Politechnika Łódzka

Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) PŁ

90-539 Łódź

ul. Żwirki 36

tel. 42 638 38 00

e-mail: ife@adm.p.lodz.pl

www.ife.p.lodz.pl

Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) PŁ

Politechnika Łódzka

90-539 Łódź

ul. Żwirki 36

tel. 42 638 38 00

e-mail: ife@adm.p.lodz.pl

www.ife.p.lodz.pl

 • ADVANCED BIOBASED AND BIOINSPIRED MATERIALS

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 4 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 4 lata
  tytuł zawodowy: inżynier

  Stopień: I (4-letnie)

  Język wykładowy: angielski

  Otrzymywany tytuł: inżynier

  ADVANCED BIOBASED AND BIOINSPIRED MATERIALS to kierunek realizowany w IFE w ramach Wydziału Chemicznego PŁ. Jest prowadzony całkowicie w języku angielskim. Ma charakter interdyscyplinarny i łączy wybrane zagadnienia chemii, biologii, medycyny, fizyki i nauk technicznych. Studia mają na celu nauczenie projektowania, wytwarzania i analizy właściwości materiałów funkcjonalnych o znaczeniu biologicznym i medycznym, ich zastosowania oraz metod utylizacji. Program studiów uwzględnia także wiedzę o procesach technologicznych opartych na surowcach odnawialnych.

  Program kierunku ADVANCED BIOBASED AND BIOINSPIRED MATERIALS jest realizowany z wykorzystaniem nowoczesnych metod kształcenia opartych na rozwiązywaniu realnych problemów oraz pracę w grupie.

  Każdy student kierunku ADVANCED BIOBASED AND BIOINSPIRED MATERIALS w ramach programu studiów realizuje co najmniej jeden semestr (6-ty semestr) – „Mobility Semester” w uczelni zagranicznej. Więcej informacji na stronie: www.abiom.p.lodz.pl.

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

  W zakresie wiedzy i umiejętności zawodowych absolwenci będą przygotowani do pracy związanej z:

  • doborem, kształtowaniem właściwości i analizą biomateriałów,
  • projektowaniem wyrobów medycznych o pożądanej funkcjonalności,
  • projektowaniem i wykonywaniem separacji i analiz materiału pochodzenia biologicznego stosowanych m.in. w diagnostyce medycznej.

  Absolwenci będą posiadali także umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów związanych z szeroko pojętą tematyką biomateriałów, ale równocześnie umiejętność pracy w międzynarodowym zespole i komunikacji ze specjalistami różnych dyscyplin (w tym: medycyny, materiałoznawstwa, chemii, biologii, biochemii).

  Absolwenci znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach, jednostkach naukowych, badawczo-rozwojowych, konsultingowych i certyfikujących, związanych z szeroko rozumianą dziedziną biomateriałów i materiałów funkcjonalnych, a także w innych pokrewnych gałęziach przemysłu lub nauk wymagających wiedzy i umiejętności nabytych w trakcie studiów na kierunku Advanced Biobased and Bioinspired Materials (np. przemysł chemiczny, farmaceutyczny, paliwowy) oraz w sektorze nowoczesnych technologii.

  Będą mogli pracować na stanowiskach konstruktorów biomateriałów, technologów. Absolwenci będą przygotowani do podjęcia studiów drugiego i trzeciego stopnia oraz pracy w interdyscyplinarnych zespołach krajowych i międzynarodowych.

  Cycle: I (4 years)

  Language of instruction: English

  Awarded title: Engineer

  ADVANCED BIOBASED AND BIOINSPIRED MATERIALS is a field of study conducted at IFE within the Faculty of Chemistry TUL. It is run entirely in English. The program has an interdisciplinary character and combines selected issues of chemistry, biology, medicine, physics and technical sciences.

  ADVANCED BIOBASED AND BIOINSPIRED MATERIALS is aimed at teaching the design, manufacture and analysis of the properties of functional materials of biological and medical significance, their application and methods of utilisation. The study program also includes the knowledge of technological processes based on renewable raw materials.

  The program of ADVANCED BIOBASED AND BIOINSPIRED MATERIALS is implemented with the use of modern teaching methods based on solving real problems and working in a group.

  Each student of ADVANCED BIOBASED AND BIOINSPIRED MATERIALS, as part of the study program, completes at least one semester (6th semester) – "Mobility Semester" at a foreign university. More information at: www.abiom.p.lodz.pl.

  CAREER PROSPECTS:

  In terms of professional knowledge and skills, graduates will be prepared for work related to:

  • selection, shaping of properties and analysis of biomaterials,
  • designing medical devices with the required functionality,
  • designing and performing separation and analysis of material of biological origin used, e.g., in medical diagnostics.

  Graduates will be able to independently solve problems related to the broadly defined subject of biomaterials, and also to work in an international team and communicate with specialists from various disciplines (including medicine, material science, chemistry, biology, biochemistry).

  Graduates will find employment in companies, scientific, research and development units, consulting and certification centres connected with the broadly defined field of biomaterials and functional materials, as well as in other related branches of industry or sciences requiring knowledge and skills acquired in the course of Advanced Biobased and Bioinspired Materials studies (e.g. chemical, pharmaceutical and fuel industries), and in the high-tech sector.

  They will be able to work as constructors of biomaterials, technologists. Graduates will be prepared to undertake second and third cycle studies and work in interdisciplinary national and international teams.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można znaleźć na stronie https://rekrutacja.p.lodz.pl/. Detailed information on admissions can be found at https://rekrutacja.p.lodz.pl/

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • BIOMEDICAL ENGINEERING AND TECHNOLOGIES

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  Stopień: I (3,5-letnie)

  Język wykładowy: angielski

  Otrzymywany tytuł: inżynier

  Program BIOMEDICAL ENGINEERING AND TECHNOLOGIES realizowany jest w Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) w ramach Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, całkowicie w języku angielskim. Łączy nauki techniczne z wiedzą z zakresu nauk medycznych. Studia na tym kierunku wyposażają w wiedzę z zakresu elektroniki, informatyki oraz technologii materiałowych stosowaną w nowoczesnym sprzęcie medycznym. Połączenie informacji z zakresu techniki i medycyny pozwala na holistyczne poznanie sposobu funkcjonowania i stosowania aparatury medycznej. 

  Każdy student kierunku Biomedical Engineering and Technologies w ramach programu studiów realizuje co najmniej jeden semestr (6-ty semestr) – „Mobility Semester” w uczelni zagranicznej.

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

  Absolwenci kierunku BIOMEDICAL ENGINEERING AND TECHNOLOGIES mogą być zatrudniani w szpitalach, jednostkach klinicznych, ambulatoryjnych i poradniach oraz innych jednostkach organizacyjnych lecznictwa, jednostkach wytwórczych aparatury i urządzenia medyczne, jednostkach obrotu handlowego i odbioru technicznego oraz akredytacyjnych i atestacyjnych aparatury i urządzenia medyczne, jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych aparatur i urządzeń medycznych, jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych oraz administracji medycznej.

  Ze względu na globalny zasięg konsorcjów działających w branży medycznej, absolwenci BIOMEDICAL ENGINEERING AND TECHNOLOGIES podejmują pracę nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia oraz pracy w krajowych i międzynarodowych, interdyscyplinarnych zespołach badawczych oraz konstrukcyjnych.

  Cycle: I (3.5 years)

  Language of instruction: English

  Awarded title: Engineer

  The BIOMEDICAL ENGINEERING AND TECHNOLOGIES program is conducted at the International Faculty of Engineering (IFE) within the Faculty of Electrical, Electronic, Computer and Control Engineering, entirely in English. It combines technical sciences with the knowledge of medical sciences.

  Studies in this field equip students with the knowledge of electronics, information technology and material technologies used in modern medical equipment. The combination of information from the field of technology and medicine allows for a holistic understanding of the functioning and application of medical equipment.

  Each student of Biomedical Engineering and Technologies, as part of the study program, completes at least one semester (6th semester) – "Mobility Semester" at a foreign university.

  CAREER PROSPECTS:

  Graduates of BIOMEDICAL ENGINEERING AND TECHNOLOGIES may be employed in hospitals, clinical and outpatient units and clinics as well as other organizational units of medical treatment, units producing medical apparatus and devices, units for trade and technical acceptance and accreditation of medical apparatus and devices, units for design, construction and technology of medical apparatus and devices, scientific research and consulting units and medical administration.

  Due to the global range of consortia operating in the medical industry, BIOMEDICAL ENGINEERING AND TECHNOLOGIES graduates undertake work not only in Poland but also all over the world. Graduates are prepared to undertake second-cycle studies and to work in national and international interdisciplinary research and construction teams.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można znaleźć na stronie https://rekrutacja.p.lodz.pl/. Detailed information on admissions can be found at https://rekrutacja.p.lodz.pl/

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • BUSINESS AND TECHNOLOGY

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 4 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 4 lata
  tytuł zawodowy: inżynier

  Stopień: I (4-letnie)

  Język wykładowy: angielski

  Otrzymywany tytuł: inżynier

  BUSINESS AND TECHNOLOGY realizowany jest w Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) w ramach Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji. Program jest prowadzony całkowicie w języku angielskim. Program studiów Business and Technology kształci profesjonalną i kreatywną kadrę inżynierską przygotowaną do działania w życiu gospodarczym i społecznym w dobie gospodarki cyfrowej, ukierunkowanej na współdziałanie o charakterze międzynarodowym.

