• AGROTRONIKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  Studia w Bydgoszczy - Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich - kierunek studiów agrotronika

  Agrotronika jako kierunek studiów łączy dyscypliny naukowe związane z produkcją roślinną i zwierzęcą (Rolnictwo i ogrodnictwo; Zootechnika i rybactwo) z Inżynierią mechaniczną oraz Automatyką, elektroniką i elektrotechniką. Wydaje się to zbyt trudne? Wcale tak nie jest, przekonaj się o tym sam.

  Niezależnie od tego, czy jesteś przyrodnikiem, informatykiem, mechanikiem czy elektronikiem. Jeżeli tematyka tego kierunku Cię zaciekawiła, to niezależnie od tego, co wiesz w tym zakresie, my nauczymy Cię więcej i z nami spojrzysz na Rolnictwo z zupełnie innej, nowej perspektywy. 

  Agrotronika to kierunek dla ludzi ciekawych świata, ciekawych przyrody, ale i ciekawych nowinek technologicznych. To kierunek dla absolwentów techników rolniczych, mechanicznych, elektrycznych, elektronicznych, informatycznych, oraz absolwentów liceów, zainteresowanych środowiskiem wiejskim i produkcją surowców żywnościowych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku agrotronika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier
  Studia w Bydgoszczy - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy - kierunek studiów architektura krajobrazu
  Architekt krajobrazu zajmuje się: opracowywaniem i nadzorowaniem realizacji projektów: ogrodów przydomowych, zielonych dachów, ogrodów przy rezydencjach, zabytkowych założeń ogrodowych oraz systemów automatycznego nawadniania, kształtowaniem krajobrazu w przestrzeni publicznej - wokół budynków użyteczności publicznej, w otoczeniu szlaków komunikacyjnych oraz projektami zieleni miejskiej: zieleńców, skwerów oraz parków, ochroną zasobów naturalnych i utrzymywaniem ich użyteczności dla człowieka, oceną oddziaływania inwestycji na środowisko oraz minimalizowaniem szkód powstających w krajobrazie w wyniku ingerencji człowieka, rewaloryzacją krajobrazu miejskiego - m.in. projektowaniem stref ruchu pieszego, ścieżek rowerowych, punktów widokowych. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku architektura krajobrazu brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • BIOTECHNOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier
  Studia w Bydgoszczy - Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich - kierunek studiów biotechnologia

  Biotechnolog zajmuje się: projektowaniem procesów biotechnologicznych oraz ich prowadzeniem dla uzyskania produktów o pożądanych cechach dla rolnictwa, ogrodnictwa, przemysłu spożywczego, farmaceutycznego, ochrony środowiska i innych, projektowaniem i prowadzeniem doświadczeń w zakresie biotechnologii, pracą w laboratoriach badawczych, diagnostycznych oraz stanowiących zaplecze naukowo-badawcze przemysłu biotechnologicznego, farmaceutycznego, kosmetycznego, spożywczego oraz przedsiębiorstw rolniczych lub ogrodniczych, czynnym udziałem w zarządzaniu instytucjami stosującymi przemysłowe procesy biotechnologiczne oraz działaniach na rzecz akceptacji społecznej produktów biotechnologii.

  Kształcenie na kierunku Biotechnologia rozpoczęło się w roku akademickim 1997/1998. Kierunek uzyskał dwukrotnie, w latach 2006 i 2011, pozytywną ocenę jakości kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Bio­technologia stosowana
  • Biotechnologia w produkcji zwierzęcej

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Diagnostyka molekularna

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku biotechnologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą przyjęcia na I rok studiów drugiego stopnia na kierunek biotechnologia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera: a) kierunku obieralnego, b) pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk ścisłych, nauk przyrodniczych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu, nauk o kulturze fizycznej lub przyporządkowanych do dyscyplin w dziedzinie nauk rolniczych; nauk medycznych i nauk o zdrowiu lub przyporządkowanych do dyscyplin naukowych: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; nauki biologiczne; nauki chemiczne; nauki o Ziemi i środowisku.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • OCHRONA I ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  Studia w Bydgoszczy - Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich - kierunek studiów ochrona i zarządzanie środowiskiem

  Ochrona i zarządzanie środowiskiem jest kierunkiem studiów zaplanowanym tak, aby wyposażyć Absolwentów w praktyczną wiedzę, kompetencje i umiejętności związane z rozwiązywaniem współczesnych wyzwań, które należy rozwiązywać w celu bezpiecznego korzystania i zarządzania zasobami środowiska naturalnego.

