Psychologia - Wrocław

Psychologia - Wrocław

Psychologia - Wrocław

Studia we Wrocławiu na kierunku

psychologia

Odkryj kierunek psychologia we Wrocławiu i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Psychologia studia Wrocław | woj. dolnośląskie

Studia na kierunku psychologia w Poznaniu to studia magisterskie lub jednolite magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) lub 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej- Uniwersytecie Wrocławskim oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

W rekrutacji na studia jednolite na kierunku psychologia, w roku akademickim 2021/2022, Uniwersytet Wrocławski oferuje 100 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UWr oraz uczelni niepublicznejCeny wahają się od 6500 zł do 7000 zł za pierwszy rok studiów.

 

Studenci kierunku psychologia we Wrocławiu zdobędą wszechstronną wiedzę na temat psychologii ogólnej, psychologii klinicznej, psychologii społecznej oraz psychopatologii. Ponadto nauczą się stawiania diagnozy psychologicznej oraz wdrażania odpowiedniej terapii, dopasowanej do potrzeb pacjentów. Dowiedzą się także, w jaki sposób prowadzić badania naukowe z zakresu nauk psychologicznych.

 

Absolwenci psychologii znajdą zatrudnienie w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, poradniach zdrowia psychicznego, szkołach i przedszkolach, ośrodkach interwencji kryzysowej, ośrodkach leczenia uzależnień, sanatoriach, firmach konsultingowych, działach HR, czy agencjach pośrednictwa pracy.

 

czytaj dalej wszystko o Psychologia - Wrocław

Zobacz, na jakich uczelniach w mieście Wrocławiu jest kierunek psychologia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Jednostka prowadząca

Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Dolnośląska Szkoła Wyższa

Dolnośląska Szkoła Wyższa

Jednostka prowadząca

Psychologia stopień: (II)  (Jednolite), czas trwania: 2 lata • 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku psychologia

Uczelnie, gdzie psychologia jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu

Jednostka prowadząca

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Jednostka prowadząca

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Psychologia we Wrocławiu?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku psychologia najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • geografia
 • historia
 • historia sztuki
 • informatyka
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie

 

Kierunki studiów we Wrocławiu takie jak psychologia przyciągają bardzo wiele osób chętnych, jednak szansę na znalezienie się na listach osób przyjętych mają tylko najlepsi absolwenci szkół średnich. Zatem jeżeli poważnie zastanawiasz się nad tym kierunkiem, to swoje przygotowania do egzaminu dojrzałości zacznij już dziś.
Psychologia to jeden z tych kierunków studiów, na który potrafi być chętnych kilkunastu kandydatów na jedno miejsce. Przedmioty, dzięki którym możesz zostać przyjęty, to: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.
*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Psychologia w mieście Wrocławiu - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

 • Opłaty

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PSYCHOLOGIA WROCŁAW STUDIA II STOPNIA

PSYCHOLOGIA WROCŁAW STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PSYCHOLOGIA WROCŁAW STUDIA STACJONARNE

PSYCHOLOGIA WROCŁAW STUDIA NIESTACJONARNE

Psychologia w mieście Wrocławiu

POKAŻ WSZYSTKIE

Jak wyglądają studia na kierunku psychologia we Wrocławiu?

Psychologia to jeden z najważniejszych kierunków odnoszących się do nauk społeczno-psychologiczno-humanistycznych. Zajmuje się badaniem natury człowieka oraz odpowiada na nurtujące pytania odnoszące się do mechanizmów, które rządzącą ludzką psychiką i zachowaniem. Wiedz ta ma posłużyć wykształconym specjalistom, którzy próbują zrozumieć motywy postępowania człowieka w różnych sytuacjach życiowych.

