• BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister
  Studia w Olsztynie - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - kierunek studiów bezpieczeństwo narodowe
  Program studiów obejmuje przedmioty pozwalające poznać instytucje działające na rzecz bezpieczeństwa na poziomie krajowym oraz międzynarodowym (w tym służby i siły specjalne), zjawisko terroryzmu, konflikty zbrojne, polityczne, gospodarcze, etniczne, narodowe, religijne oraz partyjne, historię wojen i konfliktów, geopolitykę, zasady funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej.
  W trakcie studiów realizowane są również przedmioty do wyboru (modułowe). W programie przewidziano praktykę zawodową w instytucjach bezpieczeństwa, administracji państwowej i samorządowej oraz organizacjach społecznych i gospodarczych związanych z bezpieczeństwem.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Bezpieczeństwo narodowe

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Bezpieczeństwo w stosunkach międzynarodowych
  • Bezpieczeństwo lokalne i regionalne

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Bezpieczeństwo narodowe

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Bezpieczeństwo w stosunkach międzynarodowych
  • Bezpieczeństwo lokalne i regionalne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kryterium kwalifikacji kandydatów na studia drugiego stopnia jest ranking ostatecznego wyniku studiów bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonej liczby miejsc.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PEDAGOGIKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister
  Studia w Olsztynie - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - kierunek studiów pedagogika
  Kształcenie na kierunku pedagogika jest ukierunkowane na gruntowne przygotowane merytoryczne i praktyczne niezbędne do profesjonalnego wykonywania działań w sferze wychowania i pracy edukacyjnej, opiekuńczej, animacyjnej i doradczej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. W trakcie trzyletnich studiów kładziony jest szczególny nacisk na zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy na temat teoretycznych i praktycznych problemów współczesnej edukacji.
  Program studiów obejmuje treści zakresu szczegółowych subdyscyplin pedagogiki i nauk współdziałających – psychologii, filozofii i socjologii. Poszczególne zakresy kształcenia oferują również specjalistyczne przygotowanie do pracy z z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w ramach edukacji szkolnej i pozaszkolnej. Atutem studiów są liczne praktyki zawodowe (psychologiczno-pedagogiczne i specjalizacyjne), w ramach których studenci mają szansę na poznanie specyfiki pracy pedagoga w różnorodnych placówkach edukacyjnych, kulturalnych i opiekuńczych. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Doradztwo zawodowe i personalne
  • Pedagogika szkolna z animacją kulturalną
  • Pedagogika opiekuńcza

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Animacja społeczna z projektowaniem edukacyjnym
  • Pedagogika opiekuńcza z socjoterapią
  • Terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju dziecka zdolnego

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Doradztwo zawodowe i personalne
  • Pedagogika szkolna z animacją kulturalną
  • Pedagogika opiekuńcza

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Animacja społeczna z projektowaniem edukacyjnym
  • Pedagogika opiekuńcza z socjoterapią
  • Terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju dziecka zdolnego

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku pedagogika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  filozofia, geografia, historia, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kryterium kwalifikacji kandydatów na studia drugiego stopnia jest ranking ostatecznego wyniku studiów bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonej liczby miejsc.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PEDAGOGIKA SPECJALNA

  Rekrutacja

  stopień: (II) (jednolite) czas trwania: 2 lata • 5 lat
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: II stopnia jednolite magisterskie II stopnia jednolite magisterskie
  czas trwania: 2 lata 5 lat 2 lata 5 lat
  tytuł zawodowy: magister magister magister magister
  Studia w Olsztynie - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - kierunek studiów pedagogika specjalna
  Kształcenie na kierunku pedagogika specjalna koncentruje się wokół przygotowania merytorycznego i przygotowania pedagogicznego do wykonywania zawodu nauczyciela, kształtując i rozwijając wiedzę, umiejętności oraz kompetencje z zakresu pedagogiki specjalnej.
  Podczas pięcioletnich studiów kładziony jest nacisk na rozwój personalny studenta związany ze stawaniem się innowacyjnym, nowoczesnym i refleksyjnym pedagogiem specjalnym oraz rzetelne przygotowanie teoretyczne o charakterze interdyscyplinarnym, zarówno ogólnopedagogiczne jak i specjalistyczne zorientowane na studiowany zakres - specjalność zawodową, czyli pracę z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, ze spektrum autyzmu lub z zaburzeniami społecznego funkcjonowania.
  Atutem studiów są liczne praktyki zawodowe, w ramach których studenci mają szansę na poznanie specyfiki pracy pedagoga specjalnego. Absolwent niezależnie od wyboru zakresu nabywa kwalifikacje z obszaru edukacji włączającej.  

