Matura 2021 język obcy nowożytny

Matura 2021 język obcy nowożytny

Matura 2021 język obcy nowożytny

Matura 2021 - język obcy nowożytny

Język obcy nowożytny (języki do wyboru: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) należy do przedmiotów obowiązkowych na egzaminie maturalnym, gdzie zdajemy ją na poziomie podstawowym. Możemy go również zdawać na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym jeśli zostanie wybrany jako przedmiot dodatkowy.

W 2021 r. maturę z języka obcego nowożytnego zdajemy wyłącznie w części pisemnej z zastrzeżeniem osób, którym wynik z części ustnej jest niezbędny podczas rekrutacji na zagraniczne uczelnie lub w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.

Egzamin w części pisemnej na poziomie podstawowym trwa 120, na rozszerzonym 150, a na dwujęzycznym 180 minut. Z kolei egzamin w części ustnej trwa około 15 minut.

 

Zmiany na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego:

 • przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych - ograniczenia wymagań podstawy programowej oraz zakresu środków gramatycznych raz obniżony ogólny średni poziom biegłości językowej

 • Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – A2+ (B1 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych).

 • Za rozwiązanie zadań zamkniętych będzie można uzyskać 40 punktów, a za otwarte 10. Razem maksymalnie 50 punktów.

 • część ustna nieobowiązkowa - mogą przystąpić osoby, którym wynik jest potrzebny przy rekrutacji do szkoły wyższej oraz do realizacji umów międzynarodowych

 

 

1. Jak wygląda egzamin?

Znajomość języka obcego była niegdyś poważnym atrybutem i udogodnieniem. Obecnie jest czymś oczywistym, naturalnym, a nawet obowiązkowym. Między innymi dlatego każdy maturzysta musi podejść do egzaminu dojrzałości z nowożytnego języka obcego. Jak to wygląda i które języki zaliczane są do grona języków obcych nowożytnych? W tym artykule dowiecie się wszystkiego.

Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego może być tematem, który niejednemu maturzyście sprawi kłopot i zawróci w głowie. Dlaczego? Mówiąc o języku obcym nowożytnym, tak naprawdę mamy na myśli sześć języków! Na dodatek, jest to przedmiot obowiązkowy na maturze, który zarazem możemy zdawać jako przedmiot dodatkowy.

Skomplikowane? Zacznijmy od początku. W gronie języków obcych nowożytnych znajdują się: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, rosyjski i włoski. Maturzysta ma prawo wybrać dowolny język – nieprawdą jest, że w czasach dominacji języka angielskiego wszyscy muszą podchodzić do egzaminu z tego języka, a z grona pozostałych wybrać ten, który będą zdawać w ramach przedmiotu dodatkowego.

Co jeszcze? Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego zdajemy w dwóch częściach: ustnej i pisemnej. Część ustną zdajemy bez określania poziomu lub na poziomie dwujęzycznym, natomiast w przypadku części pisemnej, podchodzimy do sprawdzianu na poziomie podstawowym. Jeśli chcemy zdawać wybrany język na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym, musimy wybrać go jako przedmiot dodatkowy.

Jak już wspomnieliśmy we wstępie, jest to przedmiot obowiązkowy, do którego wyjątkowo w 2021r. musimy podejść tylko w części pisemnej.

 


CZĘŚĆ USTNA

Czym charakteryzuje się ustna matura z języka obcego nowożytnego? Celem formy ustnej jest ocena sprawności mówienia, rozumianej jako kompetencja komunikacyjna osoby zdającej. Wymagania, jakim musimy sprostać, dzielą się na dwie częśc: ogólne i szczegółowe.

Wymaganiami ogólnymi są: znajomość środków językowych, tworzenie wypowiedzi, reagowanie na wypowiedzi, przetwarzanie wypowiedzi.

W gronie wymagań szczegółowych znajdują się: zakres tematyczny, tworzenie wypowiedzi ustnych, reagowanie w formie ustnej, przetwarzanie tekstu w formie ustnej, stosowanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych.


