Politechnika Łódzka

Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) PŁ

90-539 Łódź

ul. Żwirki 36

tel. 42 638 38 00

e-mail: ife@adm.p.lodz.pl

www.ife.p.lodz.pl

Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) PŁ

Politechnika Łódzka

90-539 Łódź

ul. Żwirki 36

tel. 42 638 38 00

e-mail: ife@adm.p.lodz.pl

www.ife.p.lodz.pl

 • ADVANCED BIOBASED AND BIOINSPIRED MATERIALS

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 4 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 4 lata
  tytuł zawodowy: inżynier

  Stopień: I (4-letnie)

  Język wykładowy: angielski

  Otrzymywany tytuł: inżynier

  ADVANCED BIOBASED AND BIOINSPIRED MATERIALS to kierunek realizowany w IFE w ramach Wydziału Chemicznego PŁ. Jest prowadzony całkowicie w języku angielskim. Ma charakter interdyscyplinarny i łączy wybrane zagadnienia chemii, biologii, medycyny, fizyki i nauk technicznych. Studia mają na celu nauczenie projektowa­nia, wytwarzania i analizy właściwości materiałów funkcjonalnych o znaczeniu biologicz­nym i medycznym, ich zastosowania oraz metod utylizacji. Program studiów uwzględnia także wiedzę o procesach technologicznych opartych na surowcach odnawialnych.

  Program kierunku ADVANCED BIOBASED AND BIOINSPIRED MATERIALS jest realizowany z wykorzystaniem nowoczesnych metod kształcenia opartych na rozwiązywaniu realnych problemów oraz pracę w grupie.

  Każdy student kierunku ADVANCED BIOBASED AND BIOINSPIRED MATERIALS w ramach programu studiów realizuje co najmniej jeden semestr (6-ty semestr) – „Mobility Semester” w uczelni zagranicznej. Więcej informacji na stronie: www.abiom.p.lodz.pl.

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

  W zakresie wiedzy i umiejętności zawodowych absolwenci będą przygotowani do pracy związanej z:

  • doborem, kształtowaniem właściwości i analizą biomateriałów,
  • projektowaniem wyrobów medycznych o pożądanej funkcjonalności,
  • projektowaniem i wykonywaniem separacji i analiz materiału pochodzenia biologicznego stosowanych m.in. w diagnostyce medycznej.

  Absolwenci będą posiadali także umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów związanych z szeroko pojętą tematyką biomateriałów, ale równocześnie umiejętność pracy w międzynarodowym zespole i komunikacji ze specjalistami różnych dyscyplin (w tym: medycyny, materiałoznawstwa, chemii, biologii, biochemii).

  Absolwenci znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach, jednostkach naukowych, badawczo-rozwojowych, konsultingowych i certyfikujących, związanych z szeroko rozumianą dziedziną biomateriałów i materiałów funkcjonalnych, a także w innych pokrewnych gałęziach przemysłu lub nauk wymagających wiedzy i umiejętności nabytych w trakcie studiów na kierunku Advanced Biobased and Bioinspired Materials (np. przemysł chemiczny, farmaceutyczny, paliwowy) oraz w sektorze nowoczesnych technologii. Będą mogli pracować na stanowiskach konstruktorów biomateriałów, technologów. Absolwenci będą przygotowani do podjęcia studiów drugiego i trzeciego stopnia oraz pracy w interdyscyplinarnych zespołach krajowych i międzynarodowych.

  Cycle: 1st (4 years)

  Language of instruction: English

  Awarded title: Engineer

  ADVANCED BIOBASED AND BIOINSPIRED MATERIALS is a field of study conducted at IFE as part of the Faculty of Chemistry, TUL. It is run entirely in English. The program has an interdisciplinary character and combines selected issues of chemistry, biology, medicine, physics and technical sciences. The studies are aimed at teaching the design, manufacture and analysis of the properties of functional materials which are biologically and medically significant, their application and methods of reprocessing. The study program also includes the knowledge of technological processes based on renewable raw materials.

  The program of ADVANCED BIOBASED AND BIOINSPIRED MATERIALS is implemented with the use of modern teaching methods based on solving real problems and working in a group.

  Each student of ADVANCED BIOBASED AND BIOINSPIRED MATERIALS, as part of the study program, completes at least one semester (6th semester) – "Mobility Semester" at a foreign university. More information at: www.abiom.p.lodz.pl.

  CAREER PROSPECTS:

  In the scope of professional knowledge and skills, graduates will be prepared for work related to:

  • selection, shaping of properties and analysis of biomaterials,
  • designing medical products with the required functionality,
  • designing and performing separation and analysis of material of biological origin used, e.g., in medical diagnostics.

  Graduates will be able to independently solve problems related to the broadly defined subject of biomaterials, and also to work in an international team and communicate with specialists from various disciplines (including medicine, materials science, chemistry, biology, biochemistry).

  Graduates will find employment in enterprises, scientific, research and development units, consulting and certification centres connected with the broadly defined field of biomaterials and functional materials, as well as in other related branches of industry or sciences requiring knowledge and skills acquired in the course of Advanced Biobased and Bioinspired Materials studies (e.g. chemical, pharmaceutical and fuel industries), as well as in the high-tech sector. They will be able to work as constructors of biomaterials, technologists. Graduates will be prepared to undertake second and third cycle studies and work in interdisciplinary national and international teams.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można znaleźć na stronie https://rekrutacja.p.lodz.pl/. Detailed information on admissions can be found at https://rekrutacja.p.lodz.pl/

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • BIOMEDICAL ENGINEERING AND TECHNOLOGIES

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  Stopień: I (3,5-letnie)

  Język wykładowy: angielski

  Otrzymywany tytuł: inżynier

  Kierunek BIOMEDICAL ENGINEERING AND TECHNOLOGIES realizowany jest w Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) w ramach Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, całkowicie w języku angielskim. Kierunek to połączenie wiedzy z techniki i medycyny, co pozwala na holistyczne poznanie sposobu funkcjonowania oraz stosowania aparatury medycznej. Podczas studiów zyskiwane są umiejętności niezbędne do projektowania najbardziej nowoczesnej i najlepiej dostosowanej do potrzeb człowieka aparatury medycznej, systemów diagnostycznych i terapeutycznych. Studenci poznają zaawansowane zastosowania informatyki medycznej, a także materiały, które mogą mieć bezpośredni kontakt z tkankami ludzkiego organizmu. Podejmują współpracę z lekarzami w zakresie eksploatacji i projektowania aparatury medycznej, systemów diagnostycznych oraz terapeutycznych.

  Każdy student kierunku Biomedical Engineering and Technologies w ramach programu studiów realizuje co najmniej jeden semestr (6-ty semestr) – „Mobility Semester” w uczelni zagranicznej.

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

  Absolwenci kierunku BIOMEDICAL ENGINEERING AND TECHNOLOGIES absolwenci mogą być zatrudniani w szpitalach, jednostkach klinicznych, ambulatoryjnych i poradniach oraz innych jednostkach organizacyjnych lecznictwa; jednostkach wytwórczych aparatury i urządzeń medycznych; jednostkach obrotu handlowego i odbioru technicznego oraz akredytacyjnych i atestacyjnych aparatury i urządzeń medycznych; jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych aparatury i urządzeń medycznych; jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych oraz administracji medycznej. Mogą podjąć pracę w sektorze przedsiębiorstw, w którym produkuje się lub serwisuje aparaturę medyczną, tworzyć rozwiązania informatyczne związane z biometrią czy analizą danych biomedycznych, projektowaniem i wytwarzaniem biomateriałów, protez lub implantów.

  Absolwenci mogą znaleźć też pracę w branży medycznej: w szpitalach, laboratoriach czy poradniach lub włączyć się też w prace jednostek naukowych, wdrażających nowe technologie w medycynie i bioinżynierii.

  Cycle: 1st (3.5 years)

  Language of instruction: English

  Awarded title: Engineer

  The field of BIOMEDICAL ENGINEERING AND TECHNOLOGIES is conducted at the International Faculty of Engineering (IFE), within the Faculty of Electrical, Electronic, Computer and Control Engineering, and it is run entirely in English. It combines the knowledge of technology and medicine to provide a holistic understanding of the functioning and application of medical equipment. During the studies, students gain the skills necessary to design the most modern and best suited to human needs medical equipment, as well as diagnostic and therapeutic systems. Students learn about advanced applications of medical information technology and materials that can come into direct contact with the tissues of the human body. They start collaboration with physicians in the field of operation and design of medical equipment, diagnostic and therapeutic systems.

  Each student of Biomedical Engineering and Technologies, as part of the study program, completes at least one semester (6th semester) – "Mobility Semester" at a foreign university.

  CAREER PROSPECTS:

  Graduates of BIOMEDICAL ENGINEERING AND TECHNOLOGIES may be employed in hospitals, clinical and outpatient units and clinics and other organisational units of medical treatment; production units of medical equipment and devices; units of trade and technical acceptance and accreditation of medical equipment and devices; design, construction and technological units of medical equipment and devices; research and consulting centres, as well as medical administration. They can take up employment in the business sector where medical equipment is manufactured or serviced, develop IT solutions related to biometrics or biomedical data analysis, design and manufacture of biomaterials, prostheses or implants.

