Filologia angielska - Bydgoszcz

Filologia angielska - Bydgoszcz

Filologia angielska - Bydgoszcz

Studia w Bydgoszczy

filologia angielska

Odkryj kierunek filologia angielska w Bydgoszczy i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Filologia angielska studia Bydgoszcz 2021 | woj. kujawsko-pomorskie

Studia na kierunku filologia angielska w Bydgoszczy to studia licencjackie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia angielska, w roku akademickim 2021/2022, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oferuje bezpłatne studia w trybie stacjonarnymPonadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UKW.

 

Filologia angielska w Bydgoszczy to kierunek przeznaczony dla osób, które posiadają predyspozycje do nauki języka, to znaczy z łatwością uczą się nowego słownictwa, mają dobrą pamięć i słuch fonetyczny. W trakcie zdobywanego wykształcenia masz szansę zgłębiać zagadnienia społeczne, historyczne, kulturalne Wielkiej Brytanii i USA. Nauczysz się także prowadzić korespondencję fachową, to znaczy handlową, urzędową, administracyjną, w języku angielskim.

Absolwenci zatrudniani są w biurach tłumaczeń, wydawnictwach, turystyce, redakcjach czasopism, ośrodkach kultury, w firmach, które mają międzynarodowe kontakty biznesowe, w instytucjach, wymagają zaawansowanej znajomości języka angielskiego oraz wiedzy z zakresu kultury krajów anglojęzycznych i komunikacji interkulturowej.

 

czytaj dalej wszystko o Filologia angielska - Bydgoszcz

Zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy jest kierunek filologia angielska

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Filologia angielska +

Studia I stopnia stopień: (I), czas trwania: 3 lata,
tryb: stacjonarne

Studia II stopnia stopień: (II), czas trwania: 2 lata,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie filologia angielska jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Filologia stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku filologia

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek filologia angielska w Bydgoszczy?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku filologia angielska najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • język angielski

 

Osoby, które zainteresowane są studiami na kierunku filologia angielska w Bydgoszczy, powinny bardzo dobrze przygotować się do procedury rekrutacyjnej. Każdy kandydat powinien szczególną uwagę skupić na maturze z języka angielskiego. Oprócz tego podczas egzaminu dojrzałości warto uwzględnić przedmioty takie jak: język angielski. Studia filologiczne mają profil humanistyczny, więc warto skupić się przede wszystkim na przedmiotach, które odzwierciedlają tego ducha.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Filologia angielska w Bydgoszczy - zasady rekrutacji

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

FILOLOGIA ANGIELSKA BYDGOSZCZ STUDIA I STOPNIA

FILOLOGIA ANGIELSKA BYDGOSZCZ STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

FILOLOGIA ANGIELSKA BYDGOSZCZ STUDIA STACJONARNE

FILOLOGIA ANGIELSKA BYDGOSZCZ STUDIA NIESTACJONARNE

Jak wyglądają studia na kierunku filologia angielska w Bydgoszczy?

Filologia angielska jest jedną z najbardziej obleganych i nie ma w tym nic dziwnego. Język angielski staje się uniwersalnym językiem świata, dlatego wiele osób stawia na precyzyjne i kompleksowe kształcenie w tym zakresie. Studenci w trakcie zdobywanej edukacji mają okazję nabyć wiedzę odnoszącą się do zagadnień społecznych, historycznych i kulturalnych Wielkiej Brytanii i USA, śledzą anglojęzyczną prasę, Internet, telewizję.

Masz szansę nabyć wiedzę z zakresu podstaw translatoryki, teorii przekładu, przekładu artystycznego. Studenci są w stanie prowadzić fachową korespondencję (zarówno handlową, jak i urzędową czy administracyjną) w języku angielskim. Poznają literaturę i kulturę krajów anglojęzycznych. Po ukończeniu kształcenia możesz pracować w biurach tłumaczeń, wydawnictwach, turystyce, redakcjach czasopism, ośrodkach kultury.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku filologia angielska możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku filologia angielska w Bydgoszczy realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata.

Uczelnie w Bydgoszczy umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Wiedza

Studenci filologii angielskiej w Bydgoszczy zdobywają wiedzę o źródłach, miejscu i znaczeniu filologii, jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej. Poznają terminologię filologiczną w języku/językach specjalności. Mają uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa.