  Poszerzona wiedza i umiejętności z obszaru nauk o zarządzaniu i jakości oraz nauk technicznych dają kompetencje do oceny procesów przedsiębiorstwa pod kątem zaawansowania technologicznego w dobie Industry 4.0, proponowania odpowiednich innowacyjnych narzędzi Industry 4.0 do podnoszenia efektywności procesów danego przedsiębiorstwa, kreatywnego doboru i projektowania metod i narzędzi zarządzania przedsiębiorstwem w celu uzyskiwania odpowiedniej zwinności przedsiębiorstwa (Agility), wykorzystywania odpowiedniego oprogramowania do zintegrowanego zarządzania procesami oraz wprowadzania rozwiązań zmniejszających ryzyko w procesach firmy z uwzględnieniem odpowiedniego poziomu cyberbezpieczeństwa procesów.

  Program realizowany jest w oparciu o najnowsze metody kształcenia m.in. Problem Based Learning, Design Thinking oraz Flipped Education.

  Każdy student BUSINESS AND TECHNOLOGY w ramach programu studiów realizuje 6. semestr – „Mobility Semester” w uczelni zagranicznej.

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

  Absolwent programu BUSINESS AND TECHNOLOGY posiada solidne wykształcenie w obszarze ekonomii, zarządzania i marketingu. Dzięki naciskowi na kompetencje inżynierskie, uzyskana wiedza pozwala mu na nawiązywanie współpracy z konstruktorami, technologami, ekonomistami, informatykami i innymi specjalistami w przedsiębiorstwach.

  Możliwość wyboru wielu przedmiotów, zgodnie z zainteresowaniami i przewidywanymi potrzebami zawodowymi oraz oczekiwaniem pracodawców na współczesnym rynku pracy, znacznie zwiększa zatrudnialność absolwentów kierunku.

  BUSINESS AND TECHNOLOGY podążając za dynamicznym rozwojem technologii ICT, umożliwia absolwentom pracę w przedsiębiorstwach informatycznych na stanowiskach menedżerskich, a poznane elementy i narzędzia marketingowe oraz zagadnienia z dziedziny finansów i rachunkowości umożliwiają efektywne zarządzanie własną działalnością.

  Absolwenci programu BUSINESS AND TECHNOLOGY znajdują zatrudnienie zarówno w kraju, jak i za granicą (nie tylko w Europie, ale i na całym świecie).

  Cycle: I (4 years)

  Language of instruction: English

  Awarded title: Engineer

  BUSINESS AND TECHNOLOGY is conducted at the International Faculty of Engineering (IFE) within the Faculty of Management and Production Engineering. The program is conducted entirely in English. The Business and Technology study program educates professional and creative engineering staff prepared to operate in economic and social life in the age of digital economy, oriented towards international cooperation.

  Extended knowledge and skills in management and quality sciences as well as technical sciences give competences to evaluate a company's processes in terms of technological advancement in the era of Industry 4.0, to propose appropriate innovative Industry 4.0 tools to improve the efficiency of a given company's processes, to creatively select and design methods and tools for managing a company in order to achieve the appropriate agility of a company, to use relevant software for integrated process management and to introduce solutions to reduce risk in a company's processes, taking into account the appropriate level of cyber security of processes.

  The program is based on the latest educational methods, including Problem Based Learning, Design Thinking and Flipped Education.

  Each student of BUSINESS AND TECHNOLOGY as part of the study program completes the 6th

  semester – "Mobility Semester" at a foreign university

  CAREER PROSPECTS:

  Graduates of BUSINESS AND TECHNOLOGY have a solid background in economics, management and marketing. As the emphasis is placed on engineering competences, the acquired knowledge enables them to establish cooperation with constructors, technologists, economists, computer scientists and other specialists in enterprises.

  The possibility of choosing many courses in line with individual interests and anticipated professional needs as well as the expectations of employers in today's labour market significantly increases the employability of the program graduates.

  BUSINESS AND TECHNOLOGY, following the dynamic development of ICT technology, enables the graduates to work in IT companies in managerial positions, and the acquired marketing elements and tools as well as finance and accounting issues help them to effectively manage their own businesses.

  Graduates of the BUSINESS AND TECHNOLOGY program find employment both at the home country and abroad (not only in Europe but also around the world).

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można znaleźć na stronie https://rekrutacja.p.lodz.pl/. Detailed information on admissions can be found at https://rekrutacja.p.lodz.pl/

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • BUSINESS STUDIES

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Stopień: I (3-letnie)

  Język wykładowy: angielski

  Otrzymywany tytuł: licencjat

  BUSINESS STUDIES realizowany jest w Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) w ramach Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji. Program prowadzony jest całkowicie w języku angielskim. Na kierunku Business Studies kształci się kadrę dla przedsiębiorstw międzynarodowych oraz przedsiębiorców zdolnych do tworzenia innowacyjnych start-upów na rynkach międzynarodowych.

  Kierunek studiów wyróżnia się na rynku uwzględnieniem w procesie kształcenia specyfiki zarządzania w środowisku międzynarodowym i zastosowaniem nowoczesnych metod takich jak: Problem Based Learning, Design Thinking oraz Flipped Education. Kierunek powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłaszane przez międzynarodowe przedsiębiorstwa produkcyjne oraz usługowe, dzięki czemu uwzględnia potrzeby różnych sektorów gospodarki, kładąc nacisk na specyfikę zarządzania w środowisku międzynarodowym.

  Co więcej, powstał w oparciu o międzynarodowe i krajowe wzorce oraz wskazówki uzyskane od interesariuszy zewnętrznych, zgodnie z przyjętą w PŁ polityką jakości kształcenia.

  Każdy student kierunku Business Studies w ramach programu studiów realizuje co najmniej jeden semestr (6-ty semestr) – „Mobility Semester” w uczelni zagranicznej.

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

  Posiadana wiedza specjalistyczna obejmująca wszechstronne aspekty zarządzania, pozwala na funkcjonowanie w międzynarodowym środowisku biznesowym. Absolwenci potrafią koordynować projekty o zasięgu międzynarodowym. W związku z tym znajdują pracę na stanowiskach specjalistycznych i menedżerskich, w korporacjach międzynarodowych, działach współpracy z zagranicą funkcjonujących w firmach krajowych, a także w instytucjach prowadzących współpracę z kontrahentami na rynkach zagranicznych.

  Ponadto, znajdują zatrudnienie w jednostkach administracji publicznej oraz instytucjach oferujących usługi na arenie międzynarodowej. Są przygotowani także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia.

  Cycle: I (3 years)

  Language of instruction: English

  Awarded title: Bachelor

  The BUSINESS STUDIES program is conducted at the International Faculty of Engineering (IFE) within the Faculty of Management and Production Engineering entirely in English. It educates staff for international companies and entrepreneurs capable of creating innovative start-ups on international markets. The Business Studies program stands out on the market due to its emphasis on the specificity of management in an international environment and the use of modern methods, such as Problem Based Learning, Design Thinking and Flipped Education.

  The field of study was created in response to the needs of international manufacturing and service companies, so it takes into account the needs of various sectors of the economy, focusing on the specificity of management in an international environment. In addition, it was developed on the basis of international and national models and guidelines obtained from external stakeholders, in line with the educational quality policy adopted by TUL

  Each student of Business Studies as part of the study program completes at least one semester (6th semester) – "Mobility Semester" at a foreign university

  CAREER PROSPECTS:

  The acquired specialist knowledge, covering comprehensive aspects of management, allows for operation in an international business environment. Graduates are able to coordinate international projects. Therefore, they find work in specialist and managerial positions, in international corporations, foreign cooperation departments operating in domestic companies, as well as in institutions collaborating with contractors on foreign markets.

  In addition, they find employment in public administration units and institutions providing services in the international arena. They are also prepared to run their own business activity. The program graduates may continue their education at second-cycle studies.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można znaleźć na stronie https://rekrutacja.p.lodz.pl/. Detailed information on admissions can be found at https://rekrutacja.p.lodz.pl/.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • COMPUTER SCIENCE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  Stopień: I (3,5-letnie)

  Język wykładowy: angielski

  Otrzymywany tytuł: inżynier

  COMPUTER SCIENCE realizowany jest w Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) w ramach Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki. Program jest prowadzony całkowicie w języku angielskim i przedstawia najnowszy stan wiedzy z zakresu bardzo popularnej i szybko rozwijającej się dziedziny, jaką jest informatyka.

  Studenci zdobywają szerokie kwalifikacje z projektowania systemów informatycznych, tworzenia i testowania oprogramowania, przetwarzania i analizy danych. Studia przygotowują do rozwiązywania złożonych problemów technicznych oraz wyzwaniami i jakie niesie ze sobą ta nowoczesna i szybko rozwijająca się specjalność.

