Filologia angielska - Wrocław

Filologia angielska - Wrocław

Filologia angielska - Wrocław

Studia we Wrocławiu

filologia angielska

Odkryj specjalność filologia angielska we Wrocławiu i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Filologia angielska studia Wrocław | woj. dolnośląskie

Studia na specjalności filologia angielska we Wrocławiu to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć na niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

Studenci kierunku filologia angielska rozwiną swoje zdolności językowe i nauczą się praktycznego wykorzystania języka w mowie i piśmie. Ponadto poznają zasady dokonywania tłumaczeń ustnych i pisemnych, a także analizy wybranych utworów literackich z kanonu literatury amerykańskiej i angielskiej. W czasie studiów nauczą się komunikacji biznesowej oraz poznają specjalistyczną terminologię branżową.

Po ukończeniu studiów można związać swoją przyszłość ze szkołami językowymi, wydawnictwami, redakcjami czasopism, instytucjami kultury, biurami tłumaczeniowymi oraz z branżą turystyczną. Absolwenci mogą także znaleźć zatrudnienie w międzynarodowych korporacjach.

 

czytaj dalej wszystko o Filologia angielska - Wrocław

Uczelnie, gdzie filologia angielska jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Jednostka prowadząca

Filologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku filologia

Jakie wymagania podczas rekrutacji na specjalność filologia angielska we Wrocławiu?

By stać się studentem anglistyki na jednej z wrocławskich uczelni, najpierw musisz wziąć udział w procedurze rekrutacyjnej, w której uwzględniane są wyniki z egzaminu maturalnego. Musisz już dziś zastanowić się, jakie przedmioty sprawią, że dostaniesz się na wymarzony kierunek. Studia filologiczne zaliczane są do grona kierunków o profilu humanistycznym, zatem tego typu przedmioty powinieneś zdawać na maturze. 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

Filologia angielska w mieście Wrocławiu - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

FILOLOGIA ANGIELSKA WROCŁAW STUDIA I STOPNIA

Jak wyglądają studia na specjalności filologia angielska we Wrocławiu?

W dzisiejszym świecie nie ma granic. Polska jest w Unii Europejskiej, przez co można wyjechać z kraju tylko z dowodem osobistym, a linie lotnicze gwarantują nam przemieszczanie się po całym świecie w zaledwie kilka godzin. Podobnie jest z językiem. Niemal na całym globie obecny jest język angielski, dzięki czemu możemy porozumiewać się niemal z każdym. Jest to język niemal tak powszechny, jak kiedyś łacina.

Gruntowną znajomość tego języka zagwarantują nam studia na kierunku filologia angielska we Wrocławiu. Należy jednak pamiętać, że filologia to studia typowo humanistyczne, przez co student nauczy się nie tylko języka, ale również jego historii, gramatyki i ortografii, a lektury krajów anglosaskich, będą na pierwszym miejscu w jego bibliotece.

Kierunek ten jest więc dla miłośników dziejów języka, jego zmian na przestrzeni dziejów, a także historii samego kraju. Wiodącym sportem na tych studiach będzie czytanie, zatem doskonale odnajdzie się na nich mol książkowy. Czego jeszcze nauczy się student kończąc anglistykę?

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

 

Wiedza

Student na tym kierunku pozna podstawowe tematy, pojęcia i zagadnienia dotyczące językoznawstwa, literaturoznawstwa oraz kultury języka angielskiego, a także teorię i metodologię nauk filologicznych w języku angielskim. Będzie znał również funkcje jego terminologii, a także formę. Student tego kierunku dowie się, jak anglistyka jest powiązana z innymi naukami filologicznymi, humanistycznymi oraz społecznymi.

Pozna, główne kierunki rozwoju tego języka, jego złożoności i zmienności jego znaczeń, a także jego powiązania z innymi językami. Dowie się, jak badać i interpretować literaturę angielską i anglosaską, pozna główne nurty pisarskie, a także zachodzące w języku trendy.

 

Umiejętności

W trakcie nauki, student powinien posiadać umiejętności językowe na poziomie co najmniej C1, według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Ułatwi mu to poznanie literatury angielskiej i związanych z nią zawiłości językowych.

Ponadto, studiując filologię, młody adept anglistyki powinien wykorzystywać słowniki i leksykony zgodnie z ich przeznaczeniem i traktować je jako źródła informacji. W trakcie nauki, słuchacz nauczy się analizować i interpretować poznane teksty źródłowe, a informacje w nich zawarte, oceniać i selekcjonować. Podczas studiów nauczy się także badać, rozpoznawać i nazywać procesy i zjawiska językowe, literackie oraz kulturowe.

