Ekonomia - Bydgoszcz

Ekonomia - Bydgoszcz

Ekonomia - Bydgoszcz

Studia w Bydgoszczy

na kierunku ekonomia

Odkryj kierunek ekonomia w Bydgoszczy i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Ekonomia studia Bydgoszcz 2021 | woj. kujawsko-pomorskie

Studia na kierunku Ekonomia w Bydgoszczy to studia licencjackie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ekonomia, w roku akademickim 2021/2022, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oferuje bezpłatne studia w trybie stacjonarnymPonadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UKW oraz uczelni niepublicznej. Cena za pierwszy rok studiów wynosi około 3300 zł.

 

Kierunek ekonomia w Bydgoszczy jest jednym z najchętniej wybieranych, zwłaszcza że daje bardzo wiele perspektyw zawodowych swoim absolwentom. Studenci uczą się, jak założyć własny biznes, nabywają wiedzę w zakresie gospodarki działającej w skali makro i mikro, a także uczą się o finansach, rachunkowości i podatkach.

Absolwenci zatrudniani są w obszarach rachunkowości (księgowość, audyt), podatków (doradztwo), kadr i płac, bankowości, finansów czy prawa. Potrafią oceniać i wyjaśniać zjawiska gospodarcze, diagnozować sytuacje przedsiębiorstwa, posługiwać się rachunkiem ekonomicznym i przepisami prawa, które dotyczą gospodarki.

 

czytaj dalej wszystko o Ekonomia - Bydgoszcz

Zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy jest kierunek ekonomia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Ekonomia stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek ekonomia w Bydgoszczy?

Studia ekonomiczne wybierane są przez absolwentów szkół średnich właśnie ze względu na perspektywy zatrudnienia w przyszłości. Warto jednak podkreślić, że jest to kierunek elitarny, na którym kształcić mogą się jedynie najlepsi.

O tym rozstrzyga proces rekrutacji, więc jeżeli w kręgu twoich zainteresowań znajdują się studia na kierunku ekonomia, to musisz się do niego bardzo dobrze przygotować. W swoich planach maturalnych uwzględnij zatem przedmioty takie jak matematyka oraz WOS.

Nie zapomnij także o nauce dowolnie wybranego języka obcego nowożytniego. Weź pod uwagę, że twoje starania dziś, to także inwestycja na przyszłość. Nie zaniedbaj ich, a studia ekonomiczne staną się faktem!

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Ekonomia w Bydgoszczy - zasady rekrutacji

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

EKONOMIA BYDGOSZCZ STUDIA I STOPNIA

EKONOMIA BYDGOSZCZ STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

EKONOMIA BYDGOSZCZ STUDIA STACJONARNE

EKONOMIA BYDGOSZCZ STUDIA NIESTACJONARNE

Jak wyglądają studia na kierunku ekonomia w Bydgoszczy?

Kierunek ekonomia w Bydgoszczy jest jednym z najbardziej obleganych, przede wszystkim dlatego, że daje wiele perspektyw na dobrą pracę w zawodzie. Odnajdą się tutaj osoby, które chcą założyć własny biznes, interesują się gospodarką w skali makro czy mikro, chcą zgłębiać tajniki gospodarki polskiej i światowej, a jednocześnie finansów, rachunkowości czy podatków.

W trakcie zdobywanego wykształcenia nabędziesz wiele kompetencji, takich jak umiejętność oceny i wyjaśniania zjawisk gospodarczych, diagnozowania sytuacji przedsiębiorstwa, posługiwania się rachunkiem ekonomicznym oraz przepisami prawa dotyczącymi gospodarki. Zajęcia prowadzone są przez wyspecjalizowanych praktyków biznesu, którzy wykazują zawodową aktywność w dziedzinie rachunkowości, podatków, kadr i płac, bankowości, finansów czy prawa.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku ekonomia możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku ekonomia w Bydgoszczy realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata.

Uczelnie w Bydgoszczy umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Wiedza

Studenci ekonomii w Bydgoszczy zgłębiają nauki ekonomiczne, a także poznają ich miejsce w systemie nauk społecznych. Poznają zasady funkcjonowania państwa w odniesieniu do ustaleń teorii makroekonomii i polityki gospodarczej. Zdobywają wiedzę w zakresie mechanizmów funkcjonowania gospodarki na poziomie kraju oraz narzędzi i instrumentów polityki gospodarczej i społecznej.

Zdobędziesz wiedzę o rodzajach struktur i instytucji gospodarczych oraz poznasz strukturę gospodarki narodowej i zależności między jej elementami.