  Każdy student kierunku Computer Science w ramach programu studiów realizuje co najmniej jeden semestr (6-ty semestr) – „Mobility Semester” w uczelni zagranicznej.

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

  Absolwent programu COMPUTER SCIENCE posiada wiedzę podstawową i specjalistyczną z zakresu współczesnej informatyki, a także podstawową wiedzę z zakresu organizacji pracy zespołowej. Uzyskane wykształcenie umożliwia mu podjęcie pracy o zróżnicowanym charakterze w przedsiębiorstwach sektora nowoczesnych technologii.

  Absolwent programu COMPUTER SCIENCE jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w obszarze informatyki i dziedzin pokrewnych, również na stanowiskach związanych z organizacją oraz uczestnictwem w pracy dużych zespołów interdyscyplinarnych. Ze względu na globalny zasięg konsorcjów działających w branży informatycznej i teleinformatycznej, absolwenci programu COMPUTER SCIENCE podejmują pracę nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie.

  Absolwent programu COMPUTER SCIENCE jest przygotowany do samodzielnego zdobywania wiedzy i może podjąć studia drugiego stopnia tego kierunku lub na pokrewnych kierunkach inżynierskich oraz rozwijać się zawodowo w formie kształcenia ustawicznego.

  Cycle: I (3.5 years)

  Language of instruction: English

  Awarded title: Engineer

  The COMPUTER SCIENCE program is conducted at the International Faculty of Engineering (IFE) within the Faculty of Electrical, Electronic, Computer and Control Engineering. The program is run entirely in English and teaches the state-of-the-art in the very popular and fast-growing field of computer science. Students gain broad qualifications in information systems design, software development and testing, data processing and analysis. The studies prepare them to solve complex technical problems and challenges of this modern and fast developing specialization.

  As part of the study program, each Computer Science student completes at least one semester (6th

  semester) – "Mobility Semester" at a foreign university.

  CAREER PROSPECTS:

  Graduates of COMPUTER SCIENCE have basic and specialist knowledge of modern information technology as well as basic knowledge of teamwork. The acquired knowledge enables them to undertake work of various character in companies of the modern technology sector. Graduates of the COMPUTER SCIENCE program are prepared to undertake professional work in the field of computer science and related fields, also in positions connected with organization and participation in the work of large interdisciplinary teams.

  Due to the global range of consortia operating in the field of information technology and data communications, the program graduates undertake work not only in Poland but also around the world.

  The graduates of COMPUTER SCIENCE are prepared to gain independent knowledge and may pursue second-cycle studies in this field or in related engineering fields as well as develop professionally in the form of lifelong learning.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można znaleźć na stronie https://rekrutacja.p.lodz.pl/. Detailed information on admissions can be found at https://rekrutacja.p.lodz.pl/.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister inżynier

  Stopień: II (2-letnie)

  Język wykładowy: angielski

  Otrzymywany tytuł: magister inżynier

  Kierunek jest prowadzony całkowicie w języku angielskim w ramach Wydziałów: Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki oraz Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej i przedstawia najnowszy stan wiedzy z zakresu bardzo popularnej i szybko rozwijającej się dziedziny, jaką jest informatyka.

  Studenci zdobywają szerokie kwalifikacje z projektowania systemów informatycznych, tworzenia i testowania oprogramowania, przetwarzania i analizy danych. Studia przygotowują do rozwiązywania złożonych problemów technicznych oraz wyzwań, jakie niesie ze sobą ta nowoczesna i szybko rozwijająca się specjalność.

  Każdy student COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY ma możliwość realizacji części studiów w uczelni zagranicznej.

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

  Absolwent studiów programu COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY posiada wiedzę podstawową i specjalistyczną z zakresu współczesnej informatyki, a także podstawową wiedzę z zakresu organizacji pracy zespołowej. Uzyskane wykształcenie umożliwia podjęcie pracy o zróżnicowanym charakterze w przedsiębiorstwach sektora nowoczesnych technologii.

  Absolwent programu COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w obszarze informatyki i dziedzin pokrewnych, również na stanowiskach związanych z organizacją oraz uczestnictwem w pracy dużych zespołów interdyscyplinarnych. Ze względu na globalny zasięg konsorcjów działających w branży informatycznej i teleinformatycznej, możliwe jest podjęcie pracy na całym świecie.

  Absolwent programu COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY jest przygotowany do samodzielnego zdobywania wiedzy i może podjąć studia trzeciego stopnia tego kierunku lub na pokrewnych kierunkach magisterskich i/lub rozwijać się zawodowo w formie kształcenia ustawicznego.

  Cycle: II (2 years)

  Language of instruction: English

  Awarded title: Master of Science

  The field of study is run entirely in English within the faculties of: Electrical, Electronic, Computer and Control Engineering and Technical Physics, Information Technology and Applied Mathematics, and teaches the state-of-the-art in the very popular and rapidly developing field of computer science. Students gain broad qualifications in designing information systems, software development and testing, data processing and analysis. The studies prepare them to solve complex technical problems and challenges of this modern and fast developing specialization.

  Each student of COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY has the opportunity to complete a part of their studies at a foreign university

  CAREER PROSPECTS:

  Graduates of the COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY program have basic and specialist knowledge of modern information technology as well as basic knowledge of teamwork. The acquired knowledge enables them to undertake work of varied nature in companies of the modern technology sector.

  The graduates of COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY are prepared to undertake professional work in the field of computer science and related fields, also in positions connected with organization and participation in the work of large interdisciplinary teams.

  Due to the global reach of consortia operating in the field of information technology and ICT, they can undertake work all over the world. The program graduates are prepared to gain knowledge independently and may pursue third-cycle studies in this field or in related Master's programs and/or develop professionally in the form of lifelong learning.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można znaleźć na stronie https://rekrutacja.p.lodz.pl/. Detailed information on admissions can be found at https://rekrutacja.p.lodz.pl/.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ELECTRONIC AND TELECOMMUNICATION ENGINEERING

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  Stopień: I (3,5-letnie)

  Język wykładowy: angielski

  Otrzymywany tytuł: inżynier

  Studia prowadzone są w Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) w ramach Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki. Program realizowany jest całkowicie w języku angielskim. Zasadniczym celem kształcenia jest wyposażenie absolwenta w wiedzę z zakresu elektroniki, telekomunikacji i teleinformatyki, że szczególnym zwróceniem uwagi na obecny stan i trendy rozwojowe w tych dziedzinach.

  Największy nacisk położono tu na przygotowanie w zakresie analizy i projektowania analogowych i cyfrowych układów elektronicznych, techniki mikroprocesorowej (w tym oprogramowania) i optoelektroniki, technologii i konstrukcji sprzętu elektronicznego, wdrażania nowoczesnych sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych. Studenci uczą się również samodzielnego zdobywania, weryfikacji i selekcji informacji z różnych źródeł, w tym źródeł elektronicznych.

  Istotnym celem kształcenia jest także zaznajomienie studentów ze specyfiką pracy inżyniera – w tym przygotowanie do pracy zespołowej, na przykład w zespołach projektowych.

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

  Absolwent tego kierunku posiada kwalifikacje niezbędne do wykonywania prac w firmach o profilu elektronicznym, telekomunikacyjnym, teleinformatycznym, a także informatycznym. Może podjąć pracę na stanowiskach przygotowania i obsługi produkcji oraz w jednostkach badawczo-rozwojowych.

  Dzięki ukończeniu studiów prowadzonych całkowicie w języku angielskim absolwent ELECTRONIC AND TELECOMMUNICATION ENGINEERING ma szczególnie ułatwione funkcjonowanie w środowisku międzynarodowym. Jest przygotowany do samodzielnego zdobywania wiedzy, a także "uczenia się przez całe życie" (Lifelong Learning).

  Cycle: I (3.5 years)

  Language of instruction: English

  Awarded title: Engineer

  Studies are conducted at the International Faculty of Engineering (IFE) within the Faculty Electrical, Electronic, Computer and Control Engineering. The program is conducted entirely in English. The main objective of the studies is to equip graduates with knowledge in the field of electronics, telecommunications and data communications, focusing on the current status and development trends in these fields.

  The main emphasis is put on the preparation in the area of analysis and design of analogue and digital electronic circuits, microprocessor technology (including software) and optoelectronics, technology and design of electronic equipment, implementation of modern telecommunication and data communication networks. Students also learn to independently acquire, verify and select information from various sources, including electronic sources.

  An important aim of the studies is to familiarize students with the specifics of engineering work - including preparation for teamwork, for example in project teams.

  CAREER PROSPECTS:

  The program graduates have qualifications necessary to work in electronic, telecommunications, data communications and IT companies. They can undertake work in production preparation and service positions as well as in research and development units. As the studies are run entirely in English, the graduates of ELECTRONIC AND TELECOMMUNICATION ENGINEERING can function in an international environment. They are prepared for independent knowledge acquisition as well as for "lifelong learning".

