studia ekonomiczne warszawa

Studia ekonomiczne Warszawa

Wybierasz się na studia ekonomiczne w Warszawie? Choć na pierwszy rzut oka studia ekonomiczne mogą wydawać się kierunkiem ścisłym, sama nauka ekonomiczna do wyłącznie ścisłych nie należy. Oczywiście, statystyka i analiza matematyczna jest na porządku dziennym, jednak ekonomia w bardzo dużym stopniu opiera się na zarządzaniu zasobami ludzkimi i naukach społecznych, przede wszystkim socjologii. Wszystkie analizy ekonomiczne dotyczą działań społeczności ludzkich, w tym produkcji, dystrybucji oraz konsumpcji dóbr materialnych i niematerialnych. Dlatego też studia ekonomiczne stworzone są dla ludzi bardzo uniwersalnych i wszechstronnych, takich, którzy połączą ścisłe obliczenia i analityczne dane z umiejętnością logicznego i przyszłościowego prognozowania wydarzeń i działań ludzkich. Warszawskie studia ekonomiczne to nie tylko czysta ekonomia, ale także chociażby analityka gospodarcza, ekonometria, europeistyka, towaroznawstwo, finanse i rachunkowość, gospodarka nieruchomości, podatki i doradztwo podatkowe, rachunkowość czy controlling. 

Uczelnie i kierunki ekonomiczne w Warszawie


Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego kierunki ekonomiczne:

Studia II stopnia na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW można kontynuować na kierunkach:


Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego - kierunki ekonomiczne


Szkoła Główna Handlowa w Warszawie kierunki ekonomiczne

Uczelnia organizuje zajęcia z Ekonomii na studiach licencjackich I i II stopnia, ze specjalizacjami: Analizy makroekonomiczne, Analizy mikroekonomiczne oraz Ekonomia teoretyczna.​ Ta sama uczelnia prowadzi zajęcia na kierunkach:


Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej - kierunki ekonomiczne

Naukę można kontynuować na studiach II stopnia: uzupełniających dwuletnich magisterskich. Są tu dostępne kierunki:


Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych (PW Filia w Płocku) - kierunki ekonomiczne

  • Ekonomia


Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach - kierunki ekonomiczne

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach umożliwia kontynuowanie nauki na studiach podyplomowych, na kierunkach takich jak: Podyplomowe studia matematyczne podstawy finansów i rachunkowości, Podyplomowe studia strategicznego zarządzania personelem, Podyplomowe studium matematycznych podstaw zarządzania finansami, Podyplomowe studium Służby Cywilnej, Administracji Publicznej, Zarządzania Jednostkami Terenowymi oraz Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, Kurs Doradca finansowy, planowanie finansów osobistych, Kurs Zarządzanie projektami, Podyplomowe Studia Administracji i Finansów Publicznych, Audytu Wewnętrznego i Rachunkowości, Organizacji Transportu i Spedycji Międzynarodowej, Rachunkowości i Podatków w Rolnictwie, W Zakresie Odpowiedzialności Karnej i Karno-Skarbowej w działalności Gospodarczej, bezpieczeństwa i Higieny Pracy.


Wydział Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego - kierunki ekonomiczne


Europejska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna w Warszawie kierunki ekonomiczne

  • Ekonomia, ze specjalnościami: E-biznes, Bankowość i ubezpieczenia, Gospodarka nieruchomościami, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Organizacja i ekonomika handlu, Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym, Gospodarka regionalna i lokalna oraz Handel zagraniczny. 
  • Zarządzanie - studia I stopnia, ze specjalnościami: Marketing, reklama i PR, Zarządzanie przedsiębiorstwem i personelem, Zarządzanie jakością i audyt wewnętrzny, Rachunkowość i zarządzanie podatkami, Logistyka (zarządzanie łańcuchem dostaw), Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP).
  • Zarządzanie - studia II stopnia, ze specjalnościami: Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP), Zarządzanie organizacją i kapitałem ludzkim, Rachunkowość i controlling, Marketing i reklama w sieci, Zarządzanie administracją publiczną, Zarządzanie technologiami informatycznymi, Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym, Media i komunikacja społeczna, Zarządzanie bezpieczeństwem lokalnym, Logistyka (Zarządzanie logistyczne), Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym oraz Zarządzanie zakładami administracyjnymi.
  • Administracja, ze specjalnościami: Administracja publiczna (rządowa i samorządowa), Administracja europejska, Administracja wymiaru sprawiedliwości i prokuratury, Administracja skarbowo-celna, Administracja bezpieczeństwa publicznego, Administracja zdrowia publicznego, Administracja gospodarcza oraz Dyplomacja.
Naukę można kontynuować na podyplomowych studiach ekonomicznych na kierunkach: Doradztwo na rynku nieruchomości, Zarządzanie jakością i audyt wewnętrzny, Zarządzanie zasobami IT, Zarządzanie bezpieczeństwem systemów informatycznych, Zarządzanie oświatą, Zarządzanie finansami i rachunkowość oraz Trener biznesu.