Będziesz miał/a okazję nabyć na temat kompleksowej natury języka, jego struktury i funkcji oraz historycznej zmienności form i znaczeń. Zdobędziesz także wiadomość odnoszące się do literaturoznawstwa, w tym podstawową wiedzę o metodach analizy i interpretacji tekstów, właściwą dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych. Poznasz metody analizy i interpretacji tekstów, zrozumiesz pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego.

 

Umiejętności

Studia filologiczne w Bydgoszczy w zakresie filologii angielskiej umożliwiają nabycie umiejętności językowych w zakresie języka/języków specjalności zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu C1/B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, a także w ramach drugiego języka obcego (innego niż język specjalności) zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Nabędziesz umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych. Będziesz w stanie rozpoznać różne rodzaje tekstów i wytwory kultury, a także przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, by określić ich znaczenie, oddziaływanie społeczne, miejsce w procesie historycznokulturowym. Nauczysz się wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje, wykorzystując różne źródła.

 

Kompetencje społeczne

Absolwenci filologii angielskiej w Bydgoszczy są świadomi poziomu swojej wiedzy i umiejętności, a także rozumieją potrzebę dokształcania się. Są otwarci na nowe idee i gotowi do zmiany wygłaszanych opinii i prezentowanych poglądów w świetle nowych informacji i argumentów. Umiejętnie współdziałają w zespole, efektywnie organizują własną pracę i krytycznie oceniają stopień jej zaawansowania.

Nauczysz się identyfikować i rozstrzygać dylematy wiążące się z wykonywaniem zawodu, także w kategoriach etycznych. Absolwenci są świadomi, że powinni brać odpowiedzialność za zachowanie dziedzictwa kulturowego własnego regionu, Polski, Europy, dlatego chętnie uczestniczą w życiu kulturalnym. Potrafią docenić wartość języka jako narzędzia komunikacji międzyludzkiej oraz dbają o poprawność językową własnej wypowiedzi w języku ojczystym i obcym.

 

3. Program studiów i przedmioty

Siatka zajęć i program kształcenia kierunku filologia angielska uzależnione są od wybranej uczelni w Bydgoszczy i specjalizacji kształcenia. Studenci zdobywają wszechstronne wykształcenie, które obejmuje wiedzę z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa i historii krajów angielskiego obszaru językowego.

Masz szansę poznać język angielski na zaawansowanym poziomie. Będziesz uczęszczał/a na zajęcia z fonetyki, pisania, czytania, konwersacji, struktur. Poznasz gramatykę wybranego języka. Nabędziesz wiedzę związaną z technikami i warsztatem tłumacza oraz podstawową wiedzę z dziedziny metodyki nauczania danego języka obcego. Nauczysz się tłumaczyć pisemne teksty z dziedzin biznesu, reklamy, kultury oraz tekstów literackich. Będziesz pisać i tłumaczyć teksty na potrzeby nowych mediów: portali społecznościowych, serwisów informacyjnych, cyfrowych środków masowego przekazu.

 

W programie studiów na kierunku Filologia angielska znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • wstęp do językoznawstwa z terminologią w j. angielskim
 • wstęp do literaturoznawstwa z terminologią w j. angielskim
 • wstęp do kulturoznawstwa z terminologią w j. angielskim
 • współczesna kultura brytyjska
 • współczesna kultura amerykańska
 • językoznawstwo kontrastywne
 • podstawy translatoryki angielskiej
 • tłumaczenie tekstów z j. angielskiego na j. polski
 • historia języka angielskiego z elementami gramatyki historycznej
 • historia literatury angielskiej
 • historia literatury amerykańskiej

 

4. Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Kandydaci na studia filologia angielska w Bydgoszczy powinni wykazywać predyspozycje językowe. Jest to kierunek dla osób, które szybko przyswajają nowe słownictwo, szczycą się dobrą pamięcią i słuchem fonetycznym. Ważne wydaje się zainteresowanie krajami anglojęzycznymi, zwłaszcza ich kulturą, literaturą, ale i sytuacją polityczno-społeczną.

Rynek pracy jest otwarty na poliglotów, dlatego absolwenci kierunku będą mieć wiele możliwości zatrudnienia. Jeśli chcesz poznać kulturę innych państw, jesteś komunikatywny/a i otwarty/a na ludzi innych narodowości, studia filologiczne są właśnie dla Ciebie.

Ile trwają studia na kierunku filologia angielska w Bydgoszczy?