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można znaleźć na stronie https://rekrutacja.p.lodz.pl/. Detailed information on admissions can be found at https://rekrutacja.p.lodz.pl/.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • GESTION ET TECHNOLOGIE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 4 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 4 lata
  tytuł zawodowy: inżynier

  Stopień: I (4-letnie)

  Język wykładowy: angielski i francuski

  Otrzymywany tytuł: inżynier

  Kierunek GESTION ET TECHNOLOGIE jest realizowany w Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) w ramach Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji Pierwszy semestr prowadzony jest w języku angielskim z intensywną nauką języka francuskiego. Od drugiego semestru dominującym językiem wykładowym jest język francuski.

  Na kierunku Gestion et Technologie kształci się profesjonalna i kreatywna kadra przygotowana do działania w życiu gospodarczym i społecznym w dobie gospodarki globalnej i wielokulturowym otoczeniu.

  Kierunek daje możliwości do samoorganizacji, prowadzenia działalności naukowej i społeczno-organizacyjnej, inspirowania i wspomagania krajowej i międzynarodowej współpracy środowiska studenckiego, zapewniając indywidualne podejście do studentów oraz wsparcie w ich ścieżkach rozwoju.

  Studia na tym kierunku są realizowane w oparciu o najnowsze, innowacyjne modele kształcenia oparte na doświadczeniach najlepszych uczelni na świecie m.in. Design Thinking, Problem Based Learning oraz Flipped Education, a istotnym walorem procesu kształcenia jest udział w procesie edukacji licznego grona ekspertów z praktyki gospodarczej.

  Kształcenie w języku francuskim umożliwia przygotowanie kadry spełniającej oczekiwania inwestorów zagranicznych oraz mogącej podejmować współpracę z organizacjami w skali międzynarodowej.

  Każdy student GESTION ET TECHNOLOGIE w ramach programu studiów realizuje 6. semestr – „Mobility Semester” w uczelni zagranicznej. Dodatkowo ma możliwość uczestniczenia w programie Podwójnego Dyplomu i otrzymania jednocześnie dwóch dyplomów: Politechniki Łódzkiej oraz uczelni partnerskiej.

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

  Absolwent programu GESTION ET TECHNOLOGIE posiada solidne wykształcenie w obszarze ekonomii, zarządzania i marketingu. Dzięki naciskowi na kompetencje inżynierskie, uzyskana wiedza pozwala na łatwe nawiązywanie współpracy z konstruktorami, technologami, ekonomistami, informatykami i innymi specjalistami w przedsiębiorstwach.

  Możliwość wyboru wielu przedmiotów zgodnie z zainteresowaniami i przewidywanymi potrzebami zawodowymi oraz oczekiwaniem pracodawców na współczesnym rynku pracy znacznie zwiększa zatrudnialność absolwentów kierunku.

  GESTION ET TECHNOLOGIE podążając za dynamicznym rozwojem technologii ICT, umożliwi pracę w przedsiębiorstwach informatycznych na stanowiskach menedżerskich, a poznane elementy i narzędzia marketingowe oraz zagadnienia z dziedziny finansów i rachunkowości umożliwią efektywne zarządzanie własną działalnością.

  Absolwenci programu GESTION ET TECHNOLOGIE znajdują zatrudnienie zarówno w kraju, jak i za granicą (nie tylko w Europie, ale i na całym świecie).

  Cycle: I (4 years)

  Language of instruction: English and French

  Awarded title: Engineer

  GESTION ET TECHNOLOGIE is conducted at the International Faculty of Engineering (IFE) within the Faculty of Management and Production Engineering. The first semester is run in English with intensive study of French. From the second semester, French is the dominant language of instruction.

  The Gestion et Technologie program trains professional and creative staff who are prepared to act in economic and social life in a global economy and multicultural environment.

  The field of study provides opportunities for self-organization, scientific and social-organizational activities, inspiration and support of national and international cooperation of the student community, providing individual approach to students and support in their development paths.

  Studies in this field are conducted on the basis of the latest, innovative educational models based on the experience of the best universities in the world, e.g. Design Thinking, Problem Based Learning and Flipped Education, and an important asset of the educational process is the participation of a large number of experts from business in the educational process.

  The education in French prepares staff who meet the expectations of foreign investors and who can undertake cooperation with organisations on an international scale.

  Each GESTION ET TECHNOLOGIE student completes the 6th semester – "Mobility Semester" at a foreign university as part of the study program. In addition, students have the opportunity to participate in the Double Diploma program and receive two diplomas at the same time: from Lodz University of Technology and a partner university

  CAREER PROSPECTS:

  Graduates of the GESTION ET TECHNOLOGIE program have a solid background in economics, management and marketing. As the emphasis is placed on engineering competences, the acquired knowledge allows them to easily establish cooperation with constructors, technologists, economists, computer scientists and other specialists in companies.

  The possibility of choosing many courses in line with individual interests and anticipated professional needs and employers' expectations in the contemporary labour market significantly increases the employability of the program graduates.

  GESTION ET TECHNOLOGIE, following the dynamic development of ICT technologies, will enable graduates to work in IT companies in managerial positions, and the acquired marketing elements and tools as well as finance and accounting issues will enable students to effectively manage own business activity.

  Graduates of the GESTION ET TECHNOLOGIE program find employment both nationally and internationally (not only in Europe but also worldwide).

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można znaleźć na stronie https://rekrutacja.p.lodz.pl/. Detailed information on admissions can be found at https://rekrutacja.p.lodz.pl/.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • HUMAN-COMPUTER INTERACTION

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Stopień: II (2-letnie)

  Język wykładowy: angielski

  Otrzymywany tytuł: magister

  Kierunek HUMAN-COMPUTER INTERACTION realizowany jest w Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) w ramach Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki. Program jest prowadzony całkowicie w języku angielskim.

  Na rynku pracy pojawia się coraz większe zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu interakcji człowiek-komputer (z ang. human-computer interaction HCI) potrafiących prototypować, ewaluować i badać technologie interaktywne projektowane dla użytkowników. Ukończenie kierunku HCI w Politechnice Łódzkiej pozwala na zdobycie szerszych, niż tylko techniczne, kompetencji ze styku informatyki i nauk społecznych.

  Celem studiów II st. kierunku Human-Computer Interaction jest wykształcenie specjalisty przygotowanego do sprostania wymaganiom dynamicznie rozwijającego się międzynarodowego rynku pracy, otwartego na zmieniające się realia, wyposażonego w umiejętności pozwalające na projektowanie rozwiązań i usług opartych na najnowszych technologiach, a także przygotowanego do samodzielnej pracy z technologiami, które dopiero zostaną opracowane w przyszłości.

  Program studiów pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności technicznych w zakresie obsługi nowoczesnego sprzętu informatycznego, druku 3D, oprogramowania oraz najnowszych metod i technologii interaktywnych. Absolwent kierunku jest przygotowany do efektywnej pracy w multidyscyplinarnych zespołach projektowych i potrafi prowadzić proces projektowania interaktywnych systemów informatycznych z głębokim zrozumieniem czynników ludzkich.

  W krajach wysoko rozwiniętych, m.in. w Niemczech, Francji, USA, Australii, Singapurze, czy Japonii, gdzie innowacyjna gospodarka oparta jest w dużej mierze na kadrach inżynierskich ze ścisłym wykształceniem technicznym, od kilkunastu lat wspiera się model transformacji kształcenia i rozwoju HCI. Profesjonaliści z tej dziedziny są „wchłaniani” na europejskim rynku pracy przez szereg branż począwszy od IT, elektroniki konsumenckiej, automotive, przemysłu lotniczego, technologii medycznych i teleopieki personalizowanej, aplikacji i usług dla użytkowników czy przez startupy technologiczne.

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

  W ramach studiów z HCI możliwy jest rozwój zarówno praktyczno-zawodowy (dzięki szerokiej ofercie praktyk i staży naszych partnerów biznesowych) jak i kształcenie w kierunku naukowo-badawczym w Polsce i zagranicą (za sprawą szerokiej współpracy m.in. w ramach praktyk badawczych w wiodących uczelniach w Europie i na świecie). W trakcie projektów i prac dyplomowych studenci mogą realizować tematy w kooperacji z najlepszymi na świecie badaczami i firmami związanymi z projektowaniem rozwiązań interaktywnych.

  Posiadane kompetencje obejmujące wszechstronne aspekty projektowania i ewaluacji systemów komputerowych pozwalają na pracę w zespołach projektowych zajmujących się tworzeniem systemów i aplikacji zorientowanych na potrzeby użytkowników. Ukończenie studiów HCI pozwoli na obejmowanie stanowisk specjalistycznych, w tym jako kierownik zespołów projektowo-badawczych, a także konsultacyjnych w innowacyjnych firmach i projektach. Absolwenci kierunku będą przygotowani do wspierania i tworzenia startupów technologicznych związanych z projektowaniem systemów interaktywnych i usług zorientowanych na użytkownika.

  Cycle: II (2 years)

  Language of instruction: English

  Awarded title: Master

  The HUMAN-COMPUTER INTERACTION program is conducted at the International Faculty of Engineering (IFE) within the Faculty of Electrical, Electronic, Computer and Control Engineering. It is run entirely in English.

