Pedagogika - Kraków

Pedagogika - Kraków

Pedagogika - Kraków

Studia w Krakowie na kierunku

pedagogika

Odkryj kierunek pedagogika w Krakowie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Pedagogika studia Kraków 2021 | woj. małopolskie 

Studia na kierunku Pedagogika w Krakowie to studia licencjackie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku pedagogika, w roku akademickim 2021/2022, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie oferuje 50 miejsc, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 100 miejsc, a Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 90 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.

Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UP, UPJP2 oraz uczelniach prywatnych. Ceny wahają się od 4200 zł do 5000 zł za pierwszy rok studiów.

 

Studenci pedagogiki nauczą się prowadzenia zajęć edukacyjnych i resocjalizacyjnych, z zastosowaniem nowoczesnych metod dydaktycznych. Ponadto poznają zasady podejmowania działań diagnostycznych, wychowawczych, profilaktycznych oraz edukacyjnych. W czasie studiów rozwiną kompetencje miękkie, niezbędne w pracy pedagoga oraz nauczą się profesjonalnej animacji.

 

Absolwenci znajdą zatrudnienie w przedszkolach, szkołach podstawowych, klubach dziecięcych, ośrodkach wychowawczych, świetlicach czy w instytucjach szkoleniowych i specjalistycznych wydawnictwach.

 

czytaj dalej wszystko o Pedagogika - Kraków

Zobacz, na jakich uczelniach w Krakowie jest kierunek pedagogika

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Jednostka prowadząca

Pedagogika stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Jednostka prowadząca

Akademia Ignatianum w Krakowie

Akademia Ignatianum w Krakowie

Jednostka prowadząca

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Jednostka prowadząca

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Jednostka prowadząca

Pedagogika stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie pedagogika jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Jednostka prowadząca

Pedagogika stosowana stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Pedagogika w Krakowie?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku pedagogika najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • filozofia
 • historia
 • historia sztuki
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie

 

Uczelnie w Krakowie kształcą tylko najlepszych profesjonalistów. By znaleźć się na listach osób przyjętych, już dziś rozpocznij przygotowania do egzaminu dojrzałości. Studia pedagogiczne mają wyjątkowo interdyscyplinarny charakter, jednak swoje podstawowe założenia czerpią z nauk społecznych i humanistycznych.
Podczas procedury rekrutacyjnej największą wagę mają zatem te przedmioty ściśle związane z tymi dyscyplinami. Przedmiotem, który znajduje się najwyżej w hierarchii rekrutacyjnej, jest język polski. Oprócz niego możesz wybierać spośród takich przedmiotów jak: język obcy nowożytni, biologia, historia, WOS, historia sztuki, czy nawet filozofia. Wybierz takie przedmioty, które w przyszłości zwiększą komfort twojej nauki na kierunku pedagogika.
*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Pedagogika w Krakowie - zasady rekrutacji

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PEDAGOGIKA KRAKÓW STUDIA I STOPNIA

PEDAGOGIKA KRAKÓW STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PEDAGOGIKA KRAKÓW STUDIA STACJONARNE

PEDAGOGIKA KRAKÓW STUDIA NIESTACJONARNE

Jak wyglądają studia na kierunku pedagogika w Krakowie?

 

 

 

Wielu z nas chodząc do szkoły nie docenia swoich nauczycieli. Zmienia się to z czasem, kiedy to po latach wspominamy z rozrzewnieniem swoje czasy młodości, szkoły, pierwszych miłości. Wspominamy także swoich pedagogów, którzy wcześniej byli dla nas srodzy i wymagający. z czasem okazuje się, że wszelkie ich działania były po to, by wykształcić nas jak najlepiej, przekazując niezbędną wiedzę na temat wykładanego przedmiotu, a także przygotowując nas do dorosłego życia.

No właśnie – nikt z nas będąc uczniem nie zastanawia się, jaką drogę należy przejść, by zostać pedagogiem. Co dokładnie należy zrobić, by uczyć w szkole, w przedszkolu lub żłobku? Na to pytanie odpowiadają krakowskie uczelnie wyższe, mając w swojej ofercie pedagogikę. Czego dokładnie nauczy się student tego kierunku? Co zrobić by być dobrym pedagogiem? Jak wypracować w młodych ludziach szacunek do siebie i przekazywanego tematu?

