Psychologia - Wrocław

Psychologia - Wrocław

Psychologia - Wrocław

Studia we Wrocławiu na kierunku

psychologia

Odkryj kierunek psychologia we Wrocławiu i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Psychologia studia Wrocław | woj. dolnośląskie

Studia na kierunku psychologia w Poznaniu to studia magisterskie lub jednolite magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) lub 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej- Uniwersytecie Wrocławskim oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

W rekrutacji na studia jednolite na kierunku psychologia, w roku akademickim 2021/2022, Uniwersytet Wrocławski oferuje 100 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UWr oraz uczelni niepublicznejCeny wahają się od 6500 zł do 7000 zł za pierwszy rok studiów.

 

Studenci kierunku psychologia we Wrocławiu zdobędą wszechstronną wiedzę na temat psychologii ogólnej, psychologii klinicznej, psychologii społecznej oraz psychopatologii. Ponadto nauczą się stawiania diagnozy psychologicznej oraz wdrażania odpowiedniej terapii, dopasowanej do potrzeb pacjentów. Dowiedzą się także, w jaki sposób prowadzić badania naukowe z zakresu nauk psychologicznych.

 

Absolwenci psychologii znajdą zatrudnienie w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, poradniach zdrowia psychicznego, szkołach i przedszkolach, ośrodkach interwencji kryzysowej, ośrodkach leczenia uzależnień, sanatoriach, firmach konsultingowych, działach HR, czy agencjach pośrednictwa pracy.

 

czytaj dalej wszystko o Psychologia - Wrocław

Zobacz, na jakich uczelniach w mieście Wrocławiu jest kierunek psychologia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Jednostka prowadząca

Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Dolnośląska Szkoła Wyższa

Dolnośląska Szkoła Wyższa

Jednostka prowadząca

Psychologia stopień: (II)  (Jednolite), czas trwania: 2 lata • 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku psychologia

Uczelnie, gdzie psychologia jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu

Jednostka prowadząca

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Jednostka prowadząca

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Psychologia we Wrocławiu?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku psychologia najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • geografia
 • historia
 • historia sztuki
 • informatyka
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie

 

Kierunki studiów we Wrocławiu takie jak psychologia przyciągają bardzo wiele osób chętnych, jednak szansę na znalezienie się na listach osób przyjętych mają tylko najlepsi absolwenci szkół średnich. Zatem jeżeli poważnie zastanawiasz się nad tym kierunkiem, to swoje przygotowania do egzaminu dojrzałości zacznij już dziś.
Psychologia to jeden z tych kierunków studiów, na który potrafi być chętnych kilkunastu kandydatów na jedno miejsce. Przedmioty, dzięki którym możesz zostać przyjęty, to: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.
*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Psychologia w mieście Wrocławiu - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

 • Opłaty

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PSYCHOLOGIA WROCŁAW STUDIA II STOPNIA

PSYCHOLOGIA WROCŁAW STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PSYCHOLOGIA WROCŁAW STUDIA STACJONARNE

PSYCHOLOGIA WROCŁAW STUDIA NIESTACJONARNE

Psychologia w mieście Wrocławiu

POKAŻ WSZYSTKIE

Jak wyglądają studia na kierunku psychologia we Wrocławiu?

Psychologia to jeden z najważniejszych kierunków odnoszących się do nauk społeczno-psychologiczno-humanistycznych. Zajmuje się badaniem natury człowieka oraz odpowiada na nurtujące pytania odnoszące się do mechanizmów, które rządzącą ludzką psychiką i zachowaniem. Wiedz ta ma posłużyć wykształconym specjalistom, którzy próbują zrozumieć motywy postępowania człowieka w różnych sytuacjach życiowych.