 

W części ustnej egzaminu maturalne go z języka obcego nowożytnego do rozwiązania mamy 3 zadania:

 

zadanie 1

Rozmowa z odgrywaniem roli

 

zadanie 2

Opis ilustracji i odpowiedzi na trzy pytania

 

zadanie 3

Wypowiedź na podstawie materiału stymulującego i odpowiedzi na dwa pytania

 

Część ustna ma formę rozmowy zdającego z egzaminującym. Do zdobycia mamy 30 punktów (sprawność komunikacyjna 18 punktów oraz umiejętności językowe 12 punktów)


 

CZĘŚĆ PISEMNA

Matura pisemna z języka obcego nowożytnego niczym wielobój dzieli się na konkurencje.

 

Egzamin obejmuje:

 

1. rozumienie ze słuchu

Poziom podstawowy i rozszerzony: zadania zamknięte: wybór wielokrotny, na dobieranie, prawda/fałsz

za każdą poprawną odpowiedź zdający otrzymuje 1 punkt


 

2. rozumienie tekstów pisanych

Poziom podstawowy i rozszerzony: zadania zamknięte: wybór wielokrotny, na dobieranie, prawda/fałsz

za każdą poprawną odpowiedź zdający otrzymuje 1 punkt


 

3. znajomość środków językowych

Poziom podstawowy - zadania zamknięte: wybór wielokrotny, na dobieranie

Poziom rozszerzony - zadania zamknięte: wybór wielokrotny, na dobieranie; zadania otwarte: zadanie z luką, parafraza zdań, słowotwórstwo, tłumaczenie fragmentów zdań na język obcy, układanie fragmentów zdań z podanych elementów leksykalnych

za każdą poprawną odpowiedź zdający otrzymuje 1 punkt


 

4. wypowiedź pisemna

Poziom podstawowy - tekst użytkowy (np. list w formie tradycyjnej albo elektronicznej [e-mail], wiadomość umieszczana na blogu lub forum internetowym) z elementami np. opisu, relacjonowania, uzasadniania opinii, w tym przedstawiania zalet i wad różnych rozwiązań i poglądów.

Do zdobycia mamy 10 punktów (treść: od 0 do 4 punktów, spójność i logika wypowiedzi: od 0 do 2 punktów, zakres środków językowych: od 0 do 2 punktów, poprawność środków językowych: od 0 do 2 punktów)

 

Poziom rozszerzony - tekst argumentacyjny (list formalny, rozprawka, artykuł publicystyczny) z elementami np. opisu, relacjonowania, sprawozdania, recenzji, pogłębionej argumentacji

Do zdobycia mamy 13 punktów (zgodność z poleceniem: od 0 do 5 punktów, spójność i logika wypowiedzi: od 0 do 2 punktów, zakres środków językowych: od 0 do 3 punktów, poprawność środków językowych: od 0 do 3 punktów.


 

2. Ile trwa egzamin z języka obcego nowożytnego?

Jak już wspomnieliśmy, i będziemy podkreślać to wielokrotnie, egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego dzieli się na ustny i pisemny i na tej podstawie wynikają różnice w czasie trwania sprawdzianów.

Egzamin ustny trwa około piętnastu minut (bez określania poziomu oraz poziom dwujęzyczny).

Egzamin pisemny na poziomie podstawowym trwa dwie godziny, czyli 120 minut, a na maturę na poziomie rozszerzonym przewidziano 150 minut. Z kolei poziom dwujęzyczny trwa 180 minut, czyli trzy godziny.

 

 

3. Kiedy matura na poziomie podstawowym i rozszerzonym?

Już wszyscy na pewno zakodowali w swoich głowach, że język obcy nowożytny na maturze posiada kilka wcieleń. Podchodzimy do egzaminu ustnego i pisemnego, a chętni jeszcze mierzą się z poziomem rozszerzonym.

