpretacji i ilościowego opisu podstawowych zjawisk fizykochemicznych, prowadzenia prac laboratoryjnych oraz organizowania bezpiecznie i efektywnie działających stanowisk do takiej pracy.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Gospodarka odpadami
  • Technologia chemiczna organiczna
  • Technologie biomedyczne
  • Technologia polimerów
  • Technologia barwników i środków chemii gospodarczej

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Technologia polimerów
  • Inżynieria biomedyczna i radiacyjna
  • Kataliza przemysłowa
  • Technologia barwników, środków pomocniczych i chemii gospodarczej
  • Technologia leków i środków ochrony roślin

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku technologia chemiczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą klasyfikacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia jest suma punktów obliczona zgodnie z zasadami podanymi poniżej: s = d + r d = liczba punktów wynikająca z przeliczenia oceny wpisanej w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych r = ocena z rozmowy kwalifikacyjnej w skali od 0 do 100

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • CHEMIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister
  Uczelnie Łódź - kierunek Chemia
  Zasadniczym celem kształcenia jest przygotowanie absolwentów tego kierunku do szybko zmieniających się warunków na rynku pracy poprzez umiejętności posługiwania się wiedzą z zakresu podstawowych zagadnień chemii i technologii chemicznej, opartą na szerokich podstawach matematyki, nauk przyrodniczych i technicznych oraz korzystania z tej wiedzy w pracy zawodowej - w szczególności, otrzymywania i bezpiecznego stosowania wyrobów chemicznych, postępowania z towarami zużytymi i odpadami, promowania zrównoważonego rozwoju, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej, kierowania zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone oraz posługiwania się fachową literaturą, łącznie z przepisami prawnymi w zakresie działalności gospodarczej.
  Absolwent posiada rozszerzoną, w stosunku do studiów I stopnia, wiedzę z zakresu współczesnej chemii i technologii chemicznej oraz wykazuje biegłość w wybranej specjalności. Jest też przygotowany do rozpoczęcia badań w wybranej specjalności, kompleksowej analizy procesów chemicznych oraz dyskusji na tematy chemiczne również ze specjalistami z innych dziedzin. Potrafi rozwiązywać problemy chemiczne przy wykorzystaniu nowoczesnych metod analizy oraz posługiwać się nowoczesną aparaturą chemiczną i analityczną.
  Posiada także umiejętność pracy w zespołach i zna zasady organizowania i kierowania pracą zespołową. Ma pogłębioną wiedzę z zakresu ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju, zna zasady prawne, etyczne i ekonomiczne, którymi kieruje się w pracy zawodowej. Jest zdolny do podjęcia pracy w przemyśle, instytutach badawczych, sektorach administracji i zarządzania, ewentualnie po specjalistycznym szkoleniu uzupełniającym. Ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do podjęcia studiów III stopnia.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Kontrola jakości w chemii
  • Chemia biomedyczna
  • Chemia materiałów polimerowych
  • Synteza organiczna i bioorganiczna

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Chemia analityczna i strukturalna
  • Chemia i fizyka polimerów
  • Chemia medyczna
  • Nowoczesna synteza i analiza organiczna
  • Techniki fizykochemiczne i obliczeniowe w chemii, biologii i medycynie

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku chemia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą klasyfikacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia jest suma punktów obliczona zgodnie z zasadami podanymi poniżej: s = d + r d = liczba punktów wynikająca z przeliczenia oceny wpisanej w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych r = ocena z rozmowy kwalifikacyjnej w skali od 0 do 100

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • CHEMIA BUDOWLANA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister
  Uczelnie Łódź - kierunek Chemia budowlana
  Chemia materiałów budowlanych zajmuje szczególne miejsce na pograniczu chemii, technologii, inżynierii materiałowej oraz budownictwa. Stanowi specyficzny, ale dobrze zdefiniowany przez przemysł obszar, obejmujący projektowanie, modyfikację, wytwarzanie oraz analitykę produktów chemicznych, stosowanych w przemyśle budowlanym.
  Przedstawiciele krajowego przemysłu materiałów budowlanych zgłaszają zapotrzebowanie na inżynierów, posiadających kwalifikacje w zakresie komponowania i analizy materiałów chemii budowlanej, przetwórstwa oraz projektowania wyrobów gotowych ich atestacji i certyfikacji. Zasadniczym celem kształcenia jest przygotowanie do pracy w obszarze łączącym chemię, technologię, inżynierię materiałową oraz budownictwo.
  Studenci uczą się posługiwać syntetyczną wiedzą z wymienionych dziedzin, korzystania z niej w praktyce, a szczególnie w zakresie projektowania, modyfikacji, wytwarzania oraz analityki produktów chemicznych stosowanych w przemyśle budowlanym. Ponadto poznają zagadnienia związane z atestacją i certyfikacją wyrobów gotowych, możliwością ich recyklingu i utylizacji.  
  Specjaliści z zakresu chemii budowlanej będą posiadali wiedzę o technologiach wytwarzania materiałów budowlanych, o zaawansowanych technologiach modyfikowania materiałów, zaawansowanych metodach badań materiałów, zagospodarowaniu surowców wtórnych w budownictwie, zarządzaniu w zakładach produkcyjnych oraz umiejętność projektowania procesów technologicznych i instalacji przemysłowych.
  Absolwenci studiów II stopnia kierunku chemia budowlana będą przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach, funkcjonujących w obszarze budownictwa, w tym związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem i wykorzystaniem materiałów budowlanych oraz zajmujących się szeroko pojętym recyklingiem. Będą także przygotowani do pracy w jednostkach samorządowych jako eksperci i specjaliści w zakresie chemii budowlanej oraz podjęcia studiów III stopnia