Rzetelna wiedza i praktyczne umiejętności pozwolą Ci uzyskać odpowiedzi na podstawowe pytania, chociażby: co czuje człowiek, jak postrzega siebie i innych, jak buduje relacje i komunikuje się z otoczeniem. Psychologia zapoznaje się z wpływem emocji i motywacji na działania człowieka, z rozwojem osobowości i temperamentu, różnicami indywidualnymi i relacjami międzyludzkimi. Kierunek idealnie sprawdzi się dla osób empatycznych, otwartych, komunikatywnych.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

 

Wiedza

Studia we Wrocławiu na kierunku psychologia umożliwiają studentom zdobycie wszechstronnego wykształcenia. Pogłębiają oni wiedzę o źródłach i miejscu psychologii w systemie nauk. Zgłębiają kierunki rozwoju psychologii, jej nurty i systemy psychologiczne, a także rozumieją historyczne i społeczno-kulturowe uwarunkowania tego rozwoju.

Studia umożliwią Ci zgłębianie wiedzy o różnych środowiskach psychospołecznych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących. Zapoznają się z rozwojem człowieka w cyklu życia w aspekcie biologicznym, psychologicznym oraz społecznym.

Absolwenci mają rozszerzoną wiedzę odnoszącą się do różnych rodzajów struktur społecznych i instytucji życia społecznego, a także do zachodzących między nimi relacji istotnych z punktu widzenia procesów psychospołecznych. Mają pogłębioną wiedzę temat biologicznych, psychologicznych, społecznych, filozoficznych podstaw rozwoju, wychowania, edukacji.

 

Umiejętności

W trakcie realizowanych zajęć wykształcisz umiejętność obserwowania, interpretowania i wyjaśniania zjawisk społecznych, sytuacji psychospołecznych oraz motywów i wzorów ludzkich zachowań. Studenci uczą się analizować i diagnozować złożone problemy psychologiczne, a także projektować działania psychoprofilaktyczne. Potrafią przeprowadzić badania empiryczne, dokonać analizy wyników oraz ocenić ich trafność, wiarygodność.

Studenci rozróżniają orientacje w metodologii badań psychologicznych, formułują problemy badawcze, dobierają odpowiednie metody, techniki i konstruują narzędzia badawcze. Absolwenci psychologii potrafią wybrać i zastosować właściwy dla danej działalności psychologicznej sposób postępowania. Opanowują język obcy na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

 

Kompetencje społeczne

Absolwenci psychologii zdają sobie sprawę z tego, że wykształcenie należy nieustannie poszerzać, dlatego kierunek ten wymaga dokształcania się. Poza tym odznaczają się odpowiedzialnością w odniesieniu do przygotowania do pracy, podejmowania decyzji oraz prowadzenia działań zawodowych.

Będziesz przygotowany do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych. Wykażesz aktywność oraz podejmiesz trud, by w profesjonalny sposób działać w ramach psychologii, angażując się jednocześnie we współpracę ze specjalistami z innych dziedzin.

Absolwenci odznaczają się rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań w różnych obszarach psychologii. Stają się wrażliwi na problemy społeczne i psychologiczne pojawiające się w otoczeniu. Potrafią współpracować w zespole. Przestrzegają zasad etyki zawodowej oraz reguł prawnych.

 

3. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku psychologia możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia jednolite magisterskie
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku psychologia we Wrocławiu realizowane są zarówno w ramach drugiego stopnia, jak i jednolitych studiów magisterskich. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata. Studia jednolite magisterskie trwają pięć lat.

Uczelnie we Wrocławiu umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

4. Program studiów i przedmioty

W zależności od wybranej uczelni siatka zajęć i założenia programowe mogą się nieco różnić. Program kształcenia na kierunku psychologia tworzony jest w interdyscyplinarny sposób, dzięki czemu studenci mają okazję zdobyć wszechstronne wykształcenie, jednocześnie dopasowują swoje oczekiwania i predyspozycje do wymagań rynku pracy.

Studenci mają szansę wybrać specjalizację, która będzie miała znaczenia dla dalszej ścieżki kariery. Mogą zajmować się między innymi psychologią sądową, kliniczną, psychopatologią dzieci i młodzieży. Oferta specjalnościowa jest zmienna, dlatego warto ją śledzić na stronach internetowych wybranych placówek akademickich.

Program kształcenia to połączenie nauk społecznych, psychologicznych i humanistycznych. Zajęcia odbywają się w przystosowanych do tego salach wykładowych i komputerowych.

