Pedagogika studia zaoczne Katowice i woj. śląskie

Pedagogika studia zaoczne Katowice i woj. śląskie

Dodaj do ulubionych

Pedagogika studia niestacjonarne (zaoczne) uczelnie śląskie | woj. śląskie

Studia na kierunku pedagogika w Katowicach to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. 

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia (to zdanie dodajemy jeśli są specjalności lub ścieżki). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Pedagogika studia zaoczne Katowice i woj. śląskie

Zobacz, na jakich uczelniach w Katowicach i woj. śląskim jest kierunek pedagogika

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Jednostka prowadząca

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Jednostka prowadząca

Pedagogika +

Pedagogika stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata,
tryb: niestacjonarne

Wydział Zamiejscowy w Żywcu stopień: (I), czas trwania: 3 lata,
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku pedagogika

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Jednostka prowadząca

Jakie są ceny studiów na kierunku pedagogika na uczelniach śląskich?

Studia w trybie niestacjonarnym są płatne, a odnosi się to do wszystkich kierunków realizowanych w formie zaocznej lub wieczorowej. Ceny semestralne i roczne są zróżnicowane i indywidualnie ustalane przez uczelnie śląskie.

Czesne za rok studiów na kierunku pedagogika możesz opłacić jednorazowo, realizować w ratach miesięcznych lub w wysokości dwóch rat semestralnych. Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości czesnego, opłat ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych poszczególnych uczelni.

pokaż ceny na poszczególnych uczelniach

Pedagogika w Katowicach i woj. śląskim - zasady rekrutacji

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku pedagogika w Katowicach i woj. śląskim

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Gdzie studiować na kierunku pedagogika (zaoczne) w Katowicach?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek pedagogika (zaoczne) w Katowicach:

czytaj dalej uczelnie w Katowicach

Jak wyglądają studia na kierunku pedagogika na uczelniach śląskich?

1. Dla kogo ten kierunek?

Nie ulega wątpliwości, że pedagogika to jeden z najbardziej niedocenianych aktualnie zawodów. Zapominamy, że dobrzy pedagodzy są kluczowym elementem w zdobywaniu edukacji od najmłodszych lat po kres życia. Pedagodzy zajmują się kształceniem przedszkolnym i wczesnoszkolnym, pomagają osobom dorosłym w życiowych i zawodowych wyborach, a także towarzyszą ludziom starszym w końcowych etapach ich drogi.

Kandydaci na studia pedagogiczne muszą odznaczać się empatią i komunikatywnością. Praca i umiejętność porozumiewania się z drugim człowiekiem jest tutaj bardzo ważna. Przyszli studenci muszą radzić sobie z nauką przedmiotów humanistyczno-społecznych i wykazywać zainteresowanie psychologią, socjologią czy historią. Rozważ kierunek pedagogika w Katowicach, Gliwicach i Chorzowie, ponieważ może być właśnie dla Ciebie!

 

2. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku pedagogika możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku pedagogika w Katowicach realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata. 

Uczelnie w Katowicach umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Program studiów i gdzie studiować

Pedagogikę w formie niestacjonarnej możesz realizować na bardzo wielu uczelniach śląskich. Studia pedagogiczne oferują uczelnie, które znajdziesz w dziale poniżej. Uczelnie śląskie stawiają na najpopularniejsze kierunki studiów, które można realizować zarówno w formie stacjonarnej, jak i niestacjonarnej.

Program kształcenia opiera się na naukach humanistyczno-społecznych, dlatego w zależności od wybranej uczelni w siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład: historia wychowania, metody efektywnego uczenia się i tworzenia prac projektowych, współczesne kierunki wychowania, teoretyczne podstawy kształcenia, podstawy komunikacji. Studenci będą także zgłębiać podstawy psychologii i socjologii.

Siatka zajęć wypełniona jest przedmiotami humanistyczno-społecznymi. Prócz gruntownej wiedzy pedagogicznej, studenci zapoznają się także z różnymi rodzajami psychologii, zgłębiają wiedzę z socjologii, a nawet filozofii. W zależności od wybranej uczelni w programie kształcenia znajdziesz takie przedmioty jak na przykład:

 • diagnoza i terapia pedagogiczna,
 • historia wychowania,
 • psychologia społeczna,
 • biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania,
 • podstawy prawa,
 • podstawy zarządzania
 • i wiele innych.

 

Studenci mają szansę rozwijać swoje zainteresowania w ramach wybranych specjalizacji takich jak na przykład: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami pomocy społecznej, pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi, terapia zajęciowa, opiekun osób starszych z elementami terapii zajęciowej. Oferty specjalnościowe warto śledzić na stronach internetowych uczelni śląskich (Katowice, Gliwice, Chorzów), ponieważ są one zmienne i zależą od zainteresowań studentów.