  Graduates can also find work in the medical sector: in hospitals, laboratories or outpatient clinics, or become involved in research units implementing new technologies in medicine and bioengineering.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można znaleźć na stronie https://rekrutacja.p.lodz.pl/. Detailed information on admissions can be found at https://rekrutacja.p.lodz.pl/

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • BUSINESS AND TECHNOLOGY

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 4 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 4 lata
  tytuł zawodowy: inżynier

  Stopień: I (4-letnie)

  Język wykładowy: angielski

  Otrzymywany tytuł: inżynier

  BUSINESS AND TECHNOLOGY realizowany jest w Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) w ramach Wydziału Organizacji i Zarządzania. Program jest prowadzony całkowicie w języku angielskim. Kierunek studiów BUSINESS AND TECHNOLOGY kształci profesjonalną i kreatywną kadrę inżynierską przygotowaną do działania w życiu gospodarczym i społecznym w dobie gospodarki cyfrowej, ukierunkowanej na współdziałanie o charakterze międzynarodowym. Poszerzona wiedza i umiejętności z obszaru nauk o zarządzaniu i jakości oraz nauk technicznych dają kompetencje do oceny procesów przedsiębiorstwa pod kątem zaawansowania technologicznego w dobie Industry 4.0, proponowania odpowiednich innowacyjnych narzędzi Industry 4.0 do podnoszenia efektywności procesów danego przedsiębiorstwa, kreatywnego doboru i projektowania metod i narzędzi zarządzania przedsiębiorstwem w celu uzyskiwania odpowiedniej zwinności przedsiębiorstwa (Agility), wykorzystywania odpowiedniego oprogramowania do zintegrowanego zarządzania procesami oraz wprowadzania rozwiązań zmniejszających ryzyko w procesach firmy z uwzględnieniem odpowiedniego poziomu cyberbezpieczeństwa procesów.

  Program realizowany jest w oparciu o najnowsze koncepcje kształcenia m.in. Problem Based Learning, Design Thinking oraz Flipped Education. Student kierunku zyskuje kompetencje wymagane do efektywnego wykonywania zadań menedżerskich w różnych sektorach gospodarki w dobie Przemysłu 4.0. Program studiów uwzględnia potrzeby różnych sektorów gospodarki, kładąc nacisk na specyfikę zarządzania w środowisku międzynarodowym, kreowanie liderów oraz transfer nowoczesnej wiedzy i umiejętności zgodnych z oczekiwaniami globalnego otoczenia gospodarczego.

  Każdy student BUSINESS AND TECHNOLOGY w ramach programu studiów realizuje 6. semestr – „Mobility Semester” w uczelni zagranicznej.

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

  Przyszłość absolwenta kierunku BUSINESS AND TECHNOLOGY to stanowiska operacyjne, analityczne i specjalistyczne na różnych szczeblach zarządzania, współpraca z konstruktorami, technologiami, ekonomistami, informatykami i in., praca na stanowiskach specjalistycznych i menedżerskich związanych między innymi z zarządzaniem produkcją, logistyką, jakością, bhp, praca w przedsiębiorstwach produkcyjnych i produkcyjno-handlowych w różnych gałęziach przemysłu oraz w centrach logistycznych, firmach doradczych oraz audytorskich.

  Cycle: 1st (4 years)

  Language of instruction: English

  Awarded title: Engineer

  BUSINESS AND TECHNOLOGY is conducted at the International Faculty of Engineering (IFE) within the Faculty of Organization and Management. The program is run entirely in English. The Business and Technology program educates professional and creative engineering staff prepared to operate in economic and social life in the age of digital economy, oriented towards international cooperation. Extended knowledge and skills in the areas of management and quality sciences as well as technical sciences provide the competences to assess company processes in terms of technological advancement in the era of Industry 4.0, to propose appropriate innovative Industry 4.0 tools to improve the efficiency of a given company's processes, to creatively select and design company management methods and tools to achieve appropriate agility of the company, to use relevant software for integrated process management and to introduce risk-reducing solutions in company processes taking into account the appropriate level of cyber security of the processes.

  The program is based on the latest educational concepts, including Problem Based Learning, Design Thinking and Flipped Education. Students gain the competences required to effectively perform managerial tasks in various sectors of the economy in the era of Industry 4.0. The study program takes into account the needs of various sectors of the economy, placing emphasis on the specificity of management in an international environment, the education of leaders and the transfer of modern knowledge and skills in line with the expectations of the global economic environment.

  Each student of BUSINESS AND TECHNOLOGY, as part of the study program, completes the 6th semester – "Mobility Semester" at a foreign university

  CAREER PROSPECTS:

  The future of a BUSINESS AND TECHNOLOGY graduate is in operational, analytical and specialist positions at various levels of management, working with designers, technologists, economists, IT specialists, etc., holding specialist and managerial positions related to production management, logistics, quality, health and safety, working in production and production/commercial enterprises in various industries and in logistics centres, consulting and auditing companies.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można znaleźć na stronie https://rekrutacja.p.lodz.pl/. Detailed information on admissions can be found at https://rekrutacja.p.lodz.pl/

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • BUSINESS STUDIES

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Stopień: I (3-letnie)

  Język wykładowy: angielski

  Otrzymywany tytuł: licencjat

  BUSINESS STUDIES realizowany jest w Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) w ramach Wydziału Organizacji i Zarządzania. Program prowadzony jest całkowicie w języku angielskim. Kierunek BUSINESS STUDIES kształci kadrę dla przedsiębiorstw międzynarodowych oraz przedsiębiorców gotowych do tworzenia innowacyjnych start-upów na rynkach międzynarodowych. Program studiów wyróżnia się na rynku uwzględnieniem w procesie kształcenia specyfiki zarządzania w środowisku międzynarodowym i zastosowaniem nowoczesnych metod takich jak: Problem Based Learning, Design Thinking oraz Flipped Education. Kierunek powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłaszane przez międzynarodowe przedsiębiorstwa produkcyjne oraz usługowe, dzięki czemu uwzględnia potrzeby różnych sektorów gospodarki, kładąc nacisk na specyfikę zarządzania w środowisku międzynarodowym. Co więcej, opracowano go w oparciu o międzynarodowe i krajowe wzorce oraz wskazówki uzyskane od interesariuszy zewnętrznych, zgodnie z przyjętą w PŁ polityką jakości kształcenia. Studia w pełni wpisują się w strategię rozwoju Uczelni, stawiając na zwiększanie zaangażowania studentów w działalność społeczno-organizacyjną, zwiększanie intensywności współpracy międzynarodowej, kreowanie liderów, zapewniając transfer nowoczesnej wiedzy i umiejętności zgodnych z oczekiwaniami otoczenia gospodarczego. Znaczący udział w kształceniu mają praktycy, którzy uczestniczą w ewaluacji problemów rozwiązywanych przez studentów w trakcie studiów, praktykach, projektach zaliczeniowych oraz pracach dyplomowych,

  Program studiów uwzględnia cele określone w Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego oraz Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 takie jak: umiędzynarodowienie, cyfryzację i rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz rozwój Przemysłu 4.0. i jest ukierunkowany na wykształcenie liderów dla rozwoju innowacyjności w regionie.

  Każdy student kierunku Business Studies w ramach programu studiów realizuje co najmniej jeden semestr (6-ty semestr) – „Mobility Semester” w uczelni zagranicznej.

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

  Posiadana wiedza specjalistyczna obejmująca wszechstronne aspekty zarządzania, pozwala na funkcjonowanie w międzynarodowym środowisku biznesowym. Absolwenci potrafią koordynować projekty o zasięgu międzynarodowym. W związku z tym znajdują pracę na stanowiskach specjalistycznych i menedżerskich, w korporacjach międzynarodowych, działach współpracy z zagranicą funkcjonujących w firmach krajowych, a także w instytucjach prowadzących współpracę z kontrahentami na rynkach zagranicznych. Ponadto, znajdują zatrudnienie w jednostkach administracji publicznej oraz instytucjach oferujących usługi na arenie międzynarodowej. Są przygotowani także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. 

  Cycle: 1st (3 years)

  Language of instruction: English

  Awarded title: Bachelor

  The BUSINESS STUDIES program is conducted at the International Faculty of Engineering (IFE) within the Faculty of Organization and Management, and it is run entirely in English. It educates staff for international companies and entrepreneurs capable of creating innovative start-ups on international markets. The Business Studies program stands out on the market due to its emphasis on the specificity of management in an international environment and the use of modern teaching methods, such as Problem Based Learning, Design Thinking and Flipped Education. The field of study was launched in response to the needs of international manufacturing and service companies, so it takes into account the needs of various sectors of the economy, focusing on the specificity of management in an international environment. In addition, it was developed on the basis of international and national models and guidelines obtained from external stakeholders, in line with the educational quality policy adopted by TUL. The studies are fully in line with the University's development strategy, focusing on increasing student involvement in social and organisational activities, increasing the intensity of international cooperation, educating leaders, ensuring the transfer of modern knowledge and skills in line with the expectations of the economic environment. A significant contribution to the teaching process is made by practitioners who participate in the evaluation of problems solved by students during their studies, internships, final projects and theses.

  The study program takes into account the objectives set out in the Strategy for the Development of the Łódź Voivodeship and the Regional Innovation Strategy for the Łódź Voivodeship of LORIS 2030, such as internationalisation, digitisation and the development of information society and the development of Industry 4.0, and is aimed at educating leaders for the development of innovation in the region.

  Each student of Business Studies, as part of the study program, completes at least one semester (6th semester) – "Mobility Semester" at a foreign university

  CAREER PROSPECTS:

  The acquired specialist knowledge, covering comprehensive aspects of management, allows for operation in an international business environment. Graduates are able to coordinate international projects. Therefore, they find work in specialist and managerial positions, in international corporations, foreign cooperation departments operating in domestic companies, as well as in institutions collaborating with contractors on foreign markets. In addition, they find employment in public administration units and institutions providing services in the international arena. They are also prepared to run their own businesses.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można znaleźć na stronie https://rekrutacja.p.lodz.pl/. Detailed information on admissions can be found at https://rekrutacja.p.lodz.pl/.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • COMPUTER SCIENCE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  Stopień: I (3,5-letnie)

  Język wykładowy: angielski

  Otrzymywany tytuł: inżynier

  COMPUTER SCIENCE realizowany jest w Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) w ramach Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki. Program jest prowadzony całkowicie w języku angielskim. Kierunek przedstawia najnowsze osiągnięcia w bardzo popularnej i szybko zmieniającej się dziedzinie informatyki. Wybierając ten kierunek, zyskasz wiedzę dotyczącą sprzętu komputerowego i opanujesz programowanie na wysokim poziomie wyspecjalizowania. Zdobyte wykształcenie umożliwia mu podjęcie pracy o zróżnicowanym charakterze w sektorze high-tech.