 

W programie studiów na kierunku Psychologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • emocje i motywacja
 • metodologia badań psychologicznych i statystyka
 • biologiczne podstawy zachowań
 • psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia
 • diagnoza psychologiczna: podstawowe kompetencje
 • filozofia z elementami logiki
 • wprowadzenie do psychologii i historii myśli psychologicznej
 • psychologia społeczna
 • psychologia różnic indywidualnych
 • psychopatologia

 

5. Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Kierunek psychologia we Wrocławiu jest przeznaczony dla osób, które w przyszłości myślą o pracy w charakterze psychologa oraz chcą zdobyć specjalistyczną wiedzę i kompetencje do wykonywania właśnie tego zawodu. Studia w tym zakresie ułatwią zgłębianie mechanizmów, które rządzą ludzką psychiką i jego zachowaniem.

Odnajdą się tutaj osoby komunikatywne, lubiące pracę z drugim człowiekiem. Powinieneś/powinnaś odznaczać się empatią i otwartością. Bardzo ważna jest także umiejętność słuchania innych ludzi. Kierunek jest idealną opcją dla przyszłych menedżerów, projektantów, nauczycieli, trenerów, szkoleniowców, specjalistów od marketingu i PR.

 

Ile trwają studia na kierunku psychologia we Wrocławiu?

Ile trwają studia na kierunku psychologia we Wrocławiu?

Studia na kierunku psychologia we Wrocławiu, w zależności od typu studiów trwają 2 lata (studia II stopnia) lub 5 lat (studia jednolite magisterskie).

Tradycyjnie studia psychologiczne trwają pięć ciągłych lat kształcenia. A finalizacją nauki na tym kierunku jest obrona pracy magisterskiej. Dzieje się tak dlatego, że kierunek ten ma wyjątkowo rozbudowany charakter i po pierwszych trzech latach nauki studenci mają opanowane jedynie podstawy psychologii, a to z kolei nie pozwala na pełne rozwinięcie kariery zawodowej. Dopiero pięć lat komplementarnego i nieprzerwanego kształcenia daje pełnię wykształcenia.

Jednak niektóre z uczelni oferuja również studia magisterskie trwające dwa lata. Wszystko zależy, jaką uczelnię wybierzesz i jaki profil kształcenia wyda ci się najbardziej atrakcyjny.

Jaka praca po studiach na kierunku psychologia we Wrocławiu?

Jaka praca po studiach na kierunku psychologia we Wrocławiu?

Absolwenci psychologii mają bardzo wiele możliwości rozwoju naukowego i zawodowego. Zdobywają wykształcenie, które obejmuje między innymi problemy psychospołeczne jednostkowe i grupowe, dzięki czemu mogą pracować w organizacjach gospodarczych i instytucjach użyteczności publicznej, to znaczy w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach pracy, ośrodkach doskonalenia zawodowego i kształcenia kadr. Zatrudniani są również w placówkach służby zdrowia oraz w wojsku, policji i sądownictwie. Absolwenci zatrudniani są w charakterze diagnosty, terapeuty, doradcy, trenera, eksperta w sektorze publicznym.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Psychologia:

 • ośrodki rehabilitacyjne i hospicja
 • poradnie psychologiczno-pedagogiczne
 • pracownie testów psychotechnicznych
 • sanatoria
 • ośrodki szkolno-wychowawcze
 • fundacje i stowarzyszenia
 • ośrodki badawcze i naukowe
 • ośrodki leczenia uzależnień
 • agencje reklamowe i public relations
 • areszty śledcze

 

Stanowisko pracy absolwentów psychologii uzależnione jest od ukończonej specjalności i dodatkowych kursów.

 

Przykładowe stanowiska po studiach na kierunku Psychologia:

 • psycholog kliniczny
 • psychoterapeuta
 • psycholog dziecięcy
 • psycholog sportu
 • psycholog zdrowia
 • psycholog pracy
 • psycholog transportu
 • szkoleniowiec
 • badacz
 • diagnosta

 

Ile zarabiają absolwenci kierunku studiów Psychologia?