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Resocjalizacja z penitencjarystyką
  • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością

  Studia jednolite magisterskie stacjonarne

  • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
  • Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu
  • Pedagogika resocjalizacyjna

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Resocjalizacja z penitencjarystyką
  • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością

  Studia jednolite magisterskie niestacjonarne

  • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
  • Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu
  • Pedagogika resocjalizacyjna

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku pedagogika specjalna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  filozofia, geografia, historia, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kryterium kwalifikacji kandydatów na studia drugiego stopnia jest ranking ostatecznego wyniku studiów bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonej liczby miejsc.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PEDAGOGIKA WCZESNEJ EDUKACJI

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister
  Studia w Olsztynie - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - kierunek studiów pedagogika wczesnej edukacji
  Kształcenie na kierunku pedagogika wczesnej edukacji stanowi poszerzenie i pogłębienie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie przygotowania merytorycznego i pedagogicznego do wykonywania zawodu nauczyciela w klasach I-III szkoły podstawowej, w przedszkolu i w placówkach dla dzieci młodszych.
  Podczas dwuletnich studiów magisterskich kładziony jest nacisk na rozwój personalny studenta związany ze stawaniem się innowacyjnym, nowoczesnym i refleksyjnym nauczycielem. Na kierunku oferuje się specjalistyczne i profesjonalne przygotowanie do pracy z dziećmi w różnych obszarach, m.in.: językowym (język ojczysty i język angielski), matematycznym, artystycznym, społeczno-przyrodniczym, ruchowym czy informatycznym.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Kryterium kwalifikacji kandydatów na studia drugiego stopnia jest ranking ostatecznego wyniku studiów bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonej liczby miejsc.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • POLITOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Studia w Olsztynie - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - kierunek studiów politologia
  Program studiów obejmuje przedmioty podstawowe i kierunkowe o charakterze politologicznym związane z poznaniem podstawowych instytucji politycznych i państwowych na poziomie krajowym oraz międzynarodowym, systemów politycznych oraz partyjnych, marketingu i przywództwa politycznego, stosunków międzynarodowych, zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz administracji publicznej.
  W trakcie studiów realizowane są również przedmioty do wyboru (modułowe). W programie przewidziano praktykę zawodową w instytucjach administracji państwowej i samorządowej oraz organizacjach społecznych i gospodarczych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze
  • Stosunki międzynarodowe - światowa i regionalna perspektywa

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku politologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kryterium kwalifikacji kandydatów na studia drugiego stopnia jest ranking ostatecznego wyniku studiów bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonej liczby miejsc.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PRACA SOCJALNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister
  Studia w Olsztynie - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - kierunek studiów praca socjalna
  Kształcenie na kierunku praca socjalna wpisuje się  w  europejskie standardy ksztalcenia i kształtowania wiedzy z zakresu pracy socjalnej - budowanej w oparciu o kontekst interdyscyplinarny (pedagogiki, filozofii, socjologii, psychologii, polityki społecznej). Koncepcja uwzględnia także nabywanie kompetencji niezbędnych do rozumienia i interpretacji procesów wsparcia rzwoju, pomocy, integracji oraz aktywizacji społecznej jednostek i grup  wykluczanych lub narażonych na wykluczenie w zmieniających się warunkach oraz umiejętności profesjonalnych, niezbędnych do wykonywania specjalistycznych działań pomocowych w instytucjach pomocy społecznej.
  Kierunek Praca socjalna jest oferowany również w formie kształcenia Praca socjalna 30+. Oznacza to, że zajęcia zorganizowane są w godzinach popołudniowych, tak aby były one dopasowane do oczekiwań osób pracujących. Zapraszamy wszystkich, którzy zainteresowani są zdobyciem kwalifikacji w zawodzie pracownika socjalnego, asystenta rodziny, koordynatora pieczy zastępczej, administratora i koordynatora usług społecznych. Zajęcia planujemy organizować w trybie popołudniowym, oraz dodatkowo w miarę potrzeby realizacji liczby godzin w jedną sobotę w miesiącu. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Praca socjalna z rodziną, asystentura rodzinna, praca socjalna ze społecznością

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Praca socjalna z jednostką, grupą i społecznością

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Praca socjalna z rodziną, asystentura rodzinna, praca socjalna ze społecznością

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Praca socjalna z jednostką, grupą i społecznością

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku praca socjalna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  filozofia, geografia, historia, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kryterium kwalifikacji kandydatów na studia drugiego stopnia jest ranking ostatecznego wyniku studiów bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonej liczby miejsc.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • SOCJOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat
  Studia w Olsztynie - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - kierunek studiów socjologia
  Program studiów przez pierwsze dwa lata obejmuje przedmioty podstawowe i kierunkowe o charakterze ogólnosocjologicznym, zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia dla studiów pierwszego stopnia. Na trzecim roku studiów realizowane są przedmioty kierunkowe i specjalnościowe z zakresu następujących specjalności: socjologii rozwoju lokalnego i regionalnego, socjologii nowych mediów.
  W programie przewidziano różne formy praktyk zawodowych w administracji państwowej, samorządowej, organizacjach społecznych i gospodarczych, a w szczególności w firmach z branży medialnej. Kształcenie obejmuje również uczestnictwo w badaniach terenowych. Program kształcenia dostosowany jest do studentów w różnym wieku.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Socjologia nowych mediów
  • Socjologia rozwoju lokalnego i regionalnego

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku socjologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  filozofia, geografia, historia, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ANALITYKA I ZARZĄDZANIE PUBLICZNE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat licencjat

  Studia w Olsztynie - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - kierunek studiów analityka i zarządzanie publiczne

  Kierunek ten stanowi odpowiedź na aktualne i przyszłe potrzeby społeczno-gospodarcze. Przede wszystkim wynika z intensywnie zwiększającej się liczby organizacji sektora publicznego, społecznego i non-profit, jak i obszarów zadań jakimi się one zajmują. Uwzględnia zmieniające się trendy zarządzania w sferze publicznej oraz główne kierunki zmian kultury organizacyjnej.