 

Kompetencje społeczne

Absolwent tego kierunku, będzie miał świadomość swoich słabych i mocnych stron. Dostrzeże także możliwości oraz ograniczenia wynikające z uzyskanej na filologii wiedzy oraz kompetencji. Będzie dążył do doskonałości – nie zakończy swojej edukacji na studiach, a raczej będzie próbować ją poszerzyć, biorąc udział w szkoleniach i seminariach. Studia nauczą go pracy w grupie, ale także poradzi sobie jako jednostka. Będzie otwarty na odmienności kulturowe oraz językowe – a społecznie - tolerancyjny na inność.

 

Program studiów i przedmioty

Wrocławskie uczelnie wyższe zadbały, by program studiów na filologii angielskiej był bardzo atrakcyjny dla przyszłych studentów. W swojej ofercie zadbano o przedmioty językoznawcze, takie jak: gramatyka opisowa, czy ortografia. Ponadto, przyszły adept tego kierunku może odnaleźć przedmioty literaturoznawcze, a także kulturotwórcze.

Wszystko po to, by po opuszczeniu murów uczelni absolwent miał wiedzę kompleksową, a dalsza ewentualna edukacja, nie sprawiała mu problemów. Absolwent tego kierunku musi być pewien swoich kwalifikacji oraz rozumieć niezbędne zagadnienia w kontekście przyszłej pracy.

 

W programie studiów na kierunku anglistyka znajdziesz takie przedmioty jak np.

 • Wstęp do językoznawstwa
 • Literatura brytyjska
 • Literatura amerykańska
 • Gramatyka opisowa
 • Fonologia
 • Morfologia
 • Teorie przyswajania języka
 • Filozofia w językoznawstwie
 • Gramatyka historyczna
 • Łacina


Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Przyszły student tego kierunku musi odznaczać się chęcią pogłębiania wiedzy w zakresie literatury angielskiej. Musi lubić czytać ?. Jego dociekliwość związana z procesami językowymi i strukturami w języku powinna być na wysokim poziomie. Ponadto, przyszły student nie powinien bać się wyzwać i wystąpień publicznych – bowiem przedstawianie wybranego tematu na forum grupy zajęciowej, jest tutaj na porządku dziennym.

Ćwiczenie to poprawia jakość wypowiedzi oraz wpływa na ogólną pewność siebie. Dobrze byłoby, gdyby przyszły student lubił angielski humor – tak specyficzny, porównując do żartu z innych państw. Nie bez znaczenia będzie także zamiłowanie do brytyjskiego kina – nie mówimy tu tylko o komediach, ale zwracamy uwagę na kino akcji – „I am Bond, James Bond” ?.

Ogólny profil przyszłego studenta anglistyki jest podobny do profilu studenta polonistyki – uwielbiający książki młody człowiek nie bojący się wyzwań. Jedynie jedno jest inne – znajomość języka angielskiego na poziomie C1.

Ile trwają studia na specjalności anglistyka we Wrocławiu?

Studia na specjalności filologia angielska we Wrocławiu trwają 3 lata (studia I stopnia).

W praktyce oznacza to, że studenci swoją przygodę z tym kierunkiem rozpoczynają od studiów pierwszego stopnia. Trwają one trzy lata i pasjonaci języka angielskiego zdobywają podczas nich podstawową wiedzę oraz kształcą wszystkie niezbędne kompetencje lingwistyczne. Pomyślna obrona pracy dyplomowej wiąże się z zakończeniem kształcenia na tym stopniu. Jego absolwenci otrzymują dyplom licencjata i mogą rozpocząć pierwsze aktywności zawodowe.

Gdzie studiować na specjalności filologia angielska we Wrocławiu?

 

Filologia angielska studia we Wrocławiu - uczelnie:

czytaj dalej uczelnie we Wrocławiu

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na specjalność filologia angielska we Wrocławiu?

Po pierwsze, warto zapoznać się z progami punktowymi tego kierunku. Najważniejszą informacją dla przyszłego anglisty będzie – jakie przedmioty liczą się najbardziej w trakcie rekrutacji na anglistykę we Wrocławiu. Zwykle są to przedmioty humanistyczne – język polski, język angielski i historia na poziomie rozszerzonym.

Nie bez znaczenia jest także zdawany WOS – jednak by być pewnym swoich wyborów, należy osobiście odwiedzić stronę internetową i prześledzić wymagania. Ponadto, jeżeli przyszły student chce mieć spokój związany z rekrutacją – zalecamy podjąć wyzwanie i wziąć udział w olimpiadzie przedmiotowej. Ta da gwarancję przyszłemu filologowi, wejścia na listę przyjętych kandydatów.


Proces rekrutacji

Proces rekrutacji wygląda podobnie, jak na innych kierunkach. Po dostarczeniu odpowiednich dokumentów i opłacie rekrutacyjnej, przyszły filolog może być spokojny o swoje miejsce na liście studentów. Przestrzegamy przed jednym – terminowość! Aby nie mieć kłopotów, należy złożyć pakiet dokumentów w terminie wyznaczonym przez uczelnię. W przeciwnym razie – szkoła wyższa może skreślić kandydata z listy!