Naturalnie, wszystkie języki nie są zdawane jednego dnia. Każdy język posiada osobny termin, a w pierwszej kolejności maturzyści mogą podejść do języka Beatlesów, czyli w czwartek, 6 maja. Harmonogram językowych matur przedstawia się następująco:


 

Termin GŁÓWNY matury części pisemnej z języka obcego nowożytnego


 

Język angielski

 • poziom podstawowy: 6 maja 2021 r., godz. 9:00

 • poziom rozszerzony i dwujęzyczny: 7 maja 2021 r., godz. 9:00

 

Język francuski

 • poziom podstawowy: 13 maja 2021 r., godz. 14:00

 • poziom rozszerzony i dwujęzyczny: 12 maja 2021 r., godz. 14:00


 

Język niemiecki

 • poziom podstawowy: 13 maja 2021 r., godz. 14:00

 • poziom rozszerzony i dwujęzyczny: 14 maja 2021 r., godz. 14:00


 

Język rosyjski

 • poziom podstawowy: 13 maja 2021 r., godz. 14:00

 • poziom rozszerzony i dwujęzyczny: 17 maja 2021 r., godz. 14:00


 

Język hiszpański

 • poziom podstawowy: 13 maja 2021 r., godz. 14:00

 • poziom rozszerzony i dwujęzyczny: 18 maja 2021 r., godz. 14:00


 

Język włoski

 • poziom podstawowy: 13 maja 2021 r., godz. 14:00

 • poziom rozszerzony i dwujęzyczny: 19 maja 2021 r., godz. 14:00


 

 

Termin matury części ustnej z języka obcego nowożytnego

 

wszystkie języki

 • 19-21 maja 2021r. zgodnie z ustalonym harmonogramem

 

 

Termin DODATKOWY matury części pisemnej z języka obcego nowożytnego


 

Język angielski

 • poziom podstawowy: 7 czerwca 2021 r., godz. 9:00

 • poziom rozszerzony i dwujęzyczny: 8 czerwca 2021 r., godz. 14:00

 

Język francuski

 • poziom podstawowy: 7 czerwca 2021 r., godz. 9:00

 • poziom rozszerzony i dwujęzyczny: 11 czerwca 2021 r., godz. 14:00


 

Język niemiecki

 • poziom podstawowy: 7 czerwca 2021 r., godz. 9:00

 • poziom rozszerzony i dwujęzyczny: 9 czerwca 2021 r., godz. 14:00


 

Język rosyjski

 • poziom podstawowy: 7 czerwca 2021 r., godz. 9:00

 • poziom rozszerzony i dwujęzyczny: 10 czerwca 2021 r., godz. 14:00


 

Język hiszpański

 • poziom podstawowy: 7 czerwca 2021 r., godz. 9:00

 • poziom rozszerzony i dwujęzyczny: 14 czerwca 2021 r., godz. 14:00


 

Język włoski

 • poziom podstawowy: 7 czerwca 2021 r., godz. 9:00

 • poziom rozszerzony i dwujęzyczny: 15 czerwca 2021 r., godz. 14:00

 

Termin dodatkowy matury części ustnej z języka obcego nowożytnego

 • 7-8 czerwca 2021r. zgodnie z ustalonym harmonogramem

   

Termin matury poprawkowej

 • 24 sierpnia 2021 r., godz. 9:00

 

Sprawdź dokładny harmonogram egzaminów na 2021 rok

 

 

4. Jak wyglądała matura z języka obcego nowożytnego w 2020 r.

 

EGZAMIN NA POZIOMIE PODSTAWOWYM

Spośród zeszłorocznych absolwentów (w 2020) język angielski jako przedmiot obowiązkowy zdawało 224 808 osób, język niemiecki – 10 380, język rosyjski – 3 517, język francuski – 520, język hiszpański – 615, język włoski – 174 osoby.