Po ukończeniu studiów na kierunku Psychologia absolwenci szukają pierwszej pracy. Mogą oni znaleźć zatrudnienie w szpitalach, klinikach, aresztach śledczych, agencjach reklamowych, fundacjach, a także w poradniach i w szkolnictwie wyższym. Oczywiście wszystko zależy od wybranej specjalności podczas studiów. Absolwenci najczęściej zatrudniają się na stanowiskach psychologa klinicznego, szkoleniowca, specjalisty do spraw reklamy oraz psychoterapeuty. Czym zajmują się na co dzień i ile wynoszą ich średnie miesięcznie zarobki?

 

Psycholog kliniczny

Psycholog kliniczny pracuje m.in. w szpitalach, klinikach oraz poradniach. Do jego zdań należy diagnozowanie pacjenta oraz pomoc w rozwiązywaniu jego kłopotów. Psycholog może przeprowadzać testy, które mają na celu zdiagnozowanie pacjenta, jednak nie może wdrażać leczenia farmakologicznego – może to zrobić jedynie lekarz psychiatra. Mediana zarobków psychologa klinicznego wynosi około 3830 zł brutto miesięcznie.

 

Psychoterapeuta

Podjęcie pracy psychoterapeuty jest możliwe po ukończeniu czteroletniej szkoły terapeutycznej oraz własnej psychoterapii. Psychoterapeuta może pracować w gabinetach zajmujących się prowadzeniem terapii. Odpowiada on za pomoc w przepracowaniu problemów klienta, spotykając się z nim na szereg indywidualnych wizyt. Mediana zarobków psychoterapeuty wynosi około 4290 zł brutto.

 

Szkoleniowiec

Szkoleniowiec odpowiada za przeprowadzanie szkoleń z zakresu rozwoju osobistego pracowników i relacji w grupie. Pracuje on najczęściej w firmach świadczących tego typu usługi. Mediana zarobków szkoleniowca wynosi 4940 zł brutto miesięcznie.

 

Specjalista do spraw reklamy

Specjalista do spraw reklamy pracuje najczęściej w agencjach reklamowych lub w dziale marketingu i odpowiada za strategie marketingowe. Czuwa nad powstaniem reklamy, wybiera kanały przekazu oraz określa budżet. Odpowiada także za nadzór nad podległymi mu pracownikami i działami. Mediana zarobków specjalisty do spraw reklamy wynosi około 4520 zł brutto miesięcznie.

Źródło: wynagrodzenia.pl (sierpień 2021)

 

*Pamiętaj, że są to tylko orientacyjne zarobki i w rzeczywistości mogą się one różnić pomiędzy sobą. Wpływ na to ma wiele czynników. Wahania pomiędzy stawkami uzależnione są m.in. od wykształcenia, stażu pracy, doświadczenia, znajomości języków lub nawet miejsca pracy. Wynagrodzenia mogą różnić się między poszczególnymi województwami, a nawet miastami.

Gdzie studiować na kierunku psychologia we Wrocławiu?

 

Psychologia studia we Wrocławiu - uczelnie:

czytaj dalej uczelnie we Wrocławiu

 

1. Uczelnie publiczne (państwowe)

Uniwersytet Wrocławski

Kierunek studiów Psychologia, który znajduje się w ofercie Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, realizowany jest w systemie jednostopniowym. Są to jednolite studia magisterskie.

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybach:

 • stacjonarne (studia bezpłatne, limit miejsc 100)
 • niestacjonarne (cena studiów za pierwszy rok wynosi 7000 zł)

Jeśli marzy ci się praca psychologa i lubisz pracę z drugim człowiekiem, a duża ilość nauki cię nie przerasta, to kierunek studiów Psychologia jest dla ciebie świetnym rozwiązaniem. Uniwersytet Wrocławski w trosce o swoich studentów, aby każdy mógł rozwijać się w wybranym przez siebie kierunku, ma w swojej ofercie specjalności dostosowane do zainteresowań studentów, a także aktualnego rynku pracy. Są to:

 • psychologia biznesu i organizacji,
 • psychologia kliniczna i zdrowia człowieka dorosłego,
 • psychologia kliniczna i wychowawcza dzieci i młodzieży.