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku chemia budowlana brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą klasyfikacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia jest suma punktów obliczona zgodnie z zasadami podanymi poniżej: s = d + r d = liczba punktów wynikająca z przeliczenia oceny wpisanej w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych r = ocena z rozmowy kwalifikacyjnej w skali od 0 do 100

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • NANOTECHNOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister
  Uczelnie Łódź - kierunek Nanotechnologia
  Zastosowanie nanomateriałów już dawno wykroczyło poza zaawansowane technologie kosmiczne, wojskowe czy lotnicze. Coraz częściej nanomateriały polimerowe wykorzystywane są w medycynie, przemyśle motoryzacyjnym, farmaceutycznym, kosmetycznym, elektronicznym i wielu innych. Można śmiało stwierdzić, że nanoinżynieria i inżynieria molekularna staną się podstawą technologii w XXI wieku.
  Celem nauczania na tym kierunku jest wykształcenie inżynierów, którzy w łatwy sposób odnajdą się zarówno w różnych gałęziach przemysłu, a także jako przyszli pracownicy jednostek naukowych i badawczych. Program studiów obejmuje przedmioty dające wiedzę z zakresu inżynierii i nanomateriałów polimerowych, syntezy, przetwórstwa i modyfikacji polimerów oraz nanokompozytów polimerowych, stosowanych jako materiały konstrukcyjne, projektowania, syntezy i wytwarzania organicznych i nieorganicznych nanomateriałów funkcjonalnych do zastosowań w elektronice i medycynie. 
  Celem tego programu jest przygotowanie szeroko wyedukowanych specjalistów w zakresie nanotechnologii i nanomateriałów. W toku studiów studenci zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu fizyki, chemii i informatyki oraz nauk o materiałach (inżynierii materiałowej) ze szczególnym uwzględnieniem nanomateriałów polimerowych. Uczą się dobierać nanomateriały do różnych zastosowań oraz zdobywają szeroką wiedzę w zakresie metod kształtowania i badania ich struktury na poziomie nanoskopowym. Poznają technologie wytwarzania i przetwórstwa materiałów oraz nanomateriałów zarówno inżynierskich, jak i funkcjonalnych, a także technologie wytwarzania i recyklingu wyrobów gotowych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Nanomateriały funkcjonalne
  • Polimerowe materiały inżynierskie

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku nanotechnologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą klasyfikacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia jest suma punktów obliczona zgodnie z zasadami podanymi poniżej: s = d + r d = liczba punktów wynikająca z przeliczenia oceny wpisanej w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych r = ocena z rozmowy kwalifikacyjnej w skali od 0 do 100

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ADVANCED BIOBASED AND BIOINSPIRED MATERIALS

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 4 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 4 lata
  tytuł zawodowy: inżynier

  W zakresie wiedzy i umiejętności zawodowych absolwenci będą przygotowani do pracy związanej z:

  • doborem, kształtowaniem właściwości i analizą biomateriałów,
  • projektowaniem wyrobów medycznych o pożądanej funkcjonalności,
  • projektowaniem i wykonywaniem separacji i analiz materiału pochodzenia biologicznego stosowanych m.in. w diagnostyce medycznej.

  Absolwenci będą posiadali także umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów związanych z szeroko pojętą tematyką biomateriałów, ale równocześnie umiejętność pracy w międzynarodowym zespole i komunikacji ze specjalistami różnych dyscyplin (w tym: medycyny, materiałoznawstwa, chemii, biologii, biochemii).

  Absolwenci znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach, jednostkach naukowych, badawczo-rozwojowych, konsultingowych i certyfikujących, związanych z szeroko rozumianą dziedziną biomateriałów i materiałów funkcjonalnych, a także w innych pokrewnych gałęziach przemysłu lub nauk wymagających wiedzy i umiejętności nabytych w trakcie studiów na kierunku Advanced Biobased and Bioinspired Materials (np. przemysł chemiczny, farmaceutyczny, paliwowy) oraz w sektorze nowoczesnych technologii.

  Będą mogli pracować na stanowiskach konstruktorów biomateriałów, technologów. Absolwenci będą przygotowani do podjęcia studiów drugiego i trzeciego stopnia oraz pracy w interdyscyplinarnych zespołach krajowych i międzynarodowych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku advanced biobased and bioinspired materials brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, drugi język obcy, fizyka, język angielski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ANALITYKA CHEMICZNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  Program studiów umożliwia uzyskanie wiedzy przede wszystkim z zakresu szeroko pojętej analityki chemicznej, ale także chemii ogólnej i nieorganicznej, organicznej, fizycznej i matematyki. Studenci poznają także sposoby otrzymywania i bezpiecznego stosowania wyrobów chemicznych. Uczą się, jak postępować z odpadami i promować zrównoważony rozwój. Program, obok wykładów zawiera wiele zajęć laboratoryjnych, seminariów, projektów, które pozwalają na kształtowanie samodzielności, kreatywności, umiejętności analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów, odpowiedzialności za pracę własną, jak i pracę w zespole.