 

Średni wynik uzyskany przez maturzystów przystępujących do egzaminu na poziomie podstawowym

 • z języka angielskiego - 71% punktów
 • z języka niemieckiego - 55% punktów
 • z języka francuskiego - 84% punktów
 • z języka hiszpańskiego -75% punktów
 • z języka rosyjskiego - 60% punktów
 • z języka włoskiego - 79% punktów

 

Spośród maturzystów, którzy nie otrzymali świadectwa dojrzałości, 21 249 osób nie zdało egzaminu z języka obcego nowożytnego

Egzamin z języka obcego nowożytnego w części pisemnej na poziomie podstawowym składał się z 40 zadań zamkniętych różnego rodzaju (wyboru wielokrotnego, prawda/fałsz, zadań na dobieranie) oraz jednego zadania otwartego rozszerzonej odpowiedzi.

 

Egzamin obejmował:

 1. rozumienie ze słuchu (15 zadań zamkniętych),

 2. rozumienia tekstów pisanych (15 zadań zamkniętych),

 3. znajomości środków językowych (10 zadań zamkniętych)

 4. tworzenie wypowiedzi pisemnej (1 zadanie otwarte)


 

Za rozwiązanie wszystkich zadań, w czasie 120 minut, można było uzyskać 50 punktów (40 punktów za test oraz 10 punktów za wypracowanie).


 

EGZAMIN NA POZIOMIE ROZSZERZONYM

Spośród zeszłorocznych absolwentów język angielski jako przedmiot dodatkowy zdawało 157839 osób, język niemiecki – 6153, język rosyjski – 2217, język francuski – 917, język hiszpański – 985, język włoski – 389 osób.


 

Średni wynik uzyskany przez maturzystów przystępujących do egzaminu na poziomie rozszerzonym

 • z języka angielskiego- 56% punktów
 • z języka niemieckiego - 56% punktów
 • z języka francuskiego - 60% punktów
 • z języka hiszpańskiego - 55% punktów
 • z języka rosyjskiego - 67% punktów
 • z języka włoskiego - 71% punktów


 

Egzamin z języka obcego nowożytnego w części pisemnej na poziomie rozszerzonym składał się z 29 zadań zamkniętych różnego rodzaju (wyboru wielokrotnego, zadań na dobieranie) oraz 9 zadań otwartych, w tym 8 krótkiej i 1 rozszerzonej odpowiedzi.

 

 Egzamin obejmował:

 1. rozumienie ze słuchu (12 zadań zamkniętych),
 2. rozumienie tekstów pisanych (13 zadań zamkniętych),
 3. znajomości środków językowych (4 zadania zamknięte i 8 zadań otwartych krótkiej odpowiedzi)
 4. tworzenie wypowiedzi pisemnej (1 zadanie otwarte)

 

Za rozwiązanie wszystkich zadań, w czasie 150-180 minut, można było uzyskać 50 punktów (37 punktów za test oraz 13 punktów za wypracowanie).

 

 

 

MATURA 2021 - ważne informacje

 

jak będzie wyglądać matura 2021

przedmioty obowiązkowe 2021

przedmioty dodatkowe 2021

jakie przedmioty zdawać na studia 2021

warunki zdania matury 2021

wyniki matur 2021

deklaracje maturalne 2021

laureaci i finaliści olimpiad

niezdana matura 2021

matura poprawkowa 2021

wyniki matury poprawkowej 2021

zmiany na maturze 2021

matura próbna 2021

co będzie na maturze 2021

matura z matematyki 2021

matura z języka polskiego 2021

studia 2021

 

 

 

5. Jakie wymagania muszę spełnić, aby przystąpić do egzaminu z języka obcego nowożytnego?

Egzamin dojrzałości, jak sama nazwa podpowiada, musi obarczać maturzystów pewnymi obowiązkami, nie tylko w zakresie pilnej nauki. Wystraszonych maturą należy od razu uspokoić, iż nie ma tych obowiązków zbyt wiele, a tak naprawdę jest tylko jeden.

Każdy, kto chce podejść do egzaminów maturalnych musi tę chęć oficjalnie zgłosić. Komu i w jaki sposób? Należy napisać tzw. deklarację maturalną i złożyć ją u dyrektora szkoły. I już. Pozostałe wymagania spoczywają w nas samych, czyli w naszej wiedzy.

Egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego nie da się obejść, czy też zamienić na inny przedmiot. Czy chcemy, czy nie oraz z jakimi sukcesami władamy językiem i tak musimy go zdawać. Dlatego należy poważnie skupić się na nauce, gdyż z samymi trójkami w dzienniku może nam nie być łatwo o zaliczenie matury.

 

6. Czy warto zdawać maturę z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym?

Na to pytanie można odpowiedzieć jednym słowem: tak. Naturalnie, nie każdy planuje wybrać język obcy nowożytny jako przedmiot dodatkowy, zatem możemy opisać jakie korzyści płyną z samej nauki języka na wyższym poziomie i umiejętności posługiwania się nim.

Znajomość języka obcego nowożytnego może przydać się dosłownie wszędzie. Na studiach, w pracy, a nawet na wakacjach. Przynajmniej dobra znajomość języka obcego jest pewnym standardem, choć posługiwanie się nim na wysokim poziomie stanowi już także pewną normę.

Dla tych, którzy planują studia filologiczne zdawanie matury na poziomie rozszerzonym może być podstawą do przyjęcia na uczelnię, a dla tych którzy chcieliby studiować poza granicami naszego kraju to po prostu obowiązek. Patrząc szerzej i odsuwając na bok języki obce należy powiedzieć, że warto zdawać maturę na poziomie rozszerzonym. Jeśli chcemy iść na studia, to będzie to naszym biletem wstępu. A jeśli nie chcemy iść na studia, to warto przystąpić do egzaminu, choćby z czystej ambicji i późniejszego poczucia satysfakcji.

 

7. Co da mi matura z języka obcego nowożytnego?

Czy można podchodzić do egzaminów maturalnych z przeświadczeniem, że trzeba je po prostu zdać? Oczywiście, że tak. Niemałe grono maturzystów traktuje ten egzamin jako rzecz do wykonania, nie szukając w tym dodatkowych powiązań, na przykład ze studiami czy planami zawodowymi. Ale dla tych, którzy jednak chcieliby ich poszukać można podpowiedzieć, że jest ich całkiem sporo.

Matura z języka obcego nowożytnego to jeden z najważniejszych egzaminów i jeden z najbardziej praktycznych w naszym życiu. Język obcy należy do tej sfery nauki, która dostarcza rzeczywistych umiejętności, które można wykorzystać w życiu, niezależnie od zawodu, czy miejsca zamieszkania. Tak, jak w stosunku do innych przedmiotów maturalnych można dyskutować o ich rzeczywistej przydatności, tak w przypadku języków obcych taka dyskusja nie ma miejsca.

Matura z języka obcego nowożytnego może dać znacznie więcej niż nam się wydaje. Dla tych, którzy nie czują w sobie zbyt dużego pociągu do nauki języków, motywacją może być to, że w XXI wieku umiejętność posługiwania się językiem obcym to nierzadko połowa sukcesu.

 

 

8. Czego nie da mi matura z języka obcego nowożytnego?

Zdawanie matury z języka obcego nowożytnego niesie ze sobą same korzyści. Czy aby na pewno? Tak, jeśli nauka języka jest dobrze i ciekawie realizowana. Jeśli nie jest, należy mocniej przyłożyć się do zdobywania wiedzy i umiejętności językowych, a wprowadzając ten plan w życie matura z języka obcego nowożytnego może nam nie dać wytchnienia. Ale niezwykle dużym ułatwieniem jest to, że nawet słuchanie piosenek w danym języku może być ciekawą formą nauki, a w dobie Internetu nie jest to nic trudnego.

 

9. Co warto sprawdzić idąc na maturę z języka obcego nowożytnego?

Idąc na maturę z języka obcego nowożytnego warto zapoznać się z materiałem, który obowiązywał na egzaminach w latach poprzednich. Przejrzenie starych arkuszy maturalnych, które dostępne są w sieci, to świetny sprawdzian i dobra nauka, a także zaznajomienie się z tym jak w ogóle wygląda matura językowa. Jeśli mamy kolegę, bądź koleżankę, którzy rok wcześniej podchodzili do egzaminów, warto zapytać ich o to, jak przebiegał egzamin, zwłaszcza ten w formie ustnej. Warto w końcu sprawdzić samego siebie.