 

Wybierając kierunek studiów Psychologia w czasie zajęć, które są dostosowane do twoich indywidualnych zainteresowań, będziesz rozwijać wiedzę z zakresu psychologii stosowanej, klinicznej, sądowej oraz z wielu innych. Podczas studiów będziesz słuchaczem wykładów dotyczących rozwoju człowieka i jego zachowania, psychologii społecznej oraz z zakresu emocji i jak sobie z nimi radzić. Zdobędziesz także umiejętność komunikacji i słuchania. Program studiów przewiduje również obowiązkowe praktyki, które możesz odbyć w klinikach, szpitalach, prywatnych ośrodkach i gabinetach terapeutycznych.

Studenci muszą także zmierzyć się z takimi przedmiotami jak: psychopatologia, metodologia badań, język obcy, filozofia, psychologia społeczna i kliniczna oraz diagnoza. Dzięki tak opracowanemu planu zajęć studenci zdobędą szerokie kompetencje, które znacznie ułatwią znalezienie przyszłej pracy.

Po odebraniu dyplomu absolwenci mogą podjąć pracę w ośrodkach rehabilitacyjnych, sanatoriach, agencjach reklamowych, fundacjach, a nawet w aresztach śledczych.

Dowiedz się więcej

 

2. Uczelnie niepubliczne (prywatne)

Dolnośląska Szkoła Wyższa

Psychologia, która jest w ofercie Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, realizowana jest w systemie jedno lub dwustopniowym. Są to jednolite studia magisterskie lub studia II stopnia, trwające dwa lata i kończące się tytułem magistra.

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybach:

 • stacjonarne (cena studiów za pierwszy rok wynosi 6500 zł)
 • niestacjonarne (cena studiów za pierwszy rok wynosi 6500 zł)

 

Psychologia będzie świetną opcją dla osób, które chcą poznać mechanizmy działania ludzkiej psychiki oraz pracować na co dzień z dorosłymi bądź dziećmi i pomagać im rozwiązywać problemy poprzez terapię. Dolnośląska Szkoła Wyższa ma w swojej ofercie specjalności, dla jednolitych studiów magisterskich są to:

 • psychologia sądowa,
 • psychologia zarządzania i biznesu,
 • psychologia kliniczna i zdrowia.

Osoby, które kontynuujące naukę na studiach II stopnia, mogą wybrać jedną z tych specjalności:

 • psychologia zarządzania w organizacji,
 • psychologia zarządzania zmianą,
 • social psychology,
 • psychologia kliniczna,
 • psychologia społeczno-wychowawcza.

Specjalności zostały tak opracowane, aby każdy student mógł znaleźć interesującą go dziedzinę i się w niej rozwijać. Różnice w specjalnościach dostosowane są do możliwych różnic programowych pomiędzy tymi dwoma trybami studiów.

 

Studiując Psychologię, będziesz zdobywać doświadczenie i wiedzę w zakresie działania ludzkiej psychiki, jej chorób oraz jak je diagnozować i leczyć. Studenci na kolejnych etapach studiów poznają różne dziedziny psychologii i uczą się jak nawiązywać relacje międzyludzkie. Adepci będą również poznawać specjalistyczny język obcy na poziomie B2, co pozwoli na swobodne poruszanie się w środowisku międzynarodowym.

Co jeszcze znajduje się w programie nauczania? Przewiduje on przedmioty m.in. z psychiatrii sądowej, promocji zdrowia, praca z młodzieżą niedostosowaną społecznie, diagnoza psychologiczna sprawców oraz ofiar. Spora część przedmiotów będzie również uzależniona od wybranej specjalności przez adepta.

Absolwenci mogą pracować w takich zawodach jak: psycholog, psycholog dziecięcy, psychoterapeuta, szkoleniowiec lub psycholog kliniczny.

Dowiedz się więcej

 

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu

Psychologię możesz również studiować w ramach Zarządzania na Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu, które realizowane jest w systemie dwustopniowym. Jako pierwsze są to trzyletnie studia licencjackie, a następnie są to dwuletnie studia magisterskie.