Ile trwają studia na kierunku filologia angielska w Bydgoszczy?

Studia na kierunku Filologia angielska w Bydgoszczy, w zależności od wybranego stopnia trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia filologiczne można na ogół studiować dwustopniowo. Taką też propozycję przygotowały uczelnie w Bydgoszczy. Swoją przygodę z anglistyką rozpoczniesz od studiów licencjackich, które trwają trzy lata. Zdobędziesz wtedy podstawowe kompetencje językowe oraz rozwiniesz swoją wiedzę z nauk towarzyszących językowi. Na zakończenie nauki na tym stopniu otrzymasz tytuł licencjata, nie daje on jednak pełnych kwalifikacji zawodowych.

By rozwinąć wszystkie kompetencje zawodowe powinieneś wybrać się także na dwuletnie studia drugiego stopnia. Studenci w trakcie ich trwania poszerzają swoją wiedzę oraz kwalifikacje. To także niezwykły czas przygotowań do egzaminu magisterskiego. Po jego pomyślnym zdaniu absolwenci filologii angielskiej mogą szukać pracy, która odzwierciedlać będzie ich kompetencje.

Gdzie studiować na kierunku Filologia angielska w Bydgoszczy?

Filologia angielska studia w Bydgoszczy - uczelnie:

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Kujawsko - Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek filologia angielska w Bydgoszczy?

Proces rekrutacji

Warto odpowiednio wcześnie zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi, ponieważ uczelnie ustalają je indywidualnie. Pamiętaj, że wymagania kwalifikacyjne ulegają zmianie w stosunku do poziomu i trybu kształcenia.

 

Jakie przedmioty brane są pod uwagę?

Przyszli studenci muszą przedstawić wyniki z obowiązkowych egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym, ale warto także pokusić się o zdawanie egzaminów dodatkowych na rozszerzeniu. Z pewnością istotne są wyniki z egzaminów językowych.

 

Wymagane dokumenty

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu wymaganych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Szczegóły znajdziesz na stronie internetowej wybranej uczelni.

zasady rekrutacji na studia

Jaka praca po studiach na kierunku filologia angielska w Bydgoszczy?

Jaka praca po studiach na kierunku filologia angielska w Bydgoszczy?

Absolwenci studiów filologicznych w Bydgoszczy w zakresie filologii angielskiej mają bardzo wiele możliwości rozwoju zawodowego i naukowego. Mogą pracować między innymi w portalach informacyjnych i internetowych, agencjach reklamowych i promocyjnych, firmach public relations, przedsiębiorstwach handlowych i usługowych. Wielu z nich decyduje się na prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Absolwenci szczycą się zaawansowaną znajomością języka angielskiego, wiedzą na temat kultury i literatury orientalnego kraju drugiego języka specjalności, historii, geografii i gospodarki orientalnego kraju drugiego języka specjalności, podstaw zarządzania, komunikacji, negocjacji i mediacji. Wszechstronne wykształcenie umożliwia podjęcie pracy na różnych stanowiskach.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Filologia angielska:

 • instytucje edukacyjne
 • instytucje oświatowe
 • instytucje kulturalne
 • instytucje rządowe i samorządowe
 • wielonarodowe korporacje
 • instytucje międzynarodowe, które wymagają pośrednictwa wielojęzycznego profesjonalisty
 • firmy z branży IT
 • agencje tłumaczeniowe
 • wydawnictwa książkowe i prasowe
 • środki masowego przekazu

 

Stanowisko pracy uzależnione jest od realizowanych specjalizacji i zdobywanych kwalifikacji zawodowych.

Przykładowe stanowiska po studiach na kierunku Filologia angielska:

 • tłumacz
 • nauczyciel
 • biznesmen
 • project manager

Jakie opinie mają studia na kierunku filologia angielska w Bydgoszczy?

Studia na kierunku filologia angielska mogą się przemienić w niezapomnianą przygodę.

Marika, studentka trzeciego roku, opowiada:

Wyjazd za granicę w trakcie trwania studiów był dla mnie niesamowitą przygodą. Oprócz tego, że dodatkowo mogłam wzmocnić swoje kompetencje lingwistyczne, to przede wszystkim poznałam wiele nowych osób, a z częścią z nich połączyła mnie przyjaźń. Fantastyczne studia we wspaniałym mieście! Polecam każdemu!

Kierunki filologiczne w Bydgoszczy


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)