Studia w Bydgoszczy na kierunku ekonomia pozwolą Ci zdobyć wiedzę odnoszącą się do rozwoju międzynarodowych stosunków gospodarczych oraz determinantów, które warunkują procesy oddziaływań międzynarodowych.

Nabędziesz ogólną wiedzę matematyczną, która umożliwi jej stosowanie w naukach ekonomicznych i finansowych. Poznasz metody i narzędzia sprowadzające się do pozyskiwania i analizowania danych, które pozwolą opisywać struktury, jak również instytucje gospodarcze oraz procesy zachodzące w nich i między nimi.

 

Umiejętności

Studia ekonomiczne w Bydgoszczy umożliwią Ci zdobycie wszechstronnego wykształcenia i potrzebnych do pracy umiejętności. Nauczysz się dokonywać obserwacji i prawidłowej interpretacji zjawisk ekonomicznych, które zachodzą w gospodarce. Będziesz w stanie oceniać i interpretować sytuację społczno-gospodarczą, określać i oceniać rolę państwa w gospodarce, wyjaśniać mechanizmy ekonomiczne.

Będziesz interpretować wyniki analiz statystycznych, a na ich podstawie prognozować zjawiska gospodarcze. Nauczysz się wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu ekonomii i powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i rozwiązywania problemów ekonomicznych, społecznych oraz z zakresu zarządzania. Będziesz przeprowadzać diagnozę sytuacji przedsiębiorstwa i jednostki samorządu terytorialnego, a wykorzystasz przy tym podstawowe metody analizy finansowej i zarządzania.

 

Kompetencje społeczne

Absolwenci ekonomii w Bydgoszczy rozumieją potrzebę ciągłego dokształcania się i dążenia do rozwoju zawodowego. Umiejętnie organizują pracę swoją i zespołu, a także potrafią komunikować się z otoczeniem w miejscu pracy i poza nim. Organizują i podejmują działania służące realizacji wytyczonego celu.

Będziesz uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych przy uwzględnieniu aspektów prawnych, ekonomicznych, społecznych. Nauczysz się działać profesjonalnie i będziesz doceniał/a znaczenie ochrony własności intelektualnej. Umiejętnie będziesz wykorzystywał/a podstawową wiedzę ekonomiczną w działaniach związanych z życiem gospodarczym.

 

3. Program studiów i przedmioty

Siatka zajęć i program kształcenia uzależnione są od wybranej uczelni i specjalności. Studenci ekonomii zdobywają podstawy w zakresie funkcjonowania współczesnej gospodarki.

Zgłębiają wiedzę z mikroekonomii, makroekonomii, zarządzania, finansów publicznych i rynków finansowych, rachunkowości, analizy ekonomicznej, międzynarodowych stosunków gospodarczych, prawa, polityki społecznej i gospodarczej, gospodarki regionalnej.

Dowiesz się, na czym polegają procesy zachodzące we współczesnej ekonomii, jakie istnieją narzędzia, służące do lepszego zrozumienia świata, w którym żyjesz, rozwiniesz kompetencje językowe w zakresie języka obcego na poziomie przynajmniej B2.

 

W programie studiów na kierunku Ekonomia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • statystyka w ekonomii
 • finanse publiczne
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • zarządzanie
 • kwestie ekonomiczne w UE
 • podstawy marketingu
 • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • umowy w obrocie gospodarczym
 • rynek finansowy
 • historia myśli ekonomicznej

 

4. Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Kandydaci na studia ekonomiczne w Bydgoszczy powinni wykazywać zainteresowanie gospodarką polską i światową, a także chęć do zgłębiania zagadnień z zakresu finansów, rachunkowości, podatków oraz innych obszarów wiedzy, które są istotne dla dziedziny ekonomii.

Kierunek ekonomia jest idealny dla osób, które chcą założyć własną działalność gospodarczą i interesują się gospodarką w skali makro i mikro.

Odnajdą się tutaj Ci, którzy odznaczają się analitycznym, logicznym myśleniem. Kandydaci powinni być komunikatywni i chętni do pracy z drugim człowiekiem. Warto interesować się rozwojem technologicznym, który ma znaczenie dla nowoczesnych działań ekonomicznych.

Ile trwają studia na kierunku ekonomia w Bydgoszczy?

Ile trwają studia na kierunku ekonomia w Bydgoszczy?