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybach:

 • stacjonarne
 • niestacjonarne

 

Dla kogo jest kierunek studiów Zarządzanie? Zarządzanie jest świetną opcją dla osób, które chcą zdobyć wiedzę o przedsiębiorstwach połączoną z wiedzą o marketingu, ekonomią i zarządzaniem zasobami ludzkimi. Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu ma w swojej ofercie specjalności, które pozwalają studentom na szersze rozwijanie swoich umiejętności, są to:

 • psychologia w biznesie,
 • marketing i sprzedaż,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • e-biznes,
 • przedsiębiorczość,
 • zarządzanie marką osobistą.

Decydując się na Zarządzanie o specjalności psychologia w biznesie, zdobędziesz szeroką wiedzę nie tylko z samego zarządzania, ale również z zakresu rozwoju i psychologii. Dzięki tej specjalności dowiesz się jak kierować zespołem i rozwiązywać powstające w nim konflikty. W czasie studiów zdobędziesz cenną wiedzę z zakresu mediacji i negocjacji, które są codziennością w biznesie. Dodatkowo nauczysz się jak tworzyć zespół i jak badać kompetencje potencjalnych pracowników. Będziesz brać udział w przedmiotach, które poruszają tematykę coachingu, organizacji, psychologii w zarządzaniu oraz ekonomii, a także rozwijania kompetencji pracowników poprzez szkolenia. Wszystkie zajęcia oraz praktyki mają cię przygotować do podjęcia przyszłej pracy.

Absolwenci mogą założyć własną działalność gospodarczą lub zatrudnić się na stanowisku szkoleniowca, managera, specjalisty ds. zarządzania lub marketingowca.

Dowiedz się więcej

 

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Psychologia jest realizowana jest również w ramach kierunku Zarządzanie, które jest w ofercie Wyższej Szkoły Bankowej i jest realizowane w systemie dwustopniowym. Jako pierwsze odbywają się trzyletnie studia I stopnia, kończące się tytułem licencjata, a następnie dwuletnie studia II stopnia, kończące się tytułem magistra.

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybach:

 • stacjonarne
 • niestacjonarne

 

Zarządzanie przeznaczone jest dla osób, które świetnie odnajdą się w roli lidera lub chciałyby prowadzić własną działalność gospodarczą. Program studiów obejmuje przedmioty z zakresu finansów, ekonomii, gospodarki oraz nauk społecznych, dlatego ważne jest, aby kandydatowi te dziedziny nie sprawiały trudności. Wyższa Szkoła Bankowa zawarła w swojej ofercie specjalności, które mają pomóc studentom w rozwijaniu swoich umiejętności, są to m.in.:

 • psychologia w zarządzaniu,
 • marketing i social media,
 • mikrobiznes internetowy,
 • grafika komputerowa w reklamie,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • zarządzanie małą i średnią firmą.

 

Wybierając Zarządzanie o specjalności psychologia w zarządzaniu na studiach niestacjonarnych, zdobędziesz cenną wiedzę z zakres budowania i zarządzania zespołu, a także budowania w nim zdrowych relacji. W czasie studiów będziesz się uczyć, jak działa ludzka psychika i jak można wykorzystać te wiedzę w biznesie, dzięki czemu możesz stać się również specjalistą od reklamy. Zostaniesz także przygotowany do podjęcia pracy jako szkoleniowiec, dzięki przedmiotom dotyczących organizacji szkoleń czy komunikacji niewerbalnej.

Po ukończeniu studiów absolwenci mogą podjąć pracę na stanowiskach managera, mediatora lub negocjatora lub specjalisty do spraw HR.

Dowiedz się więcej

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek psychologia we Wrocławiu?

Proces rekrutacji

Kandydaci na studia w zakresie psychologii muszą spełnić określone wymagania rekrutacyjne. Warto śledzić je na bieżąco, ponieważ są one zmienne, poza tym każda uczelnia ustala je indywidualnie. Pamiętaj, że wymagania kwalifikacyjne ulegają zmianie w zależności od poziomu i trybu kształcenia.

Jakie przedmioty brane są pod uwagę?

Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów warto zdawać egzaminy dodatkowe na poziomie rozszerzonym. Z pewnością wysoko punktowane będą przedmioty humanistyczne, ale i ścisłe oraz językowe.

Wymagane dokumenty

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu wymaganych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Szczegóły znajdziesz na stronie internetowej wybranej uczelni.

 

STUDIA WE WROCŁAWIU - ważne informacje

kierunki studiów we Wrocławiu

studia we Wrocławiu

 

PSYCHOLOGIA - ważne informacje

psychologia studia

psychologia studia online

studia psychologiczne we Wrocławiu

studia psychologiczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Studia na kierunku psychologia we Wrocławiu - zaoczne (niestacjonarne)

Studia psychologiczne i społeczne we Wrocławiu możesz realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Jeśli nie możesz pozwolić sobie na studiowanie w trybie dziennym, warto wybrać studia zaoczne, które odbywają się w trybie weekendowym, co oznacza, że zajęcia realizowane są od piątku do niedzieli w zależności od programu studiów wybranej uczelni we Wrocławiu. Tryb dzienny studiów skupia się na edukacji, która spotkania przewiduje od poniedziałku do piątku.

W zależności od wybranej uczelni studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania w trakcie wybranych specjalizacji takich jak na przykład: psychologia biznesu i organizacji, psychologia kliniczna i wychowawcza dzieci i młodzieży, psychologia kliniczna i zdrowia, psychologia sądowa. Oferty specjalizacyjne warto śledzić na stronach internetowych uczelni we Wrocławiu, ponieważ są one zmienne i zależą od potrzeb studentów, a także współczesnego rynku pracy.

Studenci zdobywają interdyscyplinarne wykształcenie, które pozwoli szczegółowo zgłębiać treści psychologiczne, a także zapewni wiedzę z zakresu nauk społecznych. Studenci kształcą się w zakresie psychologii sądowej, wychowawczej, klinicznej, psychopatologii dzieci i młodzieży, psychologii zarządzania i społecznej. Zdobywane umiejętności pozwalają poprawnie się komunikować, a także pracować w grupie.

dowiedz się więcej na temat kierunku psychologia studia zaoczne we Wrocławiu

Jakie są ceny studiów na kierunku psychologia we Wrocławiu?

Należy pamiętać, że studia niestacjonarne zarówno w formie zaocznej, jak i wieczorowej są studiami płatnymi. Podobnie jest w przypadku kierunku psychologia we Wrocławiu. Warto zaznaczyć, że ceny semestralne, roczne czy te obejmujące cały zakres kształcenia są zróżnicowane i indywidualnie ustalane przez uczelnie we Wrocławiu.

Czesne za rok studiów możesz opłacić jednorazowo, realizować w ratach miesięcznych lub w wysokości dwóch rat semestralnych. Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości czesnego, opłat ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni we Wrocławiu. Studia stacjonarne w zależności od wybranej uczelni są płatne lub bezpłatne.

dowiedz się więcej na temat cen za studia na kierunku psychologia - ceny we Wrocławiu

Jakie opinie mają studia na kierunku psychologia we Wrocławiu?

Studia psychologiczne mogą być przygodą życia także po zakończeniu nauki.

Igor, student psychologii, mówi:

Od zawsze fascynowały mnie tajniki ludzkiej psychiki. Nie żałuję, że wybrałem te studia. W przyszłości chciałbym pracować z osobami z zaburzeniami osobowości. A wiem, że studia we Wrocławiu kształcą najlepszych psychologów i terapeutów.

Kierunki psychologiczne i społeczne w mieście Wrocławiu

Popularne kierunki psychologiczne i społeczne niestacjonarne w mieście Wrocławiu

25 Uczelni we Wrocławiu

Wrocław jest jednym z największych ośrodków akademickich. Na 10 uczelniach publicznych i kilkunastu niepublicznych studiuje blisko 100 tysięcy studentów. Według rankingów oceniających blisko 200 szkół wyższych, uczelnie we Wrocławiu są jednymi z najlepszych w kraju.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują wrocławskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów we Wrocławiu

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)