  On the labour market, there is a growing demand for human-computer interaction (HCI) specialists, who can prototype, evaluate and research interactive technologies designed for users. Graduation from the field of Human-Computer Interaction Studies enables the students to acquire competences in the field of computer science and social sciences in addition to technical ones. The aim of the Human-Computer Interaction study field is to educate specialists prepared to meet the requirements of the dynamically growing international labour market, open to the changing realities, equipped with skills to design solutions and services based on the latest technologies, as well as prepared to work independently with technologies that will be developed in the future.

  The study program allows students to acquire knowledge and technical skills in the operation of modern IT equipment, 3D printing, software and the latest interactive methods and technologies. The graduates are prepared to work effectively in multidisciplinary project teams and are able to lead the design process of interactive information systems with a deep understanding of human factors.

  In highly developed countries, such as Germany, France, USA, Australia, Singapore or Japan, where innovative economy is largely based on engineering personnel having technical education, the model of transformation of HCI education and development has been supported for several years. HCI professionals are being "absorbed" into the European labour market by a range of industries from IT, consumer electronics, automotive, aerospace, medical technologies and personalised telecare, applications and user services to technology start-ups.

  CAREER PROSPECTS:

  HCI studies offer both practical and professional development (as a result of a wide range of internships and placements offered by our business partners), as well as education in the science and research in Poland and abroad (thanks to broad cooperation, among others, within research internships at leading universities in Europe and in the world). In the course of projects and diploma theses, students can implement topics in cooperation with the world's best researchers and companies related to the design of interactive solutions.

  The acquired competences including comprehensive aspects of computer systems design and evaluation enable the students to work in project teams developing user-oriented systems and applications. Graduation from the HCI program will help the students to take up specialist positions, including that of a manager of design and research teams as well as a consultant in innovative companies and projects. The graduates will be prepared to support and create technology start-ups related to the design of interactive systems and user-centered services.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można znaleźć na stronie https://rekrutacja.p.lodz.pl/. Detailed information on admissions can be found at https://rekrutacja.p.lodz.pl/.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INDUSTRIAL BIOTECHNOLOGY

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister

  Stopień: I (3,5-letnie), otrzymywany tytuł: inżynier

  Stopień: II (1,5-roczne), otrzymywany tytuł: magister

  Język wykładowy: angielski

  Program jest realizowany w Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) w ramach Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności. Industrial Biotechnology jest kierunkiem prowadzonym całkowicie w języku angielskim, który łączy nauki biologiczne i techniczne w celu praktycznego wykorzystania zdolności enzymów, organizmów i komórek dla otrzymywania produktów o wartości dodanej.

  Industrial Biotechnology to kierunek dla osób, które interesują się wykorzystywaniem układów biologicznych, żywych organizmów oraz enzymów do tworzenia lub modyfikowania określonych produktów lub procesów technologicznych. Na tych studiach, poznając molekularne mechanizmy rządzące procesami zachodzącymi w żywych organizmach, oddziałujących na środowisko, student będzie potrafił skonstruować nowoczesne, ekologiczne bioprodukty, wytworzyć bioenergię i zaprojektować zrównoważone procesy w przemyśle spożywczym, paszowym, chemicznym, farmaceutycznym, energetycznym i ochronie środowiska.

  Interdyscyplinarny program kształcenia został dobrze oceniony przez pracodawców z sektora life-science i pozwala studentowi tego kierunku na sprecyzowanie własnych zainteresowań oraz świadome podjęcie decyzji o dalszym rozwoju zawodowym.

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

  Studia przygotowują absolwentów teoretycznie i praktycznie do projektowania i prowadzenia procesów biotechnologicznych. Jako biotechnolodzy, mogą oni pracować w takich zakładach i jednostkach gospodarczych, jak: browary, gorzelnie, winiarnie, zakłady przemysłu mleczarskiego, spirytusowego, farmaceutycznego, laboratoria mikrobiologiczne przemysłu spożywczego, wytwórnie enzymów, kwasów organicznych, mikrobiologicznych polisacharydów, oczyszczalnie ścieków, stacje sanitarno-epidemiologiczne, instytucje i zakłady przetwórstwa rolno–spożywczego, itp.

  Mogą wdrażać systemy zapewniania jakości, bezpieczeństwa modyfikowanej żywności oraz zarządzania produkcją. Z powodzeniem poprowadzą własną firmę produkcyjną.

  Absolwenci programu Industrial Biotechnology pracują w placówkach badawczych w kraju i za granicą (np.: w Wielkiej Brytanii, USA, Niemczech, Holandii), ponieważ są dobrze przygotowani, m.in. w zakresie selekcji i ukierunkowanej (genetycznej) modyfikacji organizmów a także ich optymalnej hodowli, biosyntezy (biotransformacji) oraz izolacji bioproduktów.

  Cycle: I (3.5 years), awarded title: Engineer

  Cycle: II (1. year), awarded title: Master

  Language of instruction: English

  The program is conducted at the International Faculty of Engineering (IFE) within the Faculty of Biotechnology and Food Sciences. Industrial Biotechnology is run entirely in English and combines biological and technical sciences for the practical use of the capabilities of enzymes, organisms and cells to obtain added-value products.

  Industrial Biotechnology is a field of study for those who are interested in using biological systems, living organisms and enzymes to create or modify specific products or technological processes. During the studies, students learn about the molecular mechanisms governing the processes which take place in living organisms that affect the environment, thus the students will be able to construct modern, ecological bioproducts, generate bioenergy and design sustainable processes in the food, feed, chemical, pharmaceutical, energy and environmental protection industries.

  The interdisciplinary educational program has been well assessed by employers from the life-science sector and allows the students of this field to specify their own interests and make decisions about further professional development.

  CAREER PROSPECTS:

  The studies prepare graduates theoretically and practically to designing and conducting biotechnological processes. As biotechnologists, they can work in such plants and economic units as: breweries, distilleries, wineries, dairy, spirit and pharmaceutical industry plants, food industry microbiological laboratories, enzyme, organic acid, microbiological polysaccharide production plants, sewage treatment plants, sanitary and epidemiological stations, institutions and agro-food processing plants, etc.

  They can implement quality assurance, modified food safety and production management systems. They will successfully run their own production companies.

  Graduates of the Industrial Biotechnology program work in research institutions in Poland and abroad (e.g. in the UK, USA, Germany, Holland), because they are well prepared, e.g., in selection and targeted (genetic) modification of organisms and their optimal breeding, biosynthesis (biotransformation) and isolation of bioproducts.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Fermentation technology and technical microbiology
  • Molecular biotechnology and technical biochemistry

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Fermentation technology and technical microbiology
  • Molecular biotechnology and technical biochemistry

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można znaleźć na stronie https://rekrutacja.p.lodz.pl/. Detailed information on admissions can be found at https://rekrutacja.p.lodz.pl/.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można znaleźć na stronie https://rekrutacja.p.lodz.pl/. Detailed information on admissions can be found at https://rekrutacja.p.lodz.pl/.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INFORMATION TECHNOLOGY

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  Stopień: I (3,5-letnie)

  Język wykładowy: angielski

  Otrzymywany tytuł: inżynier

  Kierunek INFORMATION TECHNOLOGY realizowany jest w Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) w ramach Wydziału Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej. Program jest prowadzony całkowicie w języku angielskim. Studiując INFORMATION TECHNOLOGY można nabyć umiejętności projektowania i programowania systemów informatycznych, rozwinąć zdolności rozwiązywania abstrakcyjnych problemów oraz poznać tajniki pracy w środowisku najnowszych technologii.

  Studenci zostają specjalistami posiadającymi szeroką wiedzę merytoryczną, popartą niezbędnymi umiejętnościami praktycznymi. Uczestniczą w programach wiodących producentów oprogramowania Microsoft Academy oraz Oracle Academy, dzięki którym mogą pracować z materiałami szkoleniowymi przygotowanymi przez firmy, a po zakończeniu zajęć mają szansę otrzymać odpowiednie certyfikaty. Uczą się pracy indywidualnej oraz współpracy poprzez realizację wspólnych przedsięwzięć programistycznych.

  Każdy student kierunku Information Technology w ramach programu studiów realizuje co najmniej jeden semestr (6-ty semestr) – „Mobility Semester” w uczelni zagranicznej.

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

  Absolwenci kierunku INFORMATION TECHNOLOGY nie mają problemów ze znalezieniem pracy – firmy komputerowe w kraju i za granicą oferują corocznie kilkaset miejsc pracy. Zatrudnienie ułatwia program nauczania w pełni zsynchronizowany z oczekiwaniami rynku pracy.

  Absolwenci kierunku INFORMATION TECHNOLOGY mogą znaleźć zatrudnienie jako: programiści, analitycy i inżynierowie systemów oraz danych, administratorzy baz danych, programiści i projektanci grafiki gier komputerowych i mobilnych, testerzy oprogramowania, systemów informatycznych i teleinformatycznych, administratorzy i projektanci sieci komputerowych, specjaliści w systemach instalacji i utrzymania systemów IT, specjaliści w firmach informatycznych, ośrodkach badawczo-rozwojowych, administracji państwowej i samorządowej, placówkach akademickich lub w szkolnictwie, liderzy projektów informatycznych oraz pracownicy badawczy lub naukowi.