  Kierunku studiów ma przygotować absolwenta do sprawnego funkcjonowania w nowoczesnej i dynamicznej strukturze instytucji publicznych. Koncepcja kształcenia opiera się na wykorzystaniu najnowszej wiedzy oraz metod dydaktycznych i form kształcenia, które odnoszą się do narzędzi on-line, symultanicznej pracy na dokumentach, opracowywania projektów i analiz case studies.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku analityka i zarządzanie publiczne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: jednolite magisterskie jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat 5 lat
  tytuł zawodowy: magister magister

  Studia w Olsztynie - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - kierunek studiów pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

  Kształcenie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna koncentruje się wokół przygotowania merytorycznego i przygotowania pedagogicznego do wykonywania zawodu nauczyciela w klasach I-III szkoły podstawowej, w przedszkolu i w placówkach dla dzieci młodszych.

  Podczas pięcioletnich studiów kładziony jest nacisk na rozwój personalny studenta związany ze stawaniem się innowacyjnym, nowoczesnym i refleksyjnym nauczycielem. Na kierunku oferuje się specjalistyczne i profesjonalne przygotowanie do pracy z dziećmi w różnych obszarach, m.in.: językowym (język ojczysty i język angielski), matematycznym, artystycznym, społeczno-przyrodniczym, ruchowym czy informatycznym.

  Atutem studiów są liczne praktyki zawodowe (ogólnopedagogiczne, wychowawczo-dydaktyczne, ciągłe, metodyki poszczególnych przedmiotów z praktyką), w ramach których studenci mają szansę na poznanie specyfiki pracy nauczyciela.  

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  filozofia, geografia, historia, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PSYCHOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Olsztynie - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - kierunek studiów psychologia

  Studia na kierunku przygotowują do pracy na stanowisku psychologa. W ramach praktyk poznasz pracę psychologa w danej placówce, obserwując działania swojego mentora, a także wspomagając go w czynnościach zawodowych. Po ukończeniu psychologii klinicznej i zdrowia absolwent może podjąć pracę w służbie zdrowia, w szpitalach ogólnych oraz psychiatrycznych, poradniach zdrowia psychicznego, jako konsultant w firmach ubezpieczeniowych i w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych przy orzecznictwie o utracie zdrowia i przydatności do pracy zawodowej.

  Kształcenie na kierunku psychologia w zakresie psychologia wychowawcza i szkolna przygotowuje do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa. Po ukończeniu psychologii wychowawczej i szkolnej absolwent może podjąć pracę w żłobkach, przedszkolach, szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, placówkach wychowawczych, świetlicach socjoterapeutycznych oraz w poradniach rodzinnych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia jednolite magisterskie stacjonarne

  • Psychologia kliniczna i zdrowia, psychologia wychowawcza i szkolna

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku psychologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Opinie (6)

pracownik socjalny Ocena odpowiedz

zajęcia zupełnie nie są związane z rzeczywistością, uczymy się rzeczy zupełnie nieprzydatnych a brakuje podstaw warsztatu pracy. Odradzam wybór pracy socjalnej i pedagogiki. Piękne teorie, smutna rzeczywistość.

Ewel Ocena odpowiedz

PrzeWydział PrzeUczelnia!

niestacjonarne zobacz Ocena odpowiedz

FILOLOGIA PEDAGOGIKA PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLA PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA PEDAGOGIKA SPECJALNA POLITOLOGIA

??????? ???? Ocena odpowiedz

Witam, czy wasz uniwersytet może studiować niestacjonarne studia z zakresu filologii, pedagogiki lub socjologii?

Andrzej Ocena odpowiedz

Trwa nabór do 31.03.19r. na Podyplomowe Studia "Kształcenie Pedagogiczne" Trwa nabór na studia podyplomowe"Kształcenie Pedagogiczne" na UWM Olsztyn. - nabór jest do 31.03.19r. Więcej na stronie: https://irk.uwm.edu.pl/pl/offer/REK_18_19_SP/programme/SP1908N/?from=field:SP1908N

filip Ocena odpowiedz

w liceum długo zastanawiałem się nad studiami, wiedziałem tylko, że chcę mieć mało wspólnego z matematyką dlatego szukałem czegoś w obrębie studiów humanistycznych. Ostatecznie zdecydowałem się na politologię. Studia są bardzo ciekawe, w przyszłości mam zamiar pracować w mediach lub pr.