  Na przyszłych inżynierów czeka blisko 40 propozycji specjalistycznych zajęć, m. in. projektowanie aplikacji mobilnych, budowanie aplikacji bazodanowych w technologii HTML5 i Java, grafika trójwymiarowa i animacyjna czy programowanie na urządzenia przenośne. Nasi wykładowcy to wysoko wykwalifikowana kadra, posiadająca doświadczenie w pracy dydaktycznej, osiągnięcia naukowe w dziedzinie informatyki, a często także doświadczenie biznesowe.

  Wiele zajęć odbywa się w nowoczesnych i unikalnych w skali światowej laboratoriach naukowo-badawczych i półprzemysłowych w Centrum Technologii Informatycznych PŁ. Jaskinia 3D, laboratorium technik multimedialnych i laboratoria modelowania ruchów postaci w grach komputerowych to tylko niektóre miejsca, w których będziesz zyskiwać kompetencje na najwyższym poziomie. Program studiów jest aktualizowany w konsultacji z wieloma firmami branży ICT, które biorą udział także w samym procesie kształcenia.

  Każdy student kierunku Computer Science w ramach programu studiów realizuje co najmniej jeden semestr (6-ty semestr) – „Mobility Semester” w uczelni zagranicznej.

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

  Absolwenci kierunku COMPUTER SCIENCE podejmują pracę jako programiści, analitycy i inżynierowie systemowi, administratorzy baz danych, projektanci i programiści gier komputerowych, administratorzy i projektanci sieci komputerowych, specjaliści w systemach instalacji i utrzymania systemów IT

  Cycle: 1st (3.5 years)

  Language of instruction: English

  Awarded title: Bachelor

  The COMPUTER SCIENCE program is conducted at the International Faculty of Engineering (IFE) within the Faculty of Electrical, Electronic, Computer and Control Engineering. The program is run entirely in English. It teaches the latest developments in the very popular and rapidly changing field of computer science. By choosing this field of study, you will gain knowledge of computer hardware and master programming at a high level of specialisation. The knowledge you gain enables you to take up a diverse range of jobs in the high-tech sector.

  Nearly 40 specialised courses await future engineers, including designing mobile applications, building database applications in HTML5 and Java technology, 3D and animation graphics or programming for mobile devices. Our lecturers are highly qualified staff with teaching experience, academic achievements in computer science and often business experience.

  Many classes are run in the modern and globally unique research and semi-industrial laboratories at the Information Technologies Centre at TUL. The 3D cave, multimedia techniques laboratory and laboratories for modelling character movements in computer games are just some of the places where you will gain competences at the highest level. The study program is updated in consultation with a number of ICT companies that are also involved in the training process itself.

  As part of the study program, each Computer Science student completes at least one semester (6th  semester) – "Mobility Semester" at a foreign university.

  CAREER PROSPECTS:

  Graduates of COMPUTER SCIENCE work as programmers, analysts and system engineers, database administrators, designers and programmers of computer games, administrators and computer network designers, specialists in IT systems installation and maintenance.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można znaleźć na stronie https://rekrutacja.p.lodz.pl/. Detailed information on admissions can be found at https://rekrutacja.p.lodz.pl/.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister inżynier

  Stopień: II (2-letnie)

  Język wykładowy: angielski

  Otrzymywany tytuł: magister inżynier

  Kierunek jest prowadzony całkowicie w języku angielskim w ramach Wydziałów: Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki oraz Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej i przedstawia najnowszy stan wiedzy z zakresu bardzo popularnej i szybko rozwijającej się dziedziny, jaką jest informatyka. Studenci zdobywają szerokie kwalifikacje z projektowania systemów informatycznych, tworzenia i testowania oprogramowania, przetwarzania i analizy danych. Studia przygotowują do rozwiązywania złożonych problemów technicznych oraz wyzwań, jakie niesie ze sobą ta nowoczesna i szybko rozwijająca się specjalność.

  Każdy student COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY ma możliwość realizacji części studiów w uczelni zagranicznej.

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

  Absolwent studiów COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY posiada wiedzę podstawową i specjalistyczną z zakresu współczesnej informatyki, a także podstawową wiedzę z zakresu organizacji pracy zespołowej. Uzyskane wykształcenie umożliwia podjęcie pracy o zróżnicowanym charakterze w przedsiębiorstwach sektora nowoczesnych technologii. Absolwent COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w obszarze informatyki i dziedzin pokrewnych, również na stanowiskach związanych z organizacją oraz uczestnictwem w pracy dużych zespołów interdyscyplinarnych. Ze względu na globalny zasięg konsorcjów działających w branży informatycznej i teleinformatycznej, możliwe jest podjęcie pracy na całym świecie. Absolwent COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY jest przygotowany do samodzielnego zdobywania wiedzy i może podjąć studia trzeciego stopnia tego kierunku lub na pokrewnych kierunkach magisterskich i/lub rozwijać się zawodowo w formie kształcenia ustawicznego.

  Cycle: 2nd (2 years)

  Language of instruction: English

  Awarded title: Master of Science

  This field of study is run entirely in English within the faculties of: Electrical, Electronic, Computer and Control Engineering and Technical Physics, Information Technology and Applied Mathematics, and teaches the state-of-the-art in the very popular and rapidly developing field of computer science. Students gain broad qualifications in designing information systems, software development and testing, data processing and analysis. The studies prepare them to solve complex technical problems and challenges of this modern and fast developing specialization.

  Each student of COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY has the opportunity to complete a part of their studies at a foreign university

  CAREER PROSPECTS:

  Graduates of the COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY program have basic and specialist knowledge of modern information technology as well as basic knowledge of teamwork. The acquired knowledge enables them to undertake work of varied nature in companies of the modern technology sector. The graduates of COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY are prepared to undertake professional work in the field of computer science and related fields, also in positions connected with organization and participation in the work of large interdisciplinary teams. Due to the global reach of consortia operating in the field of information technology and ICT, they can undertake work all over the world. The program graduates are prepared to gain knowledge independently and may pursue third-cycle studies in this field or in related Master's programs and/or develop professionally in the form of lifelong learning.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można znaleźć na stronie https://rekrutacja.p.lodz.pl/. Detailed information on admissions can be found at https://rekrutacja.p.lodz.pl/.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ELECTRONIC AND TELECOMMUNICATION ENGINEERING

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  Stopień: I (3,5-letnie)

  Język wykładowy: angielski

  Otrzymywany tytuł: inżynier

  Studia prowadzone są w Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) w ramach Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki. Program realizowany jest całkowicie w języku angielskim. Ten kierunek łączy najnowsze osiągnięcia elektroniki, informatyki i telekomunikacji. To studia dla chcących coś więcej niż tylko programować – dla przyszłych konstruktorów układów elektronicznych, projektantów systemów mikroprocesorowych i sieci komunikacji bezprzewodowej. Nasi wykładowcy zadbają o to, abyś był dobrze przygotowany do pracy przy tworzeniu systemów telekomunikacyjnych 5G, Przemysłu 4.0 i Internetu Rzeczy (IoT). Największy nacisk kładziemy na przygotowanie w zakresie analizy i projektowania układów elektronicznych, techniki mikroprocesorowej (w tym oprogramowania), optoelektroniki, technologii i konstrukcji sprzętu elektronicznego, wdrażania nowoczesnych sieci telekomunikacyjnych oraz teleinformatycznych. Rozwiniesz się także w pracy zespołowej, gdyż większość zajęć to projekty i laboratoria prowadzone nowoczesnymi, zorientowanymi na studenta metodami nauczania. Dzięki ukończeniu studiów prowadzonych całkowicie w języku angielskim, będziesz miał ułatwione funkcjonowanie w środowisku międzynarodowym.

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

  Absolwent tego kierunku ma kwalifikacje wystarczające do wykonywania prac inżynierskich w firmach o profilu elektronicznym, telekomunikacyjnym, teleinformatycznym, a także informatycznym. Może podjąć pracę na stanowiskach przygotowania i obsługi produkcji. Jest przygotowany do samodzielnego zdobywania wiedzy, a także "uczenia się przez całe życie" (Lifelong Learning).

  Przyszłość absolwenta kierunku to praca w firmach o profilu elektronicznym, telekomunikacyjnym, teleinformatycznym, a także informatycznym, branża IT, w tym rozwiązań mobilnych, systemów mikroprocesorowych, IoT, automotive, odnawialne źródła energii, AGD, inteligentne budynki i miasta, przemysł 4.0, rozwój naukowo-badawczy.

  Cycle: 1st (3.5 years)

  Language of instruction: English

  Awarded title: Engineer

  Studies are conducted at the International Faculty of Engineering (IFE) within the Faculty Electrical, Electronic, Computer and Control Engineering. The program is run entirely in English. This field of study combines the latest achievements of electronics, information technology and telecommunications. It is the field of study for those who want to do more than just program - for future constructors of electronic circuits, designers of microprocessor systems and wireless communication networks. Our lecturers will ensure that you are well prepared to work on the development of 5G telecommunications systems, Industry 4.0 and the Internet of Things.

  We place the greatest emphasis on preparation in the field of analysis and design of electronic systems, microprocessor technology (including software), optoelectronics, technology and construction of electronic equipment, implementation of modern telecommunications and ICT networks. You will also develop teamwork skills, as most of the classes are projects and laboratories run with the use of modern, student-centered teaching methods. The fact that you will complete studies which are run entirely in English will make it easier for you to function in an international environment.