Trzymając w dłoniach stary arkusz egzaminacyjny, bez podpowiedzi i zaglądania do notatek warto go rozwiązać, przekonując się na jakim poziomie jest nasza wiedza. W razie znaczącej porażki będziemy wiedzieli, że trzeba się zabrać mocno do pracy. Co jeszcze? „Matura” to słowo, które powinno zapaść w pamięci wszystkim spóźnialskim.

Na egzaminie trzeba pojawić się punktualnie i nikt nie zlituje się nad naszym losem, jeśli spóźnimy się „zaledwie” dziesięć minut. Dlatego należy sprawdzić datę i godzinę egzaminu i zapisać w widocznym miejscu.

 

10. Na które studia wymagana jest matura z języka obcego nowożytnego?

Język obcy nowożytny to przedmiot, który bardzo często występuje w gronie tych, które brane są pod uwagę w procesie rekrutacji, niezależnie od szkoły wyższej i charakteru kierunków kształcenia. Są także i takie dziedziny, studiowanie których bez znajomości języka obcego jest praktycznie niemożliwe.

Gdzie w kwalifikacjach na studia znajdziemy omawiany przez nas przedmiot? Kierunkami, na które wymagana jest matura z języka obcego nowożytnego są, między innymi: biologia, biotechnologia, analityka chemiczna, architektura, automatyka i robotyka, bankowość i finanse cyfrowe, ekonomia, finanse i rachunkowość, logistyka, socjologia, biogospodarka, budownictwo, filologia, chemia, energetyka, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, informatyka, inżynieria kosmiczna, inżynieria środowiska, etnologia i antropologia kulturowa, inżynieria zarządzania, bezpieczeństwo narodowe, politologia, stosunki międzynarodowe, matematyka stosowana, mechatronika, transport, zarządzanie, turystyka i rekreacja.

zasady rekrutacji na studia 2021

 

SPRAWDŹ JAK WYGLĄDA REKRUTACJA NA POSZCZEGÓLNYCH UCZELNIACH

Rekrutacja na studia w Białymstoku

Politechnika Białostocka
Uniwersytet w Białymstoku
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Rekrutacja na studia w Bielsko Białej

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Rekrutacja na studia w Bydgoszczy

Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
Bydgoska Szkoła Wyższa
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – Oddział w Bydgoszczy

Rekrutacja na studia w Częstochowie

Politechnika Częstochowska
Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Rekrutacja na studia w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku
Politechnika Gdańska
Polsko - Japońska Akademia Technik Komputerowych w Gdańsku
Sopocka Szkoła Wyższa
Uniwersytet Gdański
Uniwersytet Morski w Gdyni
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
Gdański Uniwersytet Medyczny
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gdańsku

Rekrutacja na studia w Gorzowie Wielkopolskim

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu – Filia w Gorzowie Wielk.
Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim

Rekrutacja na studia w Kaliszu

Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Kaliszu
Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

Rekrutacja na studia w Katowicach i woj. śląskim

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
Filia Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Katowicach
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
Politechnika Śląska w Gliwicach
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie
Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gliwicach

Rekrutacja na studia w Kielcach

Politechnika Świętokrzyska
Społeczna Akademia Nauk w Kielcach
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Rekrutacja na studia w Koszalinie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
Politechnika Koszalińska

Rekrutacja na studia w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Akademia Ignatianum w Krakowie
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Krakowie
Akademia Muzyczna w Krakowie
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

Rekrutacja na studia w Lesznie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

Rekrutacja na studia w Lublinie

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lotnicza Akademia Wojskowa
Politechnika Lubelska
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Rekrutacja na studia w Łodzi

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi
Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
Politechnika Łódzka
Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
Uniwersytet Łódzki
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Łodzi
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

Rekrutacja na studia w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Rekrutacja na studia w Opolu

Politechnika Opolska
Wyższa Szkoła Bankowa w Opolu
Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
Uniwersytet Opolski