Jakie przedmioty brane są pod uwagę

W przypadku anglistyki – przedmioty brane pod uwagę są typowo humanistyczne – język polski i język angielski wiodą tutaj prym. Dobrze jest, by przyszły kandydat zdawał te przedmioty na poziomie rozszerzonym.

Ponadto, historia i WOS są przedmiotami mile widzianymi – często wrocławskie uczelnie lepiej je oceniają na poziomie rozszerzonym. By jednak być pewnym przedmiotów branych pod uwagę – zalecamy bezpośredni kontakt z uczelnią lub sprawdzenie tej informacji na stronie internetowej.

 

Wymagane dokumenty

Jakie dokumenty są wymagane? Uczelnie we Wrocławiu nie mają szczególnych upodobań na tym kierunku. Wystarczy, jeśli doniesiemy:

 • oryginał świadectwa maturalnego,
 • podpisane podanie o przyjęcie na studia,
 • formularz osobowy,
 • 2 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

 

Zalecamy jednak osobiste sprawdzenie wymagań pod względem dokumentów – bowiem, każda uczelnia może mieć swoje wymagania.

zasady rekrutacji na studia

Jaka praca po studiach na specjalności filologia angielska we Wrocławiu?

Jaka praca po studiach na specjalności filologia angielska we Wrocławiu?

Kim może zostać przyszły filolog angielski? Studia przygotowujące go do pracy w różnych sektorach, dają mu wiedzę wszechstronną. Lecz przede wszystkim, powinien szukać pracy w szkole lub w innych placówkach edukacyjnych. Język angielski jest bowiem tak popularny, że dzieci od najmłodszych lat uczą się go w przedszkolach i szkołach.

Biorąc pod uwagę fakt, że różnego rodzaju szkoły językowe przeżywają teraz swój renesans, absolwent anglistyki nie powinien mieć trudności ze znalezieniem pracy. Ponadto, dobrze jest się „rozejrzeć za pracą” w wydawnictwach lub biurach tłumaczeń. Istnieje bowiem wiele miejsc, w których filolog angielski może się realizować, pod względem lingwistycznym.

Znajomość języka, jego pułapek i zawiłości, jest tutaj kluczowa. Niewielu o tym wie, ale większość polskich pisarzy w ten sposób dorabiała do swojego budżetu, przynosząc przy tym nie tylko wymierne korzyści materialne, ale także pisarską pewność siebie.

Dobry filolog nie powinien mieć problemu ze stworzeniem swojego tekstu – warsztat otrzymany w trakcie studiów może być tylko pretekstem do tworzenia własnej, literackiej rzeczywistości. Jednocześnie, absolwent tego kierunku powinien wiedzieć, że może ubiegać się o pracę w agencjach reklamowych i marketingowych. Znając dobrze język angielski, można pokusić się o zabawy językiem oraz grę słów, a ta, jest wysoko punktowana w wyżej wymienionych miejscach pracy.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku anglistyka

Możliwości po tym kierunku jest wiele – wiele także zależy od przyszłego absolwenta. Czy wejdzie na drogę edukacyjną i stanie się nauczycielem języka angielskiego, czy zaufa wyobraźni i pójdzie w ślady wielkich pisarzy? Decyzja ta ma związek z możliwościami i decyzjami przyszłego anglisty. Niezależnie od tego, w czym odnajdziesz swoją drogę – warto pogłębiać swoją wiedzę!

 

Przykładowe stanowiska po studiach na kierunku kosmetologia

 • Nauczyciel języka angielskiego
 • Lektor
 • Tłumacz
 • Specjalista ds. reklamy

Jakie opinie mają studia na specjalności filologia angielska we Wrocławiu?

Studia na specjalności filologia angielska zadedykowane są dla prawdziwych pasjonatów.

Julia, studentka anglistyki, tak wspomina swój pierwszy rok studiów:

W szkole nauka angielskiego nigdy nie była dla mnie problemem, więc na studia dostałam się z łatwością. Jednak na początku ilość materiału, który musiałam przyswajać, była przerażająca. Kilka książek do czytania z tygodnia na tydzień był standardem. Jednak przy odrobinie determinacji ciężka praca może zamienić się w prawdziwą żądzę zdobywania wiedzy, która interesuje i pochłania intelektualnie. Nie zamieniłabym tych studiów na inne.

Kierunki filologiczne w mieście Wrocławiu

filologia
judaistyka
sinologia
Rozwiń

25 Uczelni we Wrocławiu

Wrocław jest jednym z największych ośrodków akademickich. Na 10 uczelniach publicznych i kilkunastu niepublicznych studiuje blisko 100 tysięcy studentów. Według rankingów oceniających blisko 200 szkół wyższych, uczelnie we Wrocławiu są jednymi z najlepszych w kraju.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują wrocławskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów we Wrocławiu

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)