  Specjaliści ochrony środowiska zajmują się szerokim wachlarzem działalności od kwestii dotyczących zagadnień oceny jakości środowiska, wykonywania inwentaryzacji przyrodniczych, badań laboratoryjnych i terenowych po zagadnienia związane z wymaganiami prawnymi, administracją i zarządzaniem w ochronie i korzystaniu ze środowiska.

  Połączenie wiedzy i umiejętności z zakresu ochrony i monitoringu środowiska przyrodniczego ze znajomością zagadnień z zakresu ekonomii i zarządzania jest tym, co wyróżnia program kształcenia na kierunku „Ochrona i zarządzanie środowiskiem”. To kluczowe umiejętności na rynku pracy, cenione przez pracodawców.

  Dzięki ukończeniu kursu Sustainable Development (Zrównoważony Rozwój), który prowadzony jest w porozumieniu i współpracy z The Baltic University Programme, studenci zdobędą wiedzę na temat zrównoważonego wykorzystania i zarządzania zasobami przyrodniczymi, w kontekście długoterminowej ochrony środowiska oraz organizacji działalności gospodarczej, potwierdzoną certyfikatem.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ochrona i zarządzanie środowiskiem brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ROLNICTWO

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 4 lata • 1,5 roku • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 4 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister architekt
  Studia w Bydgoszczy - Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich - kierunek studiów rolnictwo
  Studiując na kierunku studiów Rolnictwo zdobędziesz nowoczesną wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie: biologicznych, chemicznych i ekologicznych podstaw produkcji rolniczej klimatycznych i glebowych czynników siedliska rolniczego oraz metod ich kształtowania biologii roślin uprawnych, elementów agrotechniki i technologii produkcji roślinnej hodowli i technologii chowu zwierząt gospodarskich jakości surowców rolniczych, sposobach ich przechowywania oraz wykorzystania metod, technik, narzędzi i materiałów wykorzystywanych w technologii produkcji roślinnej i zwierzęcej użytkowania i eksploatacji urządzeń technicznych i obiektów stosowanych w produkcji rolniczej organizacyjnych, ekonomicznych i prawnych zasad funkcjonowania gospodarstw i przedsiębiorstw rolniczych działalności podmiotów społeczno-gospodarczego otoczenia rolnictwa uwarunkowań i czynników zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich rozwiązywania aktualnych problemów rolnictwa i obszarów wiejskich.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Agrotechnika i agrobiznes
  • Diagnozowanie upraw i ochrona roślin

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Agrotechnika i agrobiznes
  • Diagnozowanie upraw i ochrona roślin

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Agrotechnika i agrobiznes
  • Kształtowanie środowiska

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Kształtowanie środowiska
  • Agronomia i agrobiznes

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku rolnictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą przyjęcia na I rok studiów drugiego stopnia na kierunek rolnictwo jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera: a) kierunku obieralnego oraz po kierunku ogrodnictwo; b) pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych lub przyporządkowanych do dyscyplin w dziedzinie nauk rolniczych oraz przyporządkowanych do dyscypliny naukowej: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 1,5 roku
  tytuł zawodowy: magister inżynier
  Studia w Bydgoszczy - Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich - kierunek studiów technologia żywności i żywienie człowieka
  Program studiów magisterskich na kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka znacznie poszerza wiedzę zdobytą na etapie studiów inżynierskich. W ramach studiów II stopnia, poza dwoma przedmiotami podstawowymi (Socjologia żywienia, Ekonomika konsumpcji żywności), poznasz m.in. współczesne trendy w żywieniu człowieka, zanieczyszczenia i zafałszowania żywności, żywność funkcjonalną, wygodną i specjalnego przeznaczenia czy audit systemów zarządzania jakością.
  Zakres poznawczy zwiększają też realizowane specjalistyczne przedmioty do wyboru, jak choćby Nutrikosmetyki, Towaroznawstwo napojów alkoholowych i bezalkoholowych, Bioterroryzm żywnościowy, Wykorzystanie produktów niszowych gatunków zwierząt i ptaków, Suplementy diety oraz prowadzone w języku angielskim, np. Chromatographic methods in food analysis.
  Umiejętności praktyczne i manualne absolwenci nabywają w laboratoriach Wydziałów: Rolnictwa i Biotechnologii, Technologii i Inżynierii oraz Biologii i Hodowli Zwierząt.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Technologie produktów roślinnych i żywienie człowieka,
  • Przetwórstwo i bezpieczeństwo produktów zwierzęcych,
  • Nowoczesne kierunki w technologii żywności i w żywieniu człowieka.