Na wszystkie te pytania znajdziemy odpowiedź studiując w Krakowie. Miasto to, jest atrakcyjne nie tylko ze względu na kierunek studiów, ale także jest dobrym miejscem dla przyszłego studenta, ponieważ może zaoferować wiele miejsc rozrywki, nauki i kultury.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

 

Wiedza

Student na tym kierunku dowie się jaka jest specyfika pedagogiki oraz jakie zajmuje miejsce na tle innych nauk. Będzie także posiadał uporządkowaną wiedzę na temat różnych dyscyplin pedagogiki, a także terminologii, teorię i metodykę. student będzie wiedział, jak przeprowadzić badania służące diagnozie jednostki, rodziny bądź grupy społecznej.

Student pozna współczesne i tradycyjne nurty pedagogiki, zrozumie również ich historyczne i kulturowe uwarunkowania. W trakcie studiów, słuchacz pozna wybrane koncepcje człowieka, stanowiące podstawy działalności pedagogicznej. W ramach studiów pogłębi swoją wiedzę na temat rozwoju człowieka, tak ważnego dla procesu wychowania i kształcenia.

 

Umiejętności

Student nauczy się rozpoznawać i oceniać sytuację, a także stosować wybrany strategie wychowawcze w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. W toku nauczania pozna niezbędne pojęcia teoretyczne, by analizować ludzkie zachowania, diagnozować je i prognozować sytuacje, mogące nastać po ze stosowanej diagnozie.

Student będzie doskonale posługiwał się wiedzą interdyscyplinarną, z zakresu nauki o człowieku, by w wyniku własnych obserwacji i doświadczeń mógł pomagać w przyszłości swoim pacjentom. Studia nauczą go wyrażania własnej opinii, pomysłów i sugestii, bez obawy o zdanie innych.

 

Kompetencje społeczne

Absolwent pedagogiki będzie zdawał sobie sprawę z konieczności ciągłego przyswajania wiedzy, a także będzie posiadał przekonanie o wartości nauk pedagogicznych. Absolwent będzie świadomy własnych mocnych i słabszych stron, wykorzystując je w przyszłej pracy jako zalety pomocne w terapii z pacjentem. Po zakończeniu studiów, absolwent pedagogiki bardzo dobrze poradzi sobie w pracy jako jednostka.

Pracując w grupie, będzie wiedział, jak budować więzi i zdobywać nowe przyjaźnie. Jako przyszły specjalista będzie gotowy do przejęcia odpowiedzialności za własne decyzje, a swoich podopiecznych będzie traktował z szacunkiem oraz według zasad etyki zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

Krakowskie uczelnie wyższe tak przygotowały swoje programy studiów, by każdy absolwent tego kierunku miał niezbędną wiedzę i umiejętności do podjęcia przyszłej pracy w szkole lub innej placówce oświatowej. Należy w tym miejscu powiedzieć, że w Krakowie znajduje się uniwersytet poświęcony tylko i wyłącznie temu kierunkowi, czyli Uniwersytet Pedagogiczny.

Kształcąc się tam można poznać tajniki pracy pedagoga, jego obowiązki i specjalizacje. Ponadto, oferta naukowa uniwersytetów wyższych zawiera w sobie elementy psychologii, socjologii i nauk o człowieku. Śmiało można więc stwierdzić, że jest to dziedzina interdyscyplinarna w kontekście człowieka, jego wychowania i rozwoju.

 

W programie studiów na kierunku pedagogika znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 

Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Kandydat na studia pedagogiczne powinno odznaczać się wysoką empatią i tolerancją względem innych. Podczas pracy po studiach absolwent będzie mógł zmierzyć się nie tylko z młodymi ludźmi, zainteresowanymi tematem lekcji. Często będą sytuacje stresowe, wynikające bez wpływu środowiska na młodego człowieka, jego dojrzewania lub odmiennego spojrzenia na świat, niż pedagog.

Dlatego tak ważna jest tolerancja, dojrzałość i odpowiedzialność za drugą osobę. Kolejną cechą niezwykle ważną w tym zawodzie jest łatwość uczenia się i przyswajania niezbędnej wiedzy w krótkim czasie. Podczas studiów, profesorowie będą dzielić się niezbędną wiedzą ze studentami, która często wydaje się być obszerna i wyczerpująca temat.