Rzetelna wiedza i praktyczne umiejętności pozwolą Ci uzyskać odpowiedzi na podstawowe pytania, chociażby: co czuje człowiek, jak postrzega siebie i innych, jak buduje relacje i komunikuje się z otoczeniem. Psychologia zapoznaje się z wpływem emocji i motywacji na działania człowieka, z rozwojem osobowości i temperamentu, różnicami indywidualnymi i relacjami międzyludzkimi. Kierunek idealnie sprawdzi się dla osób empatycznych, otwartych, komunikatywnych.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

 

Wiedza

Studia we Wrocławiu na kierunku psychologia umożliwiają studentom zdobycie wszechstronnego wykształcenia. Pogłębiają oni wiedzę o źródłach i miejscu psychologii w systemie nauk. Zgłębiają kierunki rozwoju psychologii, jej nurty i systemy psychologiczne, a także rozumieją historyczne i społeczno-kulturowe uwarunkowania tego rozwoju.

Studia umożliwią Ci zgłębianie wiedzy o różnych środowiskach psychospołecznych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących. Zapoznają się z rozwojem człowieka w cyklu życia w aspekcie biologicznym, psychologicznym oraz społecznym.

Absolwenci mają rozszerzoną wiedzę odnoszącą się do różnych rodzajów struktur społecznych i instytucji życia społecznego, a także do zachodzących między nimi relacji istotnych z punktu widzenia procesów psychospołecznych. Mają pogłębioną wiedzę temat biologicznych, psychologicznych, społecznych, filozoficznych podstaw rozwoju, wychowania, edukacji.

 

Umiejętności

W trakcie realizowanych zajęć wykształcisz umiejętność obserwowania, interpretowania i wyjaśniania zjawisk społecznych, sytuacji psychospołecznych oraz motywów i wzorów ludzkich zachowań. Studenci uczą się analizować i diagnozować złożone problemy psychologiczne, a także projektować działania psychoprofilaktyczne. Potrafią przeprowadzić badania empiryczne, dokonać analizy wyników oraz ocenić ich trafność, wiarygodność.

Studenci rozróżniają orientacje w metodologii badań psychologicznych, formułują problemy badawcze, dobierają odpowiednie metody, techniki i konstruują narzędzia badawcze. Absolwenci psychologii potrafią wybrać i zastosować właściwy dla danej działalności psychologicznej sposób postępowania. Opanowują język obcy na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

 

Kompetencje społeczne

Absolwenci psychologii zdają sobie sprawę z tego, że wykształcenie należy nieustannie poszerzać, dlatego kierunek ten wymaga dokształcania się. Poza tym odznaczają się odpowiedzialnością w odniesieniu do przygotowania do pracy, podejmowania decyzji oraz prowadzenia działań zawodowych.

Będziesz przygotowany do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych. Wykażesz aktywność oraz podejmiesz trud, by w profesjonalny sposób działać w ramach psychologii, angażując się jednocześnie we współpracę ze specjalistami z innych dziedzin.

Absolwenci odznaczają się rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań w różnych obszarach psychologii. Stają się wrażliwi na problemy społeczne i psychologiczne pojawiające się w otoczeniu. Potrafią współpracować w zespole. Przestrzegają zasad etyki zawodowej oraz reguł prawnych.

 

3. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku psychologia możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia jednolite magisterskie
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku psychologia we Wrocławiu realizowane są zarówno w ramach drugiego stopnia, jak i jednolitych studiów magisterskich. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata. Studia jednolite magisterskie trwają pięć lat.

Uczelnie we Wrocławiu umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

4. Program studiów i przedmioty

W zależności od wybranej uczelni siatka zajęć i założenia programowe mogą się nieco różnić. Program kształcenia na kierunku psychologia tworzony jest w interdyscyplinarny sposób, dzięki czemu studenci mają okazję zdobyć wszechstronne wykształcenie, jednocześnie dopasowują swoje oczekiwania i predyspozycje do wymagań rynku pracy.

Studenci mają szansę wybrać specjalizację, która będzie miała znaczenia dla dalszej ścieżki kariery. Mogą zajmować się między innymi psychologią sądową, kliniczną, psychopatologią dzieci i młodzieży. Oferta specjalnościowa jest zmienna, dlatego warto ją śledzić na stronach internetowych wybranych placówek akademickich.

Program kształcenia to połączenie nauk społecznych, psychologicznych i humanistycznych. Zajęcia odbywają się w przystosowanych do tego salach wykładowych i komputerowych.

