Studia pedagogiczne Radom

Studia pedagogiczne Radom

Studia pedagogiczne Radom

Największy wybór studiów

pedagogicznych w Radomiu

Odkryj kierunki pedagogiczne i sprawdź gdzie możesz studiować 

Studia pedagogiczne Radom | woj. mazowieckie

Studia pedagogiczne w Radomiu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) lub 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

POPULARNE KIERUNKI W RADOMIU POLECANE DLA CIEBIE

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W RADOMIU SĄ STUDIA PEDAGOGICZNE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA - KIERUNKI PEDAGOGICZNE W RADOMIU

SORTOWANIE:

Niestety, nic nie znaleziono

KIERUNKI PEDAGOGICZNE W RADOMIU

Rekrutacja i wymagania na studia pedagogiczne w Radomiu

Aby ubiegać się o miano studenta pedagogiki należy wziąć udział w konkursie świadectw. Na maturze warto zdawać takie przedmioty jak: wiedza o społeczeństwie, historia, biologia, które pomogą na studiach i w przyszłej pracy pedagoga.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

STUDIA PEDAGOGICZNE W RADOMIU - PODYPLOMOWE

Jak wyglądają studia pedagogiczne w Radomiu?

Czym zajmują się studia pedagogiczne w Radomiu? Mają na celu przekazywanie wiedzy i umiejętności, które później pomogą w niesieniu pomocy tym, którzy jej potrzebują. Podstawowym celem kształcenia jest przygotowanie kadr do prowadzenia działalności oświatowej, organizacyjnej, terapeutyczno- rehabilitacyjnej i socjalnej.

W trakcie nauki, studenci zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu nauk pedagogicznych, w tym między innymi: profilaktyki społecznej i resocjalizacyjnej, pedagogiki specjalnej oraz terapii pedagogicznej, doradztwa zawodowego, czy pedagogiki pracy. Ponadto, otrzymują solidną porcję wiedzy, dotyczącej funkcjonowania publicznych i niepublicznych placówek oświatowych, opiekuńczo- wychowawczych oraz zasad tworzenia i finansowania projektów i programów edukacyjnych.

Co oprócz wiedzy ważne jest w późniejszej pracy pedagoga? Wrażliwość. To chyba najważniejszy wyraz w słownikach studentów. Praca pedagogiczna to wypełnianie misji; czasami niełatwej, wymagającej cierpliwości i opanowania, zatem wykonywanie tego zawodu bez poczucia powołania jest praktycznie niemożliwe. Ilość specjalizacji na studiach pedagogicznych w Radomiu świadczy o tym, że są to studia niezwykle potrzebne, a nowych specjalistów wymaga charakter dzisiejszego świata.

W każdej społeczności występują grupy, bądź jednostki mające trudności z dostosowaniem się do pewnych zasad i reguł, co rodzi problemy, konflikty, uzależnienia. W takich przypadkach tylko wykwalifikowany pedagog jest w stanie wyciągnąć pomocną dłoń i znaleźć rozwiązanie problemu. Studia pedagogiczne w Radomiu dostępne są na kilku uczelniach. Oferują one szeroki zakres specjalności, a co za tym idzie dają wiele możliwości działania na rynku pracy.

 

Praca po studiach pedagogicznych w Radomiu

Studia pedagogiczne w Radomiu to poznanie wielu dziedzin i zagadnień, które następnie określą naszą drogę zawodową. Zgłębione specjalności dają kwalifikacje, między innymi do: nauczania i terapii dzieci z dysfunkcjami rozwoju psychoruchowego, pracy z dziećmi i młodzieżą niesłyszącą i słabo słyszącą, czy też udzielaniu pomocy dzieciom i dorosłym mającym trudności w porozumiewaniu się.

Studia koncentrują się na wiedzy z zakresu psychologii, socjologii, teoretycznych podstaw wychowania, czy patologii społecznych.

Dyplom ukończenia studiów potwierdza uzyskanie kwalifikacji, dzięki którym absolwenci mogą podjąć pracę w: placówkach oświatowych, poradniach psychologiczno- pedagogicznych, świetlicach socjoterapeutycznych, ośrodkach wspierających uzależnionych, ośrodkach interwencji kryzysowej, pogotowiu opiekuńczym, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, szkolnych schroniskach młodzieżowych, stowarzyszeniach i fundacjach związanych z działalnością socjoterapeutyczną, ośrodkach pomocy społecznej, ośrodkach pracy z rodzinami dysfunkcyjnymi, jednostkach do spraw zatrudnienia i przeciwdziałaniu bezrobociu, domach spokojnej starości, zakładach poprawczych, ośrodkach diagnostyczno- konsultacyjnych, służbach mundurowych i oświacie.

Ścieżek kariery zawodowej dla pedagogów jest wiele. Dzisiejszy świat stawia przed ludźmi wiele wyzwań i nie wszyscy potrafią im sprostać. Tempo życia, stres, brak czasu dla osób najbliższych sprawiają, że studia pedagogiczne wciąż będą należeć do grona najpotrzebniejszych i najpopularniejszych.

POZOSTAŁE UCZELNIE W RADOMIU NA KTÓRYCH SĄ STUDIA PEDAGOGICZNE

WARTO TO WIEDZIEĆ

 


UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO- HUMANISTYCZNY IM. KAZIMIERZ PUŁASKIEGO W RADOMIU STUDIA PEDAGOGICZNE

Wydział Filologiczno- Pedagogiczny:

  • Pedagogika: studia I i II- stopnia, prowadzone w trybie stacjonarnym. Specjalności: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza, Profilaktyka społeczna i resocjalizacja, Diagnoza i terapia pedagogiczna, Profilaktyka społeczna i socjoterapia;
  • Praca socjalna: studia I- stopnia, prowadzone w trybie stacjonarnym. Specjalności: Animator społeczności lokalnej, Organizator usług socjalnych.

dowiedz się więcej 

Uczelnie oferuje także studia podyplomowe na kierunkach: Nauczanie języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, Doradztwo zawodowe, Resocjalizacja i socjoterapia, Diagnoza i terapia pedagogiczna, Oligofrenopedagogika.

 


WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA W RADOMIU STUDIA PEDAGOGICZNE

  • Pedagogika: studia I i II- stopnia. Specjalności: Profilaktyka społeczna i resocjalizacja, Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, Pedagogika społeczna i terapia pedagogiczna, Doradztwo zawodowe i coaching kariery, Prewencja i interwencja w sytuacjach kryzysowych.

EUROPEJSKA UCZELNIA SPOŁECZNO- TECHNICZNA W RADOMIU STUDIA PEDAGOGICZNE

  • Pedagogika specjalna: studia I- stopnia. Specjalności: Oligofrenopedagogika, Tyflopedagogika, Surdopedagogika, Logopedia, Wczesne wspomaganie rozwoju, Pedagogika lecznicza.

WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU IM. BP. JANA CHRAPKA W RADOMIU STUDIA PEDAGOGICZNE

  • Pedagogika: studia I- stopnia. Specjalności: Doradztwo zawodowe i personalne, Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, Profilaktyka społeczna z elementami prewencji, Pedagogika opiekuńczo- resocjalizacyjna.

 TEMATY POWIĄZANE

 

 

Komentarze (0)