Z biegiem czasu, student jednak dowie się, że temat pedagogiki jest niemal niewyczerpalny, ponieważ ciągle pojawiają się nowe trendy i sposoby nauczania młodych ludzi. Należy także powiedzieć, że dobry pedagog powinien dobrze czuć się w towarzystwie osób w swoim wieku, ale także wśród osób młodszych lub wiele starszych. Pomoże to w późniejszej pracy z osobami w różnym wieku.

 

Ile trwają studia na kierunku pedagogika w Krakowie?

Ile trwają studia na kierunku pedagogika w Krakowie?

Studia na kierunku Pedagogika w Krakowie, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia pedagogiczne możemy zaliczyć do grupy kierunków dwustopniowych. Oznacza to, że nauka na nich podzielona jest na dwa komplementarne cykle kształceni. Pierwszy z nich trwa trzy lata i są to studia licencjackie. Po ich zakończeniu absolwenci dysponują już wstępnymi kwalifikacjami, które pozwalają na pracę w zawodzie. Jednak osoby, które ukończyły te studia nie mogą w pełni rozwinąć swojej kariery zawodowej.

Taki pełny rozwój możliwy jest dopiero po ukończeniu studiów drugiego stopnia, które trwają dwa lata. Podczas kształcenia na tym stopniu studenci systematyzują i znacznie poszerzają swoją wiedzę oraz umiejętności. Zakończenie studiów drugiego stopnia jednoznaczne jest z uzyskaniem tytułu magistra. Posiadanie tego tytułu sprawi, że studenci będą mogli poszukiwać najbardziej satysfakcjonującej dla nich pracy.

Jaka praca po studiach na kierunku Pedagogika w Krakowie?

Jaka praca po studiach na kierunku Pedagogika w Krakowie?

Każdy kandydat na studia zapewne zastanawia się, jaką pracę będzie mógł podjąć po studiach? W przypadku pedagogiki nasuwa się do głowy kilka rozwiązań. Pierwszym, będzie aplikowanie do szkół, przedszkoli lub żłobków, jako pedagog szkolny lub przedszkolny.

Należy w tym miejscu pamiętać, że aby trafić do szkoły ponadgimnazjalnej trzeba skończyć wybraną wcześniej specjalizację. Kolejnym miejscem, w którym pedagog mógłby starać się o pracę będą różnego rodzaju ośrodki wychowawcze, gdzie młody człowiek z pomocą pedagoga będzie mógł przygotować się do późniejszego, dorosłego życia.

Dobry pedagog poradzi sobie także wielu ośrodkach zamkniętych i poprawczakach. Młodzież przebywająca w tych miejscach, często nie może znaleźć swojego „ja”, a popełniane błędy utrudniają jej relacje z innymi. Pedagog jest od tego, by pomóc takim ludziom wyjść na prostą.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku pedagogika

Absolwent po pedagogice poradzi sobie w placówkach oświatowych, szkołach, przedszkolach i żłobkach. Może szukać pracy także w ośrodkach zamkniętych oraz takich, w których będzie miał do czynienia z trudną młodzieżą.

Ponadto, powinien próbować swoich sił jako administrator w placówkach oświatowych lub rządowych. Jeśli kandydat na te studia jest przedsiębiorczy, może pokusić się o otwarcie własnej szkoły lub gabinetu, w którym będzie pomagał zarówno dzieciom, jak i ich rodzicom. Dobrze zdać sobie sprawę, że nie tylko szkoła uczy i wychowuje dzieci, ale także rodzice.

Dlatego w dzisiejszych czasach coraz częściej można spotkać miejsca, które pomagają i podpowiadają, jak radzić sobie z dzieckiem, przekazać mu wiedzę i wychować na dobrego człowieka.

 

Przykładowe stanowiska po studiach na kierunku pedagogika

 • Nauczyciel
 • Pedagog
 • Wychowawca

 

 

Gdzie studiować na kierunku pedagogika w Krakowie?

Uczelnie na których można studiować kierunek pedagogika w Krakowie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek pedagogika w Krakowie?