  CAREER PROSPECTS:

  Graduates of ELECTRONIC AND TELECOMMUNICATION ENGINEERING are well qualified to carry out engineering work in companies with an electronic, telecommunications, ICT and also IT profile. They can undertake work in production preparation and service positions. Students are also prepared for independent knowledge acquisition and "lifelong learning".

  The professional future of the graduates is to work in companies with a profile of electronics, telecommunications, ICT, as well as IT, the IT industry, including mobile solutions, microprocessor systems, IoT, automotive, renewable energy sources, household appliances, intelligent buildings and cities, industry 4.0, scientific and research development.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można znaleźć na stronie https://rekrutacja.p.lodz.pl/. Detailed information on admissions can be found at https://rekrutacja.p.lodz.pl/.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FUTURE MOBILITY

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister inżynier

  Stopień: II (2-letnie)

  Język wykładowy: angielski

  Otrzymywany tytuł: magister inżynier

  FUTURE MOBILITY to studia realizowane w Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) w ramach Wydziału Mechanicznego, w całości w języku angielskim. Kierunek wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu na specjalistów z interdyscyplinarnym wykształceniem, postrzegających mobilność jako zdolność ludzi do bezpiecznego przemieszczania się w możliwie najkrótszym czasie, przy jak najmniejszym wykorzystaniu zasobów i przy jednocześnie możliwie najmniejszym wpływie na środowisko. Nasi wykładowcy wprowadzą studentów w świat budowy, dynamiki i systemów mechatronicznych w pojazdach. Pokażą, w jaki sposób pilot steruje śmigłowcem i samolotem oraz jak działają mechaniczne i elektryczne układy sterowania lotem. Wiele zajęć laboratoryjnych i projektowych realizowanych z partnerami przemysłowymi na różnych wydziałach naszej uczelni umożliwia zdobycie wiedzy praktycznej. Studenci poznają tajniki układów napędowych i systemów magazynowania energii, podstawy jazdy autonomicznej oraz sztucznej inteligencji. Uczą się zarządzać infrastrukturą nowoczesnego transportu i dostępnymi danymi. Mogą tworzyć nowe miejsca pracy i wykształcić zdolności będące odpowiedzią na rozwijającą się technologię rynku usług transportowych.

  Każdy student Master in Mechanical Engineering ma możliwość realizacji części studiów w uczelni zagranicznej.

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

  Absolwenci kierunku FUTURE MOBILITY przygotowani są do podjęcia pracy w sektorach przemysłu mobilności ze szczególnym uwzględnieniem powietrznych i lądowych środków transportu, pojazdów autonomicznych, utrzymania ruchu i infrastruktury mobilności, komunikacji, rozwiązań cyfrowych, przetwarzania danych oraz systemów bezpieczeństwa. Mogą prowadzić działalność inżynierską w ramach własnej firmy produkcyjnej i/lub usługowej, pracować w laboratoriach badawczo-rozwojowych.

  Cycle: 2nd (2 years)

  Language of instruction: English

  Awarded title: Master of Science

  FUTURE MOBILITY is a field of study conducted at the International Faculty of Engineering within the Faculty of Mechanical Engineering, and it is run entirely in English. The program meets the demand for specialists with interdisciplinary education, who see mobility as the ability of people to move safely in the shortest possible time, with the least possible use of resources and at the same time with the least possible impact on the environment. Our lecturers will introduce students to the world of vehicle construction, dynamics and mechatronic systems. They will demonstrate how a pilot controls a helicopter and aircraft and how mechanical and electrical flight control systems work. Many laboratory and project classes run with industrial partners in the various faculties of our university enable students to gain practical knowledge. Students learn the ins and outs of propulsion systems and energy storage systems, the fundamentals of autonomous driving and artificial intelligence. They learn to manage the infrastructure of modern transport and the data available. They can create new jobs and develop capabilities that respond to the evolving technology of the transport services market.

  Each FUTURE MOBILITY student has the opportunity to complete part of their studies at a foreign university.

  CAREER PROSPECTS:

  FUTURE MOBILITY graduates are prepared to work in the mobility industry sectors, with particular emphasis on air and land transport, autonomous vehicles, maintenance and mobility infrastructure, communication, digital solutions, data processing and security systems. They can pursue engineering careers within their own manufacturing and/or service company, work in research and development laboratories.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Detailed information on admissions can be found at https://rekrutacja.p.lodz.pl/

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • GESTION ET TECHNOLOGIE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 4 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 4 lata
  tytuł zawodowy: inżynier

  Stopień: I (4-letnie)

  Język wykładowy: angielski i francuski

  Otrzymywany tytuł: inżynier

  Kierunek GESTION ET TECHNOLOGIE jest realizowany w Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) w ramach Wydziału Organizacji i Zarządzania. Pierwszy semestr prowadzony jest w języku angielskim z intensywną nauką języka francuskiego. Od drugiego semestru dominującym językiem wykładowym jest język francuski.

  Na kierunku zajęcia prowadzi profesjonalna i kreatywna kadra przygotowana do działania w życiu gospodarczym oraz społecznym w dobie gospodarki globalnej. Kierunek daje możliwości prowadzenia działalności naukowej i społeczno-organizacyjnej, inspirowania i wspomagania krajowej oraz międzynarodowej współpracy środowiska studenckiego, zapewniając indywidualne podejście do studentów oraz wsparcie na ścieżce rozwoju. Studia na tym kierunku są realizowane na podstawie najnowszych, innowacyjnych modeli kształcenia opartych na doświadczeniach najlepszych uczelni na świecie m.in. Design Thinking, Problem Based Learning oraz Flipped Education, a istotnym walorem toku kształcenia jest udział w procesie edukacji licznego grona ekspertów z praktyki gospodarczej. Kształcenie w języku francuskim umożliwia przygotowanie kadry spełniającej oczekiwania inwestorów zagranicznych oraz mogącej podejmować współpracę z organizacjami w skali międzynarodowej.

  Politechnika Łódzka aktywnie uczestniczy w tworzeniu planów i strategii regionalnych. Program studiów jest ukierunkowany na wykształcenie liderów dla rozwoju innowacyjności w regionie, a także uwzględnia cele określone w Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego oraz Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 takie jak: umiędzynarodowienie, cyfryzację i rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz Przemysłu 4.0.

  Każdy student GESTION ET TECHNOLOGIE w ramach programu studiów realizuje 6. semestr – „Mobility Semester” w uczelni zagranicznej. Dodatkowo ma możliwość uczestniczenia w programie Podwójnego Dyplomu i otrzymania jednocześnie dwóch dyplomów: Politechniki Łódzkiej oraz uczelni partnerskiej.   

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

  Absolwent kierunku GESTION ET TECHNOLOGIE posiada solidne wykształcenie w obszarze ekonomii, zarządzania i marketingu. Dzięki naciskowi na kompetencje inżynierskie, uzyskana wiedza pozwala na łatwe nawiązywanie współpracy z konstruktorami, technologami, ekonomistami, informatykami i innymi specjalistami w przedsiębiorstwach.

  Możliwość wyboru wielu przedmiotów zgodnie z zainteresowaniami i przewidywanymi potrzebami zawodowymi oraz oczekiwaniem pracodawców na współczesnym rynku pracy znacznie zwiększa zatrudnialność absolwentów kierunku.

  Absolwent będzie przygotowany do realizacji funkcji menedżerskich na wszystkich szczeblach zarządzania organizacją w skali międzynarodowej oraz do prowadzenia badań w obszarze nauk o zarządzaniu i jakości dla potrzeb rozwoju organizacji w erze Przemysłu 4.0.

  Cycle: 1st (4 years)

  Language of instruction: English and French

  Awarded title: Engineer

  GESTION ET TECHNOLOGIE is conducted at the International Faculty of Engineering (IFE) within the Faculty of Organization and Management. The first semester is run in English with intensive study of French. From the second semester, French is the dominant language of instruction.

  Classes are taught by professional and creative staff prepared to operate in economic and social life in a global economy. This field of study provides opportunities to carry out scientific and social-organizational activities, inspire and support national and international cooperation of the student community, providing individual approach to students and support on the development path. GESTION ET TECHNOLOGIE is based on the latest innovative teaching models based on the experience of the best universities in the world, including Design Thinking, Problem Based Learning and Flipped Education, and an important value of the educational process is the participation of a large number of experts from business practice. Pursuing studies in French enables the preparation of staff who meet the expectations of foreign investors and who can undertake cooperation with organisations on an international scale.

  Lodz University of Technology is actively involved in the development of regional plans and strategies. The study program is geared towards educating leaders for the development of innovation in the region and takes into account the objectives set out in the Development Strategy for the Łódź Voivodeship and the Regional Innovation Strategy for the Łódź Voivodeship LORIS 2030, such as internationalisation, digitisation and the development of the information society and Industry 4.0.

  Each GESTION ET TECHNOLOGIE student completes a sixth semester - the "Mobility Semester" – at a foreign university as part of the study program. Additionally, the students have the opportunity to participate in the Double Diploma programme and receive two diplomas at the same time: from Lodz University of Technology and the partner university.   

  CAREER PROSPECTS:

  Graduates of the GESTION ET TECHNOLOGIE program have a solid background in economics, management and marketing. As the emphasis is placed on engineering competences, the acquired knowledge allows them to easily establish cooperation with constructors, technologists, economists, computer scientists and other specialists in companies.

  The possibility of choosing many courses in line with individual interests and anticipated professional needs and employers' expectations in the contemporary labour market significantly increases the employability of the program graduates.