W trakcie całego toku kształcenia studenci zdobywają gruntowne wykształcenie pedagogiczne, a także zgłębiają elementy socjologii, psychologii, historii czy filozofii. Studenci zapoznają się z prawidłowym rozwojem człowieka na tle różnych działań socjologiczno-społecznych. Rozwijają predyspozycje komunikatywne, uczą się współpracować z drugim człowiekiem. Kształcą także umiejętności interpretacyjne i prawidłowe wnioskowanie, które ułatwia diagnozowanie osób najmłodszych, ludzi dorosłych i starszych.

 

4. Praca po studiach

Kierunek pedagogika zapewnia bardzo wiele możliwości pracy i osobistego rozwoju. Absolwenci podejmują pracę przede wszystkim w placówkach szkolnych i pozaszkolnych, w administracji oświatowej, w urzędach pracy, w domach pomocy społecznej, w partiach politycznych, w organizacjach pozarządowych. Pracują w charakterze eksperta w poradniach rodzinnych i terapeutycznych, w charakterze nauczyciela, coacha, szkoleniowca, kuratora społecznego i sądowego, a także w charakterze pedagoga w szkole, policji, wojsku, zakładach karnych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Absolwenci doskonale odnajdują się w roli pracowników ośrodków wychowawczych, opiekuńczych i terapeutycznych, kierowników placówki wsparcia dziennego, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, osób pracujących z dziećmi w placówce wsparcia dziennego, dyrektorów ośrodka adopcyjnego.

Ile trwają studia na kierunku pedagogika na uczelniach śląskich?

Studia na kierunku pedagogika w Katowicach, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Uczelnie śląskie kierunek pedagogika oferują w ramach dwóch komplementarnych cykli kształcenia. Oznacza to, że studia niestacjonarne możesz realizować zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata, czyli sześć semestrów, i kończą się egzaminem licencjackim. Dyplom licencjata umożliwia podjęcie pracy w zawodzie, a także pozwala kontynuować edukację na studiach drugiego stopnia.

Studia drugiego stopnia trwają dwa lata, czyli cztery semestry, i kończą się egzaminem magisterskim. Studia magisterskie poszerzają wiedzę zdobytą na studiach pierwszego stopnia, a także umożliwiają realizację dodatkowych specjalizacji, a tym samym dają możliwość zdobycia dodatkowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Studia drugiego stopnia może podjąć absolwent pedagogiki pierwszego stopnia lub pokrewnych kierunków humanistyczno-społecznych. Pamiętaj, że nie każda uczelnia śląska studia pedagogiczne realizuje w formie dwustopniowej.

Jaka praca po kierunku pedagogika na uczelniach śląskich?

Studia na kierunku pedagogika wbrew pozorom zapewniają bardzo wiele możliwości kształcenia. Absolwenci zatrudniani są przede wszystkim w placówkach szkolnych i pozaszkolnych w kraju i za granicą, w administracji oświatowej, w urzędach pracy,  w domach pomocy społecznej, w organizacjach pozarządowych, w charakterze eksperta w poradniach rodzinnych i terapeutycznych, w charakterze nauczyciela, coacha, szkoleniowca, kuratora społecznego i sądowego, w charakterze pedagoga w szkole, policji, wojsku, zakładach karnych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Poszczególne instytucje i placówki wymagają osób, które potrafią pracować z drugim człowiekiem i starają się dotrzeć do jego motywów, a także pomóc mu w rozwoju i ukierunkowaniu własnej osobowości. Wymaga to siły charakteru, empatii i cierpliwości.

Absolwent może pracować jako pracownik ośrodków wychowawczych, opiekuńczych i terapeutycznych, osoba pracująca z dziećmi w placówce wsparcia dziennego, kierownik placówki wsparcia dziennego, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, dyrektor ośrodka adopcyjnego. Wykonywanie niektórych zawodów lub zajęcie konkretnych stanowisk często wymaga ukończenia studiów pedagogicznych w formie dwustopniowej, a kluczem jest w tym przypadku tytuł magistra.

Absolwenci pracują nie tylko z dziećmi i młodzieżą, ale również z dorosłymi i osobami starszymi. Wielokrotnie ukończona specjalizacja czy dodatkowe kursy wpływają na wybór miejsca zatrudnienia. Studenci są przygotowywani do podjęcia pracy w zakładach opiekuńczo-wychowawczych, w szkołach dla dorosłych, w służbie zdrowia, w klubach seniora, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w domach małego dziecka, w domach dziecka, w pogotowiach opiekuńczych, w świetlicach terapeutycznych, w internatach i bursach, w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, w ośrodkach interwencyjnych, w schroniskach dla nieletnich, w warsztatach terapii zajęciowej, w szkolnych ośrodkach kariery, w działach personalnych firm, w agencjach doradztwa personalnego.