  STUDIA II STOPNIA

  O przyjęcie na studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunek technologia żywności i żywienie człowieka mogą ubiegać się kandydaci-absolwenci z tytułem inżyniera: a) kierunku obieralnego oraz po kierunkach: bioinżynieria produkcji żywności, chemia i technologia żywności, zielarstwo i fitoterapia; b) pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk ścisłych, nauk przyrodniczych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu; nauk o kulturze fizycznej lub przyporządkowanych do dyscyplin w dziedzinie nauk rolniczych; nauk medycznych i nauk o zdrowiu lub przyporządkowanych do dyscyplin naukowych: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; nauki biologiczne; nauki chemiczne; nauki o Ziemi i środowisku.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ZIELARSTWO I FITOTERAPIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  Studia w Bydgoszczy - Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich - kierunek studiów zielarstwo i fitoterapia

  Studiując na kierunku Zielarstwo i fitoterapia zdobędziesz wiedzę na temat:

  • właściwości surowców zielarskich, w tym zawartości substancji czynnych i ich wpływu na organizm,
  • pozyskiwania surowców zielarskich ze stanu naturalnego i upraw polowych, 
  • technologii otrzymywania roślinnych substancji bioaktywnych oraz technologii postaci leku ziołowego,
  • zastosowania ziół w żywieniu i dietetyce,
  • zastosowania ziół w kosmetyce,
  • prawnych uwarunkowań stosowania leków ziołowych i suplementów diety,
  • wykorzystywania ziół w weterynarii i żywieniu zwierząt,
  • znaczenia ziół w hortiterapii,
  • współczesnej fitoterapii.

  Studia prowadzone są we współpracy z Wydziałem Farmaceutycznym Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika  w Toruniu. Kształcenie na kierunku Zielarstwo i fitoterapia rozpoczęło się w roku akademickim 2017/2018. Kierunek uzyskał Certyfikat „Studia z przyszłością” za nowoczesną koncepcję kształcenia i najwyższą jakość realizowanego programu.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Technologia roślinnych substancji bioaktywnych
  • Zastosowanie roślin leczniczych

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zielarstwo i fitoterapia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (4)

kamila Ocena odpowiedz

Uniwersytet Technologiczno- Przyrodniczy łączy tradycję z nowoczesnością i świetnie przewiduje zmiany, które zachodzą na rynku. Kierunki, które proponowane są w ofercie dydaktycznej to krok do kariery, a co najważniejsze pewnej pracy

marta Ocena odpowiedz

UTP to prestiżowa uczelnia z tradycjami, zatem studiowanie tutaj daje powód do dumy. Bardzo lubię tę uczelnię, nie tylko dlatego, że gwarantuje solidne wykształcenie. Można spotkać tutaj bardzo ciekawych ludzi, zarówno w gronie studentów, jak i wykładowców

damian Ocena odpowiedz

Rolnictwo na Uniwersytecie Technologiczno- Przyrodniczym w Bydgoszczy to nowoczesna nauka, konkretne umiejętności i specjalistyczna wiedza. Nie muszę szukać oferty edukacyjnej w innych miastach, gdyż w swoim mam po prostu najlepszą

marta Ocena odpowiedz

Uniwersytet Technologiczno- Przyrodniczy to prestiżowa i ceniona uczelnia, dlatego nauka daje bardzo wiele satysfakcji, ale też nie należy do najprostszych. Trzeba się trochę namęczyć, ale warto poważnie do tego podejść