  Graduates will be prepared to perform managerial functions at all levels of organisational management internationally and to carry out research in the area of management and quality sciences for the development of organisations in the era of Industry 4.0.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można znaleźć na stronie https://rekrutacja.p.lodz.pl/. Detailed information on admissions can be found at https://rekrutacja.p.lodz.pl/.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • HUMAN-COMPUTER INTERACTION

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Stopień: II (2-letnie)

  Język wykładowy: angielski

  Otrzymywany tytuł: magister

  Kierunek HUMAN-COMPUTER INTERACTION realizowany jest w Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) w ramach Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, całkowicie w języku angielskim.

  Celem studiów na kierunku jest wykształcenie specjalisty przygotowanego do sprostania wymaganiom dynamicznie rozwijającego się międzynarodowego rynku pracy, otwartego na zmieniające się realia, wyposażonego w umiejętności pozwalające na projektowanie rozwiązań i usług opartych na najnowszych technologiach, a także przygotowanego do samodzielnej pracy z technologiami, które dopiero zostaną opracowane w przyszłości.

  Program studiów pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności technicznych w zakresie obsługi nowoczesnego sprzętu informatycznego, druku 3D, oprogramowania oraz najnowszych metod i technologii interaktywnych. Absolwent kierunku jest przygotowany do efektywnej pracy w multidyscyplinarnych zespołach projektowych i potrafi prowadzić proces projektowania interaktywnych systemów informatycznych z głębokim zrozumieniem czynników ludzkich.

  W krajach wysoko rozwiniętych, m.in. w Niemczech, Francji, USA, Australii, Singapurze, czy Japonii, gdzie innowacyjna gospodarka oparta jest w dużej mierze na kadrach inżynierskich ze ścisłym wykształceniem technicznym, od kilkunastu lat wspiera się model transformacji kształcenia i rozwoju HCI. Profesjonaliści z tej dziedziny są „wchłaniani” na europejskim rynku pracy przez szereg branż począwszy od IT, elektroniki konsumenckiej, automotive, przemysłu lotniczego, technologii medycznych i teleopieki personalizowanej, aplikacji i usług dla użytkowników czy przez startupy technologiczne.

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

  Absolwenci znajdą zatrudnienie w branżach: IT, elektroniki konsumenckiej, automotive, przemysłu lotniczego, technologii medycznych i teleopieki personalizowalnej, aplikacji i usług dla użytkowników czy przez startupy technologiczne.

  Będą mogli pracować na stanowiskach: projektant i twórca systemów i aplikacji interaktywnych, kierownik międzynarodowych zespołów projektowych, pracownik jednostek badań i rozwoju, badacz użytkowników, a także jako pracownik naukowy.

  Cycle: 2nd (2 years)

  Language of instruction: English

  Awarded title: Master

  The HUMAN-COMPUTER INTERACTION program is conducted at the International Faculty of Engineering (IFE) within the Faculty of Electrical, Electronic, Computer and Control Engineering. It is run entirely in English.

  The aim of this field of study is to educate a specialist prepared to meet the demands of the dynamically developing international labour market, open to changing realities, equipped with the skills to design solutions and services based on the latest technologies, and prepared to work independently with technologies yet to be developed in the future.

  The study program allows students to acquire knowledge and technical skills in the operation of modern IT equipment, 3D printing, software and the latest interactive methods and technologies. Graduates of HUMAN-COMPUTER INTERACTION are prepared to work effectively in multidisciplinary project teams and are able to lead the design process of interactive information systems with a deep understanding of human factors.

  In highly developed countries, including Germany, France, the USA, Australia, Singapore, or Japan, where the innovative economy is largely based on engineering personnel having technical education, the transformation model of HCI education and development has been supported for several years. Professionals in this field are being 'absorbed' into the European labour market by a range of industries from IT, consumer electronics, automotive, aerospace, medical technology and personalised telecare, user applications and services or technological start-ups.

  CAREER PROSPECTS:

  Graduates will find employment in the following industries: IT, consumer electronics, automotive, aerospace, medical technology and personalised telecare, user applications and services or in technological start-ups.

  They will be able to work in the following positions: designer and developer of interactive systems and applications, manager of international project teams, employee of research and development units, user researcher, and as a researcher.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można znaleźć na stronie https://rekrutacja.p.lodz.pl/. Detailed information on admissions can be found at https://rekrutacja.p.lodz.pl/.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INDUSTRIAL BIOTECHNOLOGY

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister

  Stopień: I (3,5-letnie), otrzymywany tytuł: inżynier

  Stopień: II (1,5-roczne), otrzymywany tytuł: magister

  Język wykładowy: angielski

  Kierunek jest realizowany w Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) w ramach Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności. Industrial Biotechnology jest kierunkiem prowadzonym całkowicie w języku angielskim, który łączy nauki biologiczne i techniczne w celu praktycznego wykorzystania zdolności enzymów, organizmów i komórek dla otrzymywania produktów o wartości dodanej.

  Industrial Biotechnology to kierunek dla osób, które interesują się wykorzystywaniem układów biologicznych, żywych organizmów oraz enzymów do tworzenia lub modyfikowania określonych produktów lub procesów technologicznych. Na tych studiach, poznając molekularne mechanizmy rządzące procesami zachodzącymi w żywych organizmach, oddziałujących na środowisko, student będzie potrafił skonstruować nowoczesne, ekologiczne bioprodukty, wytworzyć bioenergię i zaprojektować zrównoważone procesy w przemyśle spożywczym, paszowym, chemicznym, farmaceutycznym, energetycznym i ochronie środowiska. Interdyscyplinarny program kształcenia został dobrze oceniony przez pracodawców z sektora life-science i pozwala studentowi tego kierunku na sprecyzowanie własnych zainteresowań oraz świadome podjęcie decyzji o dalszym rozwoju zawodowym.

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

  Studia przygotowują absolwentów teoretycznie i praktycznie do projektowania i prowadzenia procesów biotechnologicznych. Jako biotechnolodzy, mogą oni pracować w takich zakładach i jednostkach gospodarczych, jak: browary, gorzelnie, winiarnie, zakłady przemysłu mleczarskiego, spirytusowego, farmaceutycznego, laboratoria mikrobiologiczne przemysłu spożywczego, wytwórnie enzymów, kwasów organicznych, mikrobiologicznych polisacharydów, oczyszczalnie ścieków, stacje sanitarno-epidemiologiczne, instytucje i zakłady przetwórstwa rolno–spożywczego, itp.

  Mogą wdrażać systemy zapewniania jakości, bezpieczeństwa modyfikowanej żywności oraz zarządzania produkcją. Z powodzeniem poprowadzą własną firmę produkcyjną.

  Absolwenci kierunku INDUSTRIAL BIOTECHNOLOGY pracują w placówkach badawczych w kraju i za granicą (np.: w Wielkiej Brytanii, USA, Niemczech, Holandii), ponieważ są dobrze przygotowani, m.in. w zakresie selekcji i ukierunkowanej (genetycznej) modyfikacji organizmów a także ich optymalnej hodowli, biosyntezy (biotransformacji) oraz izolacji bioproduktów.

  Cycle: 1st (3.5 years), awarded title: Engineer

  Cycle: 2nd (1.5 year), awarded title: Master

  Language of instruction: English

  The program is conducted at the International Faculty of Engineering (IFE) within the Faculty of Biotechnology and Food Sciences. Industrial Biotechnology is run entirely in English and combines biological and technical sciences for the practical use of the capabilities of enzymes, organisms and cells to obtain added-value products.

  Industrial Biotechnology is a field of study for those who are interested in using biological systems, living organisms and enzymes to create or modify specific products or technological processes. During the studies, students learn about the molecular mechanisms governing the processes which take place in living organisms that affect the environment, thus the students will be able to construct modern, ecological bioproducts, generate bioenergy and design sustainable processes in the food, feed, chemical, pharmaceutical, energy and environmental protection industries. The interdisciplinary educational program has been well assessed by employers from the life-science sector and allows the students of this field to specify their own interests and make decisions about further professional development.

  CAREER PROSPECTS:

  The studies prepare graduates theoretically and practically to designing and conducting biotechnological processes. As biotechnologists, they can work in such plants and economic units as: breweries, distilleries, wineries, dairy, spirit and pharmaceutical industry plants, food industry microbiological laboratories, enzyme, organic acid, microbiological polysaccharide production plants, sewage treatment plants, sanitary and epidemiological stations, institutions and agro-food processing plants, etc.

  They can implement quality assurance, modified food safety and production management systems. They will successfully run their own production companies.

  Graduates of the Industrial Biotechnology program work in research institutions in Poland and abroad (e.g. in the UK, USA, Germany, Holland), because they are well prepared, e.g., in selection and targeted (genetic) modification of organisms and their optimal breeding, biosynthesis (biotransformation) and isolation of bioproducts.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Fermentation technology and technical microbiology
  • Molecular biotechnology and technical biochemistry

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Fermentation technology and technical microbiology
  • Molecular biotechnology and technical biochemistry

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można znaleźć na stronie https://rekrutacja.p.lodz.pl/. Detailed information on admissions can be found at https://rekrutacja.p.lodz.pl/.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można znaleźć na stronie https://rekrutacja.p.lodz.pl/. Detailed information on admissions can be found at https://rekrutacja.p.lodz.pl/.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INFORMATION TECHNOLOGY

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  Stopień: I (3,5-letnie)

  Język wykładowy: angielski

  Otrzymywany tytuł: inżynier

  Kierunek INFORMATION TECHNOLOGY realizowany jest w Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) w ramach Wydziału Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej. Program jest prowadzony całkowicie w języku angielskim. Studiując INFORMATION TECHNOLOGY można nabyć umiejętności projektowania i programowania systemów informatycznych, rozwinąć zdolności rozwiązywania abstrakcyjnych problemów oraz poznać tajniki pracy w środowisku najnowszych technologii. Studenci zostają specjalistami posiadającymi szeroką wiedzę merytoryczną, popartą niezbędnymi umiejętnościami praktycznymi. Uczestniczą w programach wiodących producentów oprogramowania Microsoft Academy oraz Oracle Academy, dzięki którym mogą pracować z materiałami szkoleniowymi przygotowanymi przez firmy, a po zakończeniu zajęć mają szansę otrzymać odpowiednie certyfikaty. Uczą się pracy indywidualnej oraz współpracy poprzez realizację wspólnych przedsięwzięć programistycznych. Studia pozwalają na nabycie umiejętności projektowania i tworzenia aplikacji, gier komputerowych i systemów informatycznych wykorzystujących do swojego działania takie technologie jak sieci komputerowe, bazy danych i grafikę komputerową.