  W trakcie studiów słuchacze zapoznają się z przepisami prawa w zakresie działalności gospodarczej i prawa pracy. Wydział Chemiczny pozwala studiującym na pełne wykorzystanie swojego potencjału w postaci udostępnienia specjalistycznych laboratoriów naukowych i dydaktycznych w ramach zajęć.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku analityka chemiczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • CHEMIA W KRYMINALISTYCE

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: II stopnia
  czas trwania: 1,5 roku
  tytuł zawodowy: magister

  Studia kształcą absolwentów zdolnych do posługiwania się specjalistyczną wiedzą z zakresu chemii sądowej, analizy materiałów dowodowych oraz technik stosowanych w kryminalistyce. Program studiów ma za zadanie zintegrowanie wiedzy z zakresu pracy laboratoryjnej z materiałami dowodowymi, z wiedzą dotyczącą zagadnień chemicznych, biologicznych, toksykologicznych i informatycznych.

  Studia oferują nowoczesne formy kształcenia bazujące na dużej liczbie zajęć o charakterze praktycznym (m.in. PBL/DT), umożliwiających studentom rozwiązywanie realnych problemów oraz rozwój umiejętności miękkich i pracy w grupie.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą klasyfikacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia jest suma punktów obliczona zgodnie z zasadami podanymi poniżej: s = d + r d = liczba punktów wynikająca z przeliczenia oceny wpisanej w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych r = ocena z rozmowy kwalifikacyjnej w skali od 0 do 100

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INFORMATYKA W OCHRONIE ŚRODOWISKA

  Rekrutacja

  stopień: (I)
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania:
  tytuł zawodowy: inżynier

  Absolwent ma szeroką wiedzę z zakresu procesów i technologii ochrony środowiska, systemów elektrycznych, elektronicznych i teleinformatycznych, w tym baz danych i podstaw programowania. Posługuje się specjalistycznym językiem prawa ochrony środowiska, korzysta z cyfrowych repozytoriów informacji o środowisku. Rozwiązuje samodzielnie podstawowe problemy związane z gospodarką odpadami oraz dokumentacją środowiskową i koniecznymi pozwoleniami administracyjnymi koniecznymi do funkcjonowania przedsiębiorstwa.

  Potrafi planować i wdrażać systemy teleinformatyczne związane z ochroną środowiska oraz innymi potrzebami przedsiębiorstw i organów administracji publicznej. Posiada wiedzę oraz uprawnienia do wykonywania raportów oraz prognoz oceny oddziaływania na środowisko. Absolwent jest specjalistą z zakresu informatyki oraz praktycznej ochrony środowiska na szczeblu przedsiębiorstwa i organów administracji publicznej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku informatyka w ochronie środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Łódzka

Opinie (6)

paulina Ocena

Studiuję Chemię na Politechnice Łódzkiej na trzecim roku pierwszego stopnia i ani razu nie przyszło mi do głowy, aby zrezygnować czy zmienić kierunek. Chemia to moja pasja, a dzięki nastawieniu wykładowców mogę tę pasję rozwijać

marta Ocena

Przyjechałam na studia z Płocka, więc można powiedzieć, że przyciągnął mnie prestiż Politechniki Łódzkiej. Jestem teraz na studiach drugiego stopnia i nie wyobrażam sobie, że mogłabym wybrać inną uczelnię. Jeśli miałabym ocenić swoje studia w skali szkolnej, to zdecydowanie wystawiłabym piątkę

martyna Ocena

Studia na Politechnice Łódzkiej to pierwszy, poważny krok do realizacji marzeń zawodowych. Zdobywam tutaj wiedzę niezbędną do poprowadzenia swojej kariery, a także wiedzę, dzięki której sprostam każdym wymaganiom rynku pracy

asf Ocena

Politechnika Łódzka jest idealnym miejscem do rozwijania swoich zainteresowań. Tak duża uczelnia ma, po prostu, warunki do tego, by w głowach studentów rozpalać chęć poszerzania wiedzy, badania, eksperymentowania

student Ocena

Przyjechałam na studia na Politechnikę Łódzką ze Stalowej Woli i nie wyobrażam sobie, że mogłabym wybrać inaczej. To świetna uczelnia, w której na każdym kroku można spotkać ciekawych ludzi, wręcz przepełnionych pasją do tego, co robią

piotek Ocena

Politechnika Łódzka to bardzo dobra uczelnia, nastawiona na kształcenie praktyczne. To dla mnie najważniejsza sprawa na studiach, by zdobywać wiedzę praktyczną, rzeczywistą, taką, na której można oprzeć późniejsze życie zawodowe