  Absolwenci programu INFORMATION TECHNOLOGY są poszukiwanymi specjalistami na rynku pracy nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie.

  Cycle: I (3.5 years)

  Language of instruction: English

  Awarded title: Engineer

  The INFORMATION TECHNOLOGY program is conducted at the International Faculty of Engineering (IFE) within the Faculty of Technical Physics, Information Technology and Applied Mathematics. The program is run entirely in English. The INFORMATION TECHNOLOGY students can acquire skills in designing and programming information systems, develop the ability to solve abstract problems and learn the secrets of working in an environment of the latest technologies.

  Students become specialists possessing broad factual knowledge supported by necessary practical skills. They participate in programmes of leading software producers Microsoft Academy and Oracle Academy, thanks to which they can work with training materials prepared by the companies, and after completing the classes they receive relevant certificates. They learn how to work individually and how to cooperate through the implementation of joint programming projects.

  Each student of Information Technology as part of the study program completes at least one semester (6thsemester) – "Mobility Semester" at a foreign university.

  CAREER PROSPECTS:

  Graduates of the INFORMATION TECHNOLOGY program have no problems finding employment - computer companies at home and abroad offer several hundred jobs every year. Employment is facilitated by a curriculum fully synchronised with labour market expectations. INFORMATION TECHNOLOGY graduates can find employment as: programmers, analysts and system and data engineers, database administrators, programmers and designers of computer and mobile games graphics, testers of software, IT and ICT systems, administrators and designers of computer networks, specialists in IT systems installation and maintenance, specialists in IT companies, research and development centres, state and local administration, academic institutions or education, IT project leaders and research or scientific employees.

  Graduates of the INFORMATION TECHNOLOGY program are sought-after specialists on the labour market not only in Poland but also throughout the world.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można znaleźć na stronie https://rekrutacja.p.lodz.pl/. Detailed information on admissions can be found at https://rekrutacja.p.lodz.pl/.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MASTER IN MECHANICAL ENGINEERING

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister inżynier

  Stopień: II (2-letnie)

  Język wykładowy: angielski

  Otrzymywany tytuł: magister inżynier

  MASTER IN MECHANICAL ENGINEERING to studia realizowane w Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) w ramach Wydziału Mechanicznego. Program obejmuje: mechanikę, wytrzymałość materiałów, materiały inżynierskie, automatykę i robotykę, przygotowanie praktyczne i teoretyczne do projektowania i eksploatacji urządzeń mechanicznych, podstawy konstrukcji maszyn, wykorzystanie oprogramowania wspomagającego prace inżynierskie, zaawansowane technologie wytwarzania, podstawy przedsiębiorczości i zarządzania, wybrane zagadnienia informatyczne, ekonomiczne, prawne oraz związane z ochroną środowiska.

  Każdy student Master in Mechanical Engineering ma możliwość realizacji części studiów w uczelni zagranicznej.

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

  Absolwent MASTER IN MECHANICAL ENGINEERING jest przygotowany do pracy m.in. w biurach konstrukcyjnych przedsiębiorstw, głównie przemysłu lotniczego, maszynowego, motoryzacyjnego, sprzętu gospodarstwa domowego, obrabiarkowego. Znajdzie także pracę w przemyśle oraz innych placówkach eksploatujących i serwisujących układy mechaniczne oraz maszyny i urządzenia, w których są one zastosowane.

  Nabyte w trakcie studiów umiejętności pozwalają również na założenie prywatnych firm wytwórczych lub/i usługowych. Tak szerokie możliwości zatrudnienia wynikają z dużej uniwersalności zdobytego wykształcenia, obejmującego oprócz wiedzy inżynierskiej również: wiedzę z informatyki, organizacji i zarządzania, języków obcych, marketingu i przedmiotów humanistycznych. Studenci w toku studiów nabywają szereg umiejętności miękkich, tj. praca w grupie, zarządzanie czasem i zespołem, określanie priorytetów, techniki negocjacji.

  Absolwenci programu MASTER IN MECHANICAL ENGINEERING są przygotowani do rozwiązywania zaawansowanych problemów inżynierskich przy zastosowaniu profesjonalnego oprogramowania, a także do prowadzenia badań. Mogą aplikować o przyjęcie na studia trzeciego stopnia (doktoranckie).

  Cycle: II (2 years)

  Language of instruction: English

  Awarded title: Master of Science

  MASTER IN MECHANICAL ENGINEERING is a degree program offered by the International Faculty of Engineering (IFE) within the Faculty of Mechanical Engineering. The program includes: mechanics, strength of materials, engineering materials, automation and robotics, practical and theoretical preparation for the design and operation of mechanical devices, the basics of machine construction, the use of software supporting engineering work, advanced manufacturing technologies, fundamentals of entrepreneurship and management, selected IT and economic issues, legal and environmental protection.

  Each graduate of Master in Mechanical Engineering has the opportunity to pursue part of their studies at a foreign university.

  CAREER PROSPECTS:

  Graduates of MASTER IN MECHANICAL ENGINEERING program are prepared to work, e.g., in design offices of companies, mainly in the aircraft, machinery, automotive, household appliances and machine tool industries. They will also find employment in industry and other institutions that operate and service mechanical systems and the machines and equipment in which they are used.

  The skills acquired in the course of study also enable students to set up private manufacturing and/or service companies. Such a wide range of employment opportunities is the effect of the versatility of the acquired education, which includes not only engineering knowledge but also: computer science, organisation and management, foreign languages, marketing and humanities. During studies, students acquire many soft skills, such as teamwork, time and team management, priority setting, negotiation techniques.

  Graduates of the MASTER IN MECHANICAL ENGINEERING program are prepared to solve advanced engineering problems using professional software, as well as to conduct research. They may apply for admission to a third cycle studies (doctoral studies).

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można znaleźć na stronie https://rekrutacja.p.lodz.pl/. Detailed information on admissions can be found at https://rekrutacja.p.lodz.pl/.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MASTER OF BUSINESS STUDIES

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Stopień: II (2-letnie)

  Język wykładowy: angielski

  Otrzymywany tytuł: magister

  Kierunek Master of Business Studies prowadzony jest w Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) w ramach Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji w języku angielskim. Na kierunku Master of Business Studies kształci się profesjonalna i kreatywna kadra przygotowana do działania w życiu gospodarczym i społecznym w dobie gospodarki globalnej, ukierunkowana na współdziałanie o charakterze międzynarodowym.

  Poszerzona wiedza i umiejętności z obszaru nauk o zarządzaniu i jakości (zarządzanie, ekonomia, finanse, marketing) dają kompetencje wymagane dla efektywnego wykonywania zadań menedżerskich w różnych sektorach gospodarki, a kształcenie w języku angielskim umożliwia przygotowanie kadry spełniającej oczekiwania inwestorów zagranicznych oraz mogącej podejmować współpracę z organizacjami międzynarodowymi i prowadzić badania międzynarodowe w obszarze nauk o zarządzaniu i jakości.

  Studia odnoszą się zarówno do teoretycznego, jak i praktycznego nurtu nauk o zarządzaniu. Dlatego studia są prowadzone z nastawieniem na rozwój teorii organizacji i zarządzania oraz wybrane aspekty wykorzystania metodologii nauk o zarządzaniu i jakości w kontekście międzynarodowym. Studenci w ramach programu realizują własne i grupowe projekty o charakterze badawczym oraz są angażowani w realizację projektów na Wydziale.

  Aktywność naukowo-badawcza pracowników Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji PŁ, ich kompetencje dydaktyczne oraz doświadczenia o charakterze międzynarodowym pozwalają zapewnić merytoryczne przygotowanie do prowadzenia zajęć, a w wybranych przypadkach są wspierani przez praktyków reprezentujących międzynarodowe i polskie organizacje gospodarcze, znających realia funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym, co zwiększenia walor aplikacyjny prowadzonych zajęć.

  Każdy student Master of Business Studies ma możliwość realizacji części studiów w uczelni zagranicznej.

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

  Master of Business Studies to kierunek dla osób chcących w przyszłości zajmować się ogólnie pojętym planowaniem, organizowaniem oraz motywowaniem, zwłaszcza w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, a także kontrolowaniem, które polega systematycznej weryfikacji stanu aktualnego z planowanym.

  Aby nadać praktyczny charakter kierunkowi, realizowane są liczne kooperacje z biznesem, w czasie których studenci mogą praktykować, realizować projekty badawcze oraz uczyć się poprzez terenowe zajęcia w przedsiębiorstwach.

  Posiadana wiedza obejmująca wszechstronne aspekty zarządzania, pozwala na obejmowanie stanowisk specjalistów zarządzania, menadżerów średniego i wyższego szczebla, a także doradców i konsultantów w organizacjach i instytucjach o charakterze gospodarczym. Ponadto poznane elementy i narzędzia marketingowe oraz zagadnienia z dziedziny finansów oraz rachunkowości umożliwiają efektywne zarządzanie własną działalnością.