Rekrutacja na studia w Poznaniu

Collegium Da Vinci w Poznaniu
Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Poznaniu
Politechnika Poznańska
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu
Wyższa Szkoła Logistyki
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Rekrutacja na studia w Radomiu

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Rekrutacja na studia w Rybniku

Filia Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Rybniku

Rekrutacja na studia w Rzeszowie

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Rzeszowie
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Uniwersytet Rzeszowski
WSPIA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

Rekrutacja na studia w Siedlcach

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Rekrutacja na studia w Słupsku

Akademia Pomorska w Słupsku

Rekrutacja na studia w Szczecinie

Akademia Morska w Szczecinie
Akademia Sztuki w Szczecinie
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum
Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie
Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej Wydział Zamiejscowy w Szczecinie
Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie

Rekrutacja na studia w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Rekrutacja na studia w Warszawie

Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
Collegium Civitas w Warszawie
Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie
Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
Politechnika Warszawska
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula w Warszawie
Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie
Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Uniwersytet Warszawski
VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka w Warszawie
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie
Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Akademia Teatralna w Warszawie
Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

Rekrutacja na studia w mieście Wrocławiu

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
Coventry University Wroclaw
Dolnośląska Szkoła Wyższa
Dolnośląski Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych WSBPI „Apeiron” we Wrocławiu
Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Uniwersytet Wrocławski
Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie - Filia we Wrocławiu
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Politechnika Wrocławska
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu

Rekrutacja na studia w Zielonej Górze

Uniwersytet Zielonogórski

SPRAWDŹ JAK WYGLĄDA REKRUTACJA NA POSZCZEGÓLNYCH UCZELNIACH

Rekrutacja na studia w Białymstoku

Politechnika Białostocka
Uniwersytet w Białymstoku

Rekrutacja na studia w Bielsko Białej

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Rekrutacja na studia w Bydgoszczy

Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
Bydgoska Szkoła Wyższa
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – Oddział w Bydgoszczy
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Oddział w Bydgoszczy

Rekrutacja na studia w Częstochowie

Politechnika Częstochowska
Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Rekrutacja na studia w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Politechnika Gdańska
Uniwersytet Gdański
Uniwersytet Morski w Gdyni
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
Gdański Uniwersytet Medyczny

Rekrutacja na studia w Gorzowie Wielkopolskim

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Rekrutacja na studia w Katowicach i woj. śląskim

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
Politechnika Śląska w Gliwicach
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Rekrutacja na studia w Kielcach

Politechnika Świętokrzyska
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Rekrutacja na studia w Koszalinie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
Politechnika Koszalińska

Rekrutacja na studia w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Akademia Ignatianum w Krakowie
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Akademia Muzyczna w Krakowie
Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

Rekrutacja na studia w Lublinie

Politechnika Lubelska
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Rekrutacja na studia w Łodzi

Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
Politechnika Łódzka
Uniwersytet Łódzki
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

Rekrutacja na studia w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Rekrutacja na studia w Opolu

Politechnika Opolska
Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
Uniwersytet Opolski

Rekrutacja na studia w Poznaniu

Politechnika Poznańska
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Rekrutacja na studia w Radomiu

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Rekrutacja na studia w Rzeszowie

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Uniwersytet Rzeszowski

Rekrutacja na studia w Słupsku

Akademia Pomorska w Słupsku

Rekrutacja na studia w Szczecinie

Akademia Morska w Szczecinie
Akademia Sztuki w Szczecinie
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Uniwersytet Szczeciński

Rekrutacja na studia w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Rekrutacja na studia w Warszawie

Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
Politechnika Warszawska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Uniwersytet Warszawski
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Akademia Teatralna w Warszawie
Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

Rekrutacja na studia w mieście Wrocławiu

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Uniwersytet Wrocławski
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie - Filia we Wrocławiu
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Politechnika Wrocławska
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Rekrutacja na studia w Zielonej Górze

Uniwersytet Szczeciński – Instytut Filozoficzno-Teologiczny im. Edyty Stein w Zielonej Górze
Uniwersytet Zielonogórski

Komentarze (0)