 

W programie studiów na kierunku Psychologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • emocje i motywacja
 • metodologia badań psychologicznych i statystyka
 • biologiczne podstawy zachowań
 • psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia
 • diagnoza psychologiczna: podstawowe kompetencje
 • filozofia z elementami logiki
 • wprowadzenie do psychologii i historii myśli psychologicznej
 • psychologia społeczna
 • psychologia różnic indywidualnych
 • psychopatologia

 

5. Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Kierunek psychologia we Wrocławiu jest przeznaczony dla osób, które w przyszłości myślą o pracy w charakterze psychologa oraz chcą zdobyć specjalistyczną wiedzę i kompetencje do wykonywania właśnie tego zawodu. Studia w tym zakresie ułatwią zgłębianie mechanizmów, które rządzą ludzką psychiką i jego zachowaniem.

Odnajdą się tutaj osoby komunikatywne, lubiące pracę z drugim człowiekiem. Powinieneś/powinnaś odznaczać się empatią i otwartością. Bardzo ważna jest także umiejętność słuchania innych ludzi. Kierunek jest idealną opcją dla przyszłych menedżerów, projektantów, nauczycieli, trenerów, szkoleniowców, specjalistów od marketingu i PR.

 

Ile trwają studia na kierunku psychologia we Wrocławiu?

Ile trwają studia na kierunku psychologia we Wrocławiu?

Studia na kierunku psychologia we Wrocławiu, w zależności od typu studiów trwają 2 lata (studia II stopnia) lub 5 lat (studia jednolite magisterskie).

Tradycyjnie studia psychologiczne trwają pięć ciągłych lat kształcenia. A finalizacją nauki na tym kierunku jest obrona pracy magisterskiej. Dzieje się tak dlatego, że kierunek ten ma wyjątkowo rozbudowany charakter i po pierwszych trzech latach nauki studenci mają opanowane jedynie podstawy psychologii, a to z kolei nie pozwala na pełne rozwinięcie kariery zawodowej. Dopiero pięć lat komplementarnego i nieprzerwanego kształcenia daje pełnię wykształcenia.

Jednak niektóre z uczelni oferuja również studia magisterskie trwające dwa lata. Wszystko zależy, jaką uczelnię wybierzesz i jaki profil kształcenia wyda ci się najbardziej atrakcyjny.

Gdzie studiować na kierunku psychologia we Wrocławiu?

 

Psychologia studia we Wrocławiu - uczelnie:

czytaj dalej uczelnie we Wrocławiu

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek psychologia we Wrocławiu?

Proces rekrutacji

Kandydaci na studia w zakresie psychologii muszą spełnić określone wymagania rekrutacyjne. Warto śledzić je na bieżąco, ponieważ są one zmienne, poza tym każda uczelnia ustala je indywidualnie. Pamiętaj, że wymagania kwalifikacyjne ulegają zmianie w zależności od poziomu i trybu kształcenia.

Jakie przedmioty brane są pod uwagę?

Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów warto zdawać egzaminy dodatkowe na poziomie rozszerzonym. Z pewnością wysoko punktowane będą przedmioty humanistyczne, ale i ścisłe oraz językowe.

Wymagane dokumenty

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu wymaganych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Szczegóły znajdziesz na stronie internetowej wybranej uczelni.

zasady rekrutacji na studia

Jaka praca po studiach na kierunku psychologia we Wrocławiu?

Jaka praca po studiach na kierunku psychologia we Wrocławiu?

Absolwenci psychologii mają bardzo wiele możliwości rozwoju naukowego i zawodowego. Zdobywają wykształcenie, które obejmuje między innymi problemy psychospołeczne jednostkowe i grupowe, dzięki czemu mogą pracować w organizacjach gospodarczych i instytucjach użyteczności publicznej, to znaczy w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach pracy, ośrodkach doskonalenia zawodowego i kształcenia kadr. Zatrudniani są również w placówkach służby zdrowia oraz w wojsku, policji i sądownictwie. Absolwenci zatrudniani są w charakterze diagnosty, terapeuty, doradcy, trenera, eksperta w sektorze publicznym.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Psychologia:

 • ośrodki rehabilitacyjne i hospicja
 • poradnie psychologiczno-pedagogiczne
 • pracownie testów psychotechnicznych
 • sanatoria
 • ośrodki szkolno-wychowawcze
 • fundacje i stowarzyszenia
 • ośrodki badawcze i naukowe
 • ośrodki leczenia uzależnień
 • agencje reklamowe i public relations
 • areszty śledcze

 

Stanowisko pracy absolwentów psychologii uzależnione jest od ukończonej specjalności i dodatkowych kursów.