  Cycle: II (2 years)

  Language of instruction: English

  Awarded title: Master

  The Master of Business Studies program is run in English at the International Faculty of Engineering (IFE) within the Faculty of Management and Production Engineering. This field of study educates professional and creative staff prepared to act in economic and social life in a global economy, oriented towards international cooperation.

  Extended knowledge and skills in the field of management and quality sciences (management, economics, finance, marketing) provide the competences required for effective performance of managerial tasks in various sectors of the economy, while education in English enables the preparation of staff who meet the expectations of foreign investors and who can undertake cooperation with international organisations and conduct international research in the field of management and quality sciences. The studies refer to both theoretical and practical trend of management sciences.

  Therefore, the studies are conducted with a focus on the development of organisation and management theory and selected aspects of using the methodology of management and quality sciences in an international context. During studies students carry out their own and group research projects and are involved in the implementation of projects at the Faculty.

  The scientific and research activity of the staff of the Faculty of Management and Production Engineering at TUL, their didactic competences and international experience guarantee substantive preparation for the classes, and in selected cases they are supported by practitioners representing international and Polish economic organisations familiar with the realities of the operation of enterprises on the international market, which enhances the application value of the classes.

  Each graduate of Master of Business Studies program has the opportunity to pursue part of their studies at a foreign university.

  CAREER PROSPECTS:

  Master of Business Studies is a field of study for those who wish to deal with planning, organizing and motivating in general in their future work, especially in the field of human resources management, as well as in controlling, which is the systematic verification of the current situation with the planned one.

  In order to make the program even more practical, there are numerous co-operations with business, during which students can practise, carry out research projects and learn through field activities in enterprises.

  The knowledge they acquire, covering comprehensive aspects of management, enables them to take up positions as management specialists, middle- and higher-level managers as well as advisors and consultants in economic organizations and institutions. In addition, the students learn marketing elements and tools as well as finance and accounting issues in order to effectively manage their own business.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można znaleźć na stronie https://rekrutacja.p.lodz.pl/. Detailed information on admissions can be found at https://rekrutacja.p.lodz.pl/.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MASTER OF OPERATIONS MANAGEMENT

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Stopień: II (2-letnie)

  Język wykładowy: angielski

  Otrzymywany tytuł: magister

  Kierunek MASTER OF OPERATIONS MANAGEMENT realizowany jest w Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) w ramach Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji w języku angielskim.

  Operations Management – czyli zarządzanie operacyjne polega na efektywnym zarządzaniu zasobami przeznaczonymi na produkcję i dostarczaniu produktów i usług o odpowiedniej jakości i w jak najszybszym czasie operacyjnym. Kierunek ten obejmuje projektowanie, zarządzanie i doskonalenie usług, procesów i łańcuchów dostaw. Efektywne zarządzanie operacyjne ma zatem zasadnicze znaczenie nie tylko dla przedsiębiorstw, ale również dla społeczeństwa. Jest to bowiem kluczowy aspekt niezakłóconej działalności każdego przedsiębiorstwa z perspektywy strategicznej, finansowej i rozwoju biznesu.

  Kierunek Master of Operations Management ma na celu kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr przygotowanych do twórczego i aktywnego uczestniczenia w życiu gospodarczym i społecznym w dobie gospodarki opartej na wiedzy z uwzględnieniem kluczowych trendów, takich jak Industry 4.0 oraz model gospodarki o obiegu zamkniętym.

  Program kierunku powstał w oparciu o międzynarodowe i krajowe wzorce oraz wskazówki uzyskane od interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych zgodnie z przyjętą na PŁ polityką jakości kształcenia. Jego interdyscyplinarny charakter zapewnia transfer nowoczesnej wiedzy i umiejętności zgodnych z oczekiwaniami podmiotów gospodarczych.

  Przedstawiony program zapewnia wysoki poziom kształcenia studentów i jest nowoczesną ofertą dydaktyczną uwzględniającą potrzeby otoczenia oraz przygotowuje kadrę do studiów III stopnia. Dobrane treści programowe na poszczególnych specjalnościach mają za zadanie wykreować w absolwentach kompleksowe spojrzenie na organizację systemów produkcyjnych we współczesnych realiach gospodarczych.

  W ramach programu studiów wdrażane będą nowoczesne metody, innowacyjne metody kształcenia oraz elastyczne ścieżki kształcenia, przy zapewnieniu integracji nauki i kształcenia oraz propagowaniu idei uczenia się przez całe życie.

  Każdy student Master of Operations Management ma możliwość realizacji części studiów w uczelni zagranicznej.

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

  Absolwent Operations Management to menedżer gotowy do podejmowania prac z zakresu analiz i opracowań organizacyjnych, technicznych, konstrukcyjnych i projektowania procesów produkcyjnych, do pełnienia funkcji organizatorskich na wszystkich szczeblach zarządzania przedsiębiorstwem, podejmowania zadań menedżerskich w działalności produkcyjnej, usługowej, doradczej, projektowej, badawczej itp.

  Dzięki połączeniu dwóch obszarów wiedzy kierunek pozwala na pozyskanie umiejętności inżynierskich oraz menedżerskich. Przygotowuje do projektowania, prowadzenia i nadzorowania istniejących procesów i systemów produkcyjnych, kierowania organizacjami i personelem. Pozwala także poznać elementy zarządzania przedsiębiorstwem, uwzględniając jego ekonomię, marketing oraz logistykę.

  Absolwent kierunku bez problemu znajdzie zatrudnienie w przedsiębiorstwach przemysłowych, których liczba w ostatnich latach wzrasta, a także w jednostkach o charakterze projektowym lub doradczym, w których wymagana jest wiedza praktyczna, ekonomiczna oraz informatyczna, połączona z umiejętnościami zarządzania.

  Cycle: II (2 years)

  Language of instruction: English

  Awarded title: Master

  The MASTER OF OPERATIONS MANAGEMENT field of study is conducted at the International Faculty of Engineering (IFE) within the Faculty of Management and Production Engineering in English.

  Operations Management – that is the effective management of resources intended for production and delivery of products and services of appropriate quality and in the shortest possible operational time. It involves the design, management and improvement of services, processes and supply chains. Efficient operations management is therefore not only essential for companies but also for the society. This is because it is a key aspect of the smooth operation of any business from a strategic, financial and business development perspective.

  The Master of Operations Management program aims to educate highly-qualified staff prepared to participate creatively and actively in economic and social life in the age of knowledge-based economy, taking into account key trends, such as Industry 4.0 and a circular economy model.

  The study program was developed based on international and national models and guidelines from internal and external stakeholders, in line with the educational quality policy adopted at TUL. Its interdisciplinary character ensures transfer of modern knowledge and skills in accordance with the expectations of business entities.

  The presented program ensures a high level of education and is a modern didactic offer taking into account the needs of the environment, as well as preparing the staff for studies of the third cycle. The selected curricula components in individual specialisations are designed to help graduates to build a complex outlook on the organisation of production systems in contemporary economic realities.

  The program will implement modern methods, innovative learning techniques and flexible study programs, while ensuring the integration of science and education and promoting the idea of lifelong learning.

  Each Master of Operations Management student has the opportunity to pursue part of their studies at a foreign university.

  CAREER PROSPECTS:

  Operations Management graduate is a manager ready to undertake work in the field of analysis and development of organizational, technical, construction and design of production processes, to perform organizational functions at all levels of company management, to undertake managerial tasks in manufacturing, service, consulting, design, research activities, etc.

  The field of study combines two areas of knowledge, therefore the program enables students to acquire engineering and managerial skills. It prepares graduates to design, run and supervise existing processes and production systems, manage organizations and personnel. It also allows graduates to learn the elements of business management, including its economics, marketing and logistics.

  Alumni can easily find employment in industrial companies, the number of which has been growing in recent years, as well as in design or consulting units that require practical, economic and IT knowledge combined with management skills.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można znaleźć na stronie https://rekrutacja.p.lodz.pl/. Detailed information on admissions can be found at https://rekrutacja.p.lodz.pl/.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MATHEMATICAL METHODS IN DATA ANALYSIS

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  Czy wiesz, że wydobywanie informacji z danych odbywa się przy użyciu metod matematycznych i statystycznych? Te metody to podstawa współczesnej analizy danych, a ich dynamiczny rozwój w ostatnich latach daje nowe możliwości w zakresie rozwijania metod uczenia maszynowego i zagadnień sztucznej inteligencji.

  Aby Cię o tym przekonać, zapraszamy do podjęcia studiów na anglojęzycznym kierunku Mathematical Methods in Data Analysis (IFE), prowadzonym przez specjalistów z Wydziału FTIMS. Podczas studiów odkryjesz wiedzę, która pozwoli Ci na stosowanie metod eksploracji danych i podejmowanie na tej podstawie właściwych decyzji. Statystyczna analiza danych nie będzie miała przed Tobą tajemnic, opanujesz zagadnienia klasyfikacji, a także nauczysz się stosować metody stochastyczne w prognozowaniu.