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie kierunki ekonomiczne:

  • Administracja – studia I i II stopnia
  • Finanse i Rachunkowość - studia I stopnia 
  • Zarządzanie – studia I i II stopnia
  • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji – studia I stopnia
Oraz na studia podyplomowe na kierunki: Gospodarowanie nieruchomościami, Administracja systemów bezpieczeństwa narodowego, Akademia Bezpiecznego Biznesu, Akademia Przywództwa, Bankowość korporacyjna, Bezpieczeństwo instytucji finansowych, Business Management, Coaching w życiu i biznesie, Doctor of Business Administration, Dyplomacja gospodarcza, Executive Master of Business Administration (EMBA), Kontrola i audyt wewnętrzny w administracji publicznej i gospodarce, Trener biznesu i rozwoju osobistego, Zarządzanie podmiotami leczniczymi oraz Zarządzanie portfelem projektów wg teorii ograniczeń.

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie kierunki ekonomiczne

Uczelnia prowadzi studia na kierunku Ekonomia na I i II stopniu. Studia licencjackie umożliwiają wybranie specjalności z Rynków zagranicznych, natomiast studia magisterskie z Międzynarodowego otoczenia biznesu. Inne kierunki ekonomiczne na ALK w Warszawie, to: Zarządzanie - studia I i II stopnia, Zarządzanie - socjologia biznesu i mediów - studia I i II stopnia, Psychologia w zarządzaniu - studia I i II stopnia, Finanse i Rachunkowość - studia I i II stopnia, Administracja - studia I stopnia (ze specjalnością prawo-biznesową), Bachelor in management - studia I stopnia (studia w języku angielskim), Bachelor in finance and accounting - studia I stopnia (studia w języku angielskim), , Zarządzanie w wirtualnym środowisku - studia II stopnia, Administracja - zarządzanie publiczne, e-administracja - studia II stopnia, Master in management - studia II stopnia (studia w języku angielskim). ALK posiada bogatą ofertę studiów podyplomowych, z działów: Zarządzania, Administracji i Unii Europejskiej, Finansów, Rachunkowości, Sprzedaży, negocjacji i relacji w biznesie, Zarządzania łańcuchem dostaw, Zarządzania projektami oraz Zarządzania w ochronie zdrowia.

Uczelnia Łazarskiego kierunki ekonomiczne

Uczelnia prowadzi zajęcia na studiach uzupełniających magisterskich na kierunku Ekonomia, ze specjalnościami: Ekonomia menedżerska, Finanse i bankowość, Kapitał ludzki w organizacji oraz Zarządzanie projektami. Na kierunku Administracji specjalności to: Administracja europejska, rządowa i samorządowa, Gospodarowanie nieruchomościami, Zamówienia publiczne oraz Zarządzanie ochroną zdrowia.
Uczelnia Łazarskiego prowadzi nabór na studia podyplomowe, na kierunki: Negocjacje i mediacje biznesowe, Zarządzanie infrastrukturą sportową, Zarządzanie projektem ERP (SAP), Symulator biznesu, Zarządzanie projektami IT w oparciu o PRINCE 2 Agile, Scrum-i-ITIL, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - kadry i płace, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Strategiczne zarządzanie zakupami w firmie, Organizacja i zarządzanie badaniami klinicznymi, Zarządzanie informacją w podmiotach leczniczych, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Prawo deweloperskie i mieszkaniowe, Wycena nieruchomości, Zarządzanie nieruchomościami, Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie (SMS), Funkcjonariusz administracji unijnej - kariera w instytucjach Unii Europejskiej, Studium zamówień publicznych, Psychologia w zarządzaniu oraz Organizacja i zarządzanie oświatą.