Proces rekrutacji

W przypadku pedagogiki rekrutacja wygląda podobnie, jak na większości innych kierunków na krakowskich uczelniach wyższych. Aby jak najlepiej przygotować się do rekrutacji na jedną z szkół wyższych, należy przede wszystkim utworzyć profil kandydata, a następnie uiścić podaną opłatę rekrutacyjną. kolejnym krokiem będzie złożenie wybranych dokumentów do odpowiedniego dziekanatu. Uwaga – najważniejsze jest, by dopilnować terminowości składania dokumentów. W przeciwnym razie, można zostać skreślonym z listy studentów!

 

Jakie przedmioty brane są pod uwagę

Aplikując na studia w Krakowie należy sprawdzić, jakie przedmioty są brane pod uwagę przy rekrutacji. Najczęściej są to:

 • biologia.
 • filozofia.
 • historia.
 • historia sztuki.
 • język obcy.
 • język polski.
 • matematyka.
 • wiedza o społeczeństwie.

By jednak być pewnym, zalecamy sprawdzić te informacje na stronach internetowych wybranej uczelni. Rekomendujemy także, zdawanie wyżej wymienionych przedmiotów na poziomie rozszerzonym oraz wzięcie udziału w olimpiadzie przedmiotowej. Laureat bądź finalista tego konkursu będzie mógł trafić na listę studentów, bez zbędnego stresu.

 

Wymagane dokumenty

Uczelnie mogą mieć nieznacznie różne wymagania – o wszystkich szczegółach należy dowiedzieć się na stronach internetowych szkół wyższych. Na ogół, uczelnie proszą o dostarczenie następujących dokumentów:

 • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty;
 • jeżeli do szkoły średniej uczęszczałeś poza granicami polski – świadectwo lub inny dokument wydane poza polskim systemem oświaty;
 • aktualne fotografie do legitymacji studenckiej;
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
 • formularz RODO.

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

kierunki studiów w Krakowie

studia w Krakowie

 

PEDAGOGIKA - ważne informacje

pedagogika studia

pedagogika studia online

studia pedagogiczne w Krakowie

studia pedagogiczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Studia na kierunku pedagogika Kraków – zaoczne (niestacjonarne)

Kierunki studiów w Krakowie zazwyczaj można realizować w dwóch trybach: stacjonarnym i niestacjonarnym, dzięki czemu każdy ma możliwość wyboru najlepszej i najbardziej dopasowanej do swoich potrzeb, opcji. Jeżeli chciałbyś połączyć naukę z pracą zawodową, a kwestie finansowe nie są dla Ciebie znaczącą przeszkodą, to kierunek pedagogika w trybie niestacjonarnym będzie dla Ciebie odpowiednim wyborem.

Studia pedagogiczne w Krakowie mają zazwyczaj niezwykle interesujący i zarazem złożony program nauczania, który oscyluje wokół nauk humanistycznych, pedagogicznych, psychologicznych i społecznych. Jako student kierunku pedagogika będziesz miał okazję uczęszczać na rozwijające zajęcia, wykłady i warsztaty dzięki, którym rozwiniesz swoją wiedzę oraz kompetencje. W siatce zajęć znajduje się wiele interesujących przedmiotów.

dowiedz się więcej na temat kierunku pedagogika studia zaoczne w Krakowie

Jakie opinie mają studia na kierunku Pedagogika w Krakowie?

Czy istnieje definicja dobrego pedagoga? To osoba, która ma w sobie powołanie i pasję do nauczania.
 
Weronika, studentka pedagogiki w Krakowie, mówi:
Od zawsze chciałam studiować pedagogikę. Kocham pracę z dziećmi, uwielbiam patrzeć na ich radość w oczach, kiedy wspólnie robimy coś kreatywnego. Wierzę, że odpowiednie podejście do dzieci sprawi, że w przyszłości to pokolenie będzie mądre, empatyczne i otwarte. A nauka w Krakowie? To oczywiste – to miasto idealne do studiowania!

Kierunki pedagogiczne w Krakowie

arteterapia

Popularne kierunki pedagogiczne niestacjonarne w Krakowie

19 Uczelni w Krakowie

Może zadajesz sobie pytanie, czy Kraków jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród dziesięciu publicznych i dziewięciu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują krakowskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Krakowie

 

Komentarze (0)