  Konstrukcja programu studiów pozwala nabyć nie tylko wiedzę matematyczną, która umożliwi Ci budowę i ocenę modeli analizy danych. Zyskasz także umiejętności informatyczne pozwalające na jej praktyczne wykorzystanie. W dodatku, studiując w języku angielskim oraz zyskując kompetencje miękkie, w szczególności związane z pracą w zespole, będziesz mógł bez problemu podjąć pracę w firmach międzynarodowych.

  Jako absolwent kierunku Mathematical Methods in Data Analysis możesz  pracować wszędzie, gdzie występuje potrzeba zarządzania bazami danych, np. w sektorze bankowym, w sektorze ubezpieczeń, na rynku medycznym. Konsultacje programu studiów z firmami pokazały, że absolwent o takich kompetencjach jest bardzo pożądany na rynku pracy. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MECHANICAL ENGINEERING

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 4 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 4 lata
  tytuł zawodowy: inżynier

  Stopień: I (4-letnie)

  Język wykładowy: angielski

  Otrzymywany tytuł: inżynier

  MECHANICAL ENGINEERING – studia realizowane w języku angielskim w Centrum Kształcenia Międzynarodowego w ramach Wydziału Mechanicznego. Program obejmuje: mechanikę, automatykę, teorie sterowania i zastosowań elektroniki, a także przygotowanie praktyczne i teoretyczne do projektowania i eksploatacji nowoczesnych urządzeń mechatroniki.

  Studenci poznają podstawy konstrukcji, metody projektowania urządzeń mechaniczno-elektronicznych, inżynierię biomedyczną, automatyzację procesów pomiarowych, zaawansowane technologie i nowe materiały. Nabywają umiejętności między innymi posługiwanie się profesjonalnym oprogramowaniem komputerowym, poznają wybrane zagadnienia informatyczne, ekonomiczne, prawne oraz związane z ochroną środowiska.

  Każdy student kierunku Mechanical Engineering w ramach programu studiów realizuje co najmniej jeden semestr (6-ty semestr) – „Mobility Semester” w uczelni zagranicznej.

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

  Absolwent studiów MECHANICAL ENGINEERING jest przygotowany do pracy m.in. w przemyśle wytwarzającym układy mechaniczne i mechatroniczne - elektromaszynowym, motoryzacyjnym, sprzętu gospodarstwa domowego, lotniczym, obrabiarkowym. Znajdzie także pracę w przemyśle oraz innych placówkach eksploatujących i serwisujących układy mechaniczne i mechatroniczne oraz maszyny i urządzenia, w których są one zastosowane.

  Nabyte w trakcie studiów umiejętności pozwalają również na założenie prywatnych firm wytwórczych lub/i usługowych.

  Tak szerokie możliwości zatrudnienia wynikają z dużej uniwersalności zdobytego wykształcenia. Obejmuje ono, oprócz wiedzy inżynierskiej, również: wiedzę z informatyki, organizacji i zarządzania, języków obcych, marketingu i przedmiotów humanistycznych. Studenci w toku studiów nabywają szereg umiejętności miękkich, tj. praca w grupie, zarządzanie czasem i zespołem, określanie priorytetów, techniki negocjacji.

  Cycle: I (4 years)

  Language of instruction: English

  Awarded title: Engineer

  MECHANICAL ENGINEERING – field of study conducted in English at the International Faculty of Engineering within the Faculty of Mechanical Engineering. The program includes: mechanics, automation, theories of control and applications of electronics, as well as practical and theoretical preparation for the design and operation of modern mechatronics devices.

  Students learn the basics of construction, methods of designing mechanical-electronic devices, biomedical engineering, automation of measurement processes, advanced technologies and new materials. They acquire skills, e.g., to use professional computer software, learn about selected IT, economic, legal and environmental issues.

  As part of the study program, each student of Mechanical Engineering completes at least one semester (6th semester) – "Mobility Semester" at a foreign university.

  CAREER PROSPECTS:

  Graduates of MECHANICAL ENGINEERING program are prepared to work in industries producing mechanical and mechatronic systems, such as electrical machinery, automotive, household appliances, aviation and machine tools. They will also find employment in industry and other institutions operating and servicing mechanical and mechatronic systems as well as machines and devices in which they are used.

  The skills acquired in the course of study also help students to set up private manufacturing and/or service companies.

  Such broad employment opportunities result from the high versatility of the acquired education. In addition to engineering expertise, it also includes: computer science, organisation and management, foreign languages, marketing and humanities. During studies, students acquire many soft skills, such as teamwork, time and team management, priority setting, negotiation techniques.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można znaleźć na stronie https://rekrutacja.p.lodz.pl/. Detailed information on admissions can be found at https://rekrutacja.p.lodz.pl/.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MODELLING AND DATA SCIENCE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 4 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 4 lata
  tytuł zawodowy: inżynier

  Stopień: I (4-letnie)

  Język wykładowy: angielski

  Otrzymywany tytuł: inżynier

  Kierunek MODELLING AND DATA SCIENCE realizowany jest w Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) w ramach Wydziału Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej i prowadzony jest całkowicie w języku angielskim. W trakcie studiów zdobyć można umiejętności w dziedzinie nauki o danych (data science) i modelowania komputerowego w oparciu zarówno o dane, jak i fundamentalne reguły rządzące światem. Program pozwala na zdobycie zaawansowanych kompetencji informatycznych oraz wykraczających poza nie i obejmujących symulacje komputerowe, fizykę współczesną, fotonikę, technologie laserowe i obliczenia kwantowe.

  Program pozwala na zdobycie zaawansowanych kompetencji informatycznych oraz wykraczających poza nie i obejmujących symulacje komputerowe, fizykę współczesną, fotonikę, technologie laserowe i obliczenia kwantowe.

  Każdy student kierunku Modelling and Data Science w ramach programu studiów realizuje co najmniej jeden semestr (6-ty semestr) – „Mobility Semester” w uczelni zagranicznej.

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

  Absolwent studiów na kierunku Modeling and Data Science będzie specjalistą w zakresie modelowania procesów, analizy danych, komputerowego projektowania materiałów oraz symulacji komputerowych. Będzie też osobą o szerokich horyzontach, ukształtowanych poprzez kursy z tych dziedzin nauki, w których analiza danych odgrywa istotną rolę, np. fizyki materiałowej lub fotoniki, a także poprzez zajęcia z umiejętności miękkich, np. pracy zespołowej.

  Data Scientist określany jest jako jeden z najbardziej perspektywicznych i lukratywnych zawodów XXI wieku. Absolwent kierunku Modelling and Data Science będzie poszukiwanym pracownikiem jako:

  • analityk danych,
  • specjalista ds. modelowania,
  • inżynier danych,
  • specjalista w zawodzie, który jeszcze nie istnieje, ale za cztery lata będzie najbardziej poszukiwany na rynku.

  Znajdzie on pracę w:

  • firmach informatycznych,
  • przedsiębiorstwach produkujących nowoczesne technologie,
  • sektorze finansowym,
  • jednostkach naukowo-badawczych.

  Cycle: I (4 years)

  Language of instruction: English

  Awarded title: Engineer

  The MODELLING AND DATA SCIENCE field of study is conducted at the International Faculty of Engineering (IFE) within the Faculty of Technical Physics, Information Technology and Applied Mathematics entirely in English. During the studies, students gain skills in data science and computer modelling based on both data and the fundamental rules governing the world. The program provides advanced competences in computer science as well as competencies that go beyond the field, including computer simulation, modern physics, photonics, laser technology and quantum computing.

  Each student of Modelling and Data Science, as part of the study program, completes at least one semester (6th semester) – "Mobility Semester" at a foreign university.

  CAREER PROSPECTS:

  The Modelling and Data Science graduate will be a specialist in process modelling, data analysis, computer-aided materials design and computer simulation. The graduate will also be a broad-minded person, shaped by courses in those scientific fields where data analysis plays an important role, e.g. material physics or photonics, as well as by classes in soft skills, such as teamwork.

  A Data Scientist is described as one of the most viable and well-paid professions of the 21st century. A Modelling and Data Science graduate will be a sought-after employee as:

  • data analyst,
  • modelling specialist,
  • data engineer,
  • specialist in a profession that does not exist yet, but in four years it will be the most sought after on the market.

  Graduates will find employment in:

  • IT companies,
  • enterprises producing modern technologies,
  • financial sector
  • scientific and research units.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można znaleźć na stronie https://rekrutacja.p.lodz.pl/. Detailed information on admissions can be found at https://rekrutacja.p.lodz.pl/.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Łódzka

Opinie (5)

a Ocena odpowiedz

Najlepszy wybór :)

A.K Ocena odpowiedz

Studiowanie tutaj otwiera drzwi na rynek pracy. Polecam!

Bartek Ocena odpowiedz

Fantastyczny wydział, wykładowcy na najwyższym poziomie, chcą dzielić się wiedzą.

Ania Ocena odpowiedz

Bardzo wysoki poziom nauczania, polecam każdemu.

Emil Ocena odpowiedz

Profesjonalne podejście do studentów