Studia na kierunku Ekonomia w Bydgoszczy, w zależności od wybranego stopnia trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia na kierunku ekonomia mają dwustopniową formę kształcenia. Studenci swoją intelektualną przygodę rozpoczną od trzyletnich studiów pierwszego stopnia. Poznają wtedy niezbędną wiedzę oraz posiądą umiejętności, które pozwolą na rozpoczęcie podstawowych aktywności zawodowych. Zakończenie nauki na tym stopniu wiąże się z podejściem do egzaminu licencjackiego. Otrzymany dyplom świadczy o naszej wiedzy i kompetencjach, to jeszcze jednak zbyt mało by w pełni rozwinąć karierę.

Dopiero ukończenie studiów drugiego stopnia daje taką możliwość. Trwają one dwa lata i jest to czas poszerzania wiedzy oraz pisania jednej z ważniejszych plac dyplomowych. Studenci, którzy podchodzą na zakończenie nauki na tym stopniu do egzaminu dyplomowego, otrzymują tytuły magistrów ekonomii. Stają się one przepustką do rozwoju zawodowego zgodnego z kwalifikacjami pozyskanymi podczas wszystkich lat intensywnej nauki.

Jaka praca po studiach na kierunku ekonomia we Wrocławiu?

Jaka praca po studiach na kierunku ekonomia we Wrocławiu?

Na absolwentów ekonomii czeka bardzo wiele możliwości rozwoju zawodowego i naukowego. Po studiach w Bydgoszczy masz szansę stać się specjalistą w przedsiębiorstwie o każdym profilu działalności, zarówno produkcyjnym, jak i handlowym oraz usługowym.

Absolwenci zatrudniani są w biurach rachunkowych i podatkowych, w instytucjach finansowych, w tym w podmiotach doradczych i inwestycyjnych, bankach oraz firmach ubezpieczeniowych. Wykwalifikowani ekonomiści poszukiwani są w jednostkach administracji rządowej i samorządowej na stanowiskach związanych z obsługą finansową, chociażby w Krajowej Administracji Skarbowej lub w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Ekonomia:

 • przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe i handlowe
 • instytucje administracji centralnej i lokalnej
 • agencje płatnicze
 • jednostki doradcze i konsultingowe
 • instytucje finansowe i rachunkowe
 • własna działalność gospodarcza
 • biura rachunkowe
 • firmy konsultingowe
 • sektory i segmenty rynku europejskiego
 • działy finansowo-księgowe przedsiębiorstw prywatnych

Obejmowane stanowisko pracy uzależnione jest od ukończonych specjalizacji i zdobytych kwalifikacji zawodowych.

 

Przykładowe stanowiska po studiach na kierunku Ekonomia:

 • analityk finansowy
 • specjalista ds. ryzyka i analiz kredytowych
 • przedstawiciel handlowy
 • doradca biznesowy
 • doradca ds. leasingu
 • ekonomista

Gdzie studiować na kierunku ekonomia w Bydgoszczy?

Uczelnie na których można studiować kierunek ekonomia w Bydgoszczy

 • Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Kaziemierza Wielkiego w Bydgoszczy

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek ekonomia w Bydgoszczy?

Proces rekrutacji

Warto odpowiednio wcześnie zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi, ponieważ uczelnie ustalają je indywidualnie. Pamiętaj, że wymagania kwalifikacyjne ulegają zmianie w stosunku do poziomu i trybu kształcenia. 

 

Jakie przedmioty brane są pod uwagę?

Przyszli studenci muszą przedstawić wyniki z obowiązkowych egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym, ale warto także pokusić się o zdawanie egzaminów dodatkowych na rozszerzeniu. Na stronach internetowych wybranych uczelni znajdziesz szczegółową listę wraz z przelicznikiem punktowym, który pomoże Ci ustalić, jakie przedmioty maturalne warto zdawać.

 

Wymagane dokumenty

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu wymaganych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Szczegóły znajdziesz na stronie internetowej wybranej uczelni.

 

STUDIA W BYDGOSZCZY - ważne informacje

kierunki studiów w Bydgoszczy

studia w Bydgoszczy

 

EKONOMIA - ważne informacje

ekonomia studia

ekonomia studia online

studia ekonomiczne w Bydgoszczy

studia ekonomiczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku ekonomia w Bydgoszczy?

Kierunki studiów takie jak ekonomia wymagają wiele zaangażowania i pracy. To poświęcenie zaowocuje w przyszłości dobrym zatrudnieniem.

Wojciech, student drugiego roku, mówi:

Matematyka na początku mnie przerażała, na szczęście ze swoimi problemami nie pozostałem sam. Pomoc ze strony wykładowców była ogromna, dzięki niej przebrnąłem przez te trudne chwile i nauka była dużo łatwiejsza. Studia w Bydgoszczy dają prawdziwy komfort nauki, polecam je każdemu!

Kierunki ekonomiczne w Bydgoszczy


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)