  Każdy student kierunku Information Technology w ramach programu studiów realizuje co najmniej jeden semestr (6-ty semestr) – „Mobility Semester” w uczelni zagranicznej.

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

  Absolwenci kierunku INFORMATION TECHNOLOGY są poszukiwanymi specjalistami na rynku pracy nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Znajdują zatrudnienie jako: programiści, analitycy i inżynierowie systemowi, administratorzy baz danych, graficy komputerowi w agencjach reklamowych, prasie, filmie i telewizji, projektanci i programiści gier komputerowych, testerzy oprogramowania, systemów informatycznych i teleinformatycznych, administratorzy i projektanci sieci komputerowych, specjaliści w systemach instalacji i utrzymania systemów IT, specjaliści w firmach informatycznych, ośrodkach badawczo-rozwojowych, administracji państwowej i samorządowej, placówkach akademickich lub w szkolnictwie,  liderzy projektów informatycznych oraz pracownicy badawczy lub naukowi.

  Cycle: 1st (3.5 years)

  Language of instruction: English

  Awarded title: Engineer

  The INFORMATION TECHNOLOGY program is conducted at the International Faculty of Engineering (IFE) within the Faculty of Technical Physics, Information Technology and Applied Mathematics. The program is run entirely in English. The INFORMATION TECHNOLOGY students can acquire skills in designing and programming information systems, develop the ability to solve abstract problems and learn the ins and outs of working in an environment of the latest technologies. Students become specialists with extensive factual knowledge supported by the necessary practical skills. They participate in the programmes of leading software manufacturers Microsoft Academy and Oracle Academy, thanks to which they can work with training materials prepared by the companies, and they have the opportunity to obtain the relevant certificates after completing the classes. They learn to work individually and to collaborate through joint programming projects. The studies allow students to acquire the skills to design and develop applications, computer games and information systems using technologies such as computer networks, databases and computer graphics for their operation.

  Each student of Information Technology as part of the study program completes at least one semester (6thsemester) –  "Mobility Semester" at a foreign university.

  CAREER PROSPECTS:

  Graduates of INFORMATION TECHNOLOGY are sought-after specialists on the labour market not only in Poland, but also worldwide. They find employment as: programmers, system analysts and engineers, database administrators, computer graphic designers in advertising agencies, press, film and television, designers and programmers of computer games, testers of software, IT and ICT systems, administrators and designers of computer networks, specialists in installation and maintenance systems of IT systems, specialists in IT companies, research and development centres, state and local government administration, academic institutions or in education, leaders of IT projects and research or scientific employees.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można znaleźć na stronie https://rekrutacja.p.lodz.pl/. Detailed information on admissions can be found at https://rekrutacja.p.lodz.pl/.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MASTER IN MECHANICAL ENGINEERING

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister inżynier

  Stopień: II (2-letnie)

  Język wykładowy: angielski

  Otrzymywany tytuł: magister inżynier

  MASTER IN MECHANICAL ENGINEERING to studia realizowane w Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) w ramach Wydziału Mechanicznego, całkowicie w języku angielskim. Program obejmuje: mechanikę, wytrzymałość materiałów, materiały inżynierskie, automatykę i robotykę, przygotowanie praktyczne i teoretyczne do projektowania i eksploatacji urządzeń mechanicznych, podstawy konstrukcji maszyn, wykorzystanie oprogramowania wspomagającego prace inżynierskie, zaawansowane technologie wytwarzania, podstawy przedsiębiorczości i zarządzania, wybrane zagadnienia informatyczne, ekonomiczne, prawne oraz związane z ochroną środowiska.

  Każdy student Master in Mechanical Engineering ma możliwość realizacji części studiów w uczelni zagranicznej.

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

  Absolwent MASTER IN MECHANICAL ENGINEERING jest przygotowany do pracy m.in. w biurach konstrukcyjnych przedsiębiorstw, głównie przemysłu lotniczego, maszynowego, motoryzacyjnego, sprzętu gospodarstwa domowego, obrabiarkowego. Znajdzie także pracę w przemyśle oraz innych placówkach eksploatujących i serwisujących układy mechaniczne oraz maszyny i urządzenia, w których są one zastosowane.

  Nabyte w trakcie studiów umiejętności pozwalają również na założenie prywatnych firm wytwórczych lub/i usługowych. Tak szerokie możliwości zatrudnienia wynikają z dużej uniwersalności zdobytego wykształcenia, obejmującego oprócz wiedzy inżynierskiej również: wiedzę z informatyki, organizacji i zarządzania, języków obcych, marketingu i przedmiotów humanistycznych. Studenci w toku studiów nabywają szereg umiejętności miękkich, tj. praca w grupie, zarządzanie czasem i zespołem, określanie priorytetów, techniki negocjacji.

  Absolwenci MASTER IN MECHANICAL ENGINEERING są przygotowani do rozwiązywania zaawansowanych problemów inżynierskich przy zastosowaniu profesjonalnego oprogramowania, a także do prowadzenia badań. Mogą aplikować o przyjęcie na studia trzeciego stopnia (doktoranckie).

  Cycle: 2nd (2 years)

  Language of instruction: English

  Awarded title: Master of Science

  MASTER IN MECHANICAL ENGINEERING is a program offered by the International Faculty of Engineering (IFE) within the Faculty of Mechanical Engineering. The program includes: mechanics, strength of materials, engineering materials, automation and robotics, practical and theoretical preparation for the design and operation of mechanical devices, the fundamentals of machine construction, the use of software supporting engineering work, advanced manufacturing technologies, fundamentals of entrepreneurship and management, selected IT and economic issues, legal and environmental protection.

  Each graduate of Master in Mechanical Engineering has the opportunity to pursue part of their studies at a foreign university.

  CAREER PROSPECTS:

  Graduates of MASTER IN MECHANICAL ENGINEERING program are prepared to work, e.g., in design offices of companies, mainly in the aircraft, machinery, automotive, household appliances and machine tool industries. They will also find employment in industry and other institutions that operate and service mechanical systems and the machines, and equipment in which they are used.

  The skills acquired in the course of study also enable students to set up private manufacturing and/or service companies. Such a wide range of employment opportunities is the effect of the versatility of the acquired education, which includes not only engineering knowledge but also: computer science, organisation and management, foreign languages, marketing and humanities. During studies, students acquire many soft skills, such as teamwork, time and team management, priority setting, negotiation techniques.

  Graduates of the MASTER IN MECHANICAL ENGINEERING program are prepared to solve advanced engineering problems using professional software, as well as to carry out research. They may apply for admission to a third cycle studies (doctoral studies).

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można znaleźć na stronie https://rekrutacja.p.lodz.pl/. Detailed information on admissions can be found at https://rekrutacja.p.lodz.pl/.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MASTER OF BUSINESS STUDIES

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Stopień: II (2-letnie)

  Język wykładowy: angielski

  Otrzymywany tytuł: magister

  Kierunek MASTER OF BUSINESS STUDIES prowadzony jest w Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) w ramach Wydziału Organizacji i Zarządzania w języku angielskim. Na kierunku MASTER OF BUSINESS STUDIES kształci się profesjonalna i kreatywna kadra przygotowana do działania w życiu gospodarczym i społecznym w dobie gospodarki globalnej, ukierunkowana na współdziałanie o charakterze międzynarodowym. Poszerzona wiedza i umiejętności z obszaru nauk o zarządzaniu i jakości (zarządzanie, ekonomia, finanse, marketing) dają kompetencje wymagane dla efektywnego wykonywania zadań menedżerskich w różnych sektorach gospodarki, a kształcenie w języku angielskim umożliwia przygotowanie kadry spełniającej oczekiwania inwestorów zagranicznych oraz mogącej podejmować współpracę z organizacjami międzynarodowymi i prowadzić badania międzynarodowe w obszarze nauk o zarządzaniu i jakości. Studia odnoszą się zarówno do teoretycznego, jak i praktycznego nurtu nauk o zarządzaniu. Dlatego studia są prowadzone z nastawieniem na rozwój teorii organizacji i zarządzania oraz wybrane aspekty wykorzystania metodologii nauk o zarządzaniu i jakości w kontekście międzynarodowym. Studenci w ramach kierunku realizują własne i grupowe projekty o charakterze badawczym oraz są angażowani w realizację projektów na Wydziale.

  Aktywność naukowo-badawcza pracowników Wydziału Organizacji i Zarządzania PŁ, ich kompetencje dydaktyczne oraz doświadczenia o charakterze międzynarodowym pozwalają zapewnić merytoryczne przygotowanie do prowadzenia zajęć, a w wybranych przypadkach są wspierani przez praktyków reprezentujących międzynarodowe i polskie organizacje gospodarcze, znających realia funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym, co zwiększenia walor aplikacyjny prowadzonych zajęć.

  Każdy student Master of Business Studies ma możliwość realizacji części studiów w uczelni zagranicznej.

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

  MASTER OF BUSINESS STUDIES to kierunek dla osób chcących w przyszłości zajmować się ogólnie pojętym planowaniem, organizowaniem oraz motywowaniem, zwłaszcza w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, a także kontrolowaniem, które polega systematycznej weryfikacji stanu aktualnego z planowanym.