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek pedagogika na uczelniach śląskich?

Studia pedagogiczne są jednymi z najczęściej wybieranych kierunków humanistycznych. Kształcą one nowe pokolenia wychowawców, które mają znaczący wpływ na rozwój dzieci i młodzieży XXI wieku. W przypadku studiów zaocznych najbardziej znaczące jest złożenie wymaganych dokumentów w terminie wskazanym przez uczelnie śląskie.

 

W procesie rekrutacji na kierunek pedagogika w trybie niestacjonarnym, w zależności od uczelni, decyduje:

 • złożenie wymaganych dokumentów w terminie (w przypadku zbyt dużej ilości zgłoszeń zasady kwalifikacji takie same jak na studia stacjonarne)
 • kolejność złożenia wymaganych dokumentów

 

Jeśli kandydatów jest zbyt wielu, obowiązuje kolejność zgłoszeń lub zasady kwalifikacji jak na studia stacjonarne, co oznacza, że uczelnie biorą pod uwagę wyniki egzaminów dojrzałości. Przyszli studenci muszą zdać obowiązkowe dla wszystkich maturzystów przedmioty, takie jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny. Szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania rekrutacyjnego znajdziesz na stronach internetowych uczelni śląskich.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek pedagogika na uczelniach śląskich?

Kierunki studiów takie jak pedagogika są idealne dla osób, które czują powołanie do pracy z drugim człowiekiem na poziomie dydaktycznym. Kształtowanie młodych i starszych ludzi oraz przekazywanie wiedzy nie jest sprawą prostą, a zawód pedagoga jest niezwykle stresujący i niedoceniany w dzisiejszych czasach. Jeśli rozważasz tego typu kierunek studiów, zastanów się najpierw:

 • Czy jesteś osobą empatyczną i komunikatywną?
 • Czy potrafisz pracować w sytuacjach stresujących?
 • Czy nauki humanistyczne i społeczne nie sprawiają Ci problemów?

 

Kierunek pedagogika jest właśnie dla Ciebie, jeśli odpowiedzi na tego typu pytania są twierdzące. Bardzo wielu kandydatów decyduje się na realizację studiów humanistycznych w zakresie pedagogiki. Liczba miejsc jest ograniczona, a zainteresowani muszą spełniać konkretne wymogi rekrutacyjne.

W przypadku studiów zaocznych najbardziej znaczące jest złożenie wymaganych dokumentów w terminie wskazanym przez uczelnie śląskie. Jeśli kandydatów jest zbyt wielu, obowiązują zasady kwalifikacji jak na studia stacjonarne, co oznacza, że uczelnie biorą pod uwagę wyniki egzaminów dojrzałości.

Przyszli studenci muszą zdać obowiązkowe dla wszystkich maturzystów przedmioty, takie jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny. Szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania rekrutacyjnego znajdziesz na stronach internetowych uczelni śląskich (Katowice, Gliwice, Chorzów).

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej musisz pamiętać o terminowym dostarczeniu dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Wśród wymaganych dokumentów musi się znaleźć podanie i oświadczenie, świadectwo dojrzałości, świadectwo ukończenia szkoły do wglądu, zdjęcia do legitymacji, dowód osobisty. Szczegóły znajdziesz na stronie internetowej wybranej uczelni śląskiej.

Jakie opinie mają studia na kierunku pedagogika na uczelniach śląskich?

Studia pedagogiczne w Katowicach, Gliwicach i Chorzowie są wielokrotnie rozpatrywane przez kandydatów, a zwłaszcza osoby, które chcą współpracować z dziećmi, dorosłymi lub osobami starszymi.

Karolina, studentka drugiego roku studiów licencjackich, stwierdziła:

Jeszcze nie sprecyzowałam swoich planów, ale wiem, że pedagogika to dobry wybór. Kierunek daje wiele możliwości, niekoniecznie musisz pracować po nim w przedszkolu czy w szkole. Myślę, że skupię się na współpracy z dorosłymi, a studia w Katowicach pomogą mi zdobyć odpowiednie kompetencje.

Kierunki pedagogiczne w Katowicach i woj. śląskim

Popularne kierunki pedagogiczne niestacjonarne w Katowicach i woj. śląskim

Komentarze (0)