 

Przykładowe stanowiska po studiach na kierunku Psychologia:

 • psycholog kliniczny
 • psychoterapeuta
 • psycholog dziecięcy
 • psycholog sportu
 • psycholog zdrowia
 • psycholog pracy
 • psycholog transportu
 • szkoleniowiec
 • badacz
 • diagnosta

Studia na kierunku psychologia we Wrocławiu - zaoczne (niestacjonarne)

Studia psychologiczne i społeczne we Wrocławiu możesz realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Jeśli nie możesz pozwolić sobie na studiowanie w trybie dziennym, warto wybrać studia zaoczne, które odbywają się w trybie weekendowym, co oznacza, że zajęcia realizowane są od piątku do niedzieli w zależności od programu studiów wybranej uczelni we Wrocławiu. Tryb dzienny studiów skupia się na edukacji, która spotkania przewiduje od poniedziałku do piątku.

W zależności od wybranej uczelni studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania w trakcie wybranych specjalizacji takich jak na przykład: psychologia biznesu i organizacji, psychologia kliniczna i wychowawcza dzieci i młodzieży, psychologia kliniczna i zdrowia, psychologia sądowa. Oferty specjalizacyjne warto śledzić na stronach internetowych uczelni we Wrocławiu, ponieważ są one zmienne i zależą od potrzeb studentów, a także współczesnego rynku pracy.

Studenci zdobywają interdyscyplinarne wykształcenie, które pozwoli szczegółowo zgłębiać treści psychologiczne, a także zapewni wiedzę z zakresu nauk społecznych. Studenci kształcą się w zakresie psychologii sądowej, wychowawczej, klinicznej, psychopatologii dzieci i młodzieży, psychologii zarządzania i społecznej. Zdobywane umiejętności pozwalają poprawnie się komunikować, a także pracować w grupie.

dowiedz się więcej na temat kierunku psychologia studia zaoczne we Wrocławiu

Jakie są ceny studiów na kierunku psychologia we Wrocławiu?

Należy pamiętać, że studia niestacjonarne zarówno w formie zaocznej, jak i wieczorowej są studiami płatnymi. Podobnie jest w przypadku kierunku psychologia we Wrocławiu. Warto zaznaczyć, że ceny semestralne, roczne czy te obejmujące cały zakres kształcenia są zróżnicowane i indywidualnie ustalane przez uczelnie we Wrocławiu.

Czesne za rok studiów możesz opłacić jednorazowo, realizować w ratach miesięcznych lub w wysokości dwóch rat semestralnych. Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości czesnego, opłat ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni we Wrocławiu. Studia stacjonarne w zależności od wybranej uczelni są płatne lub bezpłatne.

dowiedz się więcej na temat cen za studia na kierunku psychologia - ceny we Wrocławiu

Jakie opinie mają studia na kierunku psychologia we Wrocławiu?

Studia psychologiczne mogą być przygodą życia także po zakończeniu nauki.

Igor, student psychologii, mówi:

Od zawsze fascynowały mnie tajniki ludzkiej psychiki. Nie żałuję, że wybrałem te studia. W przyszłości chciałbym pracować z osobami z zaburzeniami osobowości. A wiem, że studia we Wrocławiu kształcą najlepszych psychologów i terapeutów.

Kierunki psychologiczne i społeczne w mieście Wrocławiu

Popularne kierunki psychologiczne i społeczne niestacjonarne w mieście Wrocławiu

25 Uczelni we Wrocławiu

Wrocław jest jednym z największych ośrodków akademickich. Na 10 uczelniach publicznych i kilkunastu niepublicznych studiuje blisko 100 tysięcy studentów. Według rankingów oceniających blisko 200 szkół wyższych, uczelnie we Wrocławiu są jednymi z najlepszych w kraju.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują wrocławskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów we Wrocławiu

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)