  Aby nadać praktyczny charakter kierunkowi, realizowane są liczne kooperacje z biznesem, w czasie których studenci mogą praktykować, realizować projekty badawcze oraz uczyć się poprzez terenowe zajęcia w przedsiębiorstwach.

  Posiadana wiedza obejmująca wszechstronne aspekty zarządzania, pozwala na obejmowanie stanowisk specjalistów zarządzania, menadżerów średniego i wyższego szczebla, a także doradców i konsultantów w organizacjach i instytucjach o charakterze gospodarczym. Ponadto poznane elementy i narzędzia marketingowe oraz zagadnienia z dziedziny finansów oraz rachunkowości umożliwiają efektywne zarządzanie własną działalnością.

  Cycle: 2nd (2 years)

  Language of instruction: English

  Awarded title: Master

  The Master of Business Studies program is run in English at the International Faculty of Engineering (IFE) within the Faculty of Organization and Management. This field of study educates professional and creative staff prepared to act in economic and social life in a global economy, oriented towards international cooperation.  Extended knowledge and skills in the field of management and quality sciences (management, economics, finance, marketing) provide the competences required for effective performance of managerial tasks in various sectors of the economy, while education in English enables the preparation of staff who meet the expectations of foreign investors and who can undertake cooperation with international organisations and conduct international research in the field of management and quality sciences. The studies refer to both theoretical and practical trend of management sciences. Therefore, the studies are conducted with a focus on the development of organisation and management theory and selected aspects of using the methodology of management and quality sciences in an international context. During studies students carry out their own and group research projects and are involved in the implementation of projects at the Faculty.

  The scientific and research activity of the staff of the Faculty of Organization and Management at TUL, their didactic competences and international experience guarantee substantive preparation for the classes, and in selected cases they are supported by practitioners representing international and Polish economic organisations familiar with the realities of the operation of enterprises on the international market, which enhances the application value of the classes.

  Each student of Master of Business Studies program has the opportunity to pursue part of their studies at a foreign university.

  CAREER PROSPECTS:

  Master of Business Studies is a field of study for those who wish to deal with planning, organizing and motivating in general in their future work, especially in the field of human resources management, as well as in controlling, which is the systematic verification of the current situation with the planned one.

  In order to make the program even more practical, there are numerous co-operations with business, during which students can practise, carry out research projects and learn through field activities in enterprises.

  The knowledge they acquire, covering comprehensive aspects of management, enables them to take up positions as management specialists, middle- and higher-level managers as well as advisors and consultants in economic organizations and institutions. In addition, the students learn marketing elements and tools as well as finance and accounting issues in order to effectively manage their own business.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można znaleźć na stronie https://rekrutacja.p.lodz.pl/. Detailed information on admissions can be found at https://rekrutacja.p.lodz.pl/.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MASTER OF OPERATIONS MANAGEMENT

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Stopień: II (2-letnie)

  Język wykładowy: angielski

  Otrzymywany tytuł: magister

  Kierunek MASTER OF OPERATIONS MANAGEMENT realizowany jest w Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) w ramach Wydziału Organizacji i Zarządzania w języku angielskim.

  Operations Management – czyli zarządzanie operacyjne polega na efektywnym zarządzaniu zasobami przeznaczonymi na produkcję i dostarczaniu produktów i usług o odpowiedniej jakości i w jak najszybszym czasie operacyjnym. Kierunek ten obejmuje projektowanie, zarządzanie i doskonalenie usług, procesów i łańcuchów dostaw. Efektywne zarządzanie operacyjne ma zatem zasadnicze znaczenie nie tylko dla przedsiębiorstw, ale również dla społeczeństwa. Jest to bowiem kluczowy aspekt niezakłóconej działalności każdego przedsiębiorstwa z perspektywy strategicznej, finansowej i rozwoju biznesu.

  Kierunek Master of Operations Management ma na celu kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr przygotowanych do twórczego i aktywnego uczestniczenia w życiu gospodarczym i społecznym w dobie gospodarki opartej na wiedzy z uwzględnieniem kluczowych trendów, takich jak Industry 4.0 oraz model gospodarki o obiegu zamkniętym.

  Program kierunku powstał w oparciu o międzynarodowe i krajowe wzorce oraz wskazówki uzyskane od interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych zgodnie z przyjętą na PŁ polityką jakości kształcenia. Jego interdyscyplinarny charakter zapewnia transfer nowoczesnej wiedzy i umiejętności zgodnych z oczekiwaniami podmiotów gospodarczych.

  Przedstawiony program zapewnia wysoki poziom kształcenia studentów i jest nowoczesną ofertą dydaktyczną uwzględniającą potrzeby otoczenia oraz przygotowuje kadrę do studiów III stopnia. Dobrane treści programowe na poszczególnych specjalnościach mają za zadanie wykreować w absolwentach kompleksowe spojrzenie na organizację systemów produkcyjnych we współczesnych realiach gospodarczych.

  W ramach programu studiów wdrażane będą nowoczesne metody, innowacyjne metody kształcenia oraz elastyczne ścieżki kształcenia, przy zapewnieniu integracji nauki i kształcenia oraz propagowaniu idei uczenia się przez całe życie.

  Każdy student Master of Operations Management ma możliwość realizacji części studiów w uczelni zagranicznej.

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

  Absolwent Operations Management to menedżer gotowy do podejmowania prac z zakresu analiz i opracowań organizacyjnych, technicznych, konstrukcyjnych i projektowania procesów produkcyjnych, do pełnienia funkcji organizatorskich na wszystkich szczeblach zarządzania przedsiębiorstwem, podejmowania zadań menedżerskich w działalności produkcyjnej, usługowej, doradczej, projektowej, badawczej itp.

  Dzięki połączeniu dwóch obszarów wiedzy kierunek pozwala na pozyskanie umiejętności inżynierskich oraz menedżerskich. Przygotowuje do projektowania, prowadzenia i nadzorowania istniejących procesów i systemów produkcyjnych, kierowania organizacjami i personelem. Pozwala także poznać elementy zarządzania przedsiębiorstwem, uwzględniając jego ekonomię, marketing oraz logistykę.

  Absolwent kierunku bez problemu znajdzie zatrudnienie w przedsiębiorstwach przemysłowych, których liczba w ostatnich latach wzrasta, a także w jednostkach o charakterze projektowym lub doradczym, w których wymagana jest wiedza praktyczna, ekonomiczna oraz informatyczna, połączona z umiejętnościami zarządzania.

  Cycle: 2nd (2 years)

  Language of instruction: English

  Awarded title: Master

  The MASTER OF OPERATIONS MANAGEMENT field of study is conducted at the International Faculty of Engineering (IFE) within the Faculty of Organization and Management in English.

  Operations Management – that is the effective management of resources intended for production and delivery of products and services of appropriate quality and in the shortest possible operational time. It involves the design, management and improvement of services, processes and supply chains. Efficient operations management is therefore not only essential for companies but also for the society. This is because it is a key aspect of the smooth operation of any business from a strategic, financial and business development perspective.

  The Master of Operations Management program aims to educate highly-qualified staff prepared to participate creatively and actively in economic and social life in the age of knowledge-based economy, taking into account key trends, such as Industry 4.0 and a circular economy model.

  The study program was developed based on international and national models and guidelines from internal and external stakeholders, in line with the educational quality policy adopted at TUL. Its interdisciplinary character ensures transfer of modern knowledge and skills in accordance with the expectations of business entities.

  The presented program ensures a high level of education and is a modern didactic offer taking into account the needs of the environment, as well as preparing the staff for studies of the third cycle. The selected curricula components in individual specialisations are designed to help graduates to build a complex outlook on the organisation of production systems in contemporary economic realities.

  The program will implement modern methods, innovative learning techniques and flexible study pathways, while ensuring the integration of science and education and promoting the idea of lifelong learning.

  Each Master of Operations Management student has the opportunity to pursue part of their studies at a foreign university.

  CAREER PROSPECTS:

  Operations Management graduate is a manager ready to undertake work in the field of analysis and development of organizational, technical, construction and design of production processes, to perform organizational functions at all levels of company management, to undertake managerial tasks in manufacturing, service, consulting, design, research activities, etc.

  The field of study combines two areas of knowledge, therefore the program enables students to acquire engineering and managerial skills. It prepares graduates to design, run and supervise existing processes and production systems, manage organizations and personnel. It also allows graduates to learn the elements of business management, including its economics, marketing and logistics.

  Alumni can easily find employment in industrial companies, the number of which has been growing in recent years, as well as in design or consulting units that require practical, economic and IT knowledge combined with management skills.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można znaleźć na stronie https://rekrutacja.p.lodz.pl/. Detailed information on admissions can be found at https://rekrutacja.p.lodz.pl/.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MATHEMATICAL METHODS IN DATA ANALYSIS

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  Stopień: I (3,5-letnie)

  Język wykładowy: angielski

  Otrzymywany tytuł: inżynier

  MATHEMATICAL METHODS IN DATA ANALYSIS – studia realizowane w języku angielskim w Centrum Kształcenia Międzynarodowego w ramach Wydziału Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej. Metody matematyczne i statystyczne to podstawa współczesnej analizy danych, a ich dynamiczny rozwój w ostatnich latach daje nowe możliwości w zakresie rozwijania metod uczenia maszynowego i zagadnień sztucznej inteligencji. Pozyskana na studiach wiedza pozwala na stosowanie metod eksploracji danych i podejmowanie na tej podstawie właściwych decyzji. Studenci kierunku opanowują zagadnienia, takie jak statystyczna analiza danych, klasyfikacja czy metody stochastyczne w prognozowaniu. Konstrukcja programu studiów umożliwia budowę i ocenę modeli analizy danych.