Wyższa Szkoła Gospodarowania Nieruchomościami kierunki ekonomiczne

Od 1997 roku prowadzi zajęcia na kierunku Ekonomia; jest to jednocześnie najwcześniejszy kierunek uruchomiony na tej uczelni. Na Wydziale Administracji na kierunku ekonomicznym można wybrać jedną ze specjalności: Wycenę nieruchomości, Zarządzanie nieruchomościami, Obrót nieruchomościami, Rynek inwestycyjny. Studia prowadzone są na poziomie I stopnia (licencjackie) oraz II stopnia (magisterskie).

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Organizuje zajęcia na studiach I i Ii stopnia na kierunkach Ekonomia oraz Finanse i Rachunkowość.
Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie organizuje zajęcia na kierunku Ekonomia ze specjalnościami: Gospodarowanie zasobami ludzkimi, Usługi logistyczne, Bankowość i ubezpieczenia, Gospodarka nieruchomościami, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Organizacja i ekonomika handlu, Rachunkowość i analiza finansowa oraz Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym. Studia z ekonomii można kontynuować na poziomie dwuletnich uzupełniających studiów magisterskich. 

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskie kierunki ekonomiczne

Na poziomie studiów I stopnia (licencjackich) i uzupełniających II stopnia (magisterskich) otwarte są kierunki: Zarządzanie i finanse w przedsiębiorstwie, Rachunkowość finansowa i zarządcza oraz Doradztwo finansowe, podatkowe i ubezpieczeniowe nadzór finansowy. Studia magisterskie organizowane są ponadto na kierunku Nadzór finansowy, a kierunek Finanse i rachunkowość w biznesie można studiować na poziomie podyplomowym.

 

Rekrutacja na studia ekonomiczne w Warszawie

Aby dostać się na studia ekonomiczne w Warszawie trzeba przejść przez kilkustopniowy proces rekrutacji. Pierwszym z nich jest konkurs świadectw maturalnych. Wymagane przez uczelnię przedmioty są przeliczane na punkty, po czym ustalane zostają progi punktowe, powyżej których zostają przyjmowani kandydaci na studia. Co najbardziej interesuje przyszłych studentów to przedmioty maturalne, które będą liczyć się podczas rekrutacji. W przypadku ekonomii są to przede wszystkim matematyka oraz język obcy. Trzeci wymagany przedmiot ustalany jest w zależności od konkretnych uczelni, dlatego warto sprawdzić, jakie przedmioty znajdują się na liście opcjonalnych przedmiotów maturalnych wybranego przez nas wydziału. Najczęściej są to: geografia, historia, informatyka, WOS  lub język polski, choć czasami uznawane są również inne: fizyka z astronomią, chemia, biologia, filozofia albo język łaciński.   

Praca po studiach ekonomicznych

Studia ekonomiczne w Warszawie dają jedno z najszerszych pól działania, jeśli chodzi o szukanie pracy. Po ekonomii lub jednym z kierunków rodzimych można rozwijać karierę w  księgowości, rachunkowości zarządczej, controllingu, biurach rachunkowych, firmach doradczych, urzędach skarbowych, biurach maklerskich, biurach konsultingowych lub rachunkowych, firmach sektora prywatnego i korporacjach, bankach i instytucjach sektora finansowego, organizacjach trzeciego sektora, firmach zajmujących się doradztwem personalnym, działach HR, administracji rządowej i samorządowej czy organizacjach administracji publicznej i samorządowej. Przykładowe zawody po studiach ekonomicznych to: dyrektor ds. finansowych, kierownik oddziału, księgowy, kontroler finansowy, specjalista ds. podatków, specjalista ds. rozwoju, senior accountant, asystent ds. księgowości, junior lease analyst, analityk biznesowy korporacyjny, ekspert ds. zarządzania kosztami ryzyka, specjalista ds. konsolidacji, bilansista, analityk danych, kierownik działu kontroli wewnętrznej i audytu albo inspektor w departamencie inspekcji bankowych.
 
Anna Szumacher


TEMATY POWIĄZANE

 

 

zasady rekrutacji na studia 2017

 

 


KARIERA


KIERUNKI STUDIÓW


STUDIA

studia biologicznestudia biologiczne

UCZELNIE