  Studenci kierunku zyskują umiejętność posługiwania się podstawowymi metodami i algorytmami eksploracji danych w aktualnych środowiskach programistycznych (R, Python, VBA), znajomość algorytmów i metod obliczeniowych istotnych w eksploracji danych, w tym algorytmicznych metod algebry liniowej, metod uczenia maszynowego (R), Big Data, umiejętność wykorzystania systemów informatycznych w wydobywaniu wiedzy z danych (R, SQL, Python), doświadczenie w konstrukcji innowacyjnych aplikacji analizy danych biznesowych (Power BI,  Python).

  Każdy student kierunku Mechanical Engineering w ramach programu studiów realizuje co najmniej jeden semestr (6-ty semestr) – „Mobility Semester” w uczelni zagranicznej.

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

  Absolwent kierunku może pracować w zawodach:  analityk danych, analityk rynku, projektant i programista baz danych.

  Absolwent może także podjąć studia II stopnia na kierunkach matematycznych, statystycznych, informatycznych lub w zakresie analizy danych zarówno w Polsce jak i za granicą.

  Cycle: 1st (3.5 years)

  Language of instruction: English

  Awarded title: Engineer

  MATHEMATICAL METHODS IN DATA ANALYSIS – studies conducted in English at the International Faculty of Engineering within the Faculty of Technical Physics, Information Technology and Applied Mathematics. Mathematical and statistical methods are the basis of modern data analysis, and their dynamic development in recent years provides new opportunities for the development of machine learning methods and issues of artificial intelligence. The knowledge gained in the course of study allows the student to apply data mining methods and make the right decisions on this basis. Students master issues such as statistical data analysis, classification or stochastic methods in forecasting. The design of the study program enables the development and evaluation of data analysis models.

  Students of MATHEMATICAL METHODS IN DATA ANALYSIS gains skills to use basic data mining methods and algorithms in current programming environments (R, Python, VBA), knowledge of algorithms and computational methods relevant to data mining, including algorithmic methods of linear algebra, machine learning methods (R), Big Data, the ability to use information systems in extracting knowledge from data (R, SQL, Python), experience in the development of innovative business data analysis applications (Power BI, Python).

  As part of the study program, each student of MATHEMATICAL METHODS IN DATA ANALYSIS completes at least one semester (6th semester) - "Mobility Semester" at a foreign university.

  CAREER PROSPECTS:

  Graduates may work in the following professions: data analyst, market analyst, designer and database developer.

  A graduate may also undertake second-cycle studies in mathematics, statistics, IT or in the field of data analysis, both in Poland and abroad.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MECHANICAL ENGINEERING

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 4 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 4 lata
  tytuł zawodowy: inżynier

  Stopień: I (4-letnie)

  Język wykładowy: angielski

  Otrzymywany tytuł: inżynier

  MECHANICAL ENGINEERING – studia realizowane w języku angielskim w Centrum Kształcenia Międzynarodowego w ramach Wydziału Mechanicznego.

  To studia dla osób szukających kierunku, który połączy mechanikę i automatykę, chcących poznać najnowsze teorie sterowania i zastosowań elektroniki.

  Na kierunku MECHANICAL ENGINEERING studenci poznają metody projektowania urządzeń mechaniczno-elektronicznych, podstawy inżynierii biomedycznej oraz zaawansowane technologie i nowe materiały. Nabywają umiejętności  posługiwania się profesjonalnym oprogramowaniem komputerowym, poznają wybrane zagadnienia informatyczne, ekonomiczne, prawne oraz związane z ochroną środowiska. Wszystko po to, by tworzyć i rozwijać urządzenia mechaniczne najwyższej jakości.

  Każdy student kierunku Mechanical Engineering w ramach programu studiów realizuje co najmniej jeden semestr (6-ty semestr) – „Mobility Semester” w uczelni zagranicznej.

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

  Absolwenci z łatwością zdobędą pracę w przemyśle wytwarzającym układy mechaniczne i mechatroniczne - elektromaszynowym, motoryzacyjnym, sprzętu gospodarstwa domowego, lotniczym, obrabiarkowym, zatrudnienie w placówkach eksploatujących i serwisujących układy mechaniczne i mechatroniczne oraz maszyny i urządzenia, w których są one zastosowane,

  Będą mieć również możliwość założenia prywatnych firm wytwórczych lub/i usługowych.

  Cycle: 1st (4 years)

  Language of instruction: English

  Awarded title: Engineer

  MECHANICAL ENGINEERING – it is field of study conducted in English at the International Faculty of Engineering within the Faculty of Mechanical Engineering.

  These studies are dedicated to people looking for a field of study that will combine mechanics and automation, who want to learn the latest theories of control and applications of electronics.

  In the MECHANICAL ENGINEERING program, students learn about the design methods of mechanical-electronic devices, the basics of biomedical engineering and advanced technologies and new materials. They learn to use professional computer software, and study selected IT, economic, legal and environmental issues. All these skills are taught to later create and develop mechanical devices of the highest quality.

  As part of the study program, each student of Mechanical Engineering completes at least one semester (6th semester) – "Mobility Semester" at a foreign university.

  CAREER PROSPECTS:

  Graduates will easily find employment in industries that produce mechanical and mechatronic systems - electromechanical, automotive, domestic appliances, aerospace, machine tools, employment in enterprises that operate and service mechanical and mechatronic systems and the machinery and equipment in which they are used,

  They will also have the opportunity to set up private manufacturing and/or service companies.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można znaleźć na stronie https://rekrutacja.p.lodz.pl/. Detailed information on admissions can be found at https://rekrutacja.p.lodz.pl/.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MODELLING AND DATA SCIENCE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 4 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 4 lata
  tytuł zawodowy: inżynier

  Stopień: I (4-letnie)

  Język wykładowy: angielski

  Otrzymywany tytuł: inżynier

  Kierunek MODELLING AND DATA SCIENCE realizowany jest w Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) w ramach Wydziału Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej i prowadzony jest całkowicie w języku angielskim.

  W trakcie studiów studenci zdobywają umiejętności w dziedzinie nauki o danych (data science) i modelowania komputerowego w oparciu zarówno o dane, jak i fundamentalne reguły rządzące światem. Program pozwala na zdobycie zaawansowanych kompetencji informatycznych oraz wykraczających poza nie i obejmujących symulacje komputerowe, fizykę współczesną, fotonikę, technologie laserowe i obliczenia kwantowe.

  Po ukończeniu studiów na kierunku Modeling and Data Science absolwenci zostają specjalistami w zakresie modelowania procesów, analizy danych, komputerowego projektowania materiałów, oraz symulacji komputerowych. Są ludźmi o szerokich horyzontach, ukształtowanych poprzez kursy z tych dziedzin nauki, w których analiza danych odgrywa istotną rolę, np. fizyki materiałowej lub fotoniki, a także poprzez zajęcia z umiejętności miękkich, np. pracy zespołowej. Studia Modelling and Data Science mają program interdyscyplinarny łączący informatykę i fizykę.

  Każdy student kierunku Modelling and Data Science w ramach programu studiów realizuje co najmniej jeden semestr (6-ty semestr) – „Mobility Semester” w uczelni zagranicznej.

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

  Data Scientist określany jest jako jeden z najbardziej perspektywicznych i lukratywnych zawodów XXI wieku. Absolwent kierunku Modelling and Data Science będzie poszukiwanym pracownikiem jako: analityk danych, specjalista ds. modelowania w nauce, przemyśle lub biznesie, inżynier danych,

  specjalista w zawodzie, który jeszcze nie istnieje, ale za cztery lata będzie najbardziej poszukiwany na rynku. Znajdzie on pracę w: firmach informatycznych, przedsiębiorstwach produkujących nowoczesne technologie, sektorze finansowym, jednostkach naukowo-badawczych.

  Cycle: 1st (4 years)

  Language of instruction: English

  Awarded title: Engineer

  The MODELLING AND DATA SCIENCE field of study is conducted at the International Faculty of Engineering (IFE) within the Faculty of Technical Physics, Information Technology and Applied Mathematics, and it is run entirely in English. During the studies, students gain skills in data science and computer modelling based on both data and the fundamental rules governing the world. The program provides advanced competences in computer science as well as skills that go beyond the field, including computer simulation, modern physics, photonics, laser technology and quantum computing.

  Graduates of Modelling and Data Science become specialists in process modelling, data analysis, computer-aided materials design, and computer simulation. They are broad-minded people, shaped by courses in those scientific fields where data analysis plays an important role, e.g. materials physics or photonics, and by classes in soft skills, e.g. teamwork. The field of Modelling and Data Science has an interdisciplinary program combining computer science and physics.

  Each student of Modelling and Data Science, as part of the study program, completes at least one semester (6th semester) – "Mobility Semester" at a foreign university.

  CAREER PROSPECTS:

  Data Scientist is described as one of the most promising and well-paid professions of the 21st century. A Modelling and Data Science graduate will be a sought-after employee as: data analyst, modelling specialist in science, industry or business, data engineer, a specialist in a profession that does not yet exist, but will be the most sought-after on the market in four years' time. The graduate will find work in: information technology companies, high-tech manufacturing companies, the financial sector, scientific research units.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można znaleźć na stronie https://rekrutacja.p.lodz.pl/. Detailed information on admissions can be found at https://rekrutacja.p.lodz.pl/.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Łódzka.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (5)

a Ocena odpowiedz

Najlepszy wybór :)

A.K Ocena odpowiedz

Studiowanie tutaj otwiera drzwi na rynek pracy. Polecam!

Bartek Ocena odpowiedz

Fantastyczny wydział, wykładowcy na najwyższym poziomie, chcą dzielić się wiedzą.

Ania Ocena odpowiedz

Bardzo wysoki poziom nauczania, polecam każdemu.

Emil Ocena odpowiedz

Profesjonalne podejście do studentów